';

Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz do pożaru na strychu 8-kondygnacyjnego budynku?
• GBA, GCBA, SH 40
• GBA, GCBA, SH 18
• 2 x GBA, SD 25
Pytanie 2. Końcowy etap działań, polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:
• opanowanie pożaru
• lokalizacja pożaru
• likwidacja pożaru
Pytanie 3. Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego podaje się go do pożaru:
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał
• Rozpylając środek gaśniczy wokół strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień;
Pytanie 4. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?
• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej
• masę pojazdu.
• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,
• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
Pytanie 5. Który z podanych czynników ma wpływ na liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru:
• rodzaj materiału ulegającemu spalaniu
• wszystkie są poprawne
• temperatura początkowa materiału ulegającemu spalaniu
• geometryczne usytuowania materiału palnego
• intensywność wymiany gazowej
• stopień rozdrobnienia materiału palnego
Pytanie 6. Reakcja egzotermiczna przebiega:
• z pobieraniem ciepła z otoczenia
• z wydzieleniem ciepła do otoczenia
• ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem
Pytanie 7. O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:
• dowódca zastępu,
• przodownik roty I,
• kierowca-mechanik.
Pytanie 8. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia, podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:
• Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej
• Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności
• Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia
Pytanie 9. Analiza stanu i określenie konsekwencji wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru, skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:
• Ocena sytuacji;
• Ocena możliwości;
• Zamiar taktyczny;
Pytanie 10. Gwałtowne (chwilow
• Wybuch fizyczny;
• Wybuch chemiczny;
• Detonacja;
• spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:
Pytanie 11. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:
• możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy
• długi czas uruchamiania systemu
• duża ilość sprzętu
Pytanie 12. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie dużego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 13. Ruch ogrzanych produktów spalania i rozkładu cieplnego, postępujący od strefy palenia do atmosferycznego powietrza jest nazywany
• Wymianą gazową,
• Masową szybkością spalania.
• Turbulencją,
Pytanie 14. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny ukryty,
• wewnętrzny otwarty,
• zewnętrzny przestrzenny.
Pytanie 15. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:
• podręczny sprzęt gaśniczy
• radiotelefon
• kamera termowizyjna
Pytanie 16. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:
• interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy
• interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny
• podstawowy, szczególny oraz operacyjny
Pytanie 17. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:
• I fazie,
• II fazie,
• III fazie.
Pytanie 18. Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
• pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału
• rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił
• rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji
Pytanie 19. Pożar średni to pożar:
• w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2
• instalacji technologicznej przy którym podano 17 prądów gaśniczych
• w wyniku, którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3
Pytanie 20. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:
• skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności;
• w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą;
• wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania;
Pytanie 21. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych.
• natarcie okrążające.
• natarcie oskrzydlające ,
• natarcie frontalne
Pytanie 22. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:
• korzystać z mapy.
• otwierać drzwi,
• uchylać okna,
• zakładać odzieży specjalnej,
Pytanie 23. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:
• Pożar otwarty;
• Pożar blokowy;
• Pożar przestrzenny;
Pytanie 24. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:
• książce obiektu
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
• obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi –takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi.
Pytanie 25. Do gaszenia materiałów sypkich, strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:
• kroplistych,
• mgłowych.
• zwartych,
Pytanie 26. „Informację uzupełniającą” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• czternastu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• siedmiu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 27. „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• niezwłocznie, gdyż musi ona dotrzeć do GIOŚ nie później niż do godz. 10-tej dnia następnego;
• tygodnia od daty wystąpienia poważnej awarii;
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 28. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:
• właściwe Stanowisko Kierowania,
• dowódcę JRG,
• dowódcę zastępu,
• kierowcę zastępu.
Pytanie 29. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Duży
• Zależy, jaka była powierzchnia pożaru
• Bardzo duży
Pytanie 30. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:
• wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru
• ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych
• działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
Pytanie 31. Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia natarcia gaśniczego jest
• Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środek gaśniczy z wydajnością nie mniejszą niż wymagana dla realizacji wszystkich zadań gaśniczych;
• Nie istnieją żadne uwarunkowania, natarcie można podjąć w każdym momencie działań, gdy wymaga tego sytuacja pożarowa;
• Zgromadzenie na terenie akcji wystarczającej ilości sił ratowniczych;
Pytanie 32. Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rot
• zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza strefą zagrożoną;
• Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak , posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza pomieszczeniem zadymionym.
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rot
Pytanie 33. W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:
• unoszenie
• promieniowanie
• przewodzenie
Pytanie 34. Stosując wentylacje nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:
• asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego
• zamknąć okna i zgasić światło
• ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy
Pytanie 35. Co oznacza skrót PW 1000
• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min
• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3
• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.
Pytanie 36. Celem działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Wyrobienie w społeczności lokalnej poczucia bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnie prowadzonych rozwinięć gaśniczych;
• Uratowanie możliwie jak najwięcej zagrożonych pożarem dóbr;
• Ugaszenie pożaru;
Pytanie 37. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:
• dalsza;
• bliższa
• połączona
Pytanie 38. Poważna awaria to:
• Każde zdarzenie, wynikające z awaryjnego stanu pracy instalacji technologicznych bądź z wypadków i katastrof w transporcie, powodujące wysokie straty materialne i środowiskowe
• emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, o skutkach określonych w przepisach;
• zdarzenie powodujące istotna przerwę w funkcjonowaniu zakładu przemysłowego, a w szczególności: pożar, katastrofa budowlana lub awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń technologicznych
Pytanie 39. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:
• odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych;
• składowiska opon o powierzchni 700 m2;
• lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków, o powierzchni ponad 100 ha;
Pytanie 40. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:
• zasada ta powinna być zawsze przestrzegana
• nie jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych
• nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo,
Pytanie 41. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:
• 1100-1300 oC
• 2000-2200 oC
• 700-800 oC
Pytanie 42. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
• zwartego strumienia wody
• halonu
• piany lub gazu gaśniczego
Pytanie 43. Kto może zadecydować o odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:
• Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie;
• Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji
• Kierujący działaniami ratowniczymi
Pytanie 44. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:
• Dwa prądy wody.
• Jeden prąd wody.
• Cztery prądy wody.
• Trzy prądy wody.
Pytanie 45. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:
• szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego
• prędkość , z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu
• prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego
Pytanie 46. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:
• Masowa szybkość spalania;
• Wydajność pożaru;
• Masowa prędkość spalania;
Pytanie 47. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
• 3.
• 1.
• 2.
Pytanie 48. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:
• Brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego;
• Mały zasięg rzutu środka gaśniczego wynikający z dużych oporów powietrza;
• Czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic;
Pytanie 49. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• pluton
• sekcja
• zastęp
Pytanie 50. Prawną definicja pożaru jest:
• Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
• Wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;
• Niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;
Pytanie 51. Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie ogniowe;
Pytanie 52. Zastęp to:
• pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego
• zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;
• pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
Pytanie 53. Brygada to:
• Związek oddziałów i pododdziałów;
• Pododdział;
• Oddział;
Pytanie 54. Ewakuacja to:
• Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.
• Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.
• Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.
Pytanie 55. Rozwój pożaru to:
• Sytuacja, w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększanie powierzchni objętej pożarem;
• Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego;
Pytanie 56. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:
• Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego
• Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego
• Złego doboru środka gaśniczego
• Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego
Pytanie 57. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:
• przodownik roty II i dowódca,
• rota I i dowódca zastępu,
• przodownik roty I i dowódca,
Pytanie 58. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:
• przez czas od 5 do 10 min. od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia
• przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
• do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę
Pytanie 59. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• właściwy terytorialnie starosta
• komendant powiatowy/miejski PSP
• wojewoda
• komendant wojewódzki PSP
Pytanie 60. Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:
• 6 m3/min,
• 9 m3/min.
• 12 m3/ min.
Pytanie 61. Podczas gaszenia otwartych zbiorników magazynowych w bazach paliw pianę gaśniczą optymalnie podajemy:
• na wewnętrzną ścianę zbiornika, pozwalając rozlać się pianie po powierzchni lustra płonącej cieczy.
• od zewnątrz do środka
• jednocześnie na całą powierzchnię zbiornika;
Pytanie 62. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
• wstępne, szczegółowe, bojem
• pełne oraz niepełne
• wstępne, końcowe , cząstkowe
Pytanie 63. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.
• Linia główna;
• Linia gaśnicza;
• Linia zasilająca;
Pytanie 64. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:
• opaska wężowa
• podpinka
• zatrzaśnik
Pytanie 65. Dokonując tzw. "otwarcia dachu" przy pożarach strychów i poddaszy wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:
• 1,
• 2.
• 3,
Pytanie 66. Kompania to:
• Związek taktyczny;
• Pododdział;
• Oddział;
Pytanie 67. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
• każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej,
• tylko w przypadku rozpoznania pożaru,
• raz na pół roku,
Pytanie 68. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”
• wysoka zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO oraz brak bodźca energetycznego.
• obecność CO i niska zawartość tlenu,
• niska zawartość tlenu i obecność CO2,
Pytanie 69. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
• odwodu operacyjnego.
• odwodu centralnego.
• odwodu wojewódzkiego.
• odwodu taktycznego.
Pytanie 70. Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:
• Samozapalenie;
• Zapłon;
• Podpalenie;
Pytanie 71. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:
• całkowity drzewostanu
• pokrywy gleby
• podszytów
Pytanie 72. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:
• otworzyć tylko drzwi w stronę których będą kierować się ludzie.
• nie otwierać ani wyjść ani okien aby nie dopuścić do szybkiego rozwoju pożaru a ludzi ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego,
• otworzyć wszystkie wyjścia aby ludzie zagrożeni mogli wyjść,
Pytanie 73. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:
• nie
• tak
Pytanie 74. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:
• Rozpoznanie operacyjne;
• Rozpoznanie
• Rozpoznanie pełne;
Pytanie 75. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:
• Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny.
• Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej, lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań.
• Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej;
Pytanie 76. Obiekty przemysłowe kwalifikujemy do grup zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdy:
• na terenie zakładu produkuje się, przetwarza, użytkuje lub magazynuje substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w przepisach
• z analizy zagrożenia w zakładzie wynika wysokie lub podwyższone prawdopodobieństwo powstania awarii
• na terenie zakładu przebywa duża ilość ludzi, przekraczająca limity określone w przepisach;
Pytanie 77. Deflagracja jest wynikiem spalania:
• dyfuzyjnego
• kinetycznego
Pytanie 78. Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio, z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:
• obrona bliższa
• obrona dalsza
• osłona
Pytanie 79. Do poważnej awarii może dojść:
• Tylko na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii;
• Wszędzie, gdyż kryterium klasyfikacji zdarzenia do poważnej awarii nie zależy od miejsca, a od rodzaju skutków zdarzenia oraz rodzaju substancji, która była przyczyną tych skutków;
• Tylko w zakładach przemysłowych niezależnie od tego, czy są one zakwalifikowane do grup dużego lub zwiększonego ryzyka;
Pytanie 80. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą to:
• Linia główna
• Linia gaśnicza
• Linia zasilająca
Pytanie 81. Które stwierdzenie jest prawdziwe:
• Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu;
• Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
Pytanie 82. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:
• g / m2 ,
• g / m3 s-1 ,
• procentach i g / m3,
• g / cm3 .
Pytanie 83. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:
• dyżurny PA.
• sporządzający tę informację,
• dyspozytor PSK (MSK),
• dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
Pytanie 84. Elementem pożaru nie jest:
• front pożaru
• tył pożaru
• odcinek bojowy
Pytanie 85. Prawidłowe wyposażenie patrolu rozpoznania ogniowego to:
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
Pytanie 86. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
• stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi.
• dokonać oględzin, wyważyć je zabezpieczając, korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą,
• podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru,
Pytanie 87. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi
• 5-10 m/min
• 1-5 m/s
• 1-5 m/min
Pytanie 88. W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:
• przodownik roty drugiej
• Dowódca zastępu;
• przodownik roty pierwszej
Pytanie 89. Zjawisko kondukcji polega na:
• Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu;
• Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło;
• Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru;
Pytanie 90. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:
• Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania;
• Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych;
• Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych;
Pytanie 91. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:
• oś pożaru,
• skrzydło pożaru
• środek pożaru
Pytanie 92. Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:
• materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym,
• przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany
• przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze.
Pytanie 93. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:
• . Inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać.
• tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu.
• powstanie fali nadciśnienia, promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary.
• powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ogni
Pytanie 94. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
• Brygada;
• Kompania;
• Batalion;
Pytanie 95. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:
• uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania
• uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania
• temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania
Pytanie 96. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczychpodano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Średni.
• Duży.
• Bardzo duży
Pytanie 97. W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do PSK dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:
• W czwartej godzinie działań.
• W drugiej godzinie działań.
• W trzeciej godzinie działań.
Pytanie 98. W skład batalionu wchodzi:
• Od 4 do 6 kompanii;
• Od 3 do 5 kompanii;
• Od 2 do 4 kompanii;
Pytanie 99. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:
• podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,
• podrostów, składów drewna, drzewostanu.
• podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,
Pytanie 100. W trakcie gaszenia pożaru torfu, rów izolacyjny powinien mieć głębokość:
• 1,7 m.
• do poziomu wód gruntowych,
• 1 m,
Pytanie 101. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:
• 10 m
• 15 m
• 20 m
Pytanie 102. W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:
• mogą opuścić pojazdy pod warunkiem utrzymania kontaktu z pododdziałem
• mogą opuścić samochody za zgodą dowódcy pododdziału (kompanii/specjalistycznej grupy ratowniczej), który określa doraźne zasady gotowości do wyjazdu;
• pozostają w samochodach za wyjątkiem dowódcy pododdziału, który zgłasza przybycie pododdziału obsadzie punktu;
Pytanie 103. Działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania nazywamy:
• Rozpoznaniem wstępnym;
• Rozpoznaniem podstawowym;
• Rozpoznaniem ogólnym;
Pytanie 104. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:
• od zewnątrz do środka
• jednocześnie na całą powierzchnię plamy;
• od środka do zewnątrz , ale tylko w przypadku piany ciężkiej;
Pytanie 105. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:
• co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
Pytanie 106. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?
• Około 2,5 min,
• Około 1,5 min.
• Około 5 min,
Pytanie 107. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:
• Asekuracja;
• Obrona dalsza
• Opóźnianie;
Pytanie 108. Zasięg taktyczny jest to:
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
Pytanie 109. Rozkaz wstępny kończy się komendą:
• do boju
• wykonać
• sprzęt do akcji gotuj
Pytanie 110. Brygadowy, potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:
• ewakuacji mienia ruchomego,
• ewakuacji zwierząt hodowlanych.
• ewakuacji ludzi,
Pytanie 111. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Wydajność autopompy w m3 / min
• Pojemność zbiornika wody w m3
• Minimalną obsadę pojazdu;
Pytanie 112. Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
• szyk frontalny.
• szyk oskrzydlający,
• szyk okrążający,
• szyk bojowy,
Pytanie 113. Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika.
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy.
• transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych.
Pytanie 114. Zastęp oznaczony symbolem SW to:
• zastęp ze sprzętem oświetleniowym,
• zastęp wężowy,
• zastęp kwatermistrzowski.
Pytanie 115. Pluton to:
• Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, liczący od 15 do 21 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca;
Pytanie 116. Pożar podpowierzchniowy występuje:
• W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu;
• W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów.
• Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych;
Pytanie 117. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii ?
• Interwencyjny, taktyczny i strategiczny.
• Interwencyjny i taktyczny.
• Taktyczny.
• Taktyczny i strategiczny.
Pytanie 118. W skład kompanii wchodzi:
• Od 10 do 15 zastępów;
• Od 6 do 9 zastępów;
• Od 8 do 12 zastępów;
Pytanie 119. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:
• podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego.
• wykonanie wykopu,
• wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych,
Pytanie 120. Sekcja to:
• Załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób;
• pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.
• zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy;
Pytanie 121. Cykl dobowy pożaru dotyczy:
• pożarów powstałych na terenach leśnych i nieużytkach.
• pożarów powstałych w rejonie chronionym określonej JRG w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych na terenie powiatu w ciągu jednej doby,
Pytanie 122. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
• rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
Pytanie 123. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:
• dowódcą jednostki
• ordynatorem lub lekarzem dyżurnym
• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
Pytanie 124. Do zaistnienia wykipienia ropy naftowej może dojść, gdy:
• zawartość wody w ropie wyniesie minimum 25%,
• będzie znacznie większa szybkość spalania niż szybkość przegrzewania.
• powstanie przegrzana warstwa ropy,
Pytanie 125. Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarówi rodzaju zdarzenia to:
• Ocena możliwości
• Kalkulacja sił i środków
• Ocena sytuacji
Pytanie 126. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:
• rozgorzenie;
• spalanie pełne;
• swobodny rozwój;
• wygasanie
Pytanie 127. Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant powiatowy/miejski PSP
• komendant wojewódzki PSP
• zarządzający zakładem dużego ryzyka
Pytanie 128. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:
• Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej
• Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody
• Podanie prąd gaśniczego dwufazowego
Pytanie 129. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :
• Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra
• Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej.
• Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1
Pytanie 130. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:
• kierowanie taktyczne
• kierowanie interwencyjne
• kierowanie strategiczne
Pytanie 131. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:
• deficyt tlenowy
• deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu w którym jest pożar
• pulsujący, okresowy charakter
Pytanie 132. W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?: B=V.t/? szt. V – ilość wody zużywanej podczas akcji, t – czas pełnego objazdu
• odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru,
• wydajność jednej prądownicy,
• pojemność zbiornika wody samochodu dowożącego wodę,
Pytanie 133. Jaką dokumentację sporządzamy obowiązkowo z działań podczas poważnej awarii?
• tylko „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID;
• „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID oraz „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
• tylko „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż ewidencję poważnych awarii prowadzi GIOŚ;
Pytanie 134. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:
• zapewnienie widzialność wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą ;
• zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru;
• zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia;
Pytanie 135. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:
• Prąd rozproszony mgłowy
• Prąd zwarty
• Prąd zmienny
Pytanie 136. Do rozpoznania ogniowego zaliczymy:
• rozpoznanie szczegółowe
• rozpoznanie mikroklimatyczne
• rozpoznanie wodne
Pytanie 137. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:
• przodownik roty drugiej z kierowcą
• przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu
• przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej
Pytanie 138. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:
• podajemy zwarty prąd wody by rozcieńczyć ciecz palną
• podajemy rozproszony prąd wody
• pokrywamy lustro cieczy warstwą piany wykorzystując zdolność rozpływania się piany
Pytanie 139. Zasady prowadzenia działań ratowniczych określone w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dotyczą:
• wyłącznie podmiotów ratowniczych zewnętrznych, gdyż służby zakładowe realizują zadania zgodnie z instrukcjami technologicznymi przewidującymi awaryjny stan pracy;
• wyłącznie służb zakładowych, gdyż zadania służb spoza zakładu określa zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy;
• wszystkich podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych na terenie zakładu;
Pytanie 140. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
• 40-100 m/min
• 5-10 m/min
• 10-40 m/min
Pytanie 141. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Obie formy są podstawowe.
• Obrona;
• Natarcie;
Pytanie 142. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:
• Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą.
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową,
Pytanie 143. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:
• z mieszaninami różnych węglowodorów ;
• z alkoholami,
• z lekkimi węglowodorami,
Pytanie 144. Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę, udają się na rozpoznanie:
• wstępne,
• wodne,
• szczegółowe,
Pytanie 145. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż:
• 24 godziny;
• 12 godzin;
• 36 godzin;
Pytanie 146. Maksymalny zasięg taktyczny jest to :
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać jeden prąd gaśniczy.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
Pytanie 147. Batalion to:
• Związek taktyczny;
• Oddział;
• Pododdział;
Pytanie 148. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:
• Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny;
• Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej,
• Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu,
Pytanie 149. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:
• Miejsca, w którym dostrzeżono źródło pożaru;
• Pojęcia rozwoju pożaru;
• Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 150. Rota to:
• Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,
• Kierowca i ratownik;
• Każdy dwuosobowy zespół ratowników,
Pytanie 151. Podczas akcji gaśniczej, do piwnic należy wchodzić:
• Klatką schodową i przez okna,
• Przez otwory wykonane dla potrzeb akcji.
• Zawsze klatką schodową,
• Tylko przez okna,
Pytanie 152. O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:
• Sztab akcji ratowniczej,
• Kierujący działaniem ratowniczym,
• Zawsze ratownik wyższy stopniem,
• Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym.
Pytanie 153. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?
• podciśnieniowa, autowentylacja;
• grawitacyjna, podciśnieniowa i nadciśnieniowa;
• hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania.
Pytanie 154. Stanowisko gaśnicze na drabinie to:
• stanowisko gaśnicze wysunięte
• stanowisko gaśnicze wyższe
• stanowisko gaśnicze wewnętrzne
Pytanie 155. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:
• rozgorzeniem,
• burzą ogniową,
• wstecznym ciągiem płomieni.
Pytanie 156. Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:
• ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika
• transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy
• transportowaniu poszkodowanego na ramieniu ratownika,
Pytanie 157. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów
• Rozprzestrzeniania się pożaru,
• Lokalizacji pożaru,
• Rozwoju pożaru,
Pytanie 158. Do elementów pożaru zaliczamy:
• Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru,
• Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru,
• Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru.
Pytanie 159. Informację ze zdarzenia sporządza:
• dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania
• kierujący działaniami ratowniczymi
• dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia
Pytanie 160. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny ukryty,
• wewnętrzny otwarty,
• zewnętrzny przestrzenny.
Pytanie 161. Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:
• uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem, temperatura gazów pożarowych wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania
• temperatura płomienia, mierzona w jego części górnej
• temperatura strefy spalania, mierzona u podstawy tej strefy
Pytanie 162. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:
• 24/48
• brygadowy lub potokowy
• 24/24
Pytanie 163. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:
• jest ono niemożliwe.
• przy pożarach poszycia;
• przy pożarach całkowitych drzewostanu;
Pytanie 164. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
• wentylacja nadciśnieniowa,
• wentylacja grawitacyjna,
• wentylacja wyciągowa,
Pytanie 165. Działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania to:
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie ratownicze;
• Rozpoznanie pełne;
Pytanie 166. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
• w każdym miejscu, nie ma to znaczenia.
• w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym,
• w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu,
Pytanie 167. Działania połączone mają na celu:
• zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych przy froncie pożaru,
• właściwe rozmieszczenie stanowisk gaśniczych oraz umiejętne posługiwanie się prądami gaśniczymi podczas akcji,
• szybkie prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych,
Pytanie 168. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
• prądownika,
• dowódcy sekcji,
• dowódcy zastępu,
Pytanie 169. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:
• Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru;
• Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem;
• Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem;
Pytanie 170. Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym
• Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału
Pytanie 171. Rejon ewakuacji to:
• Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie, wraz z obszarem przez który skierowany jest ruch ewakuacji;
Pytanie 172. W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
• strategiczne.
• interwencyjne.
• operacyjne.
Pytanie 173. Pas przeciwpożarowy to.
• Ściana pełna oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych;
• powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej;
• system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym;
• Rozwiązania wymienione w p-tach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych
Pytanie 174. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:
• Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu;
• Niski koszt prądownic;
• Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych;
Pytanie 175. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
• Mieszkań.
• Składowisk węgla.
• Archiwów.
Pytanie 176. Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:
• niższe, równe, wyższe
• osłonięte, odkryte, ukryte
• zewnętrzne, wewnętrzne, ukryte
Pytanie 177. Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:
• odszukanie źródła pożaru
• zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki
• zagrożenie rozgorzeniem pożaru
• zagrożenie życia ludzi
Pytanie 178. Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:
• spalanie płomieniowe
• spalanie bezpłomieniowe,
• żarzenie,
Pytanie 179. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody, itp.) prądy wody kierujemy
• tylko na dół;
• z góry na dół,
• z dołu do góry,
Pytanie 180. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
• wykipieniu cieczy palnej,
• wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEV
• wyrzucie cieczy palnej,
• .
Pytanie 181. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:
• na granicy fazy drugiej i trzeciej
• na granicy fazy pierwszej i drugiej
• w fazie drugiej
Pytanie 182. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:
• zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia
• kilku kierujących w zależności od typu kierowania
• sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię
Pytanie 183. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:
• mobilność
• gotowość operacyjna
• dyspozycyjność
Pytanie 184. Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:
• Utworzenie pododdziałów zdolnych do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
• Pozostawienie w dyspozycji Komendanta Głównego PSP pododdziałów i oddziałów gotowych do podjęcia działań w sytuacjach, gdy występuje ilościowy lub jakościowy deficyt sił ratowniczych na poziomie wojewódzkim;
• Podniesienie standardu technicznego pododdziałów ratowniczych;
Pytanie 185. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:
• Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru
• Zawsze równomiernie w każdym kierunku
• Zależnym od rodzaju drzewostanu
Pytanie 186. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:
• Dowódcą akcji ratowniczej;
• Kierującym działaniami ratowniczymi;
• Kierującym akcją ratowniczą;
• Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej;
Pytanie 187. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:
• tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy
• decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu
• dzieje się tak zawsze podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu
Pytanie 188. W warunkach środowiska pożarowego, transport ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla :
• nagrzewania się gazów pożarowych
• nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu
• wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru
Pytanie 189. Rozgorzeniem nie jest:
• spalanie powierzchniowe
• gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II
• przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację
Pytanie 190. Obrona jest to:
• Forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
• Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem,
• Forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
Pytanie 191. Prawidłowa asekuracja ratowników wchodzących do strefy zagrożonej polega na:
• Wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej bez wykorzystania linki strażackiej do połączenia ratowników, pod warunkiem włączenia sygnalizatorów bezruchu przez strażaków wchodzących do strefy zagrożonej;
• Wykorzystaniu linki strażackiej do połączenia ratowników i pozostawienia jednego strażaka w strefie bezpiecznej trzymającego linkę;
• Zapewnieniu trwałego połączenia ratowników znajdujących się w strefie zagrożonej z przestrzenią bezpieczną i wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej;
Pytanie 192. Czas zapełniania linii tłocznej W 75 na długość 900 m pompą o wydajności 800 l/min wynosi około:
• 2 min
• 6 min
• 4 min
• 5 min
Pytanie 193. Spośród podanych poniżej parametrów natarcia w działaniu gaśniczym, zaznacz najbardziej istotny:
• Rodzaj środka gaśniczego;
• Intensywność podawania środka gaśniczego;
• Stopień rozpylenia wody jako środka gaśniczego;
Pytanie 194. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:
• Stanowiskiem gaśniczym;
• Pozycją ogniową;
• Stanowiskiem wysuniętym;
Pytanie 195. Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:
• szyk okrążający,
• szyk frontalny
• szyk piętrowy
Pytanie 196. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:
• Całkowite wypalenie pianą
• Przykrycie komina sitem kominowym
• Całkowite zalanie wodą
Pytanie 197. „Odcinek bojowy” jest to:
• ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem
• część terenu akcji, przez którą biegną linie główne
• część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym
Pytanie 198. Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:
• rozwinięcie wstępne,
• rozwinięcie podstawowe,
• rozwinięcie zasadnicze,
Pytanie 199. Teren pożaru to:
• Obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem,
• Obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio,
• Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,
Pytanie 200. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:
• Rozpoznanie logistyczne;
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie wodne;
Pytanie 201. Działaniami ratowniczymi nazywamy:
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 202. Rozmieszczenie stanowisk bojowych do wykonania wspólnych działań w danym ugrupowaniu bojowym to:
• szyk bojowy,
• zamiar taktyczny
• forma natarcia
Pytanie 203. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to.
• Linia główna;
• Linia zasilająca;
• Magistrala wodna;
Pytanie 204. Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :
• prawdziwe
• fałszywe
Pytanie 205. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:
• Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy;
• Zdolność do przesiąkania przez materiał palny wynikająca z małych rozmiarów kropel;
• Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania;
Pytanie 206. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:
• odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych
• wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających
Pytanie 207. Wentylację (oddymiani
• praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi
• należy prowadzić:
• dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji
• przed rozpoczęciem działań gaśniczych
Pytanie 208. Rozpoznanie wodne przeprowadza:
• rota I,
• rota II.
• dowódca zastępu,
Pytanie 209. Rozkaz bojowy to.
• Polecenie kierującego działaniami ratowniczymi obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe oraz sposoby ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru.
• Obie odpowiedzi są prawidłowe;
• Polecenie (nakaz) podjęcia lub zaniechania działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ;
Pytanie 210. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie zwiększonego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 211. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:
• wynieść zwierzęta.
• przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
• zastosować zastrzyki usypiające,
Pytanie 212. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha zakwalifikujesz ten pożar jako:
• Bardzo duży;
• Duży
• Mały
• Średni
Pytanie 213. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:
• od prądownika,
• nie ma to znaczenia,
• od rozdzielacza,
Pytanie 214. Zaletą systemu dostarczania wody przez przetłaczanie jest:
• zaangażowanie stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu
• łatwa obsługa motopomp
• nie występuje uderzenie hydrauliczne
• możliwość stworzenia przy pompach zapasu wody
Pytanie 215. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dotyczy:
• działań ratowniczych i pomocniczych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie zakładu dużego ryzyka;
• działań różnych podmiotów w przypadku rozprzestrzenienia się skutków awarii poza teren zakładu;
• wykorzystania zakładów służb do realizacji zadań poza terenem zakładu
Pytanie 216. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:
• wyjazdu pierwszej jednostki z garażu.
• rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych,
• wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
• przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
Pytanie 217. Prądownik podający prąd wody do palącego się mieszkania z drabiny przez okno zajmuje stanowisko:
• optymalne.
• równe,
• niższe,
Pytanie 218. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego
• Faza III - spalanie pełne;
• Faza I - swobodny rozwój;
• Faza II - rozgorzenie;
• Faza IV - wygasanie
Pytanie 219. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:
• jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości;
• strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt;
• istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego;
Pytanie 220. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?
• tak
• nie
Pytanie 221. Prowadzenie natarcia w działaniach gaśniczych polega na:
• Podaniu środka gaśniczego z właściwą intensywnością wymaganą dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru;
• pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania
• Podaniu środka gaśniczego bezpośrednio na ognisko pożaru;
Pytanie 222. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:
• kondygnacji najwyższej.
• kondygnacji objętej pożarem,
• kondygnacji pod miejscem pożaru,
• kondygnacji nad miejscem pożaru,
Pytanie 223. W przypadku palącej się butli z acetylenem (przy reduktorz
• i braku możliwości zakręcenia jej zaworu, postępujemy w następujący sposób :
• gasimy płomień i chłodzimy butlę,
• butlę z palącym się płomieniem wrzucamy do zbiornika z wodą (beczka, staw, itp.).
• nie gasimy płomienia i chłodzimy butlę, aż do całkowitego wypalenia acetylenu,
Pytanie 224. Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to.
• Rozpoznanie ogniowe
• Rozpoznanie ratownicze
• Rozpoznanie bojem
Pytanie 225. Podczas których z poniższych pożarów należy unikać podawania piany gaśniczej:
• Olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach
• Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
• Cieczy palnych lżejszych od wody
Pytanie 226. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni, operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:
• Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny
• Zawsze
• Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej
Pytanie 227. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:
• benzyny,
• alkoholu.
• mazutu,
Pytanie 228. Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, informacje od innych osób
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych osób, rozpoznanie osobiste
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych
Pytanie 229. Podczas wstępnego rozpoznania w trakcie pożaru hotelu najważniejszych informacji o ilości osób w obiekcie udzielić Ci może:
• dyrektor hotelu
• recepcjonista
• właściciel hotelu
Pytanie 230. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
• wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej.
• przeprowadzenie wysiedlenia ludzi.
• przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań.
Pytanie 231. Kolejność ewakuacji ludzi zależy od:
• ilości i rodzaju sprzętu będącego w dyspozycji
• wielkości występującego zagrożenia;
• ilości ludzi zagrożonych
Pytanie 232. Pożary wewnętrzne dzielimy na:
• ukryte i otwarte
• pojedyncze i wielokondygnacyjne
• parterowe i piętrowe
Pytanie 233. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• sekcja
• pluton
• zastęp
Pytanie 234. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni, oraz 355m³ jegokubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia, zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:
• bardzo duży.
• duży.
• średni.
• mały.
Pytanie 235. Rozprzestrzenianie się pożaru to:
• Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego;
• Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury;
• Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
Pytanie 236. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :
• stanowiskiem ruchomym,
• częściowo ruchomym,
• stanowiskiem stałym,
Pytanie 237. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:
• możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego;
• bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego;
• możemy wyłączyć napięcie korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego;
Pytanie 238. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Wydajność autopompy w hektolitrach / min;
• Pojemność zbiornika wody w hektolitrach;
• Masę pojazdu wyrażoną w tonach.
Pytanie 239. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
• Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
• Czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
• Jednym poziomie – poziomie centralnym.
• Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
Pytanie 240. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
• zwarte,
• rozproszone,
• zwarte i rozproszone,
• zwarte i kropliste.
Pytanie 241. Czy istnieje możliwość zadysponowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego w niepełnym składzie?
• nie, gdyż tylko pododdział w pełnym składzie może realizować postawione zadania
• tak, można zadysponować pojedyncze zastępy – na miejscu akcji przydzielone zostaną im zadania adekwatne do możliwości taktycznych
• tak, jednakże wysłane siły nie mogą być mniejsze od podstawowej jednostki organizacyjnej pododdziału odwodowego, a wielkość zadysponowanych sił zależy od żądania kierującego działaniami ratowniczymi;
Pytanie 242. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:
• Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia;
• Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów;
• Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej;
Pytanie 243. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
• tylko materiał palny i utleniacz,
• tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy
• materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny,
Pytanie 244. Dla jakiego typu pododdziału centralnego odwodu operacyjnego najmniejszą dysponowaną jednostką jest zastęp
• Kompania Szkolna
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego
Pytanie 245. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :
• materiały wybuchowe
• gazy skroplone
• ropa naftowa
Pytanie 246. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.
• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,
• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,
• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.
• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,
Pytanie 247. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:
• Dzieła sztuki,
• Sprzęt elektroniczny ,
• Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem,
• Pościel.
Pytanie 248. Inicjowanie procesu spalania to:
• utlenianie
• podpalenie
• zapalenie
Pytanie 249. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:
• Karta udzielonej pomocy medycznej.
• Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie.
• Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym.
Pytanie 250. Natarcie gaśnicze polega na:
• Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania,
• Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.
• Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,
Pytanie 251. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze
• Wody rozproszone / mgłowe
• Wody zwarte
• Proszku
Pytanie 252. Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:
• wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji
• określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego;
• koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe;
Pytanie 253. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:
• spalanie pełne;
• rozgorzenie;
• swobodny rozwój;
• wygasanie

Pożarów - 198 W ubiegłym roku - 183
Miejscowych zagrożeń - 629 W ubiegłym roku - 500
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 906 W ubiegłym roku - 719

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict