';

Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczychpodano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Duży.
• Średni.
• Bardzo duży
Pytanie 2. Zjawisko kondukcji polega na:
• Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu;
• Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło;
• Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru;
Pytanie 3. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:
• dowódcę zastępu,
• kierowcę zastępu.
• dowódcę JRG,
• właściwe Stanowisko Kierowania,
Pytanie 4. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:
• dowódcą jednostki
• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
• ordynatorem lub lekarzem dyżurnym
Pytanie 5. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?
• Około 1,5 min.
• Około 2,5 min,
• Około 5 min,
Pytanie 6. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:
• rozgorzeniem,
• burzą ogniową,
• wstecznym ciągiem płomieni.
Pytanie 7. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:
• przodownik roty drugiej z kierowcą
• przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej
• przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu
Pytanie 8. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• pluton
• zastęp
• sekcja
Pytanie 9. Sekcja to:
• zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy;
• pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.
• Załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób;
Pytanie 10. Do poważnej awarii może dojść:
• Tylko na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii;
• Tylko w zakładach przemysłowych niezależnie od tego, czy są one zakwalifikowane do grup dużego lub zwiększonego ryzyka;
• Wszędzie, gdyż kryterium klasyfikacji zdarzenia do poważnej awarii nie zależy od miejsca, a od rodzaju skutków zdarzenia oraz rodzaju substancji, która była przyczyną tych skutków;
Pytanie 11. Prawną definicja pożaru jest:
• Niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;
• Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
• Wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;
Pytanie 12. Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
• szyk oskrzydlający,
• szyk frontalny.
• szyk bojowy,
• szyk okrążający,
Pytanie 13. Pas przeciwpożarowy to.
• Ściana pełna oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych;
• powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej;
• system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym;
• Rozwiązania wymienione w p-tach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych
Pytanie 14. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:
• wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania;
• w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą;
• skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności;
Pytanie 15. Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:
• zewnętrzne, wewnętrzne, ukryte
• osłonięte, odkryte, ukryte
• niższe, równe, wyższe
Pytanie 16. Elementem pożaru nie jest:
• odcinek bojowy
• front pożaru
• tył pożaru
Pytanie 17. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:
• Złego doboru środka gaśniczego
• Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego
• Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego
• Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego
Pytanie 18. Czy istnieje możliwość zadysponowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego w niepełnym składzie?
• tak, jednakże wysłane siły nie mogą być mniejsze od podstawowej jednostki organizacyjnej pododdziału odwodowego, a wielkość zadysponowanych sił zależy od żądania kierującego działaniami ratowniczymi;
• tak, można zadysponować pojedyncze zastępy – na miejscu akcji przydzielone zostaną im zadania adekwatne do możliwości taktycznych
• nie, gdyż tylko pododdział w pełnym składzie może realizować postawione zadania
Pytanie 19. Działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania nazywamy:
• Rozpoznaniem wstępnym;
• Rozpoznaniem podstawowym;
• Rozpoznaniem ogólnym;
Pytanie 20. Batalion to:
• Pododdział;
• Oddział;
• Związek taktyczny;
Pytanie 21. Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie ogniowe;
• Rozpoznanie szczegółowe;
Pytanie 22. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:
• skrzydło pożaru
• środek pożaru
• oś pożaru,
Pytanie 23. Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rot
• Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak , posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza pomieszczeniem zadymionym.
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rot
• zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza strefą zagrożoną;
Pytanie 24. Pożar średni to pożar:
• w wyniku, którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3
• w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2
• instalacji technologicznej przy którym podano 17 prądów gaśniczych
Pytanie 25. Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:
• Podniesienie standardu technicznego pododdziałów ratowniczych;
• Pozostawienie w dyspozycji Komendanta Głównego PSP pododdziałów i oddziałów gotowych do podjęcia działań w sytuacjach, gdy występuje ilościowy lub jakościowy deficyt sił ratowniczych na poziomie wojewódzkim;
• Utworzenie pododdziałów zdolnych do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
Pytanie 26. Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarówi rodzaju zdarzenia to:
• Ocena możliwości
• Ocena sytuacji
• Kalkulacja sił i środków
Pytanie 27. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:
• 10 m
• 20 m
• 15 m
Pytanie 28. Pożary wewnętrzne dzielimy na:
• ukryte i otwarte
• pojedyncze i wielokondygnacyjne
• parterowe i piętrowe
Pytanie 29. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:
• opaska wężowa
• podpinka
• zatrzaśnik
Pytanie 30. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:
• powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu.
• . Inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać.
• powstanie fali nadciśnienia, promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary.
• tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ogni
Pytanie 31. Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz do pożaru na strychu 8-kondygnacyjnego budynku?
• GBA, GCBA, SH 18
• GBA, GCBA, SH 40
• 2 x GBA, SD 25
Pytanie 32. Gwałtowne (chwilow
• Wybuch fizyczny;
• Detonacja;
• Wybuch chemiczny;
• spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:
Pytanie 33. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:
• zewnętrzny przestrzenny.
• wewnętrzny ukryty,
• wewnętrzny otwarty,
Pytanie 34. Celem działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Ugaszenie pożaru;
• Uratowanie możliwie jak najwięcej zagrożonych pożarem dóbr;
• Wyrobienie w społeczności lokalnej poczucia bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnie prowadzonych rozwinięć gaśniczych;
Pytanie 35. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
• wentylacja nadciśnieniowa,
• wentylacja grawitacyjna,
• wentylacja wyciągowa,
Pytanie 36. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:
• Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny;
• Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej,
• Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu,
Pytanie 37. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
• stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi.
• dokonać oględzin, wyważyć je zabezpieczając, korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą,
• podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru,
Pytanie 38. Zasięg taktyczny jest to:
• Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych.
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
Pytanie 39. Cykl dobowy pożaru dotyczy:
• pożarów powstałych na terenie powiatu w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych w rejonie chronionym określonej JRG w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych na terenach leśnych i nieużytkach.
Pytanie 40. Działaniami ratowniczymi nazywamy:
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 41. W skład kompanii wchodzi:
• Od 6 do 9 zastępów;
• Od 10 do 15 zastępów;
• Od 8 do 12 zastępów;
Pytanie 42. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
• Batalion;
• Kompania;
• Brygada;
Pytanie 43. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:
• uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania
• uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania
• temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania
Pytanie 44. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:
• Obrona dalsza
• Asekuracja;
• Opóźnianie;
Pytanie 45. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni, operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:
• Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej
• Zawsze
• Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny
Pytanie 46. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Bardzo duży
• Duży
• Zależy, jaka była powierzchnia pożaru
Pytanie 47. Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych osób, rozpoznanie osobiste
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, informacje od innych osób
Pytanie 48. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:
• Niski koszt prądownic;
• Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych;
• Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu;
Pytanie 49. Obiekty przemysłowe kwalifikujemy do grup zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdy:
• na terenie zakładu produkuje się, przetwarza, użytkuje lub magazynuje substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w przepisach
• z analizy zagrożenia w zakładzie wynika wysokie lub podwyższone prawdopodobieństwo powstania awarii
• na terenie zakładu przebywa duża ilość ludzi, przekraczająca limity określone w przepisach;
Pytanie 50. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Obrona;
• Natarcie;
• Obie formy są podstawowe.
Pytanie 51. Spośród podanych poniżej parametrów natarcia w działaniu gaśniczym, zaznacz najbardziej istotny:
• Rodzaj środka gaśniczego;
• Stopień rozpylenia wody jako środka gaśniczego;
• Intensywność podawania środka gaśniczego;
Pytanie 52. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:
• Rozpoznanie wodne;
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie logistyczne;
Pytanie 53. Teren pożaru to:
• Obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio,
• Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,
• Obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem,
Pytanie 54. Rozkaz wstępny kończy się komendą:
• sprzęt do akcji gotuj
• do boju
• wykonać
Pytanie 55. Wentylację (oddymiani
• dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji
• przed rozpoczęciem działań gaśniczych
• należy prowadzić:
• praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi
Pytanie 56. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych.
• natarcie frontalne
• natarcie oskrzydlające ,
• natarcie okrążające.
Pytanie 57. Ewakuacja to:
• Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.
• Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.
• Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.
Pytanie 58. Rozkaz bojowy to.
• Polecenie (nakaz) podjęcia lub zaniechania działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ;
• Polecenie kierującego działaniami ratowniczymi obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe oraz sposoby ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru.
• Obie odpowiedzi są prawidłowe;
Pytanie 59. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia, podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:
• Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej
• Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności
• Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia
Pytanie 60. Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę, udają się na rozpoznanie:
• wstępne,
• wodne,
• szczegółowe,
Pytanie 61. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :
• Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej.
• Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1
• Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra
Pytanie 62. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie dużego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 63. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
• Składowisk węgla.
• Mieszkań.
• Archiwów.
Pytanie 64. W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
• operacyjne.
• strategiczne.
• interwencyjne.
Pytanie 65. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż:
• 24 godziny;
• 36 godzin;
• 12 godzin;
Pytanie 66. W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:
• mogą opuścić pojazdy pod warunkiem utrzymania kontaktu z pododdziałem
• mogą opuścić samochody za zgodą dowódcy pododdziału (kompanii/specjalistycznej grupy ratowniczej), który określa doraźne zasady gotowości do wyjazdu;
• pozostają w samochodach za wyjątkiem dowódcy pododdziału, który zgłasza przybycie pododdziału obsadzie punktu;
Pytanie 67. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.
• Linia główna;
• Linia gaśnicza;
• Linia zasilająca;
Pytanie 68. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:
• zastosować zastrzyki usypiające,
• przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
• wynieść zwierzęta.
Pytanie 69. Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:
• transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy
• ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika
• transportowaniu poszkodowanego na ramieniu ratownika,
Pytanie 70. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
• 3.
• 1.
• 2.
Pytanie 71. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody, itp.) prądy wody kierujemy
• z góry na dół,
• z dołu do góry,
• tylko na dół;
Pytanie 72. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:
• podajemy zwarty prąd wody by rozcieńczyć ciecz palną
• podajemy rozproszony prąd wody
• pokrywamy lustro cieczy warstwą piany wykorzystując zdolność rozpływania się piany
Pytanie 73. Działania połączone mają na celu:
• zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych przy froncie pożaru,
• właściwe rozmieszczenie stanowisk gaśniczych oraz umiejętne posługiwanie się prądami gaśniczymi podczas akcji,
• szybkie prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych,
Pytanie 74. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów
• Rozwoju pożaru,
• Lokalizacji pożaru,
• Rozprzestrzeniania się pożaru,
Pytanie 75. Brygada to:
• Pododdział;
• Oddział;
• Związek oddziałów i pododdziałów;
Pytanie 76. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:
• od środka do zewnątrz , ale tylko w przypadku piany ciężkiej;
• jednocześnie na całą powierzchnię plamy;
• od zewnątrz do środka
Pytanie 77. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:
• Pożar otwarty;
• Pożar przestrzenny;
• Pożar blokowy;
Pytanie 78. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:
• gotowość operacyjna
• mobilność
• dyspozycyjność
Pytanie 79. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:
• zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia
• kilku kierujących w zależności od typu kierowania
• sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię
Pytanie 80. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:
• otworzyć tylko drzwi w stronę których będą kierować się ludzie.
• nie otwierać ani wyjść ani okien aby nie dopuścić do szybkiego rozwoju pożaru a ludzi ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego,
• otworzyć wszystkie wyjścia aby ludzie zagrożeni mogli wyjść,
Pytanie 81. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:
• możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego;
• możemy wyłączyć napięcie korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego;
• bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego;
Pytanie 82. Ruch ogrzanych produktów spalania i rozkładu cieplnego, postępujący od strefy palenia do atmosferycznego powietrza jest nazywany
• Turbulencją,
• Masową szybkością spalania.
• Wymianą gazową,
Pytanie 83. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:
• Kierującym akcją ratowniczą;
• Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej;
• Kierującym działaniami ratowniczymi;
• Dowódcą akcji ratowniczej;
Pytanie 84. Który z podanych czynników ma wpływ na liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru:
• rodzaj materiału ulegającemu spalaniu
• intensywność wymiany gazowej
• temperatura początkowa materiału ulegającemu spalaniu
• wszystkie są poprawne
• stopień rozdrobnienia materiału palnego
• geometryczne usytuowania materiału palnego
Pytanie 85. Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia natarcia gaśniczego jest
• Zgromadzenie na terenie akcji wystarczającej ilości sił ratowniczych;
• Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środek gaśniczy z wydajnością nie mniejszą niż wymagana dla realizacji wszystkich zadań gaśniczych;
• Nie istnieją żadne uwarunkowania, natarcie można podjąć w każdym momencie działań, gdy wymaga tego sytuacja pożarowa;
Pytanie 86. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:
• Masowa prędkość spalania;
• Masowa szybkość spalania;
• Wydajność pożaru;
Pytanie 87. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:
• Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny.
• Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej, lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań.
• Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej;
Pytanie 88. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:
• Stanowiskiem wysuniętym;
• Stanowiskiem gaśniczym;
• Pozycją ogniową;
Pytanie 89. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:
• zasada ta powinna być zawsze przestrzegana
• nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo,
• nie jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych
Pytanie 90. Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to.
• Rozpoznanie ratownicze
• Rozpoznanie ogniowe
• Rozpoznanie bojem
Pytanie 91. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to.
• Linia główna;
• Magistrala wodna;
• Linia zasilająca;
Pytanie 92. Brygadowy, potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:
• ewakuacji zwierząt hodowlanych.
• ewakuacji ludzi,
• ewakuacji mienia ruchomego,
Pytanie 93. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą to:
• Linia zasilająca
• Linia gaśnicza
• Linia główna
Pytanie 94. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:
• otwierać drzwi,
• zakładać odzieży specjalnej,
• uchylać okna,
• korzystać z mapy.
Pytanie 95. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze
• Wody zwarte
• Wody rozproszone / mgłowe
• Proszku
Pytanie 96. Maksymalny zasięg taktyczny jest to :
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać jeden prąd gaśniczy.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
Pytanie 97. Do elementów pożaru zaliczamy:
• Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru.
• Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru,
• Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru,
Pytanie 98. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:
• Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody
• Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej
• Podanie prąd gaśniczego dwufazowego
Pytanie 99. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:
• Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Karta udzielonej pomocy medycznej.
• Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie.
Pytanie 100. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:
• duża ilość sprzętu
• długi czas uruchamiania systemu
• możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy
Pytanie 101. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego
• Faza II - rozgorzenie;
• Faza III - spalanie pełne;
• Faza I - swobodny rozwój;
• Faza IV - wygasanie
Pytanie 102. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi
• 1-5 m/s
• 1-5 m/min
• 5-10 m/min
Pytanie 103. „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• niezwłocznie, gdyż musi ona dotrzeć do GIOŚ nie później niż do godz. 10-tej dnia następnego;
• tygodnia od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 104. Rota to:
• Kierowca i ratownik;
• Każdy dwuosobowy zespół ratowników,
• Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,
Pytanie 105. W skład batalionu wchodzi:
• Od 3 do 5 kompanii;
• Od 4 do 6 kompanii;
• Od 2 do 4 kompanii;
Pytanie 106. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
• rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
Pytanie 107. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:
• zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia;
• zapewnienie widzialność wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą ;
• zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru;
Pytanie 108. Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:
• Podpalenie;
• Zapłon;
• Samozapalenie;
Pytanie 109. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie zwiększonego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 110. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Wydajność autopompy w hektolitrach / min;
• Masę pojazdu wyrażoną w tonach.
• Pojemność zbiornika wody w hektolitrach;
Pytanie 111. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:
• bliższa
• dalsza;
• połączona
Pytanie 112. Które stwierdzenie jest prawdziwe:
• Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu;
• Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
Pytanie 113. Zaletą systemu dostarczania wody przez przetłaczanie jest:
• zaangażowanie stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu
• nie występuje uderzenie hydrauliczne
• możliwość stworzenia przy pompach zapasu wody
• łatwa obsługa motopomp
Pytanie 114. Zasady prowadzenia działań ratowniczych określone w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dotyczą:
• wszystkich podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych na terenie zakładu;
• wyłącznie podmiotów ratowniczych zewnętrznych, gdyż służby zakładowe realizują zadania zgodnie z instrukcjami technologicznymi przewidującymi awaryjny stan pracy;
• wyłącznie służb zakładowych, gdyż zadania służb spoza zakładu określa zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy;
Pytanie 115. Do rozpoznania ogniowego zaliczymy:
• rozpoznanie mikroklimatyczne
• rozpoznanie szczegółowe
• rozpoznanie wodne
Pytanie 116. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :
• stanowiskiem ruchomym,
• częściowo ruchomym,
• stanowiskiem stałym,
Pytanie 117. Analiza stanu i określenie konsekwencji wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru, skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:
• Ocena sytuacji;
• Zamiar taktyczny;
• Ocena możliwości;
Pytanie 118. Inicjowanie procesu spalania to:
• zapalenie
• podpalenie
• utlenianie
Pytanie 119. Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym
• Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego
• Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału
Pytanie 120. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:
• składowiska opon o powierzchni 700 m2;
• odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych;
• lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków, o powierzchni ponad 100 ha;
Pytanie 121. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:
• kondygnacji nad miejscem pożaru,
• kondygnacji objętej pożarem,
• kondygnacji pod miejscem pożaru,
• kondygnacji najwyższej.
Pytanie 122. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:
• Prąd zwarty
• Prąd zmienny
• Prąd rozproszony mgłowy
Pytanie 123. Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:
• rozwinięcie podstawowe,
• rozwinięcie zasadnicze,
• rozwinięcie wstępne,
Pytanie 124. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:
• książce obiektu
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
• obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi –takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi.
Pytanie 125. Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy.
• transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych.
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika.
Pytanie 126. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:
• Cztery prądy wody.
• Jeden prąd wody.
• Dwa prądy wody.
• Trzy prądy wody.
Pytanie 127. Rozgorzeniem nie jest:
• spalanie powierzchniowe
• gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II
• przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację
Pytanie 128. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:
• co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
Pytanie 129. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
• odwodu operacyjnego.
• odwodu centralnego.
• odwodu wojewódzkiego.
• odwodu taktycznego.
Pytanie 130. Kto może zadecydować o odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:
• Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie;
• Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji
• Kierujący działaniami ratowniczymi
Pytanie 131. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:
• do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę
• przez czas od 5 do 10 min. od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia
• przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
Pytanie 132. „Informację uzupełniającą” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• czternastu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• siedmiu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 133. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:
• Mały zasięg rzutu środka gaśniczego wynikający z dużych oporów powietrza;
• Czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic;
• Brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego;
Pytanie 134. Stanowisko gaśnicze na drabinie to:
• stanowisko gaśnicze wewnętrzne
• stanowisko gaśnicze wysunięte
• stanowisko gaśnicze wyższe
Pytanie 135. Prowadzenie natarcia w działaniach gaśniczych polega na:
• pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania
• Podaniu środka gaśniczego bezpośrednio na ognisko pożaru;
• Podaniu środka gaśniczego z właściwą intensywnością wymaganą dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 136. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii ?
• Interwencyjny i taktyczny.
• Interwencyjny, taktyczny i strategiczny.
• Taktyczny i strategiczny.
• Taktyczny.
Pytanie 137. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:
• 2000-2200 oC
• 700-800 oC
• 1100-1300 oC
Pytanie 138. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:
• Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru;
• Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem;
• Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem;
Pytanie 139. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:
• Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania;
• Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych;
• Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych;
Pytanie 140. Pożar podpowierzchniowy występuje:
• W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu;
• W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów.
• Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych;
Pytanie 141. Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:
• żarzenie,
• spalanie bezpłomieniowe,
• spalanie płomieniowe
Pytanie 142. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:
• przy pożarach poszycia;
• przy pożarach całkowitych drzewostanu;
• jest ono niemożliwe.
Pytanie 143. W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:
• przewodzenie
• unoszenie
• promieniowanie
Pytanie 144. Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:
• określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego;
• koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe;
• wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji
Pytanie 145. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:
• wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych
• odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków
Pytanie 146. Deflagracja jest wynikiem spalania:
• kinetycznego
• dyfuzyjnego
Pytanie 147. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:
• z lekkimi węglowodorami,
• z mieszaninami różnych węglowodorów ;
• z alkoholami,
Pytanie 148. Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
• pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału
• rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji
• rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił
Pytanie 149. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :
• gazy skroplone
• materiały wybuchowe
• ropa naftowa
Pytanie 150. Podczas gaszenia otwartych zbiorników magazynowych w bazach paliw pianę gaśniczą optymalnie podajemy:
• jednocześnie na całą powierzchnię zbiornika;
• od zewnątrz do środka
• na wewnętrzną ścianę zbiornika, pozwalając rozlać się pianie po powierzchni lustra płonącej cieczy.
Pytanie 151. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:
• deficyt tlenowy
• pulsujący, okresowy charakter
• deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu w którym jest pożar
Pytanie 152. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:
• Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów;
• Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia;
• Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej;
Pytanie 153. Co oznacza skrót PW 1000
• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.
• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3
• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min
Pytanie 154. Końcowy etap działań, polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:
• likwidacja pożaru
• lokalizacja pożaru
• opanowanie pożaru
Pytanie 155. O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:
• Zawsze ratownik wyższy stopniem,
• Sztab akcji ratowniczej,
• Kierujący działaniem ratowniczym,
• Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym.
Pytanie 156. Stosując wentylacje nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:
• ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy
• zamknąć okna i zgasić światło
• asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego
Pytanie 157. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:
• Całkowite zalanie wodą
• Całkowite wypalenie pianą
• Przykrycie komina sitem kominowym
Pytanie 158. Rozpoznanie wodne przeprowadza:
• rota II.
• rota I,
• dowódca zastępu,
Pytanie 159. Natarcie gaśnicze polega na:
• Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.
• Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania,
• Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,
Pytanie 160. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
• .
• wyrzucie cieczy palnej,
• wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEV
• wykipieniu cieczy palnej,
Pytanie 161. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:
• brygadowy lub potokowy
• 24/48
• 24/24
Pytanie 162. Zastęp to:
• pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego
• zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;
• pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
Pytanie 163. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:
• swobodny rozwój;
• wygasanie
• spalanie pełne;
• rozgorzenie;
Pytanie 164. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
• materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny,
• tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy
• tylko materiał palny i utleniacz,
Pytanie 165. W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?: B=V.t/? szt. V – ilość wody zużywanej podczas akcji, t – czas pełnego objazdu
• pojemność zbiornika wody samochodu dowożącego wodę,
• odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru,
• wydajność jednej prądownicy,
Pytanie 166. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?
• masę pojazdu.
• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej
• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,
• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
Pytanie 167. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:
• pokrywy gleby
• podszytów
• całkowity drzewostanu
Pytanie 168. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
• halonu
• piany lub gazu gaśniczego
• zwartego strumienia wody
Pytanie 169. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:
• na granicy fazy drugiej i trzeciej
• na granicy fazy pierwszej i drugiej
• w fazie drugiej
Pytanie 170. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:
• Pojęcia rozwoju pożaru;
• Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru;
• Miejsca, w którym dostrzeżono źródło pożaru;
Pytanie 171. Podczas wstępnego rozpoznania w trakcie pożaru hotelu najważniejszych informacji o ilości osób w obiekcie udzielić Ci może:
• recepcjonista
• właściciel hotelu
• dyrektor hotelu
Pytanie 172. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”
• niska zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO i niska zawartość tlenu,
• wysoka zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO oraz brak bodźca energetycznego.
Pytanie 173. Kolejność ewakuacji ludzi zależy od:
• ilości ludzi zagrożonych
• ilości i rodzaju sprzętu będącego w dyspozycji
• wielkości występującego zagrożenia;
Pytanie 174. Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio, z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:
• obrona dalsza
• osłona
• obrona bliższa
Pytanie 175. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:
• procentach i g / m3,
• g / m2 ,
• g / m3 s-1 ,
• g / cm3 .
Pytanie 176. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni, oraz 355m³ jegokubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia, zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:
• duży.
• mały.
• średni.
• bardzo duży.
Pytanie 177. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
• każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej,
• tylko w przypadku rozpoznania pożaru,
• raz na pół roku,
Pytanie 178. Do zaistnienia wykipienia ropy naftowej może dojść, gdy:
• zawartość wody w ropie wyniesie minimum 25%,
• powstanie przegrzana warstwa ropy,
• będzie znacznie większa szybkość spalania niż szybkość przegrzewania.
Pytanie 179. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny otwarty,
• zewnętrzny przestrzenny.
• wewnętrzny ukryty,
Pytanie 180. Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:
• materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym,
• przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany
• przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze.
Pytanie 181. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant powiatowy/miejski PSP
• wojewoda
• komendant wojewódzki PSP
• właściwy terytorialnie starosta
Pytanie 182. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:
• I fazie,
• III fazie.
• II fazie,
Pytanie 183. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
• dowódcy sekcji,
• dowódcy zastępu,
• prądownika,
Pytanie 184. Prawidłowa asekuracja ratowników wchodzących do strefy zagrożonej polega na:
• Wykorzystaniu linki strażackiej do połączenia ratowników i pozostawienia jednego strażaka w strefie bezpiecznej trzymającego linkę;
• Wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej bez wykorzystania linki strażackiej do połączenia ratowników, pod warunkiem włączenia sygnalizatorów bezruchu przez strażaków wchodzących do strefy zagrożonej;
• Zapewnieniu trwałego połączenia ratowników znajdujących się w strefie zagrożonej z przestrzenią bezpieczną i wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej;
Pytanie 185. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Wydajność autopompy w m3 / min
• Pojemność zbiornika wody w m3
• Minimalną obsadę pojazdu;
Pytanie 186. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:
• wygasanie
• swobodny rozwój;
• rozgorzenie;
• spalanie pełne;
Pytanie 187. Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego podaje się go do pożaru:
• Rozpylając środek gaśniczy wokół strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał
Pytanie 188. Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:
• szyk okrążający,
• szyk frontalny
• szyk piętrowy
Pytanie 189. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:
• tak
• nie
Pytanie 190. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:
• Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy;
• Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania;
• Zdolność do przesiąkania przez materiał palny wynikająca z małych rozmiarów kropel;
Pytanie 191. Rozwój pożaru to:
• Zwiększanie powierzchni objętej pożarem;
• Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego;
• Sytuacja, w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
Pytanie 192. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:
• nie ma to znaczenia,
• od prądownika,
• od rozdzielacza,
Pytanie 193. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:
• prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego
• prędkość , z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu
• szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego
Pytanie 194. Pluton to:
• Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, liczący od 15 do 21 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• Pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca;
Pytanie 195. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
• 5-10 m/min
• 10-40 m/min
• 40-100 m/min
Pytanie 196. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:
• przodownik roty II i dowódca,
• rota I i dowódca zastępu,
• przodownik roty I i dowódca,
Pytanie 197. Obrona jest to:
• Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem,
• Forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
• Forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
Pytanie 198. Dokonując tzw. "otwarcia dachu" przy pożarach strychów i poddaszy wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:
• 3,
• 2.
• 1,
Pytanie 199. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:
• interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny
• interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy
• podstawowy, szczególny oraz operacyjny
Pytanie 200. W warunkach środowiska pożarowego, transport ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla :
• wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru
• nagrzewania się gazów pożarowych
• nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu
Pytanie 201. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:
• kierowanie strategiczne
• kierowanie taktyczne
• kierowanie interwencyjne
Pytanie 202. Dla jakiego typu pododdziału centralnego odwodu operacyjnego najmniejszą dysponowaną jednostką jest zastęp
• Kompania Szkolna
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego
Pytanie 203. Podczas akcji gaśniczej, do piwnic należy wchodzić:
• Przez otwory wykonane dla potrzeb akcji.
• Klatką schodową i przez okna,
• Tylko przez okna,
• Zawsze klatką schodową,
Pytanie 204. Rozprzestrzenianie się pożaru to:
• Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego;
• Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury;
Pytanie 205. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha zakwalifikujesz ten pożar jako:
• Mały
• Duży
• Bardzo duży;
• Średni
Pytanie 206. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• zastęp
• sekcja
• pluton
Pytanie 207. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:
• strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt;
• jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości;
• istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego;
Pytanie 208. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:
• alkoholu.
• benzyny,
• mazutu,
Pytanie 209. Rejon ewakuacji to:
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie, wraz z obszarem przez który skierowany jest ruch ewakuacji;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie;
Pytanie 210. Reakcja egzotermiczna przebiega:
• ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem
• z wydzieleniem ciepła do otoczenia
• z pobieraniem ciepła z otoczenia
Pytanie 211. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:
• Zależnym od rodzaju drzewostanu
• Zawsze równomiernie w każdym kierunku
• Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru
Pytanie 212. O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:
• przodownik roty I,
• dowódca zastępu,
• kierowca-mechanik.
Pytanie 213. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
• wstępne, końcowe , cząstkowe
• pełne oraz niepełne
• wstępne, szczegółowe, bojem
Pytanie 214. W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do PSK dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:
• W czwartej godzinie działań.
• W drugiej godzinie działań.
• W trzeciej godzinie działań.
Pytanie 215. Poważna awaria to:
• Każde zdarzenie, wynikające z awaryjnego stanu pracy instalacji technologicznych bądź z wypadków i katastrof w transporcie, powodujące wysokie straty materialne i środowiskowe
• zdarzenie powodujące istotna przerwę w funkcjonowaniu zakładu przemysłowego, a w szczególności: pożar, katastrofa budowlana lub awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń technologicznych
• emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, o skutkach określonych w przepisach;
Pytanie 216. Czas zapełniania linii tłocznej W 75 na długość 900 m pompą o wydajności 800 l/min wynosi około:
• 6 min
• 5 min
• 4 min
• 2 min
Pytanie 217. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:
• Sprzęt elektroniczny ,
• Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem,
• Pościel.
• Dzieła sztuki,
Pytanie 218. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:
• podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,
• podrostów, składów drewna, drzewostanu.
• podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,
Pytanie 219. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:
• dyspozytor PSK (MSK),
• dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• dyżurny PA.
• sporządzający tę informację,
Pytanie 220. W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:
• przodownik roty pierwszej
• przodownik roty drugiej
• Dowódca zastępu;
Pytanie 221. Kompania to:
• Oddział;
• Pododdział;
• Związek taktyczny;
Pytanie 222. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie
• Rozpoznanie operacyjne;
Pytanie 223. Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:
• uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem, temperatura gazów pożarowych wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania
• temperatura strefy spalania, mierzona u podstawy tej strefy
• temperatura płomienia, mierzona w jego części górnej
Pytanie 224. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:
• podręczny sprzęt gaśniczy
• kamera termowizyjna
• radiotelefon
Pytanie 225. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
• w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu,
• w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym,
• w każdym miejscu, nie ma to znaczenia.
Pytanie 226. Prądownik podający prąd wody do palącego się mieszkania z drabiny przez okno zajmuje stanowisko:
• optymalne.
• równe,
• niższe,
Pytanie 227. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
• przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań.
• wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej.
• przeprowadzenie wysiedlenia ludzi.
Pytanie 228. Prawidłowe wyposażenie patrolu rozpoznania ogniowego to:
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
Pytanie 229. W przypadku palącej się butli z acetylenem (przy reduktorz
• i braku możliwości zakręcenia jej zaworu, postępujemy w następujący sposób :
• butlę z palącym się płomieniem wrzucamy do zbiornika z wodą (beczka, staw, itp.).
• nie gasimy płomienia i chłodzimy butlę, aż do całkowitego wypalenia acetylenu,
• gasimy płomień i chłodzimy butlę,
Pytanie 230. Do gaszenia materiałów sypkich, strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:
• kroplistych,
• mgłowych.
• zwartych,
Pytanie 231. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dotyczy:
• działań ratowniczych i pomocniczych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie zakładu dużego ryzyka;
• działań różnych podmiotów w przypadku rozprzestrzenienia się skutków awarii poza teren zakładu;
• wykorzystania zakładów służb do realizacji zadań poza terenem zakładu
Pytanie 232. Rozmieszczenie stanowisk bojowych do wykonania wspólnych działań w danym ugrupowaniu bojowym to:
• zamiar taktyczny
• szyk bojowy,
• forma natarcia
Pytanie 233. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?
• tak
• nie
Pytanie 234. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:
• wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych,
• podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego.
• wykonanie wykopu,
Pytanie 235. Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• zarządzający zakładem dużego ryzyka
• komendant powiatowy/miejski PSP
• komendant wojewódzki PSP
Pytanie 236. W trakcie gaszenia pożaru torfu, rów izolacyjny powinien mieć głębokość:
• 1 m,
• 1,7 m.
• do poziomu wód gruntowych,
Pytanie 237. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.
• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,
• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.
• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,
• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,
Pytanie 238. Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:
• zagrożenie życia ludzi
• zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki
• odszukanie źródła pożaru
• zagrożenie rozgorzeniem pożaru
Pytanie 239. Działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania to:
• Rozpoznanie ratownicze;
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie szczegółowe;
Pytanie 240. Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:
• 12 m3/ min.
• 6 m3/min,
• 9 m3/min.
Pytanie 241. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
• Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
• Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
• Jednym poziomie – poziomie centralnym.
• Czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Pytanie 242. Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :
• fałszywe
• prawdziwe
Pytanie 243. Zastęp oznaczony symbolem SW to:
• zastęp ze sprzętem oświetleniowym,
• zastęp kwatermistrzowski.
• zastęp wężowy,
Pytanie 244. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:
• wyjazdu pierwszej jednostki z garażu.
• przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
• rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych,
• wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
Pytanie 245. „Odcinek bojowy” jest to:
• ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem
• część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym
• część terenu akcji, przez którą biegną linie główne
Pytanie 246. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
• rozproszone,
• zwarte i kropliste.
• zwarte,
• zwarte i rozproszone,
Pytanie 247. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?
• hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania.
• grawitacyjna, podciśnieniowa i nadciśnieniowa;
• podciśnieniowa, autowentylacja;
Pytanie 248. Jaką dokumentację sporządzamy obowiązkowo z działań podczas poważnej awarii?
• tylko „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID;
• „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID oraz „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
• tylko „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż ewidencję poważnych awarii prowadzi GIOŚ;
Pytanie 249. Podczas których z poniższych pożarów należy unikać podawania piany gaśniczej:
• Olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach
• Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
• Cieczy palnych lżejszych od wody
Pytanie 250. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:
• działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
• wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru
• ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych
Pytanie 251. Informację ze zdarzenia sporządza:
• dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania
• dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia
• kierujący działaniami ratowniczymi
Pytanie 252. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:
• dzieje się tak zawsze podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu
• decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu
• tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy
Pytanie 253. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:
• Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą.

Pożarów - 14 W ubiegłym roku - 20
Miejscowych zagrożeń - 64 W ubiegłym roku - 19
Alarmów fałszywych - 2 W ubiegłym roku - 6
Poza powiatem - 2 W ubiegłym roku - 0
Interwencji ogółem - 82 W ubiegłym roku - 45

Copyright ©1999-2015 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict