Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:
• co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
Pytanie 2. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych.
• natarcie okrążające.
• natarcie frontalne
• natarcie oskrzydlające ,
Pytanie 3. Poważna awaria to:
• zdarzenie powodujące istotna przerwę w funkcjonowaniu zakładu przemysłowego, a w szczególności: pożar, katastrofa budowlana lub awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń technologicznych
• emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, o skutkach określonych w przepisach;
• Każde zdarzenie, wynikające z awaryjnego stanu pracy instalacji technologicznych bądź z wypadków i katastrof w transporcie, powodujące wysokie straty materialne i środowiskowe
Pytanie 4. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:
• rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych,
• wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
• przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
• wyjazdu pierwszej jednostki z garażu.
Pytanie 5. Kolejność ewakuacji ludzi zależy od:
• ilości i rodzaju sprzętu będącego w dyspozycji
• wielkości występującego zagrożenia;
• ilości ludzi zagrożonych
Pytanie 6. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:
• z alkoholami,
• z lekkimi węglowodorami,
• z mieszaninami różnych węglowodorów ;
Pytanie 7. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:
• zatrzaśnik
• opaska wężowa
• podpinka
Pytanie 8. Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego podaje się go do pożaru:
• Rozpylając środek gaśniczy wokół strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień;
Pytanie 9. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• zastęp
• pluton
• sekcja
Pytanie 10. Informację ze zdarzenia sporządza:
• dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania
• kierujący działaniami ratowniczymi
• dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia
Pytanie 11. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:
• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
• ordynatorem lub lekarzem dyżurnym
• dowódcą jednostki
Pytanie 12. Stosując wentylacje nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:
• asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego
• zamknąć okna i zgasić światło
• ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy
Pytanie 13. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny ukryty,
• wewnętrzny otwarty,
• zewnętrzny przestrzenny.
Pytanie 14. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:
• 700-800 oC
• 2000-2200 oC
• 1100-1300 oC
Pytanie 15. Teren pożaru to:
• Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,
• Obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem,
• Obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio,
Pytanie 16. Jaką dokumentację sporządzamy obowiązkowo z działań podczas poważnej awarii?
• tylko „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż ewidencję poważnych awarii prowadzi GIOŚ;
• „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID oraz „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
• tylko „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID;
Pytanie 17. „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• tygodnia od daty wystąpienia poważnej awarii;
• niezwłocznie, gdyż musi ona dotrzeć do GIOŚ nie później niż do godz. 10-tej dnia następnego;
Pytanie 18. W skład kompanii wchodzi:
• Od 6 do 9 zastępów;
• Od 8 do 12 zastępów;
• Od 10 do 15 zastępów;
Pytanie 19. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:
• podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego.
• wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych,
• wykonanie wykopu,
Pytanie 20. Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to.
• Rozpoznanie ratownicze
• Rozpoznanie ogniowe
• Rozpoznanie bojem
Pytanie 21. Co oznacza skrót PW 1000
• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min
• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3
• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.
Pytanie 22. Końcowy etap działań, polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:
• lokalizacja pożaru
• opanowanie pożaru
• likwidacja pożaru
Pytanie 23. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:
• bliższa
• dalsza;
• połączona
Pytanie 24. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
• wentylacja wyciągowa,
• wentylacja grawitacyjna,
• wentylacja nadciśnieniowa,
Pytanie 25. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:
• wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania;
• w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą;
• skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności;
Pytanie 26. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:
• Miejsca, w którym dostrzeżono źródło pożaru;
• Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru;
• Pojęcia rozwoju pożaru;
Pytanie 27. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?
• Około 2,5 min,
• Około 5 min,
• Około 1,5 min.
Pytanie 28. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii ?
• Taktyczny i strategiczny.
• Interwencyjny, taktyczny i strategiczny.
• Taktyczny.
• Interwencyjny i taktyczny.
Pytanie 29. Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę, udają się na rozpoznanie:
• szczegółowe,
• wstępne,
• wodne,
Pytanie 30. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:
• prędkość , z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu
• prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego
• szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego
Pytanie 31. W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:
• przewodzenie
• promieniowanie
• unoszenie
Pytanie 32. Rozpoznanie wodne przeprowadza:
• rota II.
• dowódca zastępu,
• rota I,
Pytanie 33. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody, itp.) prądy wody kierujemy
• z góry na dół,
• z dołu do góry,
• tylko na dół;
Pytanie 34. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:
• istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego;
• jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości;
• strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt;
Pytanie 35. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:
• Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych;
• Niski koszt prądownic;
• Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu;
Pytanie 36. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:
• Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej
• Podanie prąd gaśniczego dwufazowego
• Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody
Pytanie 37. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :
• Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra
• Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1
• Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej.
Pytanie 38. O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:
• Zawsze ratownik wyższy stopniem,
• Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym.
• Sztab akcji ratowniczej,
• Kierujący działaniem ratowniczym,
Pytanie 39. Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant powiatowy/miejski PSP
• zarządzający zakładem dużego ryzyka
• komendant wojewódzki PSP
Pytanie 40. Ruch ogrzanych produktów spalania i rozkładu cieplnego, postępujący od strefy palenia do atmosferycznego powietrza jest nazywany
• Masową szybkością spalania.
• Turbulencją,
• Wymianą gazową,
Pytanie 41. O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:
• przodownik roty I,
• dowódca zastępu,
• kierowca-mechanik.
Pytanie 42. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
• wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej.
• przeprowadzenie wysiedlenia ludzi.
• przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań.
Pytanie 43. Dokonując tzw. "otwarcia dachu" przy pożarach strychów i poddaszy wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:
• 2.
• 1,
• 3,
Pytanie 44. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
• odwodu operacyjnego.
• odwodu taktycznego.
• odwodu centralnego.
• odwodu wojewódzkiego.
Pytanie 45. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
• Archiwów.
• Składowisk węgla.
• Mieszkań.
Pytanie 46. Działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania to:
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie ratownicze;
Pytanie 47. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:
• przodownik roty I i dowódca,
• przodownik roty II i dowódca,
• rota I i dowódca zastępu,
Pytanie 48. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny otwarty,
• zewnętrzny przestrzenny.
• wewnętrzny ukryty,
Pytanie 49. Pożary wewnętrzne dzielimy na:
• ukryte i otwarte
• pojedyncze i wielokondygnacyjne
• parterowe i piętrowe
Pytanie 50. Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :
• prawdziwe
• fałszywe
Pytanie 51. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:
• Sprzęt elektroniczny ,
• Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem,
• Dzieła sztuki,
• Pościel.
Pytanie 52. Natarcie gaśnicze polega na:
• Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,
• Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.
• Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania,
Pytanie 53. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:
• kondygnacji najwyższej.
• kondygnacji pod miejscem pożaru,
• kondygnacji nad miejscem pożaru,
• kondygnacji objętej pożarem,
Pytanie 54. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:
• uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania
• temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania
• uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania
Pytanie 55. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:
• tak
• nie
Pytanie 56. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Minimalną obsadę pojazdu;
• Wydajność autopompy w m3 / min
• Pojemność zbiornika wody w m3
Pytanie 57. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
• Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
• Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
• Czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
• Jednym poziomie – poziomie centralnym.
Pytanie 58. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
• tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy
• tylko materiał palny i utleniacz,
• materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny,
Pytanie 59. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:
• Zawsze równomiernie w każdym kierunku
• Zależnym od rodzaju drzewostanu
• Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru
Pytanie 60. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:
• nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo,
• nie jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych
• zasada ta powinna być zawsze przestrzegana
Pytanie 61. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:
• . Inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać.
• powstanie fali nadciśnienia, promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary.
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu.
• tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ogni
• powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ogni
Pytanie 62. Prawidłowa asekuracja ratowników wchodzących do strefy zagrożonej polega na:
• Zapewnieniu trwałego połączenia ratowników znajdujących się w strefie zagrożonej z przestrzenią bezpieczną i wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej;
• Wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej bez wykorzystania linki strażackiej do połączenia ratowników, pod warunkiem włączenia sygnalizatorów bezruchu przez strażaków wchodzących do strefy zagrożonej;
• Wykorzystaniu linki strażackiej do połączenia ratowników i pozostawienia jednego strażaka w strefie bezpiecznej trzymającego linkę;
Pytanie 63. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:
• Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Karta udzielonej pomocy medycznej.
• Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie.
Pytanie 64. Podczas wstępnego rozpoznania w trakcie pożaru hotelu najważniejszych informacji o ilości osób w obiekcie udzielić Ci może:
• właściciel hotelu
• recepcjonista
• dyrektor hotelu
Pytanie 65. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:
• interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy
• podstawowy, szczególny oraz operacyjny
• interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny
Pytanie 66. Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota)
• Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak , posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza pomieszczeniem zadymionym.
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota) zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza strefą zagrożoną;
Pytanie 67. W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do PSK dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:
• W drugiej godzinie działań.
• W trzeciej godzinie działań.
• W czwartej godzinie działań.
Pytanie 68. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:
• Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny.
• Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej;
• Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej, lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań.
Pytanie 69. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:
• przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
• do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę
• przez czas od 5 do 10 min. od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia
Pytanie 70. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
• wstępne, końcowe , cząstkowe
• wstępne, szczegółowe, bojem
• pełne oraz niepełne
Pytanie 71. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• pluton
• zastęp
• sekcja
Pytanie 72. Sekcja to:
• zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy;
• pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.
• Załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób;
Pytanie 73. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:
• benzyny,
• mazutu,
• alkoholu.
Pytanie 74. W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:
• mogą opuścić samochody za zgodą dowódcy pododdziału (kompanii/specjalistycznej grupy ratowniczej), który określa doraźne zasady gotowości do wyjazdu;
• mogą opuścić pojazdy pod warunkiem utrzymania kontaktu z pododdziałem
• pozostają w samochodach za wyjątkiem dowódcy pododdziału, który zgłasza przybycie pododdziału obsadzie punktu;
Pytanie 75. Podczas akcji gaśniczej, do piwnic należy wchodzić:
• Przez otwory wykonane dla potrzeb akcji.
• Tylko przez okna,
• Zawsze klatką schodową,
• Klatką schodową i przez okna,
Pytanie 76. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:
• Mały zasięg rzutu środka gaśniczego wynikający z dużych oporów powietrza;
• Brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego;
• Czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic;
Pytanie 77. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:
• na granicy fazy drugiej i trzeciej
• na granicy fazy pierwszej i drugiej
• w fazie drugiej
Pytanie 78. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to.
• Linia główna;
• Linia zasilająca;
• Magistrala wodna;
Pytanie 79. Do elementów pożaru zaliczamy:
• Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru,
• Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru.
• Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru,
Pytanie 80. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
• zwarte i kropliste.
• zwarte i rozproszone,
• zwarte,
• rozproszone,
Pytanie 81. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha zakwalifikujesz ten pożar jako:
• Mały
• Duży
• Średni
• Bardzo duży;
Pytanie 82. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
• piany lub gazu gaśniczego
• halonu
• zwartego strumienia wody
Pytanie 83. Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:
• Utworzenie pododdziałów zdolnych do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
• Pozostawienie w dyspozycji Komendanta Głównego PSP pododdziałów i oddziałów gotowych do podjęcia działań w sytuacjach, gdy występuje ilościowy lub jakościowy deficyt sił ratowniczych na poziomie wojewódzkim;
• Podniesienie standardu technicznego pododdziałów ratowniczych;
Pytanie 84. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:
• przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej
• przodownik roty drugiej z kierowcą
• przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu
Pytanie 85. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie logistyczne;
• Rozpoznanie wodne;
Pytanie 86. Elementem pożaru nie jest:
• front pożaru
• odcinek bojowy
• tył pożaru
Pytanie 87. Brygadowy, potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:
• ewakuacji zwierząt hodowlanych.
• ewakuacji ludzi,
• ewakuacji mienia ruchomego,
Pytanie 88. Do gaszenia materiałów sypkich, strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:
• mgłowych.
• kroplistych,
• zwartych,
Pytanie 89. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
• raz na pół roku,
• tylko w przypadku rozpoznania pożaru,
• każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej,
Pytanie 90. Prawną definicja pożaru jest:
• Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
• Niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;
• Wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;
Pytanie 91. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:
• bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego;
• możemy wyłączyć napięcie korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego;
• możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego;
Pytanie 92. Rozgorzeniem nie jest:
• spalanie powierzchniowe
• przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację
• gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II
Pytanie 93. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:
• Prąd zwarty
• Prąd rozproszony mgłowy
• Prąd zmienny
Pytanie 94. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?
• hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania.
• podciśnieniowa, autowentylacja;
• grawitacyjna, podciśnieniowa i nadciśnieniowa;
Pytanie 95. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?
• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej
• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,
• masę pojazdu.
Pytanie 96. Zastęp to:
• pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego
• zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;
Pytanie 97. Dla jakiego typu pododdziału centralnego odwodu operacyjnego najmniejszą dysponowaną jednostką jest zastęp
• Kompania Szkolna
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego
Pytanie 98. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
• wykipieniu cieczy palnej,
• wyrzucie cieczy palnej,
• .
• wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEV
Pytanie 99. Działania połączone mają na celu:
• właściwe rozmieszczenie stanowisk gaśniczych oraz umiejętne posługiwanie się prądami gaśniczymi podczas akcji,
• zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych przy froncie pożaru,
• szybkie prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych,
Pytanie 100. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:
• od rozdzielacza,
• nie ma to znaczenia,
• od prądownika,
Pytanie 101. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:
• kierowcę zastępu.
• dowódcę zastępu,
• dowódcę JRG,
• właściwe Stanowisko Kierowania,
Pytanie 102. Działaniami ratowniczymi nazywamy:
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 103. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:
• działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
• wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru
• ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych
Pytanie 104. Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz do pożaru na strychu 8-kondygnacyjnego budynku?
• GBA, GCBA, SH 18
• 2 x GBA, SD 25
• GBA, GCBA, SH 40
Pytanie 105. Obiekty przemysłowe kwalifikujemy do grup zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdy:
• na terenie zakładu produkuje się, przetwarza, użytkuje lub magazynuje substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w przepisach
• z analizy zagrożenia w zakładzie wynika wysokie lub podwyższone prawdopodobieństwo powstania awarii
• na terenie zakładu przebywa duża ilość ludzi, przekraczająca limity określone w przepisach;
Pytanie 106. Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:
• uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem, temperatura gazów pożarowych wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania
• temperatura płomienia, mierzona w jego części górnej
• temperatura strefy spalania, mierzona u podstawy tej strefy
Pytanie 107. Zjawisko kondukcji polega na:
• Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru;
• Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło;
• Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu;
Pytanie 108. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą to:
• Linia główna
• Linia zasilająca
• Linia gaśnicza
Pytanie 109. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
• rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
Pytanie 110. Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:
• wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji
• określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego;
• koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe;
Pytanie 111. Rejon ewakuacji to:
• Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie, wraz z obszarem przez który skierowany jest ruch ewakuacji;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie;
Pytanie 112. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant powiatowy/miejski PSP
• właściwy terytorialnie starosta
• komendant wojewódzki PSP
• wojewoda
Pytanie 113. Prawidłowe wyposażenie patrolu rozpoznania ogniowego to:
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
Pytanie 114. Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
• szyk bojowy,
• szyk frontalny.
• szyk okrążający,
• szyk oskrzydlający,
Pytanie 115. Spośród podanych poniżej parametrów natarcia w działaniu gaśniczym, zaznacz najbardziej istotny:
• Rodzaj środka gaśniczego;
• Stopień rozpylenia wody jako środka gaśniczego;
• Intensywność podawania środka gaśniczego;
Pytanie 116. Pożar średni to pożar:
• instalacji technologicznej przy którym podano 17 prądów gaśniczych
• w wyniku, którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3
• w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2
Pytanie 117. Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, informacje od innych osób
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych osób, rozpoznanie osobiste
Pytanie 118. Podczas których z poniższych pożarów należy unikać podawania piany gaśniczej:
• Olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach
• Cieczy palnych lżejszych od wody
• Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
Pytanie 119. Działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania nazywamy:
• Rozpoznaniem wstępnym;
• Rozpoznaniem podstawowym;
• Rozpoznaniem ogólnym;
Pytanie 120. Rozwój pożaru to:
• Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego;
• Sytuacja, w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększanie powierzchni objętej pożarem;
Pytanie 121. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:
• Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem;
• Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem;
• Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 122. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi
• 5-10 m/min
• 1-5 m/min
• 1-5 m/s
Pytanie 123. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:
• radiotelefon
• podręczny sprzęt gaśniczy
• kamera termowizyjna
Pytanie 124. Rozkaz bojowy to.
• Polecenie (nakaz) podjęcia lub zaniechania działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ;
• Polecenie kierującego działaniami ratowniczymi obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe oraz sposoby ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru.
• Obie odpowiedzi są prawidłowe;
Pytanie 125. Brygada to:
• Oddział;
• Pododdział;
• Związek oddziałów i pododdziałów;
Pytanie 126. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:
• wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających
• odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych
Pytanie 127. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?
• nie
• tak
Pytanie 128. Rozprzestrzenianie się pożaru to:
• Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury;
• Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego;
Pytanie 129. Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:
• rozwinięcie wstępne,
• rozwinięcie podstawowe,
• rozwinięcie zasadnicze,
Pytanie 130. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:
• możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy
• długi czas uruchamiania systemu
• duża ilość sprzętu
Pytanie 131. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:
• 24/48
• brygadowy lub potokowy
• 24/24
Pytanie 132. Podczas gaszenia otwartych zbiorników magazynowych w bazach paliw pianę gaśniczą optymalnie podajemy:
• jednocześnie na całą powierzchnię zbiornika;
• od zewnątrz do środka
• na wewnętrzną ścianę zbiornika, pozwalając rozlać się pianie po powierzchni lustra płonącej cieczy.
Pytanie 133. Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
• rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji
• pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału
• rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił
Pytanie 134. Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:
• niższe, równe, wyższe
• osłonięte, odkryte, ukryte
• zewnętrzne, wewnętrzne, ukryte
Pytanie 135. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:
• Asekuracja;
• Opóźnianie;
• Obrona dalsza
Pytanie 136. Czy istnieje możliwość zadysponowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego w niepełnym składzie?
• tak, jednakże wysłane siły nie mogą być mniejsze od podstawowej jednostki organizacyjnej pododdziału odwodowego, a wielkość zadysponowanych sił zależy od żądania kierującego działaniami ratowniczymi;
• nie, gdyż tylko pododdział w pełnym składzie może realizować postawione zadania
• tak, można zadysponować pojedyncze zastępy – na miejscu akcji przydzielone zostaną im zadania adekwatne do możliwości taktycznych
Pytanie 137. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:
• Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów;
• Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia;
• Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej;
Pytanie 138. Prowadzenie natarcia w działaniach gaśniczych polega na:
• pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania
• Podaniu środka gaśniczego bezpośrednio na ognisko pożaru;
• Podaniu środka gaśniczego z właściwą intensywnością wymaganą dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 139. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:
• Kierującym akcją ratowniczą;
• Kierującym działaniami ratowniczymi;
• Dowódcą akcji ratowniczej;
• Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej;
Pytanie 140. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:
• otwierać drzwi,
• korzystać z mapy.
• uchylać okna,
• zakładać odzieży specjalnej,
Pytanie 141. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:
• pokrywamy lustro cieczy warstwą piany wykorzystując zdolność rozpływania się piany
• podajemy zwarty prąd wody by rozcieńczyć ciecz palną
• podajemy rozproszony prąd wody
Pytanie 142. Czas zapełniania linii tłocznej W 75 na długość 900 m pompą o wydajności 800 l/min wynosi około:
• 6 min
• 4 min
• 5 min
• 2 min
Pytanie 143. Gwałtowne (chwilowe) spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:
• Wybuch fizyczny;
• Detonacja;
• Wybuch chemiczny;
Pytanie 144. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dotyczy:
• wykorzystania zakładów służb do realizacji zadań poza terenem zakładu
• działań różnych podmiotów w przypadku rozprzestrzenienia się skutków awarii poza teren zakładu;
• działań ratowniczych i pomocniczych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie zakładu dużego ryzyka;
Pytanie 145. Rota to:
• Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,
• Każdy dwuosobowy zespół ratowników,
• Kierowca i ratownik;
Pytanie 146. W skład batalionu wchodzi:
• Od 3 do 5 kompanii;
• Od 4 do 6 kompanii;
• Od 2 do 4 kompanii;
Pytanie 147. Deflagracja jest wynikiem spalania:
• kinetycznego
• dyfuzyjnego
Pytanie 148. Ewakuacja to:
• Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.
• Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.
• Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.
Pytanie 149. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:
• kilku kierujących w zależności od typu kierowania
• zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia
• sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię
Pytanie 150. W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:
• przodownik roty drugiej
• Dowódca zastępu;
• przodownik roty pierwszej
Pytanie 151. Batalion to:
• Pododdział;
• Związek taktyczny;
• Oddział;
Pytanie 152. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:
• od środka do zewnątrz , ale tylko w przypadku piany ciężkiej;
• od zewnątrz do środka
• jednocześnie na całą powierzchnię plamy;
Pytanie 153. Reakcja egzotermiczna przebiega:
• z pobieraniem ciepła z otoczenia
• z wydzieleniem ciepła do otoczenia
• ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem
Pytanie 154. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:
• książce obiektu
• obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi –takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi.
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
Pytanie 155. Pluton to:
• Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• Pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, liczący od 15 do 21 ratowników w tym dowódca;
Pytanie 156. Kompania to:
• Oddział;
• Związek taktyczny;
• Pododdział;
Pytanie 157. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:
• Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny;
• Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu,
• Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej,
Pytanie 158. W warunkach środowiska pożarowego, transport ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla :
• nagrzewania się gazów pożarowych
• wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru
• nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu
Pytanie 159. W przypadku palącej się butli z acetylenem (przy reduktorz
• i braku możliwości zakręcenia jej zaworu, postępujemy w następujący sposób :
• gasimy płomień i chłodzimy butlę,
• butlę z palącym się płomieniem wrzucamy do zbiornika z wodą (beczka, staw, itp.).
• nie gasimy płomienia i chłodzimy butlę, aż do całkowitego wypalenia acetylenu,
Pytanie 160. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:
• Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania;
• Zdolność do przesiąkania przez materiał palny wynikająca z małych rozmiarów kropel;
• Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy;
Pytanie 161. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:
• otworzyć tylko drzwi w stronę których będą kierować się ludzie.
• nie otwierać ani wyjść ani okien aby nie dopuścić do szybkiego rozwoju pożaru a ludzi ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego,
• otworzyć wszystkie wyjścia aby ludzie zagrożeni mogli wyjść,
Pytanie 162. Stanowisko gaśnicze na drabinie to:
• stanowisko gaśnicze wysunięte
• stanowisko gaśnicze wyższe
• stanowisko gaśnicze wewnętrzne
Pytanie 163. Inicjowanie procesu spalania to:
• podpalenie
• zapalenie
• utlenianie
Pytanie 164. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :
• stanowiskiem ruchomym,
• stanowiskiem stałym,
• częściowo ruchomym,
Pytanie 165. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:
• jest ono niemożliwe.
• przy pożarach całkowitych drzewostanu;
• przy pożarach poszycia;
Pytanie 166. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Obie formy są podstawowe.
• Obrona;
• Natarcie;
Pytanie 167. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
• Batalion;
• Brygada;
• Kompania;
Pytanie 168. Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:
• zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki
• zagrożenie rozgorzeniem pożaru
• odszukanie źródła pożaru
• zagrożenie życia ludzi
Pytanie 169. Celem działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Uratowanie możliwie jak najwięcej zagrożonych pożarem dóbr;
• Wyrobienie w społeczności lokalnej poczucia bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnie prowadzonych rozwinięć gaśniczych;
• Ugaszenie pożaru;
Pytanie 170. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:
• podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,
• podrostów, składów drewna, drzewostanu.
• podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,
Pytanie 171. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:
• Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą.
Pytanie 172. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie zwiększonego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 173. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:
• zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru;
• zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia;
• zapewnienie widzialność wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą ;
Pytanie 174. Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:
• Samozapalenie;
• Podpalenie;
• Zapłon;
Pytanie 175. Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia natarcia gaśniczego jest
• Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środek gaśniczy z wydajnością nie mniejszą niż wymagana dla realizacji wszystkich zadań gaśniczych;
• Nie istnieją żadne uwarunkowania, natarcie można podjąć w każdym momencie działań, gdy wymaga tego sytuacja pożarowa;
• Zgromadzenie na terenie akcji wystarczającej ilości sił ratowniczych;
Pytanie 176. Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:
• 6 m3/min,
• 12 m3/ min.
• 9 m3/min.
Pytanie 177. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:
• spalanie pełne;
• rozgorzenie;
• swobodny rozwój;
• wygasanie
Pytanie 178. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:
• kierowanie strategiczne
• kierowanie interwencyjne
• kierowanie taktyczne
Pytanie 179. Pas przeciwpożarowy to.
• Ściana pełna oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych;
• system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym;
• Rozwiązania wymienione w p-tach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych
• powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej;
Pytanie 180. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż:
• 36 godzin;
• 12 godzin;
• 24 godziny;
Pytanie 181. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:
• g / cm3 .
• g / m3 s-1 ,
• g / m2 ,
• procentach i g / m3,
Pytanie 182. Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego
• Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału
• Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym
Pytanie 183. Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:
• spalanie bezpłomieniowe,
• żarzenie,
• spalanie płomieniowe
Pytanie 184. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:
• rozgorzenie;
• spalanie pełne;
• wygasanie
• swobodny rozwój;
Pytanie 185. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:
• decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu
• tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy
• dzieje się tak zawsze podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu
Pytanie 186. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:
• Pożar blokowy;
• Pożar przestrzenny;
• Pożar otwarty;
Pytanie 187. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:
• Przykrycie komina sitem kominowym
• Całkowite zalanie wodą
• Całkowite wypalenie pianą
Pytanie 188. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
• w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym,
• w każdym miejscu, nie ma to znaczenia.
• w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu,
Pytanie 189. Analiza stanu i określenie konsekwencji wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru, skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:
• Ocena możliwości;
• Ocena sytuacji;
• Zamiar taktyczny;
Pytanie 190. Zastęp oznaczony symbolem SW to:
• zastęp ze sprzętem oświetleniowym,
• zastęp wężowy,
• zastęp kwatermistrzowski.
Pytanie 191. Obrona jest to:
• Forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
• Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem,
• Forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
Pytanie 192. Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:
• Rozpoznanie ogniowe;
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie bojem;
Pytanie 193. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:
• Cztery prądy wody.
• Dwa prądy wody.
• Jeden prąd wody.
• Trzy prądy wody.
Pytanie 194. Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:
• szyk okrążający,
• szyk frontalny
• szyk piętrowy
Pytanie 195. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.
• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,
• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,
• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.
• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,
Pytanie 196. Do poważnej awarii może dojść:
• Tylko na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii;
• Wszędzie, gdyż kryterium klasyfikacji zdarzenia do poważnej awarii nie zależy od miejsca, a od rodzaju skutków zdarzenia oraz rodzaju substancji, która była przyczyną tych skutków;
• Tylko w zakładach przemysłowych niezależnie od tego, czy są one zakwalifikowane do grup dużego lub zwiększonego ryzyka;
Pytanie 197. W trakcie gaszenia pożaru torfu, rów izolacyjny powinien mieć głębokość:
• do poziomu wód gruntowych,
• 1,7 m.
• 1 m,
Pytanie 198. W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?: B=V.t/? szt. V – ilość wody zużywanej podczas akcji, t – czas pełnego objazdu
• pojemność zbiornika wody samochodu dowożącego wodę,
• odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru,
• wydajność jednej prądownicy,
Pytanie 199. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego
• Faza III - spalanie pełne;
• Faza II - rozgorzenie;
• Faza I - swobodny rozwój;
• Faza IV - wygasanie
Pytanie 200. Pożar podpowierzchniowy występuje:
• Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych;
• W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów.
• W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu;
Pytanie 201. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów
• Lokalizacji pożaru,
• Rozwoju pożaru,
• Rozprzestrzeniania się pożaru,
Pytanie 202. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:
• lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków, o powierzchni ponad 100 ha;
• odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych;
• składowiska opon o powierzchni 700 m2;
Pytanie 203. Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:
• ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika
• transportowaniu poszkodowanego na ramieniu ratownika,
• transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy
Pytanie 204. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:
• 15 m
• 10 m
• 20 m
Pytanie 205. Maksymalny zasięg taktyczny jest to :
• Maksymalna odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać jeden prąd gaśniczy.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
Pytanie 206. Kto może zadecydować o odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:
• Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie;
• Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji
• Kierujący działaniami ratowniczymi
Pytanie 207. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:
• Wydajność pożaru;
• Masowa prędkość spalania;
• Masowa szybkość spalania;
Pytanie 208. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.
• Linia gaśnicza;
• Linia zasilająca;
• Linia główna;
Pytanie 209. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze
• Proszku
• Wody rozproszone / mgłowe
• Wody zwarte
Pytanie 210. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Pojemność zbiornika wody w hektolitrach;
• Masę pojazdu wyrażoną w tonach.
• Wydajność autopompy w hektolitrach / min;
Pytanie 211. Które stwierdzenie jest prawdziwe:
• Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu;
• Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
Pytanie 212. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni, operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:
• Zawsze
• Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny
• Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej
Pytanie 213. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:
• Złego doboru środka gaśniczego
• Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego
• Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego
• Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego
Pytanie 214. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczychpodano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Duży.
• Średni.
• Bardzo duży
Pytanie 215. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:
• podszytów
• pokrywy gleby
• całkowity drzewostanu
Pytanie 216. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:
• Pozycją ogniową;
• Stanowiskiem wysuniętym;
• Stanowiskiem gaśniczym;
Pytanie 217. W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
• interwencyjne.
• operacyjne.
• strategiczne.
Pytanie 218. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:
• Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych;
• Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania;
• Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych;
Pytanie 219. Wentylację (oddymiani
• praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi
• przed rozpoczęciem działań gaśniczych
• dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji
• należy prowadzić:
Pytanie 220. Cykl dobowy pożaru dotyczy:
• pożarów powstałych na terenach leśnych i nieużytkach.
• pożarów powstałych na terenie powiatu w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych w rejonie chronionym określonej JRG w ciągu jednej doby,
Pytanie 221. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni, oraz 355m³ jegokubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia, zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:
• mały.
• średni.
• bardzo duży.
• duży.
Pytanie 222. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
• 5-10 m/min
• 10-40 m/min
• 40-100 m/min
Pytanie 223. Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarówi rodzaju zdarzenia to:
• Kalkulacja sił i środków
• Ocena sytuacji
• Ocena możliwości
Pytanie 224. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :
• materiały wybuchowe
• ropa naftowa
• gazy skroplone
Pytanie 225. Zasady prowadzenia działań ratowniczych określone w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dotyczą:
• wszystkich podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych na terenie zakładu;
• wyłącznie służb zakładowych, gdyż zadania służb spoza zakładu określa zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy;
• wyłącznie podmiotów ratowniczych zewnętrznych, gdyż służby zakładowe realizują zadania zgodnie z instrukcjami technologicznymi przewidującymi awaryjny stan pracy;
Pytanie 226. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie operacyjne;
• Rozpoznanie
Pytanie 227. Prądownik podający prąd wody do palącego się mieszkania z drabiny przez okno zajmuje stanowisko:
• równe,
• optymalne.
• niższe,
Pytanie 228. Który z podanych czynników ma wpływ na liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru:
• temperatura początkowa materiału ulegającemu spalaniu
• intensywność wymiany gazowej
• rodzaj materiału ulegającemu spalaniu
• geometryczne usytuowania materiału palnego
• wszystkie są poprawne
• stopień rozdrobnienia materiału palnego
Pytanie 229. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:
• skrzydło pożaru
• oś pożaru,
• środek pożaru
Pytanie 230. Zasięg taktyczny jest to:
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych.
Pytanie 231. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
• podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru,
• stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi.
• dokonać oględzin, wyważyć je zabezpieczając, korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą,
Pytanie 232. Zaletą systemu dostarczania wody przez przetłaczanie jest:
• nie występuje uderzenie hydrauliczne
• zaangażowanie stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu
• możliwość stworzenia przy pompach zapasu wody
• łatwa obsługa motopomp
Pytanie 233. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:
• III fazie.
• I fazie,
• II fazie,
Pytanie 234. Do zaistnienia wykipienia ropy naftowej może dojść, gdy:
• powstanie przegrzana warstwa ropy,
• zawartość wody w ropie wyniesie minimum 25%,
• będzie znacznie większa szybkość spalania niż szybkość przegrzewania.
Pytanie 235. Rozmieszczenie stanowisk bojowych do wykonania wspólnych działań w danym ugrupowaniu bojowym to:
• szyk bojowy,
• zamiar taktyczny
• forma natarcia
Pytanie 236. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:
• zastosować zastrzyki usypiające,
• przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
• wynieść zwierzęta.
Pytanie 237. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:
• dyspozytor PSK (MSK),
• dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• sporządzający tę informację,
• dyżurny PA.
Pytanie 238. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia, podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:
• Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności
• Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej
• Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia
Pytanie 239. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:
• deficyt tlenowy
• pulsujący, okresowy charakter
• deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu w którym jest pożar
Pytanie 240. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
• 1.
• 2.
• 3.
Pytanie 241. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:
• mobilność
• gotowość operacyjna
• dyspozycyjność
Pytanie 242. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”
• obecność CO oraz brak bodźca energetycznego.
• obecność CO i niska zawartość tlenu,
• niska zawartość tlenu i obecność CO2,
• wysoka zawartość tlenu i obecność CO2,
Pytanie 243. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Bardzo duży
• Zależy, jaka była powierzchnia pożaru
• Duży
Pytanie 244. Rozkaz wstępny kończy się komendą:
• wykonać
• sprzęt do akcji gotuj
• do boju
Pytanie 245. „Informację uzupełniającą” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• siedmiu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• czternastu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 246. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
• dowódcy zastępu,
• prądownika,
• dowódcy sekcji,
Pytanie 247. „Odcinek bojowy” jest to:
• część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym
• część terenu akcji, przez którą biegną linie główne
• ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem
Pytanie 248. Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:
• przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany
• materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym,
• przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze.
Pytanie 249. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:
• wstecznym ciągiem płomieni.
• rozgorzeniem,
• burzą ogniową,
Pytanie 250. Do rozpoznania ogniowego zaliczymy:
• rozpoznanie szczegółowe
• rozpoznanie mikroklimatyczne
• rozpoznanie wodne
Pytanie 251. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie dużego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
Pytanie 252. Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio, z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:
• obrona bliższa
• osłona
• obrona dalsza
Pytanie 253. Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy.
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika.
• transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych.