Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
• wentylacja nadciśnieniowa,
• wentylacja grawitacyjna,
• wentylacja wyciągowa,
Pytanie 2. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:
• dyspozytor PSK (MSK),
• dyżurny PA.
• dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• sporządzający tę informację,
Pytanie 3. Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:
• Rozpoznanie ogniowe;
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie bojem;
Pytanie 4. Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to.
• Rozpoznanie bojem
• Rozpoznanie ratownicze
• Rozpoznanie ogniowe
Pytanie 5. O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:
• przodownik roty I,
• dowódca zastępu,
• kierowca-mechanik.
Pytanie 6. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
• każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej,
• raz na pół roku,
• tylko w przypadku rozpoznania pożaru,
Pytanie 7. Sekcja to:
• zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy;
• Załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób;
• pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.
Pytanie 8. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:
• możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy
• długi czas uruchamiania systemu
• duża ilość sprzętu
Pytanie 9. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:
• Opóźnianie;
• Obrona dalsza
• Asekuracja;
Pytanie 10. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”
• wysoka zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO i niska zawartość tlenu,
• niska zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO oraz brak bodźca energetycznego.
Pytanie 11. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:
• Dwa prądy wody.
• Trzy prądy wody.
• Jeden prąd wody.
• Cztery prądy wody.
Pytanie 12. W skład kompanii wchodzi:
• Od 10 do 15 zastępów;
• Od 8 do 12 zastępów;
• Od 6 do 9 zastępów;
Pytanie 13. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:
• składowiska opon o powierzchni 700 m2;
• lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków, o powierzchni ponad 100 ha;
• odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych;
Pytanie 14. Poważna awaria to:
• Każde zdarzenie, wynikające z awaryjnego stanu pracy instalacji technologicznych bądź z wypadków i katastrof w transporcie, powodujące wysokie straty materialne i środowiskowe
• zdarzenie powodujące istotna przerwę w funkcjonowaniu zakładu przemysłowego, a w szczególności: pożar, katastrofa budowlana lub awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń technologicznych
• emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, o skutkach określonych w przepisach;
Pytanie 15. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze
• Proszku
• Wody zwarte
• Wody rozproszone / mgłowe
Pytanie 16. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:
• swobodny rozwój;
• spalanie pełne;
• wygasanie
• rozgorzenie;
Pytanie 17. W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
• interwencyjne.
• operacyjne.
• strategiczne.
Pytanie 18. Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika.
• transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych.
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy.
Pytanie 19. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:
• dyspozycyjność
• gotowość operacyjna
• mobilność
Pytanie 20. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• sekcja
• pluton
• zastęp
Pytanie 21. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:
• podszytów
• całkowity drzewostanu
• pokrywy gleby
Pytanie 22. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:
• III fazie.
• I fazie,
• II fazie,
Pytanie 23. Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:
• temperatura strefy spalania, mierzona u podstawy tej strefy
• uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem, temperatura gazów pożarowych wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania
• temperatura płomienia, mierzona w jego części górnej
Pytanie 24. Prawną definicja pożaru jest:
• Niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;
• Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
• Wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;
Pytanie 25. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:
• dowódcą jednostki
• ordynatorem lub lekarzem dyżurnym
• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
Pytanie 26. Deflagracja jest wynikiem spalania:
• kinetycznego
• dyfuzyjnego
Pytanie 27. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
• materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny,
• tylko materiał palny i utleniacz,
• tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy
Pytanie 28. Rozmieszczenie stanowisk bojowych do wykonania wspólnych działań w danym ugrupowaniu bojowym to:
• forma natarcia
• zamiar taktyczny
• szyk bojowy,
Pytanie 29. Pas przeciwpożarowy to.
• system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym;
• powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej;
• Ściana pełna oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych;
• Rozwiązania wymienione w p-tach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych
Pytanie 30. Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:
• ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika
• transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy
• transportowaniu poszkodowanego na ramieniu ratownika,
Pytanie 31. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:
• Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody
• Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej
• Podanie prąd gaśniczego dwufazowego
Pytanie 32. Stosując wentylacje nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:
• zamknąć okna i zgasić światło
• ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy
• asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego
Pytanie 33. Pluton to:
• Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, liczący od 15 do 21 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
Pytanie 34. Rozgorzeniem nie jest:
• gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II
• przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację
• spalanie powierzchniowe
Pytanie 35. Rozkaz wstępny kończy się komendą:
• wykonać
• do boju
• sprzęt do akcji gotuj
Pytanie 36. Obrona jest to:
• Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem,
• Forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
• Forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
Pytanie 37. Obiekty przemysłowe kwalifikujemy do grup zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdy:
• z analizy zagrożenia w zakładzie wynika wysokie lub podwyższone prawdopodobieństwo powstania awarii
• na terenie zakładu produkuje się, przetwarza, użytkuje lub magazynuje substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w przepisach
• na terenie zakładu przebywa duża ilość ludzi, przekraczająca limity określone w przepisach;
Pytanie 38. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:
• przy pożarach poszycia;
• jest ono niemożliwe.
• przy pożarach całkowitych drzewostanu;
Pytanie 39. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Wydajność autopompy w m3 / min
• Minimalną obsadę pojazdu;
• Pojemność zbiornika wody w m3
Pytanie 40. Zasady prowadzenia działań ratowniczych określone w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dotyczą:
• wyłącznie służb zakładowych, gdyż zadania służb spoza zakładu określa zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy;
• wyłącznie podmiotów ratowniczych zewnętrznych, gdyż służby zakładowe realizują zadania zgodnie z instrukcjami technologicznymi przewidującymi awaryjny stan pracy;
• wszystkich podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych na terenie zakładu;
Pytanie 41. Który z podanych czynników ma wpływ na liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru:
• temperatura początkowa materiału ulegającemu spalaniu
• intensywność wymiany gazowej
• stopień rozdrobnienia materiału palnego
• rodzaj materiału ulegającemu spalaniu
• geometryczne usytuowania materiału palnego
• wszystkie są poprawne
Pytanie 42. Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:
• szyk piętrowy
• szyk okrążający,
• szyk frontalny
Pytanie 43. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
• przeprowadzenie wysiedlenia ludzi.
• wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej.
• przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań.
Pytanie 44. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny otwarty,
• wewnętrzny ukryty,
• zewnętrzny przestrzenny.
Pytanie 45. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:
• 20 m
• 10 m
• 15 m
Pytanie 46. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:
• Dowódcą akcji ratowniczej;
• Kierującym akcją ratowniczą;
• Kierującym działaniami ratowniczymi;
• Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej;
Pytanie 47. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:
• istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego;
• strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt;
• jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości;
Pytanie 48. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia, podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:
• Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej
• Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności
• Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia
Pytanie 49. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:
• 24/48
• 24/24
• brygadowy lub potokowy
Pytanie 50. „Odcinek bojowy” jest to:
• część terenu akcji, przez którą biegną linie główne
• część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym
• ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem
Pytanie 51. Elementem pożaru nie jest:
• odcinek bojowy
• front pożaru
• tył pożaru
Pytanie 52. Końcowy etap działań, polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:
• lokalizacja pożaru
• opanowanie pożaru
• likwidacja pożaru
Pytanie 53. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:
• do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę
• przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
• przez czas od 5 do 10 min. od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia
Pytanie 54. Prawidłowa asekuracja ratowników wchodzących do strefy zagrożonej polega na:
• Wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej bez wykorzystania linki strażackiej do połączenia ratowników, pod warunkiem włączenia sygnalizatorów bezruchu przez strażaków wchodzących do strefy zagrożonej;
• Zapewnieniu trwałego połączenia ratowników znajdujących się w strefie zagrożonej z przestrzenią bezpieczną i wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej;
• Wykorzystaniu linki strażackiej do połączenia ratowników i pozostawienia jednego strażaka w strefie bezpiecznej trzymającego linkę;
Pytanie 55. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:
• Stanowiskiem wysuniętym;
• Stanowiskiem gaśniczym;
• Pozycją ogniową;
Pytanie 56. W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do PSK dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:
• W drugiej godzinie działań.
• W czwartej godzinie działań.
• W trzeciej godzinie działań.
Pytanie 57. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:
• możemy wyłączyć napięcie korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego;
• możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego;
• bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego;
Pytanie 58. Brygada to:
• Związek oddziałów i pododdziałów;
• Pododdział;
• Oddział;
Pytanie 59. Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:
• Pozostawienie w dyspozycji Komendanta Głównego PSP pododdziałów i oddziałów gotowych do podjęcia działań w sytuacjach, gdy występuje ilościowy lub jakościowy deficyt sił ratowniczych na poziomie wojewódzkim;
• Podniesienie standardu technicznego pododdziałów ratowniczych;
• Utworzenie pododdziałów zdolnych do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
Pytanie 60. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:
• właściwe Stanowisko Kierowania,
• dowódcę zastępu,
• kierowcę zastępu.
• dowódcę JRG,
Pytanie 61. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:
• Miejsca, w którym dostrzeżono źródło pożaru;
• Pojęcia rozwoju pożaru;
• Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 62. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:
• zewnętrzny przestrzenny.
• wewnętrzny otwarty,
• wewnętrzny ukryty,
Pytanie 63. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:
• nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo,
• zasada ta powinna być zawsze przestrzegana
• nie jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych
Pytanie 64. W warunkach środowiska pożarowego, transport ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla :
• wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru
• nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu
• nagrzewania się gazów pożarowych
Pytanie 65. „Informację uzupełniającą” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• czternastu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• siedmiu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 66. Rozkaz bojowy to.
• Polecenie (nakaz) podjęcia lub zaniechania działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ;
• Obie odpowiedzi są prawidłowe;
• Polecenie kierującego działaniami ratowniczymi obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe oraz sposoby ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru.
Pytanie 67. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:
• Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej, lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań.
• Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny.
• Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej;
Pytanie 68. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:
• . Inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać.
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu.
• powstanie fali nadciśnienia, promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ogni
• powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ogni
• tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary.
Pytanie 69. Ewakuacja to:
• Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.
• Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.
• Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.
Pytanie 70. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:
• kondygnacji objętej pożarem,
• kondygnacji nad miejscem pożaru,
• kondygnacji najwyższej.
• kondygnacji pod miejscem pożaru,
Pytanie 71. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
• odwodu centralnego.
• odwodu wojewódzkiego.
• odwodu taktycznego.
• odwodu operacyjnego.
Pytanie 72. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:
• bliższa
• połączona
• dalsza;
Pytanie 73. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:
• benzyny,
• alkoholu.
• mazutu,
Pytanie 74. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Obie formy są podstawowe.
• Natarcie;
• Obrona;
Pytanie 75. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:
• 2000-2200 oC
• 1100-1300 oC
• 700-800 oC
Pytanie 76. Kolejność ewakuacji ludzi zależy od:
• ilości i rodzaju sprzętu będącego w dyspozycji
• ilości ludzi zagrożonych
• wielkości występującego zagrożenia;
Pytanie 77. Celem działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Uratowanie możliwie jak najwięcej zagrożonych pożarem dóbr;
• Wyrobienie w społeczności lokalnej poczucia bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnie prowadzonych rozwinięć gaśniczych;
• Ugaszenie pożaru;
Pytanie 78. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż:
• 24 godziny;
• 36 godzin;
• 12 godzin;
Pytanie 79. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:
• wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych
• odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków
Pytanie 80. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha zakwalifikujesz ten pożar jako:
• Duży
• Bardzo duży;
• Mały
• Średni
Pytanie 81. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:
• szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego
• prędkość , z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu
• prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego
Pytanie 82. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.
• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.
• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,
• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,
• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,
Pytanie 83. Gwałtowne (chwilowe) spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:
• Wybuch fizyczny;
• Detonacja;
• Wybuch chemiczny;
Pytanie 84. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
• piany lub gazu gaśniczego
• zwartego strumienia wody
• halonu
Pytanie 85. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
• Składowisk węgla.
• Mieszkań.
• Archiwów.
Pytanie 86. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:
• Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych;
• Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania;
• Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych;
Pytanie 87. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
• Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
• Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
• Czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
• Jednym poziomie – poziomie centralnym.
Pytanie 88. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:
• interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy
• interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny
• podstawowy, szczególny oraz operacyjny
Pytanie 89. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:
• Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów;
• Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia;
• Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej;
Pytanie 90. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:
• decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu
• dzieje się tak zawsze podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu
• tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy
Pytanie 91. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:
• opaska wężowa
• zatrzaśnik
• podpinka
Pytanie 92. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:
• co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
Pytanie 93. Spośród podanych poniżej parametrów natarcia w działaniu gaśniczym, zaznacz najbardziej istotny:
• Intensywność podawania środka gaśniczego;
• Rodzaj środka gaśniczego;
• Stopień rozpylenia wody jako środka gaśniczego;
Pytanie 94. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:
• uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania
• uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania
• temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania
Pytanie 95. Analiza stanu i określenie konsekwencji wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru, skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:
• Ocena sytuacji;
• Ocena możliwości;
• Zamiar taktyczny;
Pytanie 96. Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota)
• Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak , posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza pomieszczeniem zadymionym.
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota) zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza strefą zagrożoną;
Pytanie 97. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:
• procentach i g / m3,
• g / m3 s-1 ,
• g / cm3 .
• g / m2 ,
Pytanie 98. Czas zapełniania linii tłocznej W 75 na długość 900 m pompą o wydajności 800 l/min wynosi około:
• 4 min
• 5 min
• 2 min
• 6 min
Pytanie 99. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?
• Około 1,5 min.
• Około 2,5 min,
• Około 5 min,
Pytanie 100. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to.
• Linia zasilająca;
• Linia główna;
• Magistrala wodna;
Pytanie 101. Zastęp oznaczony symbolem SW to:
• zastęp wężowy,
• zastęp ze sprzętem oświetleniowym,
• zastęp kwatermistrzowski.
Pytanie 102. Zasięg taktyczny jest to:
• Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych.
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
Pytanie 103. Działaniami ratowniczymi nazywamy:
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 104. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:
• deficyt tlenowy
• pulsujący, okresowy charakter
• deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu w którym jest pożar
Pytanie 105. Podczas gaszenia otwartych zbiorników magazynowych w bazach paliw pianę gaśniczą optymalnie podajemy:
• na wewnętrzną ścianę zbiornika, pozwalając rozlać się pianie po powierzchni lustra płonącej cieczy.
• jednocześnie na całą powierzchnię zbiornika;
• od zewnątrz do środka
Pytanie 106. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:
• Rozpoznanie operacyjne;
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie
Pytanie 107. W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:
• pozostają w samochodach za wyjątkiem dowódcy pododdziału, który zgłasza przybycie pododdziału obsadzie punktu;
• mogą opuścić samochody za zgodą dowódcy pododdziału (kompanii/specjalistycznej grupy ratowniczej), który określa doraźne zasady gotowości do wyjazdu;
• mogą opuścić pojazdy pod warunkiem utrzymania kontaktu z pododdziałem
Pytanie 108. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:
• przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej
• przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu
• przodownik roty drugiej z kierowcą
Pytanie 109. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:
• podajemy rozproszony prąd wody
• pokrywamy lustro cieczy warstwą piany wykorzystując zdolność rozpływania się piany
• podajemy zwarty prąd wody by rozcieńczyć ciecz palną
Pytanie 110. Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym
• Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału
• Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego
Pytanie 111. Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:
• określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego;
• wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji
• koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe;
Pytanie 112. W trakcie gaszenia pożaru torfu, rów izolacyjny powinien mieć głębokość:
• 1,7 m.
• 1 m,
• do poziomu wód gruntowych,
Pytanie 113. Rota to:
• Każdy dwuosobowy zespół ratowników,
• Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,
• Kierowca i ratownik;
Pytanie 114. W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:
• przewodzenie
• promieniowanie
• unoszenie
Pytanie 115. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni, operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:
• Zawsze
• Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej
• Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny
Pytanie 116. Podczas wstępnego rozpoznania w trakcie pożaru hotelu najważniejszych informacji o ilości osób w obiekcie udzielić Ci może:
• recepcjonista
• dyrektor hotelu
• właściciel hotelu
Pytanie 117. Batalion to:
• Związek taktyczny;
• Pododdział;
• Oddział;
Pytanie 118. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
• wstępne, szczegółowe, bojem
• wstępne, końcowe , cząstkowe
• pełne oraz niepełne
Pytanie 119. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
• wyrzucie cieczy palnej,
• wykipieniu cieczy palnej,
• wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEV
• .
Pytanie 120. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :
• gazy skroplone
• ropa naftowa
• materiały wybuchowe
Pytanie 121. Dla jakiego typu pododdziału centralnego odwodu operacyjnego najmniejszą dysponowaną jednostką jest zastęp
• Kompania Szkolna
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego
Pytanie 122. Pożary wewnętrzne dzielimy na:
• ukryte i otwarte
• parterowe i piętrowe
• pojedyncze i wielokondygnacyjne
Pytanie 123. Zaletą systemu dostarczania wody przez przetłaczanie jest:
• możliwość stworzenia przy pompach zapasu wody
• nie występuje uderzenie hydrauliczne
• łatwa obsługa motopomp
• zaangażowanie stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu
Pytanie 124. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
• prądownika,
• dowódcy sekcji,
• dowódcy zastępu,
Pytanie 125. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
• rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
Pytanie 126. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów
• Rozwoju pożaru,
• Rozprzestrzeniania się pożaru,
• Lokalizacji pożaru,
Pytanie 127. Zastęp to:
• pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego
• pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;
Pytanie 128. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:
• Pożar przestrzenny;
• Pożar otwarty;
• Pożar blokowy;
Pytanie 129. Rozpoznanie wodne przeprowadza:
• rota I,
• dowódca zastępu,
• rota II.
Pytanie 130. Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :
• prawdziwe
• fałszywe
Pytanie 131. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?
• nie
• tak
Pytanie 132. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Duży
• Bardzo duży
• Zależy, jaka była powierzchnia pożaru
Pytanie 133. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:
• Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania;
• Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy;
• Zdolność do przesiąkania przez materiał palny wynikająca z małych rozmiarów kropel;
Pytanie 134. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:
• wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru
• działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
• ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych
Pytanie 135. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:
• zapewnienie widzialność wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą ;
• zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia;
• zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru;
Pytanie 136. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
• 10-40 m/min
• 5-10 m/min
• 40-100 m/min
Pytanie 137. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:
• Pościel.
• Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem,
• Sprzęt elektroniczny ,
• Dzieła sztuki,
Pytanie 138. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:
• jednocześnie na całą powierzchnię plamy;
• od zewnątrz do środka
• od środka do zewnątrz , ale tylko w przypadku piany ciężkiej;
Pytanie 139. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:
• korzystać z mapy.
• zakładać odzieży specjalnej,
• otwierać drzwi,
• uchylać okna,
Pytanie 140. Działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania to:
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie ratownicze;
• Rozpoznanie szczegółowe;
Pytanie 141. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:
• w fazie drugiej
• na granicy fazy drugiej i trzeciej
• na granicy fazy pierwszej i drugiej
Pytanie 142. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni, oraz 355m³ jegokubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia, zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:
• średni.
• duży.
• mały.
• bardzo duży.
Pytanie 143. Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio, z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:
• obrona bliższa
• osłona
• obrona dalsza
Pytanie 144. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:
• zastosować zastrzyki usypiające,
• przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
• wynieść zwierzęta.
Pytanie 145. Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:
• Zapłon;
• Samozapalenie;
• Podpalenie;
Pytanie 146. Do poważnej awarii może dojść:
• Tylko na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii;
• Tylko w zakładach przemysłowych niezależnie od tego, czy są one zakwalifikowane do grup dużego lub zwiększonego ryzyka;
• Wszędzie, gdyż kryterium klasyfikacji zdarzenia do poważnej awarii nie zależy od miejsca, a od rodzaju skutków zdarzenia oraz rodzaju substancji, która była przyczyną tych skutków;
Pytanie 147. Które stwierdzenie jest prawdziwe:
• Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu;
• Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
Pytanie 148. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant powiatowy/miejski PSP
• właściwy terytorialnie starosta
• wojewoda
• komendant wojewódzki PSP
Pytanie 149. Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, informacje od innych osób
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych osób, rozpoznanie osobiste
Pytanie 150. Reakcja egzotermiczna przebiega:
• ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem
• z pobieraniem ciepła z otoczenia
• z wydzieleniem ciepła do otoczenia
Pytanie 151. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?
• podciśnieniowa, autowentylacja;
• hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania.
• grawitacyjna, podciśnieniowa i nadciśnieniowa;
Pytanie 152. Inicjowanie procesu spalania to:
• zapalenie
• utlenianie
• podpalenie
Pytanie 153. Podczas akcji gaśniczej, do piwnic należy wchodzić:
• Klatką schodową i przez okna,
• Zawsze klatką schodową,
• Tylko przez okna,
• Przez otwory wykonane dla potrzeb akcji.
Pytanie 154. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:
• wstecznym ciągiem płomieni.
• burzą ogniową,
• rozgorzeniem,
Pytanie 155. Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę, udają się na rozpoznanie:
• wodne,
• szczegółowe,
• wstępne,
Pytanie 156. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dotyczy:
• wykorzystania zakładów służb do realizacji zadań poza terenem zakładu
• działań różnych podmiotów w przypadku rozprzestrzenienia się skutków awarii poza teren zakładu;
• działań ratowniczych i pomocniczych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie zakładu dużego ryzyka;
Pytanie 157. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:
• Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego
• Złego doboru środka gaśniczego
• Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego
• Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego
Pytanie 158. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:
• nie ma to znaczenia,
• od rozdzielacza,
• od prądownika,
Pytanie 159. Cykl dobowy pożaru dotyczy:
• pożarów powstałych na terenie powiatu w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych w rejonie chronionym określonej JRG w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych na terenach leśnych i nieużytkach.
Pytanie 160. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:
• wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
• przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
• rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych,
• wyjazdu pierwszej jednostki z garażu.
Pytanie 161. Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
• szyk okrążający,
• szyk oskrzydlający,
• szyk bojowy,
• szyk frontalny.
Pytanie 162. Ruch ogrzanych produktów spalania i rozkładu cieplnego, postępujący od strefy palenia do atmosferycznego powietrza jest nazywany
• Wymianą gazową,
• Turbulencją,
• Masową szybkością spalania.
Pytanie 163. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• zastęp
• pluton
• sekcja
Pytanie 164. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:
• Masowa prędkość spalania;
• Wydajność pożaru;
• Masowa szybkość spalania;
Pytanie 165. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii ?
• Interwencyjny i taktyczny.
• Taktyczny i strategiczny.
• Taktyczny.
• Interwencyjny, taktyczny i strategiczny.
Pytanie 166. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:
• kierowanie interwencyjne
• kierowanie strategiczne
• kierowanie taktyczne
Pytanie 167. Kto może zadecydować o odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:
• Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji
• Kierujący działaniami ratowniczymi
• Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie;
Pytanie 168. Do rozpoznania ogniowego zaliczymy:
• rozpoznanie mikroklimatyczne
• rozpoznanie szczegółowe
• rozpoznanie wodne
Pytanie 169. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:
• podręczny sprzęt gaśniczy
• radiotelefon
• kamera termowizyjna
Pytanie 170. Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego podaje się go do pożaru:
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał
• Rozpylając środek gaśniczy wokół strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania;
Pytanie 171. Brygadowy, potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:
• ewakuacji zwierząt hodowlanych.
• ewakuacji mienia ruchomego,
• ewakuacji ludzi,
Pytanie 172. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:
• Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny;
• Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej,
• Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu,
Pytanie 173. Rozwój pożaru to:
• Sytuacja, w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększanie powierzchni objętej pożarem;
• Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego;
Pytanie 174. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :
• częściowo ruchomym,
• stanowiskiem ruchomym,
• stanowiskiem stałym,
Pytanie 175. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Wydajność autopompy w hektolitrach / min;
• Pojemność zbiornika wody w hektolitrach;
• Masę pojazdu wyrażoną w tonach.
Pytanie 176. Teren pożaru to:
• Obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio,
• Obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem,
• Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,
Pytanie 177. Prądownik podający prąd wody do palącego się mieszkania z drabiny przez okno zajmuje stanowisko:
• równe,
• niższe,
• optymalne.
Pytanie 178. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:
• Karta udzielonej pomocy medycznej.
• Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie.
• Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym.
Pytanie 179. Rejon ewakuacji to:
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie, wraz z obszarem przez który skierowany jest ruch ewakuacji;
• Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie;
Pytanie 180. Maksymalny zasięg taktyczny jest to :
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać jeden prąd gaśniczy.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
Pytanie 181. Prowadzenie natarcia w działaniach gaśniczych polega na:
• pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania
• Podaniu środka gaśniczego z właściwą intensywnością wymaganą dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru;
• Podaniu środka gaśniczego bezpośrednio na ognisko pożaru;
Pytanie 182. Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant wojewódzki PSP
• zarządzający zakładem dużego ryzyka
• komendant powiatowy/miejski PSP
Pytanie 183. Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz do pożaru na strychu 8-kondygnacyjnego budynku?
• GBA, GCBA, SH 18
• 2 x GBA, SD 25
• GBA, GCBA, SH 40
Pytanie 184. Natarcie gaśnicze polega na:
• Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,
• Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.
• Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania,
Pytanie 185. Do zaistnienia wykipienia ropy naftowej może dojść, gdy:
• będzie znacznie większa szybkość spalania niż szybkość przegrzewania.
• zawartość wody w ropie wyniesie minimum 25%,
• powstanie przegrzana warstwa ropy,
Pytanie 186. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
• Brygada;
• Batalion;
• Kompania;
Pytanie 187. Dokonując tzw. "otwarcia dachu" przy pożarach strychów i poddaszy wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:
• 3,
• 2.
• 1,
Pytanie 188. Wentylację (oddymiani
• przed rozpoczęciem działań gaśniczych
• praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi
• dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji
• należy prowadzić:
Pytanie 189. Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:
• 9 m3/min.
• 6 m3/min,
• 12 m3/ min.
Pytanie 190. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:
• oś pożaru,
• skrzydło pożaru
• środek pożaru
Pytanie 191. O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:
• Zawsze ratownik wyższy stopniem,
• Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym.
• Kierujący działaniem ratowniczym,
• Sztab akcji ratowniczej,
Pytanie 192. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych.
• natarcie frontalne
• natarcie oskrzydlające ,
• natarcie okrążające.
Pytanie 193. Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:
• zewnętrzne, wewnętrzne, ukryte
• osłonięte, odkryte, ukryte
• niższe, równe, wyższe
Pytanie 194. Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarówi rodzaju zdarzenia to:
• Ocena możliwości
• Ocena sytuacji
• Kalkulacja sił i środków
Pytanie 195. „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• niezwłocznie, gdyż musi ona dotrzeć do GIOŚ nie później niż do godz. 10-tej dnia następnego;
• tygodnia od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 196. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:
• podrostów, składów drewna, drzewostanu.
• podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,
• podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,
Pytanie 197. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:
• Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem;
• Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem;
• Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 198. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:
• sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię
• kilku kierujących w zależności od typu kierowania
• zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia
Pytanie 199. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
• obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi –takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi.
• książce obiektu
Pytanie 200. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:
• podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego.
• wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych,
• wykonanie wykopu,
Pytanie 201. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
• 1.
• 2.
• 3.
Pytanie 202. Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
• rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił
• pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału
• rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji
Pytanie 203. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie zwiększonego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 204. Czy istnieje możliwość zadysponowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego w niepełnym składzie?
• tak, można zadysponować pojedyncze zastępy – na miejscu akcji przydzielone zostaną im zadania adekwatne do możliwości taktycznych
• tak, jednakże wysłane siły nie mogą być mniejsze od podstawowej jednostki organizacyjnej pododdziału odwodowego, a wielkość zadysponowanych sił zależy od żądania kierującego działaniami ratowniczymi;
• nie, gdyż tylko pododdział w pełnym składzie może realizować postawione zadania
Pytanie 205. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi
• 5-10 m/min
• 1-5 m/s
• 1-5 m/min
Pytanie 206. Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia natarcia gaśniczego jest
• Zgromadzenie na terenie akcji wystarczającej ilości sił ratowniczych;
• Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środek gaśniczy z wydajnością nie mniejszą niż wymagana dla realizacji wszystkich zadań gaśniczych;
• Nie istnieją żadne uwarunkowania, natarcie można podjąć w każdym momencie działań, gdy wymaga tego sytuacja pożarowa;
Pytanie 207. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:
• Prąd zwarty
• Prąd zmienny
• Prąd rozproszony mgłowy
Pytanie 208. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
• zwarte,
• rozproszone,
• zwarte i kropliste.
• zwarte i rozproszone,
Pytanie 209. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :
• Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra
• Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1
• Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej.
Pytanie 210. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:
• nie
• tak
Pytanie 211. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:
• Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą.
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową,
Pytanie 212. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
• dokonać oględzin, wyważyć je zabezpieczając, korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą,
• podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru,
• stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi.
Pytanie 213. Działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania nazywamy:
• Rozpoznaniem ogólnym;
• Rozpoznaniem wstępnym;
• Rozpoznaniem podstawowym;
Pytanie 214. Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:
• odszukanie źródła pożaru
• zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki
• zagrożenie rozgorzeniem pożaru
• zagrożenie życia ludzi
Pytanie 215. Do gaszenia materiałów sypkich, strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:
• kroplistych,
• mgłowych.
• zwartych,
Pytanie 216. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:
• w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą;
• skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności;
• wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania;
Pytanie 217. W skład batalionu wchodzi:
• Od 3 do 5 kompanii;
• Od 2 do 4 kompanii;
• Od 4 do 6 kompanii;
Pytanie 218. Informację ze zdarzenia sporządza:
• dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia
• dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania
• kierujący działaniami ratowniczymi
Pytanie 219. Co oznacza skrót PW 1000
• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.
• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3
• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min
Pytanie 220. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:
• Mały zasięg rzutu środka gaśniczego wynikający z dużych oporów powietrza;
• Brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego;
• Czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic;
Pytanie 221. Rozprzestrzenianie się pożaru to:
• Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego;
• Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury;
• Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
Pytanie 222. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:
• nie otwierać ani wyjść ani okien aby nie dopuścić do szybkiego rozwoju pożaru a ludzi ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego,
• otworzyć tylko drzwi w stronę których będą kierować się ludzie.
• otworzyć wszystkie wyjścia aby ludzie zagrożeni mogli wyjść,
Pytanie 223. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?
• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej
• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,
• masę pojazdu.
Pytanie 224. W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:
• przodownik roty drugiej
• przodownik roty pierwszej
• Dowódca zastępu;
Pytanie 225. W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?: B=V.t/? szt. V – ilość wody zużywanej podczas akcji, t – czas pełnego objazdu
• odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru,
• wydajność jednej prądownicy,
• pojemność zbiornika wody samochodu dowożącego wodę,
Pytanie 226. Jaką dokumentację sporządzamy obowiązkowo z działań podczas poważnej awarii?
• tylko „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż ewidencję poważnych awarii prowadzi GIOŚ;
• tylko „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID;
• „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID oraz „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
Pytanie 227. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:
• Rozpoznanie logistyczne;
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie wodne;
Pytanie 228. Pożar podpowierzchniowy występuje:
• W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu;
• Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych;
• W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów.
Pytanie 229. Działania połączone mają na celu:
• szybkie prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych,
• właściwe rozmieszczenie stanowisk gaśniczych oraz umiejętne posługiwanie się prądami gaśniczymi podczas akcji,
• zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych przy froncie pożaru,
Pytanie 230. Stanowisko gaśnicze na drabinie to:
• stanowisko gaśnicze wewnętrzne
• stanowisko gaśnicze wysunięte
• stanowisko gaśnicze wyższe
Pytanie 231. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
• w każdym miejscu, nie ma to znaczenia.
• w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu,
• w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym,
Pytanie 232. W przypadku palącej się butli z acetylenem (przy reduktorz
• butlę z palącym się płomieniem wrzucamy do zbiornika z wodą (beczka, staw, itp.).
• nie gasimy płomienia i chłodzimy butlę, aż do całkowitego wypalenia acetylenu,
• i braku możliwości zakręcenia jej zaworu, postępujemy w następujący sposób :
• gasimy płomień i chłodzimy butlę,
Pytanie 233. Kompania to:
• Związek taktyczny;
• Oddział;
• Pododdział;
Pytanie 234. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:
• spalanie pełne;
• wygasanie
• rozgorzenie;
• swobodny rozwój;
Pytanie 235. Podczas których z poniższych pożarów należy unikać podawania piany gaśniczej:
• Cieczy palnych lżejszych od wody
• Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
• Olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach
Pytanie 236. Zjawisko kondukcji polega na:
• Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu;
• Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło;
• Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru;
Pytanie 237. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą to:
• Linia gaśnicza
• Linia główna
• Linia zasilająca
Pytanie 238. Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:
• przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany
• materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym,
• przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze.
Pytanie 239. Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:
• spalanie płomieniowe
• spalanie bezpłomieniowe,
• żarzenie,
Pytanie 240. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:
• przodownik roty II i dowódca,
• przodownik roty I i dowódca,
• rota I i dowódca zastępu,
Pytanie 241. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego
• Faza III - spalanie pełne;
• Faza I - swobodny rozwój;
• Faza II - rozgorzenie;
• Faza IV - wygasanie
Pytanie 242. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczychpodano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Średni.
• Bardzo duży
• Duży.
Pytanie 243. Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:
• rozwinięcie podstawowe,
• rozwinięcie zasadnicze,
• rozwinięcie wstępne,
Pytanie 244. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie dużego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
Pytanie 245. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:
• z alkoholami,
• z lekkimi węglowodorami,
• z mieszaninami różnych węglowodorów ;
Pytanie 246. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:
• Całkowite zalanie wodą
• Przykrycie komina sitem kominowym
• Całkowite wypalenie pianą
Pytanie 247. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody, itp.) prądy wody kierujemy
• z dołu do góry,
• tylko na dół;
• z góry na dół,
Pytanie 248. Do elementów pożaru zaliczamy:
• Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru,
• Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru.
• Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru,
Pytanie 249. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:
• Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu;
• Niski koszt prądownic;
• Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych;
Pytanie 250. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.
• Linia zasilająca;
• Linia gaśnicza;
• Linia główna;
Pytanie 251. Prawidłowe wyposażenie patrolu rozpoznania ogniowego to:
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
Pytanie 252. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:
• Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru
• Zawsze równomiernie w każdym kierunku
• Zależnym od rodzaju drzewostanu
Pytanie 253. Pożar średni to pożar:
• w wyniku, którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3
• instalacji technologicznej przy którym podano 17 prądów gaśniczych
• w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2