Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:
• Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Karta udzielonej pomocy medycznej.
• Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie.
Pytanie 2. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:
• Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych;
• Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych;
• Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania;
Pytanie 3. Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym
• Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału
Pytanie 4. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?
• grawitacyjna, podciśnieniowa i nadciśnieniowa;
• podciśnieniowa, autowentylacja;
• hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania.
Pytanie 5. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:
• kamera termowizyjna
• radiotelefon
• podręczny sprzęt gaśniczy
Pytanie 6. Zastęp oznaczony symbolem SW to:
• zastęp wężowy,
• zastęp kwatermistrzowski.
• zastęp ze sprzętem oświetleniowym,
Pytanie 7. Rozmieszczenie stanowisk bojowych do wykonania wspólnych działań w danym ugrupowaniu bojowym to:
• szyk bojowy,
• zamiar taktyczny
• forma natarcia
Pytanie 8. Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:
• wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji
• określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego;
• koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe;
Pytanie 9. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych
• wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających
• odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków
Pytanie 10. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:
• rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych,
• wyjazdu pierwszej jednostki z garażu.
• przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
• wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
Pytanie 11. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:
• sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię
• zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia
• kilku kierujących w zależności od typu kierowania
Pytanie 12. Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:
• przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze.
• materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym,
• przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany
Pytanie 13. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :
• materiały wybuchowe
• ropa naftowa
• gazy skroplone
Pytanie 14. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:
• całkowity drzewostanu
• podszytów
• pokrywy gleby
Pytanie 15. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:
• dalsza;
• bliższa
• połączona
Pytanie 16. Batalion to:
• Oddział;
• Pododdział;
• Związek taktyczny;
Pytanie 17. Rozkaz wstępny kończy się komendą:
• sprzęt do akcji gotuj
• wykonać
• do boju
Pytanie 18. Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:
• Podniesienie standardu technicznego pododdziałów ratowniczych;
• Pozostawienie w dyspozycji Komendanta Głównego PSP pododdziałów i oddziałów gotowych do podjęcia działań w sytuacjach, gdy występuje ilościowy lub jakościowy deficyt sił ratowniczych na poziomie wojewódzkim;
• Utworzenie pododdziałów zdolnych do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
Pytanie 19. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• pluton
• sekcja
• zastęp
Pytanie 20. „Informację uzupełniającą” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• czternastu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• siedmiu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 21. W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?: B=V.t/? szt. V – ilość wody zużywanej podczas akcji, t – czas pełnego objazdu
• pojemność zbiornika wody samochodu dowożącego wodę,
• odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru,
• wydajność jednej prądownicy,
Pytanie 22. Inicjowanie procesu spalania to:
• zapalenie
• utlenianie
• podpalenie
Pytanie 23. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:
• kondygnacji objętej pożarem,
• kondygnacji nad miejscem pożaru,
• kondygnacji pod miejscem pożaru,
• kondygnacji najwyższej.
Pytanie 24. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż:
• 36 godzin;
• 12 godzin;
• 24 godziny;
Pytanie 25. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
• rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
Pytanie 26. Pluton to:
• Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• Pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, liczący od 15 do 21 ratowników w tym dowódca;
Pytanie 27. Dla jakiego typu pododdziału centralnego odwodu operacyjnego najmniejszą dysponowaną jednostką jest zastęp
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego
• Kompania Szkolna
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego
Pytanie 28. Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:
• odszukanie źródła pożaru
• zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki
• zagrożenie życia ludzi
• zagrożenie rozgorzeniem pożaru
Pytanie 29. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:
• korzystać z mapy.
• uchylać okna,
• otwierać drzwi,
• zakładać odzieży specjalnej,
Pytanie 30. Pas przeciwpożarowy to.
• Ściana pełna oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych;
• powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej;
• Rozwiązania wymienione w p-tach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych
• system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym;
Pytanie 31. O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:
• Sztab akcji ratowniczej,
• Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym.
• Kierujący działaniem ratowniczym,
• Zawsze ratownik wyższy stopniem,
Pytanie 32. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:
• skrzydło pożaru
• środek pożaru
• oś pożaru,
Pytanie 33. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:
• Pożar blokowy;
• Pożar otwarty;
• Pożar przestrzenny;
Pytanie 34. Poważna awaria to:
• zdarzenie powodujące istotna przerwę w funkcjonowaniu zakładu przemysłowego, a w szczególności: pożar, katastrofa budowlana lub awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń technologicznych
• emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, o skutkach określonych w przepisach;
• Każde zdarzenie, wynikające z awaryjnego stanu pracy instalacji technologicznych bądź z wypadków i katastrof w transporcie, powodujące wysokie straty materialne i środowiskowe
Pytanie 35. „Odcinek bojowy” jest to:
• część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym
• ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem
• część terenu akcji, przez którą biegną linie główne
Pytanie 36. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?
• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej
• masę pojazdu.
• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,
Pytanie 37. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
• 40-100 m/min
• 5-10 m/min
• 10-40 m/min
Pytanie 38. Kolejność ewakuacji ludzi zależy od:
• ilości i rodzaju sprzętu będącego w dyspozycji
• ilości ludzi zagrożonych
• wielkości występującego zagrożenia;
Pytanie 39. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Masę pojazdu wyrażoną w tonach.
• Pojemność zbiornika wody w hektolitrach;
• Wydajność autopompy w hektolitrach / min;
Pytanie 40. Elementem pożaru nie jest:
• tył pożaru
• front pożaru
• odcinek bojowy
Pytanie 41. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:
• prędkość , z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu
• prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego
• szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego
Pytanie 42. Ruch ogrzanych produktów spalania i rozkładu cieplnego, postępujący od strefy palenia do atmosferycznego powietrza jest nazywany
• Wymianą gazową,
• Masową szybkością spalania.
• Turbulencją,
Pytanie 43. Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:
• 12 m3/ min.
• 6 m3/min,
• 9 m3/min.
Pytanie 44. Gwałtowne (chwilowe) spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:
• Wybuch chemiczny;
• Detonacja;
• Wybuch fizyczny;
Pytanie 45. Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
• Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak , posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza pomieszczeniem zadymionym.
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota)
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rota) zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza strefą zagrożoną;
Pytanie 46. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:
• działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
• ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych
• wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru
Pytanie 47. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi
• 1-5 m/min
• 1-5 m/s
• 5-10 m/min
Pytanie 48. Rozpoznanie wodne przeprowadza:
• dowódca zastępu,
• rota I,
• rota II.
Pytanie 49. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• pluton
• sekcja
• zastęp
Pytanie 50. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:
• Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny;
• Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej,
• Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu,
Pytanie 51. Zaletą systemu dostarczania wody przez przetłaczanie jest:
• nie występuje uderzenie hydrauliczne
• zaangażowanie stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu
• możliwość stworzenia przy pompach zapasu wody
• łatwa obsługa motopomp
Pytanie 52. Podczas których z poniższych pożarów należy unikać podawania piany gaśniczej:
• Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
• Olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach
• Cieczy palnych lżejszych od wody
Pytanie 53. Jaką dokumentację sporządzamy obowiązkowo z działań podczas poważnej awarii?
• tylko „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID;
• tylko „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż ewidencję poważnych awarii prowadzi GIOŚ;
• „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID oraz „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
Pytanie 54. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:
• Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem;
• Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru;
• Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem;
Pytanie 55. Cykl dobowy pożaru dotyczy:
• pożarów powstałych w rejonie chronionym określonej JRG w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych na terenach leśnych i nieużytkach.
• pożarów powstałych na terenie powiatu w ciągu jednej doby,
Pytanie 56. Rejon ewakuacji to:
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie, wraz z obszarem przez który skierowany jest ruch ewakuacji;
Pytanie 57. Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
• rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił
• rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji
• pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału
Pytanie 58. Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych osób, rozpoznanie osobiste
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, informacje od innych osób
Pytanie 59. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego
• Faza II - rozgorzenie;
• Faza III - spalanie pełne;
• Faza I - swobodny rozwój;
• Faza IV - wygasanie
Pytanie 60. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:
• ordynatorem lub lekarzem dyżurnym
• dowódcą jednostki
• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
Pytanie 61. Analiza stanu i określenie konsekwencji wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru, skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:
• Zamiar taktyczny;
• Ocena sytuacji;
• Ocena możliwości;
Pytanie 62. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
• odwodu wojewódzkiego.
• odwodu centralnego.
• odwodu taktycznego.
• odwodu operacyjnego.
Pytanie 63. W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:
• Dowódca zastępu;
• przodownik roty drugiej
• przodownik roty pierwszej
Pytanie 64. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:
• Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego
• Złego doboru środka gaśniczego
• Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego
• Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego
Pytanie 65. Kto może zadecydować o odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:
• Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji
• Kierujący działaniami ratowniczymi
• Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie;
Pytanie 66. „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• niezwłocznie, gdyż musi ona dotrzeć do GIOŚ nie później niż do godz. 10-tej dnia następnego;
• tygodnia od daty wystąpienia poważnej awarii;
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 67. Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia natarcia gaśniczego jest
• Zgromadzenie na terenie akcji wystarczającej ilości sił ratowniczych;
• Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środek gaśniczy z wydajnością nie mniejszą niż wymagana dla realizacji wszystkich zadań gaśniczych;
• Nie istnieją żadne uwarunkowania, natarcie można podjąć w każdym momencie działań, gdy wymaga tego sytuacja pożarowa;
Pytanie 68. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:
• . Inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać.
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary.
• powstanie fali nadciśnienia, promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ogni
• powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu.
• tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ogni
Pytanie 69. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny otwarty,
• wewnętrzny ukryty,
• zewnętrzny przestrzenny.
Pytanie 70. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Obie formy są podstawowe.
• Natarcie;
• Obrona;
Pytanie 71. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:
• Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu;
• Niski koszt prądownic;
• Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych;
Pytanie 72. Informację ze zdarzenia sporządza:
• dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania
• kierujący działaniami ratowniczymi
• dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia
Pytanie 73. Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego podaje się go do pożaru:
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał
• Rozpylając środek gaśniczy wokół strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień;
Pytanie 74. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:
• lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków, o powierzchni ponad 100 ha;
• odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych;
• składowiska opon o powierzchni 700 m2;
Pytanie 75. Teren pożaru to:
• Obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio,
• Obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem,
• Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,
Pytanie 76. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :
• częściowo ruchomym,
• stanowiskiem ruchomym,
• stanowiskiem stałym,
Pytanie 77. Rozkaz bojowy to.
• Polecenie (nakaz) podjęcia lub zaniechania działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ;
• Obie odpowiedzi są prawidłowe;
• Polecenie kierującego działaniami ratowniczymi obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe oraz sposoby ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru.
Pytanie 78. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:
• dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
• dyspozytor PSK (MSK),
• sporządzający tę informację,
• dyżurny PA.
Pytanie 79. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze
• Proszku
• Wody zwarte
• Wody rozproszone / mgłowe
Pytanie 80. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Wydajność autopompy w m3 / min
• Pojemność zbiornika wody w m3
• Minimalną obsadę pojazdu;
Pytanie 81. Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę, udają się na rozpoznanie:
• szczegółowe,
• wodne,
• wstępne,
Pytanie 82. Czas zapełniania linii tłocznej W 75 na długość 900 m pompą o wydajności 800 l/min wynosi około:
• 2 min
• 6 min
• 5 min
• 4 min
Pytanie 83. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody, itp.) prądy wody kierujemy
• z dołu do góry,
• z góry na dół,
• tylko na dół;
Pytanie 84. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą to:
• Linia główna
• Linia gaśnicza
• Linia zasilająca
Pytanie 85. Natarcie gaśnicze polega na:
• Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,
• Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania,
• Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.
Pytanie 86. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:
• alkoholu.
• benzyny,
• mazutu,
Pytanie 87. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:
• II fazie,
• I fazie,
• III fazie.
Pytanie 88. W skład kompanii wchodzi:
• Od 8 do 12 zastępów;
• Od 10 do 15 zastępów;
• Od 6 do 9 zastępów;
Pytanie 89. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni, oraz 355m³ jegokubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia, zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:
• duży.
• średni.
• mały.
• bardzo duży.
Pytanie 90. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”
• niska zawartość tlenu i obecność CO2,
• wysoka zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO oraz brak bodźca energetycznego.
• obecność CO i niska zawartość tlenu,
Pytanie 91. Do elementów pożaru zaliczamy:
• Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru,
• Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru.
• Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru,
Pytanie 92. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:
• 24/48
• brygadowy lub potokowy
• 24/24
Pytanie 93. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Duży
• Bardzo duży
• Zależy, jaka była powierzchnia pożaru
Pytanie 94. Rozwój pożaru to:
• Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego;
• Sytuacja, w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększanie powierzchni objętej pożarem;
Pytanie 95. Ewakuacja to:
• Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.
• Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.
• Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.
Pytanie 96. Rota to:
• Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,
• Kierowca i ratownik;
• Każdy dwuosobowy zespół ratowników,
Pytanie 97. O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:
• dowódca zastępu,
• przodownik roty I,
• kierowca-mechanik.
Pytanie 98. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
• zwarte i kropliste.
• zwarte i rozproszone,
• zwarte,
• rozproszone,
Pytanie 99. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:
• możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego;
• możemy wyłączyć napięcie korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego;
• bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego;
Pytanie 100. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:
• 20 m
• 10 m
• 15 m
Pytanie 101. Sekcja to:
• pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.
• zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy;
• Załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób;
Pytanie 102. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• właściwy terytorialnie starosta
• komendant powiatowy/miejski PSP
• komendant wojewódzki PSP
• wojewoda
Pytanie 103. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:
• Trzy prądy wody.
• Dwa prądy wody.
• Cztery prądy wody.
• Jeden prąd wody.
Pytanie 104. Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:
• ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika
• transportowaniu poszkodowanego na ramieniu ratownika,
• transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy
Pytanie 105. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:
• nie ma to znaczenia,
• od rozdzielacza,
• od prądownika,
Pytanie 106. W skład batalionu wchodzi:
• Od 4 do 6 kompanii;
• Od 2 do 4 kompanii;
• Od 3 do 5 kompanii;
Pytanie 107. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :
• Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra
• Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1
• Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej.
Pytanie 108. Czy istnieje możliwość zadysponowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego w niepełnym składzie?
• tak, jednakże wysłane siły nie mogą być mniejsze od podstawowej jednostki organizacyjnej pododdziału odwodowego, a wielkość zadysponowanych sił zależy od żądania kierującego działaniami ratowniczymi;
• tak, można zadysponować pojedyncze zastępy – na miejscu akcji przydzielone zostaną im zadania adekwatne do możliwości taktycznych
• nie, gdyż tylko pododdział w pełnym składzie może realizować postawione zadania
Pytanie 109. W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do PSK dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:
• W czwartej godzinie działań.
• W trzeciej godzinie działań.
• W drugiej godzinie działań.
Pytanie 110. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:
• podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego.
• wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych,
• wykonanie wykopu,
Pytanie 111. Działaniami ratowniczymi nazywamy:
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 112. Prawidłowa asekuracja ratowników wchodzących do strefy zagrożonej polega na:
• Wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej bez wykorzystania linki strażackiej do połączenia ratowników, pod warunkiem włączenia sygnalizatorów bezruchu przez strażaków wchodzących do strefy zagrożonej;
• Zapewnieniu trwałego połączenia ratowników znajdujących się w strefie zagrożonej z przestrzenią bezpieczną i wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej;
• Wykorzystaniu linki strażackiej do połączenia ratowników i pozostawienia jednego strażaka w strefie bezpiecznej trzymającego linkę;
Pytanie 113. Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:
• rozwinięcie zasadnicze,
• rozwinięcie wstępne,
• rozwinięcie podstawowe,
Pytanie 114. Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio, z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:
• obrona bliższa
• obrona dalsza
• osłona
Pytanie 115. Prądownik podający prąd wody do palącego się mieszkania z drabiny przez okno zajmuje stanowisko:
• niższe,
• optymalne.
• równe,
Pytanie 116. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny ukryty,
• zewnętrzny przestrzenny.
• wewnętrzny otwarty,
Pytanie 117. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:
• podajemy zwarty prąd wody by rozcieńczyć ciecz palną
• pokrywamy lustro cieczy warstwą piany wykorzystując zdolność rozpływania się piany
• podajemy rozproszony prąd wody
Pytanie 118. Dokonując tzw. "otwarcia dachu" przy pożarach strychów i poddaszy wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:
• 2.
• 3,
• 1,
Pytanie 119. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
• dowódcy sekcji,
• prądownika,
• dowódcy zastępu,
Pytanie 120. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:
• Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej
• Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody
• Podanie prąd gaśniczego dwufazowego
Pytanie 121. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:
• istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego;
• strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt;
• jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości;
Pytanie 122. Podczas akcji gaśniczej, do piwnic należy wchodzić:
• Klatką schodową i przez okna,
• Przez otwory wykonane dla potrzeb akcji.
• Zawsze klatką schodową,
• Tylko przez okna,
Pytanie 123. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:
• Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy;
• Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania;
• Zdolność do przesiąkania przez materiał palny wynikająca z małych rozmiarów kropel;
Pytanie 124. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to.
• Magistrala wodna;
• Linia zasilająca;
• Linia główna;
Pytanie 125. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
• 2.
• 1.
• 3.
Pytanie 126. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia, podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:
• Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej
• Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności
• Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia
Pytanie 127. W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
• operacyjne.
• strategiczne.
• interwencyjne.
Pytanie 128. Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarówi rodzaju zdarzenia to:
• Ocena sytuacji
• Ocena możliwości
• Kalkulacja sił i środków
Pytanie 129. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.
• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,
• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,
• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.
• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,
Pytanie 130. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:
• Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru
• Zawsze równomiernie w każdym kierunku
• Zależnym od rodzaju drzewostanu
Pytanie 131. Co oznacza skrót PW 1000
• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min
• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3
• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.
Pytanie 132. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:
• kierowanie taktyczne
• kierowanie strategiczne
• kierowanie interwencyjne
Pytanie 133. Do zaistnienia wykipienia ropy naftowej może dojść, gdy:
• powstanie przegrzana warstwa ropy,
• będzie znacznie większa szybkość spalania niż szybkość przegrzewania.
• zawartość wody w ropie wyniesie minimum 25%,
Pytanie 134. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów
• Lokalizacji pożaru,
• Rozprzestrzeniania się pożaru,
• Rozwoju pożaru,
Pytanie 135. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:
• uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania
• temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania
• uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania
Pytanie 136. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:
• podrostów, składów drewna, drzewostanu.
• podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,
• podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,
Pytanie 137. Reakcja egzotermiczna przebiega:
• ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem
• z wydzieleniem ciepła do otoczenia
• z pobieraniem ciepła z otoczenia
Pytanie 138. Wentylację (oddymiani
• przed rozpoczęciem działań gaśniczych
• należy prowadzić:
• praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi
• dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji
Pytanie 139. Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz do pożaru na strychu 8-kondygnacyjnego budynku?
• 2 x GBA, SD 25
• GBA, GCBA, SH 18
• GBA, GCBA, SH 40
Pytanie 140. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:
• 1100-1300 oC
• 2000-2200 oC
• 700-800 oC
Pytanie 141. Zasięg taktyczny jest to:
• Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
Pytanie 142. Brygadowy, potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:
• ewakuacji zwierząt hodowlanych.
• ewakuacji ludzi,
• ewakuacji mienia ruchomego,
Pytanie 143. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
• Czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
• Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
• Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
• Jednym poziomie – poziomie centralnym.
Pytanie 144. Które stwierdzenie jest prawdziwe:
• Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu;
Pytanie 145. Działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania nazywamy:
• Rozpoznaniem ogólnym;
• Rozpoznaniem podstawowym;
• Rozpoznaniem wstępnym;
Pytanie 146. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
• wentylacja grawitacyjna,
• wentylacja wyciągowa,
• wentylacja nadciśnieniowa,
Pytanie 147. Pożar średni to pożar:
• instalacji technologicznej przy którym podano 17 prądów gaśniczych
• w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2
• w wyniku, którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3
Pytanie 148. Do gaszenia materiałów sypkich, strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:
• mgłowych.
• kroplistych,
• zwartych,
Pytanie 149. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:
• Kierującym akcją ratowniczą;
• Dowódcą akcji ratowniczej;
• Kierującym działaniami ratowniczymi;
• Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej;
Pytanie 150. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:
• przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
• do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę
• przez czas od 5 do 10 min. od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia
Pytanie 151. Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:
• żarzenie,
• spalanie płomieniowe
• spalanie bezpłomieniowe,
Pytanie 152. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:
• od środka do zewnątrz , ale tylko w przypadku piany ciężkiej;
• od zewnątrz do środka
• jednocześnie na całą powierzchnię plamy;
Pytanie 153. Działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania to:
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie ratownicze;
• Rozpoznanie szczegółowe;
Pytanie 154. Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:
• szyk piętrowy
• szyk frontalny
• szyk okrążający,
Pytanie 155. Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy.
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika.
• transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych.
Pytanie 156. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:
• na granicy fazy pierwszej i drugiej
• na granicy fazy drugiej i trzeciej
• w fazie drugiej
Pytanie 157. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:
• gotowość operacyjna
• dyspozycyjność
• mobilność
Pytanie 158. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
• materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny,
• tylko materiał palny i utleniacz,
• tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy
Pytanie 159. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:
• wstecznym ciągiem płomieni.
• rozgorzeniem,
• burzą ogniową,
Pytanie 160. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?
• Około 5 min,
• Około 1,5 min.
• Około 2,5 min,
Pytanie 161. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:
• interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy
• podstawowy, szczególny oraz operacyjny
• interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny
Pytanie 162. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:
• Brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego;
• Czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic;
• Mały zasięg rzutu środka gaśniczego wynikający z dużych oporów powietrza;
Pytanie 163. Podczas wstępnego rozpoznania w trakcie pożaru hotelu najważniejszych informacji o ilości osób w obiekcie udzielić Ci może:
• właściciel hotelu
• dyrektor hotelu
• recepcjonista
Pytanie 164. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
• .
• wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEV
• wykipieniu cieczy palnej,
• wyrzucie cieczy palnej,
Pytanie 165. Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant wojewódzki PSP
• komendant powiatowy/miejski PSP
• zarządzający zakładem dużego ryzyka
Pytanie 166. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:
• Stanowiskiem gaśniczym;
• Stanowiskiem wysuniętym;
• Pozycją ogniową;
Pytanie 167. Końcowy etap działań, polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:
• lokalizacja pożaru
• likwidacja pożaru
• opanowanie pożaru
Pytanie 168. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:
• przodownik roty II i dowódca,
• przodownik roty I i dowódca,
• rota I i dowódca zastępu,
Pytanie 169. W przypadku palącej się butli z acetylenem (przy reduktorz
• nie gasimy płomienia i chłodzimy butlę, aż do całkowitego wypalenia acetylenu,
• gasimy płomień i chłodzimy butlę,
• butlę z palącym się płomieniem wrzucamy do zbiornika z wodą (beczka, staw, itp.).
• i braku możliwości zakręcenia jej zaworu, postępujemy w następujący sposób :
Pytanie 170. Zasady prowadzenia działań ratowniczych określone w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dotyczą:
• wszystkich podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych na terenie zakładu;
• wyłącznie podmiotów ratowniczych zewnętrznych, gdyż służby zakładowe realizują zadania zgodnie z instrukcjami technologicznymi przewidującymi awaryjny stan pracy;
• wyłącznie służb zakładowych, gdyż zadania służb spoza zakładu określa zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy;
Pytanie 171. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:
• Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą.
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową,
Pytanie 172. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych.
• natarcie frontalne
• natarcie okrążające.
• natarcie oskrzydlające ,
Pytanie 173. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:
• nie otwierać ani wyjść ani okien aby nie dopuścić do szybkiego rozwoju pożaru a ludzi ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego,
• otworzyć tylko drzwi w stronę których będą kierować się ludzie.
• otworzyć wszystkie wyjścia aby ludzie zagrożeni mogli wyjść,
Pytanie 174. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
• wstępne, końcowe , cząstkowe
• wstępne, szczegółowe, bojem
• pełne oraz niepełne
Pytanie 175. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
• piany lub gazu gaśniczego
• halonu
• zwartego strumienia wody
Pytanie 176. Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :
• fałszywe
• prawdziwe
Pytanie 177. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?
• nie
• tak
Pytanie 178. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha zakwalifikujesz ten pożar jako:
• Średni
• Bardzo duży;
• Duży
• Mały
Pytanie 179. Pożar podpowierzchniowy występuje:
• W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu;
• W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów.
• Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych;
Pytanie 180. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii ?
• Taktyczny.
• Taktyczny i strategiczny.
• Interwencyjny, taktyczny i strategiczny.
• Interwencyjny i taktyczny.
Pytanie 181. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:
• Pościel.
• Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem,
• Dzieła sztuki,
• Sprzęt elektroniczny ,
Pytanie 182. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
• przeprowadzenie wysiedlenia ludzi.
• przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań.
• wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej.
Pytanie 183. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:
• Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny.
• Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej, lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań.
• Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej;
Pytanie 184. Spośród podanych poniżej parametrów natarcia w działaniu gaśniczym, zaznacz najbardziej istotny:
• Intensywność podawania środka gaśniczego;
• Rodzaj środka gaśniczego;
• Stopień rozpylenia wody jako środka gaśniczego;
Pytanie 185. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:
• rozgorzenie;
• swobodny rozwój;
• wygasanie
• spalanie pełne;
Pytanie 186. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:
• nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo,
• zasada ta powinna być zawsze przestrzegana
• nie jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych
Pytanie 187. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:
• pulsujący, okresowy charakter
• deficyt tlenowy
• deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu w którym jest pożar
Pytanie 188. W warunkach środowiska pożarowego, transport ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla :
• nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu
• wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru
• nagrzewania się gazów pożarowych
Pytanie 189. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:
• książce obiektu
• obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi –takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi.
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
Pytanie 190. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dotyczy:
• wykorzystania zakładów służb do realizacji zadań poza terenem zakładu
• działań ratowniczych i pomocniczych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie zakładu dużego ryzyka;
• działań różnych podmiotów w przypadku rozprzestrzenienia się skutków awarii poza teren zakładu;
Pytanie 191. Rozprzestrzenianie się pożaru to:
• Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego;
• Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury;
Pytanie 192. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:
• Rozpoznanie wodne;
• Rozpoznanie bojem;
• Rozpoznanie logistyczne;
Pytanie 193. Do rozpoznania ogniowego zaliczymy:
• rozpoznanie szczegółowe
• rozpoznanie mikroklimatyczne
• rozpoznanie wodne
Pytanie 194. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:
• Pojęcia rozwoju pożaru;
• Miejsca, w którym dostrzeżono źródło pożaru;
• Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 195. Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:
• Samozapalenie;
• Podpalenie;
• Zapłon;
Pytanie 196. Prawną definicja pożaru jest:
• Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
• Wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;
• Niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;
Pytanie 197. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:
• rozgorzenie;
• swobodny rozwój;
• wygasanie
• spalanie pełne;
Pytanie 198. W trakcie gaszenia pożaru torfu, rów izolacyjny powinien mieć głębokość:
• 1 m,
• 1,7 m.
• do poziomu wód gruntowych,
Pytanie 199. Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:
• temperatura strefy spalania, mierzona u podstawy tej strefy
• uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem, temperatura gazów pożarowych wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania
• temperatura płomienia, mierzona w jego części górnej
Pytanie 200. Rozgorzeniem nie jest:
• spalanie powierzchniowe
• gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II
• przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację
Pytanie 201. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:
• duża ilość sprzętu
• długi czas uruchamiania systemu
• możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy
Pytanie 202. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.
• Linia zasilająca;
• Linia gaśnicza;
• Linia główna;
Pytanie 203. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:
• w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą;
• wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania;
• skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności;
Pytanie 204. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:
• Prąd zwarty
• Prąd rozproszony mgłowy
• Prąd zmienny
Pytanie 205. Podczas gaszenia otwartych zbiorników magazynowych w bazach paliw pianę gaśniczą optymalnie podajemy:
• na wewnętrzną ścianę zbiornika, pozwalając rozlać się pianie po powierzchni lustra płonącej cieczy.
• jednocześnie na całą powierzchnię zbiornika;
• od zewnątrz do środka
Pytanie 206. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie dużego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 207. Brygada to:
• Pododdział;
• Związek oddziałów i pododdziałów;
• Oddział;
Pytanie 208. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie
• Rozpoznanie operacyjne;
Pytanie 209. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni, operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:
• Zawsze
• Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny
• Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej
Pytanie 210. Maksymalny zasięg taktyczny jest to :
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać jeden prąd gaśniczy.
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
Pytanie 211. Zastęp to:
• pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego
• zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;
Pytanie 212. Stanowisko gaśnicze na drabinie to:
• stanowisko gaśnicze wysunięte
• stanowisko gaśnicze wewnętrzne
• stanowisko gaśnicze wyższe
Pytanie 213. Stosując wentylacje nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:
• zamknąć okna i zgasić światło
• ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy
• asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego
Pytanie 214. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
• podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru,
• stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi.
• dokonać oględzin, wyważyć je zabezpieczając, korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą,
Pytanie 215. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:
• kierowcę zastępu.
• właściwe Stanowisko Kierowania,
• dowódcę JRG,
• dowódcę zastępu,
Pytanie 216. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie zwiększonego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 217. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:
• z lekkimi węglowodorami,
• z mieszaninami różnych węglowodorów ;
• z alkoholami,
Pytanie 218. W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:
• mogą opuścić samochody za zgodą dowódcy pododdziału (kompanii/specjalistycznej grupy ratowniczej), który określa doraźne zasady gotowości do wyjazdu;
• mogą opuścić pojazdy pod warunkiem utrzymania kontaktu z pododdziałem
• pozostają w samochodach za wyjątkiem dowódcy pododdziału, który zgłasza przybycie pododdziału obsadzie punktu;
Pytanie 219. Prowadzenie natarcia w działaniach gaśniczych polega na:
• Podaniu środka gaśniczego bezpośrednio na ognisko pożaru;
• pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania
• Podaniu środka gaśniczego z właściwą intensywnością wymaganą dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 220. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:
• dzieje się tak zawsze podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu
• decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu
• tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy
Pytanie 221. Który z podanych czynników ma wpływ na liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru:
• temperatura początkowa materiału ulegającemu spalaniu
• stopień rozdrobnienia materiału palnego
• wszystkie są poprawne
• geometryczne usytuowania materiału palnego
• rodzaj materiału ulegającemu spalaniu
• intensywność wymiany gazowej
Pytanie 222. W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:
• promieniowanie
• przewodzenie
• unoszenie
Pytanie 223. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:
• g / cm3 .
• procentach i g / m3,
• g / m2 ,
• g / m3 s-1 ,
Pytanie 224. Działania połączone mają na celu:
• zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych przy froncie pożaru,
• szybkie prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych,
• właściwe rozmieszczenie stanowisk gaśniczych oraz umiejętne posługiwanie się prądami gaśniczymi podczas akcji,
Pytanie 225. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
• Batalion;
• Kompania;
• Brygada;
Pytanie 226. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:
• zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru;
• zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia;
• zapewnienie widzialność wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą ;
Pytanie 227. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:
• Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów;
• Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej;
• Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia;
Pytanie 228. Prawidłowe wyposażenie patrolu rozpoznania ogniowego to:
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
Pytanie 229. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczychpodano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Bardzo duży
• Duży.
• Średni.
Pytanie 230. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:
• Opóźnianie;
• Obrona dalsza
• Asekuracja;
Pytanie 231. Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to.
• Rozpoznanie ratownicze
• Rozpoznanie bojem
• Rozpoznanie ogniowe
Pytanie 232. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:
• przodownik roty drugiej z kierowcą
• przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej
• przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu
Pytanie 233. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:
• co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
Pytanie 234. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:
• nie
• tak
Pytanie 235. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:
• przy pożarach całkowitych drzewostanu;
• przy pożarach poszycia;
• jest ono niemożliwe.
Pytanie 236. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
• w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym,
• w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu,
• w każdym miejscu, nie ma to znaczenia.
Pytanie 237. Obiekty przemysłowe kwalifikujemy do grup zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdy:
• na terenie zakładu przebywa duża ilość ludzi, przekraczająca limity określone w przepisach;
• z analizy zagrożenia w zakładzie wynika wysokie lub podwyższone prawdopodobieństwo powstania awarii
• na terenie zakładu produkuje się, przetwarza, użytkuje lub magazynuje substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w przepisach
Pytanie 238. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:
• zastosować zastrzyki usypiające,
• wynieść zwierzęta.
• przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
Pytanie 239. Deflagracja jest wynikiem spalania:
• kinetycznego
• dyfuzyjnego
Pytanie 240. Zjawisko kondukcji polega na:
• Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru;
• Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło;
• Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu;
Pytanie 241. Pożary wewnętrzne dzielimy na:
• pojedyncze i wielokondygnacyjne
• parterowe i piętrowe
• ukryte i otwarte
Pytanie 242. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
• każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej,
• tylko w przypadku rozpoznania pożaru,
• raz na pół roku,
Pytanie 243. Obrona jest to:
• Forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
• Forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
• Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem,
Pytanie 244. Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:
• zewnętrzne, wewnętrzne, ukryte
• osłonięte, odkryte, ukryte
• niższe, równe, wyższe
Pytanie 245. Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
• szyk okrążający,
• szyk frontalny.
• szyk oskrzydlający,
• szyk bojowy,
Pytanie 246. Celem działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Wyrobienie w społeczności lokalnej poczucia bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnie prowadzonych rozwinięć gaśniczych;
• Ugaszenie pożaru;
• Uratowanie możliwie jak najwięcej zagrożonych pożarem dóbr;
Pytanie 247. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:
• Przykrycie komina sitem kominowym
• Całkowite zalanie wodą
• Całkowite wypalenie pianą
Pytanie 248. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:
• opaska wężowa
• podpinka
• zatrzaśnik
Pytanie 249. Kompania to:
• Związek taktyczny;
• Pododdział;
• Oddział;
Pytanie 250. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:
• Masowa prędkość spalania;
• Masowa szybkość spalania;
• Wydajność pożaru;
Pytanie 251. Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:
• Rozpoznanie ogniowe;
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie bojem;
Pytanie 252. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
• Składowisk węgla.
• Archiwów.
• Mieszkań.
Pytanie 253. Do poważnej awarii może dojść:
• Wszędzie, gdyż kryterium klasyfikacji zdarzenia do poważnej awarii nie zależy od miejsca, a od rodzaju skutków zdarzenia oraz rodzaju substancji, która była przyczyną tych skutków;
• Tylko na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii;
• Tylko w zakładach przemysłowych niezależnie od tego, czy są one zakwalifikowane do grup dużego lub zwiększonego ryzyka;