';

Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Rozmieszczenie stanowisk bojowych do wykonania wspólnych działań w danym ugrupowaniu bojowym to:
• zamiar taktyczny
• forma natarcia
• szyk bojowy,
Pytanie 2. Pożar średni to pożar:
• instalacji technologicznej przy którym podano 17 prądów gaśniczych
• w wyniku, którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3
• w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2
Pytanie 3. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:
• podrostów, składów drewna, drzewostanu.
• podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,
• podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,
Pytanie 4. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:
• jest ono niemożliwe.
• przy pożarach poszycia;
• przy pożarach całkowitych drzewostanu;
Pytanie 5. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.
• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,
• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,
• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.
• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,
Pytanie 6. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha zakwalifikujesz ten pożar jako:
• Mały
• Bardzo duży;
• Duży
• Średni
Pytanie 7. Analiza stanu i określenie konsekwencji wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru, skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:
• Zamiar taktyczny;
• Ocena możliwości;
• Ocena sytuacji;
Pytanie 8. Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy.
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika.
• transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych.
Pytanie 9. Natarcie gaśnicze polega na:
• Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania,
• Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,
• Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.
Pytanie 10. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:
• jednocześnie na całą powierzchnię plamy;
• od zewnątrz do środka
• od środka do zewnątrz , ale tylko w przypadku piany ciężkiej;
Pytanie 11. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:
• Stanowiskiem wysuniętym;
• Stanowiskiem gaśniczym;
• Pozycją ogniową;
Pytanie 12. Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego podaje się go do pożaru:
• Rozpylając środek gaśniczy wokół strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień;
Pytanie 13. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.
• Linia gaśnicza;
• Linia główna;
• Linia zasilająca;
Pytanie 14. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :
• Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1
• Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej.
• Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra
Pytanie 15. Podczas akcji gaśniczej, do piwnic należy wchodzić:
• Zawsze klatką schodową,
• Klatką schodową i przez okna,
• Przez otwory wykonane dla potrzeb akcji.
• Tylko przez okna,
Pytanie 16. Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie ogniowe;
Pytanie 17. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:
• kierowanie strategiczne
• kierowanie interwencyjne
• kierowanie taktyczne
Pytanie 18. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:
• nie
• tak
Pytanie 19. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:
• Kierującym akcją ratowniczą;
• Kierującym działaniami ratowniczymi;
• Dowódcą akcji ratowniczej;
• Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej;
Pytanie 20. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:
• Miejsca, w którym dostrzeżono źródło pożaru;
• Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru;
• Pojęcia rozwoju pożaru;
Pytanie 21. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• zastęp
• sekcja
• pluton
Pytanie 22. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
• przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań.
• wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej.
• przeprowadzenie wysiedlenia ludzi.
Pytanie 23. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:
• Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych;
• Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania;
• Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych;
Pytanie 24. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
• tylko materiał palny i utleniacz,
• tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy
• materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny,
Pytanie 25. Wentylację (oddymiani
• należy prowadzić:
• dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji
• praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi
• przed rozpoczęciem działań gaśniczych
Pytanie 26. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:
• Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem;
• Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem;
• Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 27. Zastęp to:
• zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;
• pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego
• pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
Pytanie 28. Rozkaz wstępny kończy się komendą:
• sprzęt do akcji gotuj
• do boju
• wykonać
Pytanie 29. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:
• na granicy fazy pierwszej i drugiej
• na granicy fazy drugiej i trzeciej
• w fazie drugiej
Pytanie 30. „Informację uzupełniającą” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• czternastu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• siedmiu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 31. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:
• nie jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych
• nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo,
• zasada ta powinna być zawsze przestrzegana
Pytanie 32. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:
• istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego;
• strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt;
• jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości;
Pytanie 33. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:
• rozgorzenie;
• wygasanie
• swobodny rozwój;
• spalanie pełne;
Pytanie 34. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”
• obecność CO i niska zawartość tlenu,
• niska zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO oraz brak bodźca energetycznego.
• wysoka zawartość tlenu i obecność CO2,
Pytanie 35. Do poważnej awarii może dojść:
• Tylko w zakładach przemysłowych niezależnie od tego, czy są one zakwalifikowane do grup dużego lub zwiększonego ryzyka;
• Wszędzie, gdyż kryterium klasyfikacji zdarzenia do poważnej awarii nie zależy od miejsca, a od rodzaju skutków zdarzenia oraz rodzaju substancji, która była przyczyną tych skutków;
• Tylko na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii;
Pytanie 36. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:
• Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej,
• Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu,
• Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny;
Pytanie 37. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:
• Cztery prądy wody.
• Trzy prądy wody.
• Dwa prądy wody.
• Jeden prąd wody.
Pytanie 38. W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:
• przodownik roty pierwszej
• Dowódca zastępu;
• przodownik roty drugiej
Pytanie 39. Pluton to:
• Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• Pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, liczący od 15 do 21 ratowników w tym dowódca;
Pytanie 40. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dotyczy:
• wykorzystania zakładów służb do realizacji zadań poza terenem zakładu
• działań różnych podmiotów w przypadku rozprzestrzenienia się skutków awarii poza teren zakładu;
• działań ratowniczych i pomocniczych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie zakładu dużego ryzyka;
Pytanie 41. Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
• rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji
• rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił
• pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału
Pytanie 42. Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:
• szyk piętrowy
• szyk okrążający,
• szyk frontalny
Pytanie 43. Spośród podanych poniżej parametrów natarcia w działaniu gaśniczym, zaznacz najbardziej istotny:
• Intensywność podawania środka gaśniczego;
• Rodzaj środka gaśniczego;
• Stopień rozpylenia wody jako środka gaśniczego;
Pytanie 44. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:
• g / m3 s-1 ,
• g / m2 ,
• g / cm3 .
• procentach i g / m3,
Pytanie 45. Końcowy etap działań, polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:
• likwidacja pożaru
• opanowanie pożaru
• lokalizacja pożaru
Pytanie 46. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:
• Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny.
• Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej;
• Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej, lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań.
Pytanie 47. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Minimalną obsadę pojazdu;
• Pojemność zbiornika wody w m3
• Wydajność autopompy w m3 / min
Pytanie 48. Działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania nazywamy:
• Rozpoznaniem ogólnym;
• Rozpoznaniem podstawowym;
• Rozpoznaniem wstępnym;
Pytanie 49. Stanowisko gaśnicze na drabinie to:
• stanowisko gaśnicze wyższe
• stanowisko gaśnicze wysunięte
• stanowisko gaśnicze wewnętrzne
Pytanie 50. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
• w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym,
• w każdym miejscu, nie ma to znaczenia.
• w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu,
Pytanie 51. Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :
• fałszywe
• prawdziwe
Pytanie 52. Prawną definicja pożaru jest:
• Wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;
• Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
• Niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;
Pytanie 53. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
• wentylacja wyciągowa,
• wentylacja nadciśnieniowa,
• wentylacja grawitacyjna,
Pytanie 54. O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:
• dowódca zastępu,
• kierowca-mechanik.
• przodownik roty I,
Pytanie 55. Rozgorzeniem nie jest:
• spalanie powierzchniowe
• gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II
• przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację
Pytanie 56. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:
• Brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego;
• Mały zasięg rzutu środka gaśniczego wynikający z dużych oporów powietrza;
• Czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic;
Pytanie 57. Prawidłowa asekuracja ratowników wchodzących do strefy zagrożonej polega na:
• Wykorzystaniu linki strażackiej do połączenia ratowników i pozostawienia jednego strażaka w strefie bezpiecznej trzymającego linkę;
• Wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej bez wykorzystania linki strażackiej do połączenia ratowników, pod warunkiem włączenia sygnalizatorów bezruchu przez strażaków wchodzących do strefy zagrożonej;
• Zapewnieniu trwałego połączenia ratowników znajdujących się w strefie zagrożonej z przestrzenią bezpieczną i wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej;
Pytanie 58. Zjawisko kondukcji polega na:
• Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu;
• Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru;
• Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło;
Pytanie 59. Ruch ogrzanych produktów spalania i rozkładu cieplnego, postępujący od strefy palenia do atmosferycznego powietrza jest nazywany
• Masową szybkością spalania.
• Turbulencją,
• Wymianą gazową,
Pytanie 60. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:
• podszytów
• pokrywy gleby
• całkowity drzewostanu
Pytanie 61. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:
• Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej
• Podanie prąd gaśniczego dwufazowego
• Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody
Pytanie 62. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
• Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
• Jednym poziomie – poziomie centralnym.
• Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
• Czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Pytanie 63. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:
• dowódcę zastępu,
• kierowcę zastępu.
• dowódcę JRG,
• właściwe Stanowisko Kierowania,
Pytanie 64. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:
• Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych;
• Niski koszt prądownic;
• Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu;
Pytanie 65. Obrona jest to:
• Forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
• Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem,
• Forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
Pytanie 66. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Masę pojazdu wyrażoną w tonach.
• Pojemność zbiornika wody w hektolitrach;
• Wydajność autopompy w hektolitrach / min;
Pytanie 67. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:
• 15 m
• 20 m
• 10 m
Pytanie 68. Prowadzenie natarcia w działaniach gaśniczych polega na:
• Podaniu środka gaśniczego z właściwą intensywnością wymaganą dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru;
• Podaniu środka gaśniczego bezpośrednio na ognisko pożaru;
• pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania
Pytanie 69. Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
• zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza strefą zagrożoną;
• Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak , posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza pomieszczeniem zadymionym.
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rot
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rot
Pytanie 70. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
• dokonać oględzin, wyważyć je zabezpieczając, korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą,
• stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi.
• podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru,
Pytanie 71. Zaletą systemu dostarczania wody przez przetłaczanie jest:
• zaangażowanie stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu
• możliwość stworzenia przy pompach zapasu wody
• nie występuje uderzenie hydrauliczne
• łatwa obsługa motopomp
Pytanie 72. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:
• zapewnienie widzialność wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą ;
• zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia;
• zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru;
Pytanie 73. Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:
• transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy
• ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika
• transportowaniu poszkodowanego na ramieniu ratownika,
Pytanie 74. Pożar podpowierzchniowy występuje:
• W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów.
• W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu;
• Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych;
Pytanie 75. W skład kompanii wchodzi:
• Od 6 do 9 zastępów;
• Od 8 do 12 zastępów;
• Od 10 do 15 zastępów;
Pytanie 76. Teren pożaru to:
• Obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem,
• Obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio,
• Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,
Pytanie 77. Do elementów pożaru zaliczamy:
• Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru.
• Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru,
• Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru,
Pytanie 78. Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz do pożaru na strychu 8-kondygnacyjnego budynku?
• 2 x GBA, SD 25
• GBA, GCBA, SH 40
• GBA, GCBA, SH 18
Pytanie 79. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii ?
• Interwencyjny, taktyczny i strategiczny.
• Taktyczny i strategiczny.
• Interwencyjny i taktyczny.
• Taktyczny.
Pytanie 80. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:
• Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego
• Złego doboru środka gaśniczego
• Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego
• Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego
Pytanie 81. Do gaszenia materiałów sypkich, strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:
• mgłowych.
• kroplistych,
• zwartych,
Pytanie 82. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:
• w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą;
• wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania;
• skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności;
Pytanie 83. Podczas których z poniższych pożarów należy unikać podawania piany gaśniczej:
• Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
• Olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach
• Cieczy palnych lżejszych od wody
Pytanie 84. W trakcie gaszenia pożaru torfu, rów izolacyjny powinien mieć głębokość:
• 1 m,
• 1,7 m.
• do poziomu wód gruntowych,
Pytanie 85. Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:
• żarzenie,
• spalanie bezpłomieniowe,
• spalanie płomieniowe
Pytanie 86. Prądownik podający prąd wody do palącego się mieszkania z drabiny przez okno zajmuje stanowisko:
• równe,
• niższe,
• optymalne.
Pytanie 87. Brygadowy, potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:
• ewakuacji zwierząt hodowlanych.
• ewakuacji mienia ruchomego,
• ewakuacji ludzi,
Pytanie 88. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:
• przez czas od 5 do 10 min. od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia
• do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę
• przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
Pytanie 89. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:
• ordynatorem lub lekarzem dyżurnym
• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
• dowódcą jednostki
Pytanie 90. Informację ze zdarzenia sporządza:
• dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania
• kierujący działaniami ratowniczymi
• dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia
Pytanie 91. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczychpodano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Średni.
• Duży.
• Bardzo duży
Pytanie 92. Dokonując tzw. "otwarcia dachu" przy pożarach strychów i poddaszy wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:
• 1,
• 2.
• 3,
Pytanie 93. Dla jakiego typu pododdziału centralnego odwodu operacyjnego najmniejszą dysponowaną jednostką jest zastęp
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego
• Kompania Szkolna
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego
Pytanie 94. Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych osób, rozpoznanie osobiste
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, informacje od innych osób
Pytanie 95. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:
• rota I i dowódca zastępu,
• przodownik roty I i dowódca,
• przodownik roty II i dowódca,
Pytanie 96. „Odcinek bojowy” jest to:
• część terenu akcji, przez którą biegną linie główne
• ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem
• część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym
Pytanie 97. Pas przeciwpożarowy to.
• system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym;
• Rozwiązania wymienione w p-tach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych
• Ściana pełna oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych;
• powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej;
Pytanie 98. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:
• otworzyć tylko drzwi w stronę których będą kierować się ludzie.
• otworzyć wszystkie wyjścia aby ludzie zagrożeni mogli wyjść,
• nie otwierać ani wyjść ani okien aby nie dopuścić do szybkiego rozwoju pożaru a ludzi ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego,
Pytanie 99. Ewakuacja to:
• Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.
• Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.
• Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.
Pytanie 100. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:
• Obrona dalsza
• Opóźnianie;
• Asekuracja;
Pytanie 101. Deflagracja jest wynikiem spalania:
• dyfuzyjnego
• kinetycznego
Pytanie 102. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:
• benzyny,
• alkoholu.
• mazutu,
Pytanie 103. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:
• sporządzający tę informację,
• dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• dyspozytor PSK (MSK),
• dyżurny PA.
Pytanie 104. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
• raz na pół roku,
• tylko w przypadku rozpoznania pożaru,
• każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej,
Pytanie 105. Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia natarcia gaśniczego jest
• Zgromadzenie na terenie akcji wystarczającej ilości sił ratowniczych;
• Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środek gaśniczy z wydajnością nie mniejszą niż wymagana dla realizacji wszystkich zadań gaśniczych;
• Nie istnieją żadne uwarunkowania, natarcie można podjąć w każdym momencie działań, gdy wymaga tego sytuacja pożarowa;
Pytanie 106. W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
• operacyjne.
• interwencyjne.
• strategiczne.
Pytanie 107. Poważna awaria to:
• zdarzenie powodujące istotna przerwę w funkcjonowaniu zakładu przemysłowego, a w szczególności: pożar, katastrofa budowlana lub awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń technologicznych
• emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, o skutkach określonych w przepisach;
• Każde zdarzenie, wynikające z awaryjnego stanu pracy instalacji technologicznych bądź z wypadków i katastrof w transporcie, powodujące wysokie straty materialne i środowiskowe
Pytanie 108. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
• pełne oraz niepełne
• wstępne, szczegółowe, bojem
• wstępne, końcowe , cząstkowe
Pytanie 109. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni, oraz 355m³ jegokubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia, zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:
• bardzo duży.
• średni.
• duży.
• mały.
Pytanie 110. Inicjowanie procesu spalania to:
• zapalenie
• utlenianie
• podpalenie
Pytanie 111. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:
• 24/48
• 24/24
• brygadowy lub potokowy
Pytanie 112. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów
• Rozwoju pożaru,
• Rozprzestrzeniania się pożaru,
• Lokalizacji pożaru,
Pytanie 113. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
• Archiwów.
• Mieszkań.
• Składowisk węgla.
Pytanie 114. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:
• Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem,
• Sprzęt elektroniczny ,
• Pościel.
• Dzieła sztuki,
Pytanie 115. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:
• Rozpoznanie operacyjne;
• Rozpoznanie
• Rozpoznanie pełne;
Pytanie 116. Do zaistnienia wykipienia ropy naftowej może dojść, gdy:
• będzie znacznie większa szybkość spalania niż szybkość przegrzewania.
• zawartość wody w ropie wyniesie minimum 25%,
• powstanie przegrzana warstwa ropy,
Pytanie 117. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:
• zewnętrzny przestrzenny.
• wewnętrzny otwarty,
• wewnętrzny ukryty,
Pytanie 118. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:
• uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania
• temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania
• uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania
Pytanie 119. Zasady prowadzenia działań ratowniczych określone w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dotyczą:
• wyłącznie podmiotów ratowniczych zewnętrznych, gdyż służby zakładowe realizują zadania zgodnie z instrukcjami technologicznymi przewidującymi awaryjny stan pracy;
• wyłącznie służb zakładowych, gdyż zadania służb spoza zakładu określa zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy;
• wszystkich podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych na terenie zakładu;
Pytanie 120. Maksymalny zasięg taktyczny jest to :
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać jeden prąd gaśniczy.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
Pytanie 121. W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:
• mogą opuścić pojazdy pod warunkiem utrzymania kontaktu z pododdziałem
• pozostają w samochodach za wyjątkiem dowódcy pododdziału, który zgłasza przybycie pododdziału obsadzie punktu;
• mogą opuścić samochody za zgodą dowódcy pododdziału (kompanii/specjalistycznej grupy ratowniczej), który określa doraźne zasady gotowości do wyjazdu;
Pytanie 122. Celem działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Wyrobienie w społeczności lokalnej poczucia bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnie prowadzonych rozwinięć gaśniczych;
• Ugaszenie pożaru;
• Uratowanie możliwie jak najwięcej zagrożonych pożarem dóbr;
Pytanie 123. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:
• dalsza;
• bliższa
• połączona
Pytanie 124. W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:
• unoszenie
• przewodzenie
• promieniowanie
Pytanie 125. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody, itp.) prądy wody kierujemy
• tylko na dół;
• z góry na dół,
• z dołu do góry,
Pytanie 126. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:
• Zawsze równomiernie w każdym kierunku
• Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru
• Zależnym od rodzaju drzewostanu
Pytanie 127. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:
• możemy wyłączyć napięcie korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego;
• bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego;
• możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego;
Pytanie 128. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni, operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:
• Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej
• Zawsze
• Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny
Pytanie 129. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:
• od rozdzielacza,
• nie ma to znaczenia,
• od prądownika,
Pytanie 130. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?
• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej
• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,
• masę pojazdu.
• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
Pytanie 131. Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:
• rozwinięcie wstępne,
• rozwinięcie zasadnicze,
• rozwinięcie podstawowe,
Pytanie 132. O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:
• Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym.
• Sztab akcji ratowniczej,
• Zawsze ratownik wyższy stopniem,
• Kierujący działaniem ratowniczym,
Pytanie 133. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Obrona;
• Natarcie;
• Obie formy są podstawowe.
Pytanie 134. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:
• kilku kierujących w zależności od typu kierowania
• zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia
• sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię
Pytanie 135. Pożary wewnętrzne dzielimy na:
• parterowe i piętrowe
• ukryte i otwarte
• pojedyncze i wielokondygnacyjne
Pytanie 136. Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:
• Podpalenie;
• Zapłon;
• Samozapalenie;
Pytanie 137. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:
• wstecznym ciągiem płomieni.
• rozgorzeniem,
• burzą ogniową,
Pytanie 138. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:
• kondygnacji pod miejscem pożaru,
• kondygnacji nad miejscem pożaru,
• kondygnacji najwyższej.
• kondygnacji objętej pożarem,
Pytanie 139. Rota to:
• Kierowca i ratownik;
• Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,
• Każdy dwuosobowy zespół ratowników,
Pytanie 140. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Bardzo duży
• Duży
• Zależy, jaka była powierzchnia pożaru
Pytanie 141. Czy istnieje możliwość zadysponowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego w niepełnym składzie?
• tak, jednakże wysłane siły nie mogą być mniejsze od podstawowej jednostki organizacyjnej pododdziału odwodowego, a wielkość zadysponowanych sił zależy od żądania kierującego działaniami ratowniczymi;
• nie, gdyż tylko pododdział w pełnym składzie może realizować postawione zadania
• tak, można zadysponować pojedyncze zastępy – na miejscu akcji przydzielone zostaną im zadania adekwatne do możliwości taktycznych
Pytanie 142. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• pluton
• sekcja
• zastęp
Pytanie 143. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:
• Całkowite wypalenie pianą
• Przykrycie komina sitem kominowym
• Całkowite zalanie wodą
Pytanie 144. Rejon ewakuacji to:
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie, wraz z obszarem przez który skierowany jest ruch ewakuacji;
• Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie;
Pytanie 145. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:
• Wydajność pożaru;
• Masowa szybkość spalania;
• Masowa prędkość spalania;
Pytanie 146. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:
• oś pożaru,
• środek pożaru
• skrzydło pożaru
Pytanie 147. W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?: B=V.t/? szt. V – ilość wody zużywanej podczas akcji, t – czas pełnego objazdu
• pojemność zbiornika wody samochodu dowożącego wodę,
• wydajność jednej prądownicy,
• odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru,
Pytanie 148. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
• Batalion;
• Kompania;
• Brygada;
Pytanie 149. Batalion to:
• Związek taktyczny;
• Oddział;
• Pododdział;
Pytanie 150. Gwałtowne (chwilow
• Wybuch chemiczny;
• Wybuch fizyczny;
• spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:
• Detonacja;
Pytanie 151. Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:
• Podniesienie standardu technicznego pododdziałów ratowniczych;
• Utworzenie pododdziałów zdolnych do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
• Pozostawienie w dyspozycji Komendanta Głównego PSP pododdziałów i oddziałów gotowych do podjęcia działań w sytuacjach, gdy występuje ilościowy lub jakościowy deficyt sił ratowniczych na poziomie wojewódzkim;
Pytanie 152. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:
• przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu
• przodownik roty drugiej z kierowcą
• przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej
Pytanie 153. Reakcja egzotermiczna przebiega:
• z wydzieleniem ciepła do otoczenia
• z pobieraniem ciepła z otoczenia
• ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem
Pytanie 154. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny ukryty,
• wewnętrzny otwarty,
• zewnętrzny przestrzenny.
Pytanie 155. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie logistyczne;
• Rozpoznanie wodne;
Pytanie 156. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:
• obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi –takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi.
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
• książce obiektu
Pytanie 157. „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• tygodnia od daty wystąpienia poważnej awarii;
• niezwłocznie, gdyż musi ona dotrzeć do GIOŚ nie później niż do godz. 10-tej dnia następnego;
Pytanie 158. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:
• pulsujący, okresowy charakter
• deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu w którym jest pożar
• deficyt tlenowy
Pytanie 159. Który z podanych czynników ma wpływ na liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru:
• stopień rozdrobnienia materiału palnego
• intensywność wymiany gazowej
• rodzaj materiału ulegającemu spalaniu
• wszystkie są poprawne
• temperatura początkowa materiału ulegającemu spalaniu
• geometryczne usytuowania materiału palnego
Pytanie 160. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:
• co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
Pytanie 161. Prawidłowe wyposażenie patrolu rozpoznania ogniowego to:
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
Pytanie 162. Jaką dokumentację sporządzamy obowiązkowo z działań podczas poważnej awarii?
• tylko „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID;
• „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID oraz „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
• tylko „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż ewidencję poważnych awarii prowadzi GIOŚ;
Pytanie 163. Rozwój pożaru to:
• Sytuacja, w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększanie powierzchni objętej pożarem;
• Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego;
Pytanie 164. Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant wojewódzki PSP
• zarządzający zakładem dużego ryzyka
• komendant powiatowy/miejski PSP
Pytanie 165. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:
• podajemy rozproszony prąd wody
• podajemy zwarty prąd wody by rozcieńczyć ciecz palną
• pokrywamy lustro cieczy warstwą piany wykorzystując zdolność rozpływania się piany
Pytanie 166. Kto może zadecydować o odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:
• Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji
• Kierujący działaniami ratowniczymi
• Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie;
Pytanie 167. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:
• z lekkimi węglowodorami,
• z mieszaninami różnych węglowodorów ;
• z alkoholami,
Pytanie 168. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:
• decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu
• dzieje się tak zawsze podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu
• tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy
Pytanie 169. Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym
• Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego
• Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału
Pytanie 170. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?
• nie
• tak
Pytanie 171. Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarówi rodzaju zdarzenia to:
• Ocena możliwości
• Ocena sytuacji
• Kalkulacja sił i środków
Pytanie 172. Działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania to:
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie ratownicze;
• Rozpoznanie szczegółowe;
Pytanie 173. Cykl dobowy pożaru dotyczy:
• pożarów powstałych na terenie powiatu w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych w rejonie chronionym określonej JRG w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych na terenach leśnych i nieużytkach.
Pytanie 174. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
• 1.
• 3.
• 2.
Pytanie 175. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
• dowódcy sekcji,
• dowódcy zastępu,
• prądownika,
Pytanie 176. Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:
• materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym,
• przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze.
• przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany
Pytanie 177. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :
• stanowiskiem ruchomym,
• częściowo ruchomym,
• stanowiskiem stałym,
Pytanie 178. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
• wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEV
• .
• wyrzucie cieczy palnej,
• wykipieniu cieczy palnej,
Pytanie 179. Zasięg taktyczny jest to:
• Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
Pytanie 180. W skład batalionu wchodzi:
• Od 2 do 4 kompanii;
• Od 3 do 5 kompanii;
• Od 4 do 6 kompanii;
Pytanie 181. Podczas wstępnego rozpoznania w trakcie pożaru hotelu najważniejszych informacji o ilości osób w obiekcie udzielić Ci może:
• recepcjonista
• właściciel hotelu
• dyrektor hotelu
Pytanie 182. Brygada to:
• Związek oddziałów i pododdziałów;
• Pododdział;
• Oddział;
Pytanie 183. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:
• ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych
• działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
• wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru
Pytanie 184. Sekcja to:
• Załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób;
• pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.
• zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy;
Pytanie 185. Podczas gaszenia otwartych zbiorników magazynowych w bazach paliw pianę gaśniczą optymalnie podajemy:
• od zewnątrz do środka
• jednocześnie na całą powierzchnię zbiornika;
• na wewnętrzną ścianę zbiornika, pozwalając rozlać się pianie po powierzchni lustra płonącej cieczy.
Pytanie 186. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
• 5-10 m/min
• 40-100 m/min
• 10-40 m/min
Pytanie 187. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą to:
• Linia gaśnicza
• Linia główna
• Linia zasilająca
Pytanie 188. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze
• Proszku
• Wody zwarte
• Wody rozproszone / mgłowe
Pytanie 189. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:
• Pożar otwarty;
• Pożar blokowy;
• Pożar przestrzenny;
Pytanie 190. Działania połączone mają na celu:
• właściwe rozmieszczenie stanowisk gaśniczych oraz umiejętne posługiwanie się prądami gaśniczymi podczas akcji,
• zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych przy froncie pożaru,
• szybkie prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych,
Pytanie 191. Rozpoznanie wodne przeprowadza:
• rota I,
• dowódca zastępu,
• rota II.
Pytanie 192. Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:
• 12 m3/ min.
• 6 m3/min,
• 9 m3/min.
Pytanie 193. Zastęp oznaczony symbolem SW to:
• zastęp wężowy,
• zastęp ze sprzętem oświetleniowym,
• zastęp kwatermistrzowski.
Pytanie 194. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:
• interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy
• interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny
• podstawowy, szczególny oraz operacyjny
Pytanie 195. Do rozpoznania ogniowego zaliczymy:
• rozpoznanie mikroklimatyczne
• rozpoznanie szczegółowe
• rozpoznanie wodne
Pytanie 196. Kolejność ewakuacji ludzi zależy od:
• wielkości występującego zagrożenia;
• ilości ludzi zagrożonych
• ilości i rodzaju sprzętu będącego w dyspozycji
Pytanie 197. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?
• Około 1,5 min.
• Około 5 min,
• Około 2,5 min,
Pytanie 198. Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:
• odszukanie źródła pożaru
• zagrożenie rozgorzeniem pożaru
• zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki
• zagrożenie życia ludzi
Pytanie 199. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia, podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:
• Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej
• Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia
• Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności
Pytanie 200. Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:
• uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem, temperatura gazów pożarowych wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania
• temperatura strefy spalania, mierzona u podstawy tej strefy
• temperatura płomienia, mierzona w jego części górnej
Pytanie 201. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:
• zakładać odzieży specjalnej,
• uchylać okna,
• otwierać drzwi,
• korzystać z mapy.
Pytanie 202. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:
• podpinka
• zatrzaśnik
• opaska wężowa
Pytanie 203. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:
• dyspozycyjność
• mobilność
• gotowość operacyjna
Pytanie 204. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary.
• powstanie fali nadciśnienia, promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ogni
• powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ogni
• tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu.
• . Inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać.
Pytanie 205. Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to.
• Rozpoznanie ratownicze
• Rozpoznanie bojem
• Rozpoznanie ogniowe
Pytanie 206. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:
• Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów;
• Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej;
• Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia;
Pytanie 207. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:
• odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków
• wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych
Pytanie 208. Stosując wentylacje nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:
• zamknąć okna i zgasić światło
• ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy
• asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego
Pytanie 209. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:
• I fazie,
• III fazie.
• II fazie,
Pytanie 210. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:
• duża ilość sprzętu
• długi czas uruchamiania systemu
• możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy
Pytanie 211. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego
• Faza III - spalanie pełne;
• Faza IV - wygasanie
• Faza II - rozgorzenie;
• Faza I - swobodny rozwój;
Pytanie 212. W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do PSK dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:
• W czwartej godzinie działań.
• W trzeciej godzinie działań.
• W drugiej godzinie działań.
Pytanie 213. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?
• hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania.
• podciśnieniowa, autowentylacja;
• grawitacyjna, podciśnieniowa i nadciśnieniowa;
Pytanie 214. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:
• Prąd zmienny
• Prąd rozproszony mgłowy
• Prąd zwarty
Pytanie 215. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:
• Zdolność do przesiąkania przez materiał palny wynikająca z małych rozmiarów kropel;
• Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania;
• Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy;
Pytanie 216. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie zwiększonego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 217. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to.
• Linia główna;
• Magistrala wodna;
• Linia zasilająca;
Pytanie 218. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :
• materiały wybuchowe
• ropa naftowa
• gazy skroplone
Pytanie 219. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą.
• Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową,
Pytanie 220. W warunkach środowiska pożarowego, transport ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla :
• nagrzewania się gazów pożarowych
• wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru
• nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu
Pytanie 221. Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:
• koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe;
• wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji
• określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego;
Pytanie 222. Czas zapełniania linii tłocznej W 75 na długość 900 m pompą o wydajności 800 l/min wynosi około:
• 4 min
• 5 min
• 6 min
• 2 min
Pytanie 223. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:
• swobodny rozwój;
• rozgorzenie;
• spalanie pełne;
• wygasanie
Pytanie 224. Działaniami ratowniczymi nazywamy:
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 225. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:
• prędkość , z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu
• szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego
• prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego
Pytanie 226. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:
• 1100-1300 oC
• 700-800 oC
• 2000-2200 oC
Pytanie 227. Rozprzestrzenianie się pożaru to:
• Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury;
• Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego;
Pytanie 228. W przypadku palącej się butli z acetylenem (przy reduktorz
• i braku możliwości zakręcenia jej zaworu, postępujemy w następujący sposób :
• butlę z palącym się płomieniem wrzucamy do zbiornika z wodą (beczka, staw, itp.).
• nie gasimy płomienia i chłodzimy butlę, aż do całkowitego wypalenia acetylenu,
• gasimy płomień i chłodzimy butlę,
Pytanie 229. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
• rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
Pytanie 230. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:
• wyjazdu pierwszej jednostki z garażu.
• rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych,
• przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
• wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
Pytanie 231. Rozkaz bojowy to.
• Obie odpowiedzi są prawidłowe;
• Polecenie kierującego działaniami ratowniczymi obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe oraz sposoby ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru.
• Polecenie (nakaz) podjęcia lub zaniechania działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ;
Pytanie 232. Kompania to:
• Związek taktyczny;
• Pododdział;
• Oddział;
Pytanie 233. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:
• wynieść zwierzęta.
• przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
• zastosować zastrzyki usypiające,
Pytanie 234. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
• odwodu operacyjnego.
• odwodu taktycznego.
• odwodu centralnego.
• odwodu wojewódzkiego.
Pytanie 235. Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:
• osłonięte, odkryte, ukryte
• zewnętrzne, wewnętrzne, ukryte
• niższe, równe, wyższe
Pytanie 236. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant wojewódzki PSP
• wojewoda
• komendant powiatowy/miejski PSP
• właściwy terytorialnie starosta
Pytanie 237. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:
• wykonanie wykopu,
• wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych,
• podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego.
Pytanie 238. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
• zwartego strumienia wody
• piany lub gazu gaśniczego
• halonu
Pytanie 239. Które stwierdzenie jest prawdziwe:
• Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu;
• Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
Pytanie 240. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:
• Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie.
• Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Karta udzielonej pomocy medycznej.
Pytanie 241. Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio, z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:
• obrona dalsza
• osłona
• obrona bliższa
Pytanie 242. Obiekty przemysłowe kwalifikujemy do grup zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdy:
• z analizy zagrożenia w zakładzie wynika wysokie lub podwyższone prawdopodobieństwo powstania awarii
• na terenie zakładu przebywa duża ilość ludzi, przekraczająca limity określone w przepisach;
• na terenie zakładu produkuje się, przetwarza, użytkuje lub magazynuje substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w przepisach
Pytanie 243. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych.
• natarcie oskrzydlające ,
• natarcie okrążające.
• natarcie frontalne
Pytanie 244. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
• zwarte i kropliste.
• zwarte i rozproszone,
• rozproszone,
• zwarte,
Pytanie 245. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi
• 1-5 m/s
• 5-10 m/min
• 1-5 m/min
Pytanie 246. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:
• składowiska opon o powierzchni 700 m2;
• lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków, o powierzchni ponad 100 ha;
• odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych;
Pytanie 247. Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
• szyk oskrzydlający,
• szyk okrążający,
• szyk frontalny.
• szyk bojowy,
Pytanie 248. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie dużego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 249. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż:
• 12 godzin;
• 36 godzin;
• 24 godziny;
Pytanie 250. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:
• podręczny sprzęt gaśniczy
• kamera termowizyjna
• radiotelefon
Pytanie 251. Elementem pożaru nie jest:
• odcinek bojowy
• tył pożaru
• front pożaru
Pytanie 252. Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę, udają się na rozpoznanie:
• wstępne,
• szczegółowe,
• wodne,
Pytanie 253. Co oznacza skrót PW 1000
• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min
• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3
• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.

Pożarów - 177 W ubiegłym roku - 146
Miejscowych zagrożeń - 489 W ubiegłym roku - 389
Alarmów fałszywych - 46 W ubiegłym roku - 13
Poza powiatem - 7 W ubiegłym roku - 9
Interwencji ogółem - 730 W ubiegłym roku - 563

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict