';

Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Prowadzenie natarcia w działaniach gaśniczych polega na:
• Podaniu środka gaśniczego bezpośrednio na ognisko pożaru;
• pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania
• Podaniu środka gaśniczego z właściwą intensywnością wymaganą dla powstrzymania rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 2. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest gwałtowny wzrost intensywności spalania:
• swobodny rozwój;
• spalanie pełne;
• wygasanie
• rozgorzenie;
Pytanie 3. Zorganizowane, aktywne i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do warunków i przebiegu zdarzenia to:
• Rozpoznanie
• Rozpoznanie pełne;
• Rozpoznanie operacyjne;
Pytanie 4. Działania połączone mają na celu:
• zmniejszenie szybkości rozprzestrzeniania się pożaru i obronę obiektów położonych przy froncie pożaru,
• szybkie prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych,
• właściwe rozmieszczenie stanowisk gaśniczych oraz umiejętne posługiwanie się prądami gaśniczymi podczas akcji,
Pytanie 5. Wykipienie i wyrzut należą do charakterystycznych zjawisk towarzyszących pożarom zbiorników:
• z alkoholami,
• z mieszaninami różnych węglowodorów ;
• z lekkimi węglowodorami,
Pytanie 6. Które z poniższych zjawisk opisują oddziaływanie na otoczenie (skutki) po wybuchu BLEVE zbiornika LPG:
• powstanie znikomo małej fali nadciśnienia, bardzo dużego promieniowania cieplnego wywołanego fire ball (kula ogni
• . Inne czynniki są znikomo małe i można je zaniedbać.
• tylko promieniowanie cieplne wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz niewielkiego rozpryskiwania palącej się cieczy ponieważ większość spaliła się w czasie wybuchu.
• powstanie fali nadciśnienia, promieniowania cieplnego o znacznym natężeniu wywołanego fire ball (kula ogni
• , odłamkowania fragmentów zbiornika oraz rozpryskiwania palącej się cieczy wzniecającej lokalne pożary.
Pytanie 7. Po przybyciu na miejsce pożaru, gdzie istnieje możliwość porażenia prądem elektrycznym:
• bezwzględnie musimy czekać na przybycie Pogotowia Energetycznego;
• możemy wyłączyć napięcie poprzez użycie wyłącznika głównego;
• możemy wyłączyć napięcie korzystając z oznakowanego wyłącznika przeciwpożarowego;
Pytanie 8. W trójfazowym modelu pożaru, pożar wewnętrzny osiąga najwyższą temperaturę w:
• II fazie,
• III fazie.
• I fazie,
Pytanie 9. Liniową szybkość spalania zaliczamy do parametrów
• Rozprzestrzeniania się pożaru,
• Rozwoju pożaru,
• Lokalizacji pożaru,
Pytanie 10. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dotyczy:
• wykorzystania zakładów służb do realizacji zadań poza terenem zakładu
• działań ratowniczych i pomocniczych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na terenie zakładu dużego ryzyka;
• działań różnych podmiotów w przypadku rozprzestrzenienia się skutków awarii poza teren zakładu;
Pytanie 11. Przy ewakuacji mienia w pierwszej kolejności ratujemy:
• Sprzęt elektroniczny ,
• Dzieła sztuki,
• Materiały, które pod wpływem wysokiej temperatury lub w wyniku kontaktu z wodą grożą gwałtownym rozszerzeniem się pożaru lub wybuchem,
• Pościel.
Pytanie 12. Likwidując pożar, którego powierzchnia lub kubatura nie byłą cechą odzwierciedlającą skalę działań gaśniczychpodano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Duży.
• Bardzo duży
• Średni.
Pytanie 13. Rozpoznanie wodne przeprowadza:
• rota I,
• dowódca zastępu,
• rota II.
Pytanie 14. W warunkach pożaru zjawisko radiacji polega na:
• Transportowaniu energii cieplnej przy wykorzystaniu pojemności cieplnej gazów i dymów pożarowych;
• Transportowaniu energii cieplnej w drodze promieniowania;
• Występuje jedynie w pożarach, podczas których doszło do rozszczelnienia źródeł promieniotwórczych;
Pytanie 15. Ilu ratowników powinno oczekiwać przed wejściem do strefy zagrożonej w gotowości do natychmiastowego wejścia ?
• 1.
• 2.
• 3.
Pytanie 16. Najgroźniejszym i najbardziej niebezpiecznym pożarem lasu jest pożar:
• całkowity drzewostanu
• podszytów
• pokrywy gleby
Pytanie 17. Kierowanie działaniem ratowniczym realizowane jest przez:
• sztab w przypadku gdy siły przekraczają jedną kompanię
• kilku kierujących w zależności od typu kierowania
• zawsze jednoosobowo bez względu na wielkość zdarzenia
Pytanie 18. W pożarze wewnętrznym w strefie oddziaływania cieplnego – podstawowym sposobem transportu energii cieplnej jest:
• promieniowanie
• unoszenie
• przewodzenie
Pytanie 19. Rejon ewakuacji to:
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie;
• Obszar, z którego w wyniku zagrożenia, ewakuowani są ludzie i mienie, wraz z obszarem przez który skierowany jest ruch ewakuacji;
• Obszar poza strefą zagrożenia, dokąd ewakuowani są ludzie i mienie;
Pytanie 20. Ewakuacja to:
• Zorganizowane i ciągłe działanie prowadzące do uzyskania informacji co do zagrożenia ludzi, zwierząt oraz mienia.
• Zorganizowane działania mające na celu wyprowadzenia ludzi, zwierząt lub mienia ruchomego ze strefy zagrożonej, podejmowane po otrzymaniu sygnału o zagrożeniu.
• Forma działań polegająca na niesieniu pomocy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz zagrożonego mienia.
Pytanie 21. Który z niżej podanych pożarów zakwalifikujesz jako duży:
• lasów, upraw, traw, torfowisk lub nieużytków, o powierzchni ponad 100 ha;
• odwiertu gazu ziemnego, gdy podczas działań podano 10 prądów gaśniczych;
• składowiska opon o powierzchni 700 m2;
Pytanie 22. Który z rodzajów natarć wymaga użycia największej ilości sił gaśniczych.
• natarcie oskrzydlające ,
• natarcie frontalne
• natarcie okrążające.
Pytanie 23. Gwałtowne (chwilow
• Detonacja;
• spalanie mieszaniny gazowo – powietrznej, połączone ze wzrostem ciśnienia, to:
• Wybuch fizyczny;
• Wybuch chemiczny;
Pytanie 24. Analiza stanu i określenie konsekwencji wynikających z rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru, skutków katastrof bądź innych zagrożeń przez kierującego działaniami ratowniczymi po przeprowadzonym rozpoznaniu to:
• Zamiar taktyczny;
• Ocena możliwości;
• Ocena sytuacji;
Pytanie 25. Pożar podpowierzchniowy występuje:
• W głębszych warstwach gruntowych, najczęściej na terenach łąk i lasów.
• W każdym przypadku, gdy źródło ognia znajduje się poniżej poziomu gruntu;
• Na kondygnacjach podziemnych obiektów budowlanych;
Pytanie 26. Rozgorzeniem nie jest:
• przejście od pożaru kontrolowanego przez paliwo do pożaru kontrolowanego przez wentylację
• gwałtowne przejście pożaru z fazy I w fazę II
• spalanie powierzchniowe
Pytanie 27. Pod pojęciem rozpoznania pożaru rozumiemy:
• wykonywanie czynności zmierzających do ustalenia przybliżonego czasu rozwoju pożaru
• działania prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej
• ocenę zniszczeń, które zostały dokonane przez pożar przed podjęciem czynności gaśniczych
Pytanie 28. Forma rozpoznania polegająca na zbieraniu informacji z równoczesnym prowadzeniem działań to:
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie ogniowe;
• Rozpoznanie bojem;
Pytanie 29. Dostarczanie wody za pomocą przetłaczania to:
• transportowanie wody przy pomocy cystern samochodowych.
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do zbiornika wodnego, a następnie przy pomocy linii ssawnej i kolejnej pompy podajemy wodę do następnego zbiornika.
• podawanie wody przez nasadę tłoczną pompy do nasady ssawnej kolejnej pompy.
Pytanie 30. Czy istnieje możliwość zadysponowania pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego w niepełnym składzie?
• tak, można zadysponować pojedyncze zastępy – na miejscu akcji przydzielone zostaną im zadania adekwatne do możliwości taktycznych
• tak, jednakże wysłane siły nie mogą być mniejsze od podstawowej jednostki organizacyjnej pododdziału odwodowego, a wielkość zadysponowanych sił zależy od żądania kierującego działaniami ratowniczymi;
• nie, gdyż tylko pododdział w pełnym składzie może realizować postawione zadania
Pytanie 31. Dokonując tzw. "otwarcia dachu" przy pożarach strychów i poddaszy wykonujemy otwory w poszyciu dachowym w ilości co najmniej:
• 3,
• 1,
• 2.
Pytanie 32. Warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia natarcia gaśniczego jest
• Nie istnieją żadne uwarunkowania, natarcie można podjąć w każdym momencie działań, gdy wymaga tego sytuacja pożarowa;
• Zgromadzenie na terenie akcji wystarczającej ilości sił ratowniczych;
• Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w środek gaśniczy z wydajnością nie mniejszą niż wymagana dla realizacji wszystkich zadań gaśniczych;
Pytanie 33. Rozpoznanie miejsca pożaru w budynku mieszkalnym rozpoczynamy od:
• kondygnacji nad miejscem pożaru,
• kondygnacji objętej pożarem,
• kondygnacji najwyższej.
• kondygnacji pod miejscem pożaru,
Pytanie 34. Działania na obiekty zagrożone pośrednio z zadaniem niedopuszczenia do wytworzenia nowych ognisk pożaru to:
• Opóźnianie;
• Obrona dalsza
• Asekuracja;
Pytanie 35. Podczas którego z niżej wymienionych pożarów nie należy stosować jako środka gaśniczego wody:
• Składowisk węgla.
• Mieszkań.
• Archiwów.
Pytanie 36. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie zwiększonego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
Pytanie 37. Wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• komendant powiatowy/miejski PSP
• zarządzający zakładem dużego ryzyka
• komendant wojewódzki PSP
Pytanie 38. Stosując wentylacje nadciśnieniową w piwnicy należy pamiętać o:
• asekuracji drożnego otworu wentylacyjnego
• zamknąć okna i zgasić światło
• ustawić wentylator w pomieszczeniu leżącym najdalej wejścia do piwnicy
Pytanie 39. W przypadku pożarów budynków mieszkalnych rozpoznanie pożaru prowadzić trzeba w patrolach minimum dwuosobowych, o ile dowódca nie rozkaże inaczej:
• zasada ta powinna być zawsze przestrzegana
• nie jeśli wewnątrz pomieszczeń nie ma osób poszkodowanych
• nie należy przywiązywać uwagi do tego typu ograniczeń, można wykonywać te czynności jednoosobowo,
Pytanie 40. Rozpoznanie wstępne prowadzone jest:
• do czasu uzyskania informacji niezbędnych do wydania rozkazu szczegółowego przez dowódcę
• przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej
• przez czas od 5 do 10 min. od chwili przyjazdu na miejsce zdarzenia
Pytanie 41. Które z poniższych stwierdzeń opisuje zjawisko rozgorzenia.
• jest to zjawisko mogące wystąpić na granicy fazy II – pożaru w pełni rozwiniętego, a III fazy stygnięcia,
• cechą charakterystyczną jest to, że po wystąpieniu rozgorzenia pożar nie pozostaje w tym stanie,
• przyrost temperatury jest proporcjonalny do czasu.
• jest to przejście ze spalania miejscowego w spalanie przestrzenne,
Pytanie 42. Maksymalny zasięg taktyczny jest to :
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Maksymalna odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać jeden prąd gaśniczy.
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
Pytanie 43. Miejsce pracy strażaka wyposażonego w linie gaśniczą zakończona prądownicą, prowadzącego gaszenie pożaru nazywamy:
• Stanowiskiem gaśniczym;
• Stanowiskiem wysuniętym;
• Pozycją ogniową;
Pytanie 44. Zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy opracowuje:
• wojewoda
• właściwy terytorialnie starosta
• komendant powiatowy/miejski PSP
• komendant wojewódzki PSP
Pytanie 45. Podczas których z poniższych pożarów należy unikać podawania piany gaśniczej:
• Cieczy palnych lżejszych od wody
• Olejów i tłuszczy wrzących w wysokich temperaturach
• Urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
Pytanie 46. Podczas pożaru w wyniku konwekcji:
• Następuje rozszczelnienie okien i drzwi i wyparcie dymów z pomieszczenia;
• Następuje transport energii cieplnej ku górze i rozgrzanie stropów;
• Następuje podgrzewanie materiałów znajdujących się w strefie przypodłogowej;
Pytanie 47. Nawodnienie linii gaśniczej i podanie wody następuje na wyraźną komendę:
• dowódcy sekcji,
• dowódcy zastępu,
• prądownika,
Pytanie 48. Wskaż poprawny podział typów kierowania działaniami ratowniczymi:
• podstawowy, szczególny oraz operacyjny
• interwencyjny, ratowniczy oraz gaśniczy
• interwencyjny, taktyczny oraz strategiczny
Pytanie 49. Pożar obejmujący kilka kondygnacji jednego obiektu lub pożar zespołu obiektów to:
• Pożar blokowy;
• Pożar otwarty;
• Pożar przestrzenny;
Pytanie 50. Do gaszenia materiałów sypkich, strzępiastych i włóknistych podamy wodę w postaci prądów gaśniczych:
• kroplistych,
• zwartych,
• mgłowych.
Pytanie 51. Pluton to:
• Pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, liczący od 15 do 21 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca;
• Pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
Pytanie 52. Prawidłowa asekuracja ratowników wchodzących do strefy zagrożonej polega na:
• Wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej bez wykorzystania linki strażackiej do połączenia ratowników, pod warunkiem włączenia sygnalizatorów bezruchu przez strażaków wchodzących do strefy zagrożonej;
• Wykorzystaniu linki strażackiej do połączenia ratowników i pozostawienia jednego strażaka w strefie bezpiecznej trzymającego linkę;
• Zapewnieniu trwałego połączenia ratowników znajdujących się w strefie zagrożonej z przestrzenią bezpieczną i wydzielenie roty zabezpieczającej przygotowanej do bezzwłocznego wejścia do strefy zagrożonej;
Pytanie 53. Prądownik podający prąd wody do palącego się mieszkania z drabiny przez okno zajmuje stanowisko:
• niższe,
• optymalne.
• równe,
Pytanie 54. Podczas jazdy do zdarzenia nie wolno:
• otwierać drzwi,
• uchylać okna,
• korzystać z mapy.
• zakładać odzieży specjalnej,
Pytanie 55. Podczas pożaru pokrywy gleby i podszytów w lasach prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi
• 5-10 m/min
• 1-5 m/min
• 1-5 m/s
Pytanie 56. Podczas przeszukiwania pomieszczenia całkowicie zadymionego, uniemożliwiającego widzenie wzrokowe – należy stosować następujący poziom zabezpieczenia :
• Przeszukiwania dokonywać może 1 strażak , posiadający radiotelefon nasobny oraz zabezpieczony strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza pomieszczeniem zadymionym.
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rot
• Przeszukiwania dokonywać musi obowiązkowo 2 strażaków (rot
• zabezpieczona strażacką linką ratowniczą z asekuracją strażaka będącego poza strefą zagrożoną;
Pytanie 57. Linię gaśniczą prowadzoną po drabinie mechanicznej przedłużamy:
• od rozdzielacza,
• nie ma to znaczenia,
• od prądownika,
Pytanie 58. Największą skuteczność gaśniczą wody uzyskujemy stosując:
• Prąd zwarty
• Prąd rozproszony mgłowy
• Prąd zmienny
Pytanie 59. Podczas gaszenia pożaru cieczy palnej na dużej powierzchni:
• podajemy zwarty prąd wody by rozcieńczyć ciecz palną
• podajemy rozproszony prąd wody
• pokrywamy lustro cieczy warstwą piany wykorzystując zdolność rozpływania się piany
Pytanie 60. Do których z niżej wymienionych substancji odnosi się pojęcie BLEVE :
• gazy skroplone
• materiały wybuchowe
• ropa naftowa
Pytanie 61. Wentylację (oddymiani
• należy prowadzić:
• praktycznie równocześnie z działaniami gaśniczymi
• przed rozpoczęciem działań gaśniczych
• dopiero po zakończeniu działań gaśniczych i ewakuacji
Pytanie 62. Warunki sprzyjające wystąpieniu zjawiska „ognistego podmuchu”
• niska zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO i niska zawartość tlenu,
• wysoka zawartość tlenu i obecność CO2,
• obecność CO oraz brak bodźca energetycznego.
Pytanie 63. Podczas pożarów w lasach front przesuwa się w kierunku:
• Zawsze równomiernie w każdym kierunku
• Zgodnym z kierunkiem wiatru, zależnie od prędkości wiatru
• Zależnym od rodzaju drzewostanu
Pytanie 64. Na samochodzie GBA 2,5/16 zainstalowano działko o wydatku 1600 l/min. Ile czasu można podawać skuteczny prąd gaśniczy z tego działka przy zasilaniu samochodu z hydrantu o wydatku 10 l/s?
• Około 5 min,
• Około 2,5 min,
• Około 1,5 min.
Pytanie 65. Działania skierowane na obiekty zagrożone bezpośrednio to obrona:
• połączona
• dalsza;
• bliższa
Pytanie 66. Pas przeciwpożarowy to.
• powierzchnia wylesiona i oczyszczona do warstwy mineralnej;
• Ściana pełna oddzielająca obiekty zlokalizowane na obszarach leśnych;
• Rozwiązania wymienione w p-tach „a” i „b” opisują różne rodzaje pasów przeciwpożarowych
• system drzewostanów różnej szerokości poddanych specjalnym zabiegom gospodarczym i porządkowym;
Pytanie 67. Pojęcie lokalizacji pożaru odnosi się do:
• Miejsca, w którym dostrzeżono źródło pożaru;
• Pojęcia rozprzestrzeniania się pożaru;
• Pojęcia rozwoju pożaru;
Pytanie 68. Czy przekazanie przez kierującego działaniami ratowniczymi pogorzeliska właścicielowi /administratorowi terenu lub obiektu może nastąpić w formie ustnej?
• tak
• nie
Pytanie 69. Informację ze zdarzenia sporządza:
• kierujący działaniami ratowniczymi
• dyżurny operacyjny Stanowiska Kierowania
• dowódca zmiany JRG właściwej dla miejsca konkretnego zdarzenia
Pytanie 70. Działanie prowadzące do uzyskania danych pozwalających na ocenę skuteczności działań i umożliwiające dokonanie korekty postępowania to:
• Rozpoznanie szczegółowe;
• Rozpoznanie ratownicze;
• Rozpoznanie pełne;
Pytanie 71. Podczas gaszenia cysterny paliwowej najskuteczniejszym działaniem jest:
• Podanie prąd gaśniczego dwufazowego
• Podanie prądu gaśniczego piany ciężkiej
• Podanie rozproszonego prądu gaśniczego wody
Pytanie 72. Przenoszenie ratowanego z zastosowaniem tzw. „chwytu strażaka” polega na:
• ewakuacji poszkodowanego na plecach ratownika
• transportowaniu poszkodowanego za pomocą noszy
• transportowaniu poszkodowanego na ramieniu ratownika,
Pytanie 73. Określ zakres ewakuacji ludzi w sytuacji pożaru mieszkania na poziomie 1 piętra w budynku pięciokondygnacyjnym :
• Zakres ewakuacji określa kierujący działaniami ratowniczymi w oparciu o ocenę sytuacji pożarowej.
• Należy ewakuować ludzi tylko z pięter znajdujących się powyżej piętra 1
• Należy ewakuować ludzi z poziomu parteru oraz z poziomu 2 piętra
Pytanie 74. Deflagracja jest wynikiem spalania:
• kinetycznego
• dyfuzyjnego
Pytanie 75. Po zakończonych działaniach gaśniczych stwierdziłeś, że pożarem objęte było 70m² powierzchni, oraz 355m³ jegokubatury. Podczas sporządzania informacji ze zdarzenia, zdarzenie to zaznaczysz jako pożar:
• mały.
• duży.
• bardzo duży.
• średni.
Pytanie 76. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii gaśniczej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• sekcja
• pluton
• zastęp
Pytanie 77. Ustawienie stanowisk bojowych wzdłuż linii frontu pożaru to:
• szyk piętrowy
• szyk okrążający,
• szyk frontalny
Pytanie 78. Celem działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Uratowanie możliwie jak najwięcej zagrożonych pożarem dóbr;
• Wyrobienie w społeczności lokalnej poczucia bezpieczeństwa, wynikającego ze sprawnie prowadzonych rozwinięć gaśniczych;
• Ugaszenie pożaru;
Pytanie 79. Do zaistnienia wykipienia ropy naftowej może dojść, gdy:
• zawartość wody w ropie wyniesie minimum 25%,
• powstanie przegrzana warstwa ropy,
• będzie znacznie większa szybkość spalania niż szybkość przegrzewania.
Pytanie 80. Do gaszenia pożaru tunelu kablowego użyjesz:
• zwartego strumienia wody
• halonu
• piany lub gazu gaśniczego
Pytanie 81. „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• niezwłocznie, gdyż musi ona dotrzeć do GIOŚ nie później niż do godz. 10-tej dnia następnego;
• tygodnia od daty wystąpienia poważnej awarii;
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 82. Zastęp oznaczony symbolem SW to:
• zastęp kwatermistrzowski.
• zastęp wężowy,
• zastęp ze sprzętem oświetleniowym,
Pytanie 83. Rozkaz wstępny kończy się komendą:
• sprzęt do akcji gotuj
• do boju
• wykonać
Pytanie 84. Elementem pożaru nie jest:
• front pożaru
• odcinek bojowy
• tył pożaru
Pytanie 85. Do elementów pożaru zaliczamy:
• Front pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru, oś pożaru,
• Front pożaru, środek pożaru, tył pożaru, skrzydła pożaru.
• Front pożaru, bok pożaru, tył pożaru, oś pożaru,
Pytanie 86. Obrona jest to:
• Forma działania taktycznego mająca na celu chwilowe ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
• Forma działania taktycznego, polegająca na oddziaływaniu określonymi środkami na obiekty zagrożone pożarem,
• Forma działania taktycznego mająca na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie
Pytanie 87. Rozprzestrzenianie się pożaru to:
• Zwiększenie powierzchni zagrożonej w wyniku promieniowania cieplnego;
• Zwiększanie przez pożar powierzchni lub kubatury;
• Intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
Pytanie 88. Sekcja to:
• pododdział w sile dwóch zastępów, liczący od 9 do 12 ratowników w tym dowódca.
• zespół 6 ratowników wyposażonych w samochód pożarniczy;
• Załoga dwóch samochodów gaśniczych niezależnie od ilości osób;
Pytanie 89. Pożar średni to pożar:
• instalacji technologicznej przy którym podano 17 prądów gaśniczych
• w wyniku, którego spaleniu uległo część obiektu o kubaturze 420 m3
• w wyniku, którego spaleniu uległ obiekt o powierzchni 380 m2
Pytanie 90. Celem tworzenia odwodu taktycznego na terenie akcji jest:
• Umożliwienie kierującemu działaniami ratowniczymi reagowanie na zmiany sytuacji pożarowej, lub obniżenie potencjału sił wprowadzonych do działań.
• Stworzenie zapasu sprzętu i środków gaśniczych dla jednostek realizujących główny zamiar taktyczny.
• Zabezpieczenie terenu akcji gaśniczej;
Pytanie 91. Samochód gaśniczy jadący do pożaru może zostać zawrócony do jednostki przez:
• właściwe Stanowisko Kierowania,
• dowódcę JRG,
• kierowcę zastępu.
• dowódcę zastępu,
Pytanie 92. Sporządzając informację z pożaru traw o powierzchni 110 ha zakwalifikujesz ten pożar jako:
• Średni
• Mały
• Bardzo duży;
• Duży
Pytanie 93. Do rozpoznania ogniowego zaliczymy:
• rozpoznanie mikroklimatyczne
• rozpoznanie wodne
• rozpoznanie szczegółowe
Pytanie 94. Kolejność ewakuacji ludzi zależy od:
• wielkości występującego zagrożenia;
• ilości ludzi zagrożonych
• ilości i rodzaju sprzętu będącego w dyspozycji
Pytanie 95. Główną zaletą prądu zwartego wody jest:
• Duży zasięg rzutu środka i duża wydajność przepływu;
• Wysoka energia kinetyczna prądu gaśniczego, pozwalająca dotrzeć środkowi gaśniczemu w głąb niektórych materiałów palnych;
• Niski koszt prądownic;
Pytanie 96. Rozmieszczenie stanowisk bojowych do wykonania wspólnych działań w danym ugrupowaniu bojowym to:
• zamiar taktyczny
• szyk bojowy,
• forma natarcia
Pytanie 97. Wykipienie lub wyrzut cieczy może nastąpić w zbiorniku podczas pożaru:
• mazutu,
• benzyny,
• alkoholu.
Pytanie 98. Podczas gaszenia pożarów piwnic należy stosować prądy gaśnicze:
• zwarte i kropliste.
• rozproszone,
• zwarte,
• zwarte i rozproszone,
Pytanie 99. Gasząc pożary na powierzchniach pionowych (ściany, przegrody, itp.) prądy wody kierujemy
• z góry na dół,
• z dołu do góry,
• tylko na dół;
Pytanie 100. W modelowym rozwoju pożaru w pomieszczeniu zamkniętym zjawisko rozgorzenia występuje:
• na granicy fazy drugiej i trzeciej
• w fazie drugiej
• na granicy fazy pierwszej i drugiej
Pytanie 101. W trakcie akcji gaśniczej podczas pożaru lasu podano 13 prądów gaśniczych. Jaką wielkość pożaru wpiszesz do informacji ze zdarzenia ?
• Bardzo duży
• Zależy, jaka była powierzchnia pożaru
• Duży
Pytanie 102. Rota to:
• Kierowca i ratownik;
• Każdy dwuosobowy zespół ratowników,
• Dwuosobowy zespół ratowników, wchodzący w skład tego samego zastępu lub specjalistycznej grupy ratowniczej, wykonujący zadania ratownicze lub zabezpieczające,
Pytanie 103. Inicjowanie procesu spalania to:
• podpalenie
• utlenianie
• zapalenie
Pytanie 104. W trakcie długotrwałych działań ratowniczych KDR przekazuje do PSK dane pozwalające na częściowe sporządzenie informacji ze zdarzenia nie później niż:
• W trzeciej godzinie działań.
• W czwartej godzinie działań.
• W drugiej godzinie działań.
Pytanie 105. Natarcie gaśnicze polega na:
• Pośrednim lub bezpośrednim zwalczaniu ognisk pożaru, zmierzającym do całkowitego przerwania procesu spalania.
• Ugaszeniu pożaru i powrocie jednostki do bazy,
• Bezpośrednim zwalczaniu pożaru, zmierzająca do całkowitego przerwania procesu spalania,
Pytanie 106. Co oznacza liczba 5 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Wydajność autopompy w m3 / min
• Pojemność zbiornika wody w m3
• Minimalną obsadę pojazdu;
Pytanie 107. Dla jakiego typu pododdziału centralnego odwodu operacyjnego najmniejszą dysponowaną jednostką jest zastęp
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego
• Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego
• Kompania Szkolna
Pytanie 108. Przy pożarach lasów zjawisko rozgorzenia może wystąpić:
• przy pożarach całkowitych drzewostanu;
• przy pożarach poszycia;
• jest ono niemożliwe.
Pytanie 109. Czy przeprowadzenie rozpoznania pożaru jest warunkiem koniecznym do podjęcia skutecznych działań w natarciu:
• nie
• tak
Pytanie 110. Podczas której z faz rozwoju pożaru działania gaśnicze są najbardziej efektywne:
• swobodny rozwój;
• wygasanie
• spalanie pełne;
• rozgorzenie;
Pytanie 111. Prawną definicja pożaru jest:
• Niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nie przeznaczonym;
• Wystąpienie procesu spalania, powodujące zagrożenie dla otoczenia;
• Każde zjawisko palenia budzące niepokój społeczeństwa, powodujące wezwanie jednostek ochrony przeciwpożarowej;
Pytanie 112. Działania prowadzące do uzyskania informacji dających ogólną orientację w sytuacji w stopniu pozwalającym na podjęcie decyzji co do wariantu działania nazywamy:
• Rozpoznaniem ogólnym;
• Rozpoznaniem podstawowym;
• Rozpoznaniem wstępnym;
Pytanie 113. Brak widocznych symptomów skutecznego oddziaływania prądem gaśniczym w strefie pożaru (np. zmniejszanie intensywności spalania, spadek temperatury ) jest oznaką:
• Niedostatecznego stopnia rozproszenia środka gaśniczego
• Zbyt niskiego ciśnienia podawania strumienia gaśniczego
• Złego doboru środka gaśniczego
• Zbyt niskiej intensywności podawania środka gaśniczego
Pytanie 114. Stanowisko gaśnicze na drabinie to:
• stanowisko gaśnicze wewnętrzne
• stanowisko gaśnicze wysunięte
• stanowisko gaśnicze wyższe
Pytanie 115. Czynnikami niezbędnymi do rozpoczęcia procesu spalania są:
• tylko materiał palny i utleniacz,
• materiał palny, utleniacz, bodziec energetyczny,
• tylko materiał palny i bodziec energetyczny o odpowiedniej mocy
Pytanie 116. Zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie to:
• mobilność
• dyspozycyjność
• gotowość operacyjna
Pytanie 117. Za prawidłowość danych zawartych w informacji ze zdarzenia odpowiada:
• dyżurny PA.
• dyspozytor PSK (MSK),
• sporządzający tę informację,
• dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
Pytanie 118. Kto może zadecydować o odstąpienia od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne podczas akcji ratowniczo – gaśniczej:
• Kierujący działaniami ratowniczymi
• Strażak osobiście, ale tylko w stosunku do siebie;
• Sztab doradców i specjalistów na miejscu akcji
Pytanie 119. Podczas wstępnego rozpoznania w trakcie pożaru hotelu najważniejszych informacji o ilości osób w obiekcie udzielić Ci może:
• właściciel hotelu
• recepcjonista
• dyrektor hotelu
Pytanie 120. Które z typów kierowania powinien być uruchomiony gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły i środki powyżej jednej kompanii ?
• Interwencyjny, taktyczny i strategiczny.
• Interwencyjny i taktyczny.
• Taktyczny.
• Taktyczny i strategiczny.
Pytanie 121. Osobę odpowiedzialną za organizację działań ratowniczo – gaśniczych nazywamy:
• Dowódcą akcji ratowniczo – gaśniczej;
• Kierującym akcją ratowniczą;
• Dowódcą akcji ratowniczej;
• Kierującym działaniami ratowniczymi;
Pytanie 122. Dolną granicę wybuchowości dla gazów wyraża się w:
• procentach i g / m3,
• g / m3 s-1 ,
• g / cm3 .
• g / m2 ,
Pytanie 123. Poważna awaria to:
• zdarzenie powodujące istotna przerwę w funkcjonowaniu zakładu przemysłowego, a w szczególności: pożar, katastrofa budowlana lub awaryjny stan pracy instalacji i urządzeń technologicznych
• Każde zdarzenie, wynikające z awaryjnego stanu pracy instalacji technologicznych bądź z wypadków i katastrof w transporcie, powodujące wysokie straty materialne i środowiskowe
• emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, o skutkach określonych w przepisach;
Pytanie 124. Spośród podanych poniżej parametrów natarcia w działaniu gaśniczym, zaznacz najbardziej istotny:
• Intensywność podawania środka gaśniczego;
• Stopień rozpylenia wody jako środka gaśniczego;
• Rodzaj środka gaśniczego;
Pytanie 125. Które stwierdzenie jest prawdziwe:
• Im niższe jest stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym niższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Im wyższe stężenie palnych gazów, par palnych cieczy, pyłów lub włókien palnych ciał stałych w powietrzu tym wyższe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu;
• Wybuch jest możliwy tylko w przedziale wybuchowości określonym przez dolną i górną granicą stężenia w powietrzu;
Pytanie 126. Zaletą systemu dostarczania wody przez przetłaczanie jest:
• możliwość stworzenia przy pompach zapasu wody
• nie występuje uderzenie hydrauliczne
• łatwa obsługa motopomp
• zaangażowanie stosunkowo niewielkiej ilości sprzętu
Pytanie 127. Kula ognista (Fireball) może powstać przy:
• wybuchu wrzących par palnych cieczy (BLEV
• wyrzucie cieczy palnej,
• .
• wykipieniu cieczy palnej,
Pytanie 128. Podczas gaszenia pożaru wewnętrznego pomieszczenia, podstawowym celem schłodzenia strefy podsufitowej jest:
• Rozrzedzenie dymu i poprawa widoczności
• Obniżenie temperatury – zapobieżenie zjawisku rozgorzenia
• Spowolnienie procesu spalania i uniknięcie tzw. pułapki wodnej
Pytanie 129. Temperaturą pożaru zewnętrznego nazywamy:
• temperaturę gazów pożarowych mierzoną na granicy strefy spalania
• uśrednioną po objętości płomienia temperaturę strefy spalania
• uśrednioną po objętości temperaturę gazów pożarowych mierzoną w promieniu do 25 m od granicy strefy spalania
Pytanie 130. Odstąpienie od zasad uznanych powszechnie za bezpieczne następuje tylko i wyłącznie gdy:
• istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego;
• strażak jest zbyt daleko, aby wrócić po właściwy sprzęt;
• jest możliwe uratowanie mienia o bardzo dużej wartości;
Pytanie 131. Jakie wyróżniamy sposoby wentylacji pomieszczeń?
• podciśnieniowa, autowentylacja;
• grawitacyjna, podciśnieniowa i nadciśnieniowa;
• hiperwentylacja, stosowanie wody do oddymiania.
Pytanie 132. Temperatura płomieni przy pożarze składowiska cieczy ropopochodnych wynosi ok.:
• 1100-1300 oC
• 2000-2200 oC
• 700-800 oC
Pytanie 133. Uśredniona szerokość działania jednego stanowiska gaśniczego pracującego w natarciu wynosi:
• 10 m
• 20 m
• 15 m
Pytanie 134. Spalanie cieczy palnych, gazów i ciał stałych, które w wyniku ogrzewania wytwarzają palną fazę lotną określamy jako:
• żarzenie,
• spalanie płomieniowe
• spalanie bezpłomieniowe,
Pytanie 135. Co oznacza skrót PW 1000
• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.
• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min
• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3
Pytanie 136. Linia prostopadła do frontu pożaru i przechodząca przez teren pożaru zgodnie z kierunkiem jego rozprzestrzeniania się to:
• skrzydło pożaru
• środek pożaru
• oś pożaru,
Pytanie 137. Ilość materiału palnego spalonego w wyniku pożaru w jednostce czasu to:
• Masowa szybkość spalania;
• Masowa prędkość spalania;
• Wydajność pożaru;
Pytanie 138. Który z symptomów nie jest właściwy dla wstecznego ciągu płomieni:
• deficyt tlenowy
• pulsujący, okresowy charakter
• deficyt palnych par i gazów w pomieszczeniu w którym jest pożar
Pytanie 139. Którego z druków wymienionych poniżej Kierujący Działaniami Ratowniczymi nie wypełnia na miejscu zdarzenia:
• Decyzja Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie.
• Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym.
• Karta udzielonej pomocy medycznej.
Pytanie 140. Wentylacja korzystająca z unoszenia się gorących gazów, wspomagana ciągami powietrznymi to:
• wentylacja nadciśnieniowa,
• wentylacja wyciągowa,
• wentylacja grawitacyjna,
Pytanie 141. „Informację uzupełniającą” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska sporządzamy w terminie:
• miesiąca od daty wystąpienia poważnej awarii;
• czternastu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
• siedmiu dni od daty wystąpienia poważnej awarii;
Pytanie 142. Batalion to:
• Pododdział;
• Związek taktyczny;
• Oddział;
Pytanie 143. Linia wężowa od nasady tłocznej rozdzielacza, pompy pożarniczej lub hydrantu, zakończona prądownicą lub wytwornicą to:
• Linia główna
• Linia gaśnicza
• Linia zasilająca
Pytanie 144. Zastęp to:
• zespół 3 do 6 ratowników wykonujący te same zadania ratownicze;
• pododdział taktyczny liczący od 3 do 6 ratowników
• pododdział liczący od 3 do 6 ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego
Pytanie 145. Ruch ogrzanych produktów spalania i rozkładu cieplnego, postępujący od strefy palenia do atmosferycznego powietrza jest nazywany
• Wymianą gazową,
• Masową szybkością spalania.
• Turbulencją,
Pytanie 146. Czy stwierdzenie, że „zjawisko konwekcji w środowisku pożarowym jest główną przyczyną pionowego transportu ciepła poprzez ogrzane gazy”, jest :
• prawdziwe
• fałszywe
Pytanie 147. Do poważnej awarii może dojść:
• Tylko na terenie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii;
• Wszędzie, gdyż kryterium klasyfikacji zdarzenia do poważnej awarii nie zależy od miejsca, a od rodzaju skutków zdarzenia oraz rodzaju substancji, która była przyczyną tych skutków;
• Tylko w zakładach przemysłowych niezależnie od tego, czy są one zakwalifikowane do grup dużego lub zwiększonego ryzyka;
Pytanie 148. Zasięg taktyczny jest to:
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy z określonego urządzenia (prądownica, wytwornica, działko).
• Maksymalna odległość na jaką można podać środek gaśniczy w głąb powierzchni objętej pożarem.
• Część obwodu pożaru na której zastęp może prowadzić skuteczne działania gaśnicze.
• Odległość na jaką zastęp gaśniczy może podać określoną ilość prądów gaśniczych.
Pytanie 149. Ze względu na położenie stanowisk gaśniczych dzielimy je na:
• osłonięte, odkryte, ukryte
• zewnętrzne, wewnętrzne, ukryte
• niższe, równe, wyższe
Pytanie 150. Pododdział w sile trzech plutonów lub czterech sekcji to:
• Kompania;
• Batalion;
• Brygada;
Pytanie 151. Zapalenie się mieszaniny powietrzno – gazowej lub powietrzno – pyłowej to:
• Podpalenie;
• Samozapalenie;
• Zapłon;
Pytanie 152. Czas zapełniania linii tłocznej W 75 na długość 900 m pompą o wydajności 800 l/min wynosi około:
• 2 min
• 4 min
• 5 min
• 6 min
Pytanie 153. Końcowy etap działań, polegający na ostatecznym ugaszeniu pożaru i wykluczeniu możliwości jego wznowienia to:
• opanowanie pożaru
• lokalizacja pożaru
• likwidacja pożaru
Pytanie 154. Liniowa prędkość rozprzestrzeniania się pożaru jest to:
• prędkość przesuwania się frontu płomienia po powierzchni materiału palnego
• prędkość , z jaką następuje ubytek masy paliwa ulegającemu spalaniu
• szybkość, z jaką następuje powierzchniowe zwęglanie się materiału palnego
Pytanie 155. O kolejności ewakuowania ludzi z budynku decyduje:
• Kierujący działaniem ratowniczym,
• Dowódca jednostki na swoim terenie chronionym.
• Zawsze ratownik wyższy stopniem,
• Sztab akcji ratowniczej,
Pytanie 156. Podczas pożaru wierzchołkowego w lasach średnia prędkość rozprzestrzeniania się frontu pożaru wynosi:
• 40-100 m/min
• 5-10 m/min
• 10-40 m/min
Pytanie 157. Porównanie zdolności operacyjnej i przydatności sił ratowniczych zgromadzonych na terenie akcji do rozmiarówi rodzaju zdarzenia to:
• Ocena możliwości
• Kalkulacja sił i środków
• Ocena sytuacji
Pytanie 158. W niżej podanym wzorze który określa ilość samochodów potrzebnych na dowożenie wody, w mianowniku brakuje jednego czynnika – jakiego?: B=V.t/? szt. V – ilość wody zużywanej podczas akcji, t – czas pełnego objazdu
• odległość punktu czerpania wody od miejsca pożaru,
• pojemność zbiornika wody samochodu dowożącego wodę,
• wydajność jednej prądownicy,
Pytanie 159. Pożary pokrywy gleby możemy zwalczać poprzez:
• wykonanie wykopu,
• wypalanie i wykonywanie przerw ogniowych,
• podawanie wody ze zwilżaczem i wykonanie pasa izolacyjnego.
Pytanie 160. Wskaż czynniki decydujące o wyborze miejsca na stanowisko gaśnicze:
• zapewnienie widzialność wzrokowej pomiędzy rotą na stanowisku a dowódcą ;
• zapewnienie jak najkrótszej linii gaśniczej celem zmniejszenia strat ciśnienia;
• zapewnienie możliwości ewakuowania roty ze stanowiska gaśniczego oraz zapewnienie skutecznego operowania prądem gaśniczym w strefie pożaru;
Pytanie 161. W zastępie 6 osobowym hydrant obsługuje:
• przodownik roty pierwszej
• Dowódca zastępu;
• przodownik roty drugiej
Pytanie 162. Czynnikami inicjującymi wybuch mogą być:
• Dowolne źródło o energii wyższej niż min. energia zapłonu,
• Tylko otwarty płomień, iskra elektryczności statycznej i łuk elektryczny;
• Tylko przedmioty o temperaturze wyższej niż temperatura zapłonu mieszaniny gazowo powietrznej,
Pytanie 163. W warunkach środowiska pożarowego, transport ciepła poprzez przewodzenie ma zasadnicze znaczenie dla :
• nagrzewania się elementów konstrukcyjnych obiektu
• wzrostu liniowej prędkości rozprzestrzeniania się pożaru
• nagrzewania się gazów pożarowych
Pytanie 164. Strażacy zabierając ze sobą: stojak hydrantowy, klucz do hydrantów, łopatę, topór, latarkę, udają się na rozpoznanie:
• wodne,
• szczegółowe,
• wstępne,
Pytanie 165. Które z poniższych rodzajów pożarów zaliczamy w całości do pożarów leśnych:
• podpowierzchniowe, pokrywy gleby, całkowitego drzewostanu,
• podpowierzchniowe, wewnętrzne, podszytów,
• podrostów, składów drewna, drzewostanu.
Pytanie 166. Linia wężowa od hydrantu do pompy lub od pompy do kolejnej pompy to.
• Linia główna;
• Linia zasilająca;
• Magistrala wodna;
Pytanie 167. Pożary wewnętrzne dzielimy na:
• parterowe i piętrowe
• ukryte i otwarte
• pojedyncze i wielokondygnacyjne
Pytanie 168. KDR prowadząc działania ratowniczo – gaśnicze podejmuje decyzję o ewakuacji szpitala w porozumieniu z:
• ordynatorem lub lekarzem dyżurnym
• Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego
• dowódcą jednostki
Pytanie 169. Czy podając prąd gaśniczy z działka samochodu z podłączoną linią zasilającą mamy do czynienia z :
• stanowiskiem stałym,
• częściowo ruchomym,
• stanowiskiem ruchomym,
Pytanie 170. Schemat wypracowania rozkazu bojowego przedstawia:
• rozpoznanie – ocena sytuacji – ocena własnych możliwości – zamiar taktyczny – podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – podjęcie decyzji – ocena sytuacji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – zamiar taktyczny – ocena sytuacji –podjęcie decyzji – rozkaz bojowy.
• rozpoznanie – ocena sytuacji – podjęcie decyzji – zamiar taktyczny – rozkaz bojowy.
Pytanie 171. Uprawnieniem kierującego działaniem ratowniczym nie jest:
• wstrzymanie ruchu w komunikacji drogowej.
• przeprowadzenie wysiedlenia ludzi.
• przejęcie ujęć wody niezbędnych do prowadzenia działań.
Pytanie 172. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy zorganizowany jest na:
• Dwóch poziomach – poziomie centralnym i wojewódzkim.
• Trzech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
• Jednym poziomie – poziomie centralnym.
• Czterech poziomach - poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Pytanie 173. Podczas gaszenia otwartych zbiorników magazynowych w bazach paliw pianę gaśniczą optymalnie podajemy:
• jednocześnie na całą powierzchnię zbiornika;
• od zewnątrz do środka
• na wewnętrzną ścianę zbiornika, pozwalając rozlać się pianie po powierzchni lustra płonącej cieczy.
Pytanie 174. W trakcie gaszenia pożaru torfu, rów izolacyjny powinien mieć głębokość:
• do poziomu wód gruntowych,
• 1 m,
• 1,7 m.
Pytanie 175. Źródłem informacji o obiektach objętych lub zagrożonych pożarem są:
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, informacje od innych osób
• zgłoszenie pożaru, dokumentacje pożarowe obiektu, osobista znajomość, informacje od innych osób, rozpoznanie osobiste
Pytanie 176. W skład kompanii wchodzi:
• Od 8 do 12 zastępów;
• Od 10 do 15 zastępów;
• Od 6 do 9 zastępów;
Pytanie 177. Główną zaletą prądu mgłowego wody jest:
• Zdolność do przesiąkania przez materiał palny wynikająca z małych rozmiarów kropel;
• Zdolność do wiązania cząsteczek sadzy;
• Zdolność do szybkiego odbierania ciepła, wynikająca z rozwiniętej powierzchni parowania;
Pytanie 178. Rozwój pożaru to:
• Zwiększanie powierzchni objętej pożarem;
• Sytuacja, w której następuje intensyfikacja procesów związanych ze spalaniem;
• Przebieg pożaru do czasu podania pierwszego prądu gaśniczego;
Pytanie 179. Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego
• Faza I - swobodny rozwój;
• Faza II - rozgorzenie;
• Faza III - spalanie pełne;
• Faza IV - wygasanie
Pytanie 180. W przypadku gdy w działaniach ratowniczych biorą udział siły przekraczające wielkością jeden batalion, realizowane jest kierowanie:
• operacyjne.
• interwencyjne.
• strategiczne.
Pytanie 181. Obiekty przemysłowe kwalifikujemy do grup zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej gdy:
• z analizy zagrożenia w zakładzie wynika wysokie lub podwyższone prawdopodobieństwo powstania awarii
• na terenie zakładu produkuje się, przetwarza, użytkuje lub magazynuje substancje niebezpieczne w ilościach przekraczających progi określone w przepisach
• na terenie zakładu przebywa duża ilość ludzi, przekraczająca limity określone w przepisach;
Pytanie 182. Gasząc pianą gaśniczą plamę olejową – prąd gaśniczy kierujemy:
• od zewnątrz do środka
• od środka do zewnątrz , ale tylko w przypadku piany ciężkiej;
• jednocześnie na całą powierzchnię plamy;
Pytanie 183. Jaki dokument sporządza d-ca zastępu wchodzącego w skład centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę ukompletowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego
• Kartę alarmowania zastępu w centralnym odwodzie operacyjnym
• Informację z działań prowadzonych w ramach pododdziału
Pytanie 184. W skład batalionu wchodzi:
• Od 2 do 4 kompanii;
• Od 3 do 5 kompanii;
• Od 4 do 6 kompanii;
Pytanie 185. W czasie forsowania zamkniętych drzwi do pomieszczenia objętego pożarem należy:
• podpierając nogą jak najszybciej je wyważyć i podać do pomieszczenia silny i zwarty prąd wody w celu zbicia płomieni, co wpłynie na szybką lokalizację pożaru,
• stanąć na wprost drzwi i wyważyć je jak najszybciej, gdyż chodzi o życie zagrożonych ludzi.
• dokonać oględzin, wyważyć je zabezpieczając, korzystać z osłony ścian, przyjąć jak najniższą pozycję z przygotowaną nawodnioną linią gaśniczą,
Pytanie 186. Wydzielone siły na miejscu prowadzonych działań, nie biorące udziału w bezpośrednich działaniach gaśniczych pozostające w dyspozycji kierującego działaniem ratowniczym to siły:
• odwodu taktycznego.
• odwodu operacyjnego.
• odwodu wojewódzkiego.
• odwodu centralnego.
Pytanie 187. W skład patrolu rozpoznania, podczas akcji do której na miejsce akcji przybyły jednostki w sile przynajmniej 1 sekcji gaśniczej, wchodzi:
• rota I i dowódca zastępu,
• przodownik roty I i dowódca,
• przodownik roty II i dowódca,
Pytanie 188. Celem tworzenia centralnego odwodu operacyjnego jest:
• Utworzenie pododdziałów zdolnych do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
• Pozostawienie w dyspozycji Komendanta Głównego PSP pododdziałów i oddziałów gotowych do podjęcia działań w sytuacjach, gdy występuje ilościowy lub jakościowy deficyt sił ratowniczych na poziomie wojewódzkim;
• Podniesienie standardu technicznego pododdziałów ratowniczych;
Pytanie 189. Brygada to:
• Oddział;
• Związek oddziałów i pododdziałów;
• Pododdział;
Pytanie 190. Prowadząc działania gaśnicze przy użyciu proszku gaśniczego podaje się go do pożaru:
• Rozpylając środek gaśniczy wokół strefy spalania i coraz bardziej zacieśniając strefę spalania;
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio na palący się materiał
• Kierując prąd gaśniczy bezpośrednio nad palący się materiał, odcinając dopływ powietrza i zdmuchując płomień;
Pytanie 191. Wyposażenie pododdziałów centralnego odwodu operacyjnego powinno umożliwić udział w działaniach ratowniczych bez zaprowiantowania, przez okres co nie krótszy niż:
• 12 godzin;
• 36 godzin;
• 24 godziny;
Pytanie 192. Zjawisko kondukcji polega na:
• Ogrzewaniu produktów spalania i ich unoszeniu;
• Przenoszeniu energii cieplnej przez materiały przewodzące ciepło;
• Uszkodzeniu warstw izolujących pod wpływem energii wytworzonej podczas pożaru;
Pytanie 193. Podczas akcji gaśniczej, do piwnic należy wchodzić:
• Tylko przez okna,
• Przez otwory wykonane dla potrzeb akcji.
• Zawsze klatką schodową,
• Klatką schodową i przez okna,
Pytanie 194. Nagłe rozprzestrzenienie się pożaru poprzez nie spalone pary i gazy palne zebrane pod sufitem, któremu towarzyszą efekty akustyczne, nazywamy:
• rozgorzeniem,
• burzą ogniową,
• wstecznym ciągiem płomieni.
Pytanie 195. Podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na otwartej przestrzeni, operując prądem gaśniczym z kosza drabiny mechanicznej strażak musi używać sprzętu ochrony dróg oddechowych:
• Konieczność taka uzależniona jest od sytuacji pożarowej
• Zawsze
• Nie jest wymagane zabezpieczenie sprzętem ODO jako warunek konieczny
Pytanie 196. „Odcinek bojowy” jest to:
• ściśle określona część terenu akcji, na której działają wydzielone siły pod wspólnym dowództwem
• część obwodu pożaru, na której można prowadzić skuteczne działania jednym prądem gaśniczym
• część terenu akcji, przez którą biegną linie główne
Pytanie 197. Teren pożaru to:
• Obszar pomiędzy rozdzielaczem a miejscem pożaru,
• Obszar, na którym znajdują się pomieszczenia, budynki, lasy, a także inne obiekty palące się oraz zagrożone bezpośrednio i pośrednio,
• Obszar, przez który biegną główne linie wężowe, ułożone między stanowiskiem wodnym a rozdzielaczem,
Pytanie 198. Działaniami ratowniczymi nazywamy:
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
• Każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed nagłym zagrożeniem, a także likwidację skutków pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
Pytanie 199. Co oznacza liczba 24 w oznaczeniu GCBA 5/24
• Wydajność autopompy w hektolitrach / min;
• Pojemność zbiornika wody w hektolitrach;
• Masę pojazdu wyrażoną w tonach.
Pytanie 200. Cykl dobowy pożaru dotyczy:
• pożarów powstałych na terenie powiatu w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych w rejonie chronionym określonej JRG w ciągu jednej doby,
• pożarów powstałych na terenach leśnych i nieużytkach.
Pytanie 201. Jaką dokumentację sporządzamy obowiązkowo z działań podczas poważnej awarii?
• tylko „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID;
• „Informację ze zdarzenia” do systemu ewidencji zdarzeń EWID oraz „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
• tylko „Informację” do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, gdyż ewidencję poważnych awarii prowadzi GIOŚ;
Pytanie 202. W celu ewakuacji dużych stad zwierząt w pierwszej kolejności należy:
• zastosować zastrzyki usypiające,
• przewodnika stada wyprowadzić w bezpieczne miejsce,
• wynieść zwierzęta.
Pytanie 203. Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
• raz na pół roku,
• tylko w przypadku rozpoznania pożaru,
• każdorazowo w przypadku wejścia do strefy zagrożonej,
Pytanie 204. Kierowanie działaniami ratowniczymi rozpoczyna się z chwilą:
• rozpoczęcia pierwszych działań ratowniczych,
• przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił podmiotu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
• wydania pierwszego rozkazu bojowego przez dowódcę najniższego szczeble w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego,
• wyjazdu pierwszej jednostki z garażu.
Pytanie 205. Podczas ewakuacji mienia ruchomego można stosować system:
• 24/24
• 24/48
• brygadowy lub potokowy
Pytanie 206. Typ kierowania realizowany w strefie zagrożenia lub bezpośrednich działań ratowniczych to:
• kierowanie interwencyjne
• kierowanie strategiczne
• kierowanie taktyczne
Pytanie 207. Działanie prowadzące do uzyskania informacji o przebiegu pożaru i możliwości prowadzenia akcji gaśniczej to.
• Rozpoznanie ratownicze
• Rozpoznanie bojem
• Rozpoznanie ogniowe
Pytanie 208. Zasady zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej, w tym obowiązujące w zakładzie dużego ryzyka zasady prowadzenia działań ratowniczych określone są w:
• sposobach postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia;
• wewnętrznym planie operacyjno - ratowniczym
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
Pytanie 209. Który z podanych czynników ma wpływ na liniową prędkość rozprzestrzeniania się pożaru:
• stopień rozdrobnienia materiału palnego
• wszystkie są poprawne
• rodzaj materiału ulegającemu spalaniu
• temperatura początkowa materiału ulegającemu spalaniu
• intensywność wymiany gazowej
• geometryczne usytuowania materiału palnego
Pytanie 210. Brygadowy, potokowy lub indywidualny system ewakuacji można wykorzystywać podczas:
• ewakuacji mienia ruchomego,
• ewakuacji ludzi,
• ewakuacji zwierząt hodowlanych.
Pytanie 211. Działania prowadzące do uzyskania informacji o zasobach wodnych i możliwościach ich wykorzystania to:
• Rozpoznanie wodne;
• Rozpoznanie logistyczne;
• Rozpoznanie bojem;
Pytanie 212. Rozkaz bojowy to.
• Polecenie kierującego działaniami ratowniczymi obowiązujące uczestników akcji ratowniczo-gaśniczej, określające zadania bojowe oraz sposoby ich realizacji w celu ratowania zagrożonych i likwidowania pożaru.
• Polecenie (nakaz) podjęcia lub zaniechania działania podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej ;
• Obie odpowiedzi są prawidłowe;
Pytanie 213. Linia tłoczna od nasady pompy do nasady rozdzielacza.
• Linia główna;
• Linia gaśnicza;
• Linia zasilająca;
Pytanie 214. Prawidłowe wyposażenie patrolu rozpoznania ogniowego to:
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), rozdzielacz, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• , środki łączności, sygnalizator bezruchu
• sprzęt ochrony dróg oddechowych, linkę, podręczny sprzęt burzący (topór ciężki, łom), sprzęt oświetleniowy, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica, hydronetk
Pytanie 215. Najmniejszą jednostką organizacyjną kompanii specjalnej centralnego odwodu operacyjnego dysponowaną do działań ratowniczo – gaśniczych jest
• sekcja
• pluton
• zastęp
Pytanie 216. Zastęp GBA 2/16 o 6 osobowej obsadzie, prowadząc działania połączone, może podać maksymalnie:
• Jeden prąd wody.
• Cztery prądy wody.
• Trzy prądy wody.
• Dwa prądy wody.
Pytanie 217. Wadą systemu dostarczania wody przez przepompowywanie jest:
• możliwość natychmiastowego zachwiania pracy przy awarii jakiejś pompy
• duża ilość sprzętu
• długi czas uruchamiania systemu
Pytanie 218. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach użyteczności publicznej w pierwszej fazie działań należy:
• otworzyć tylko drzwi w stronę których będą kierować się ludzie.
• otworzyć wszystkie wyjścia aby ludzie zagrożeni mogli wyjść,
• nie otwierać ani wyjść ani okien aby nie dopuścić do szybkiego rozwoju pożaru a ludzi ewakuować przy pomocy sprzętu ratowniczego,
Pytanie 219. Podczas działań gaśniczych rozpoznanie wodne przeprowadza:
• przodownik roty drugiej z pomocnikiem roty drugiej
• przodownik roty drugiej z kierowcą
• przodownik roty drugiej z dowódcą zastępu
Pytanie 220. Linie wężowe biegnące pionowo musza być mocowane do wytrzymałych elementów konstrukcyjnych. Do tego celu służy:
• podpinka
• zatrzaśnik
• opaska wężowa
Pytanie 221. Kompania to:
• Oddział;
• Pododdział;
• Związek taktyczny;
Pytanie 222. Podczas prowadzenia rozpoznania pożaru w obiekcie, najważniejszym elementem rozpoznania jest:
• odszukanie źródła pożaru
• zagrożenie rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia/budynki
• zagrożenie życia ludzi
• zagrożenie rozgorzeniem pożaru
Pytanie 223. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z niewidzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny otwarty,
• wewnętrzny ukryty,
• zewnętrzny przestrzenny.
Pytanie 224. Podczas ustawiania drabiny w czasie działań należy ją tak opierać aby:
• co najmniej trzy szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej jeden szczebel wystawał poza krawędź dachu, ściany, itp.
• co najmniej dwa szczeble wystawały poza krawędź dachu, ściany, itp.
Pytanie 225. Przekrój strugi wody w korycie ma kształt prostokąta o wymiarach 100 cm x 100 cm. Prędkość przepływu wody wynosi 0,2 m/s. Zasoby wodne tego źródła wynoszą:
• 9 m3/min.
• 12 m3/ min.
• 6 m3/min,
Pytanie 226. Rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru to:
• szyk okrążający,
• szyk oskrzydlający,
• szyk bojowy,
• szyk frontalny.
Pytanie 227. Pod pojęciem zamiaru taktycznego rozumieć powinniśmy:
• koncepcję podziału terenu akcji na odcinki bojowe;
• określenie przez kierującego działaniami ratowniczymi sposobu osiągnięcia zamierzonego celu taktycznego;
• wyznaczenie przez kierującego akcją szczegółowych zadań do realizacji
Pytanie 228. Przodownik roty I upewniwszy się o rzeczywistej gotowości do odjazdu poleca kierowcy wyjazd hasłem „Odjazd”:
• dzieje się tak zawsze podczas wyjazdu alarmowego zastępu z garażu
• tak, jeśli jest to zastęp czteroosobowy
• decyzję o wyjeździe podejmuje dowódca i to on sprawdza gotowość zastępu
Pytanie 229. W punkcie przyjęcia sił obsady osobowe pododdziałów:
• pozostają w samochodach za wyjątkiem dowódcy pododdziału, który zgłasza przybycie pododdziału obsadzie punktu;
• mogą opuścić pojazdy pod warunkiem utrzymania kontaktu z pododdziałem
• mogą opuścić samochody za zgodą dowódcy pododdziału (kompanii/specjalistycznej grupy ratowniczej), który określa doraźne zasady gotowości do wyjazdu;
Pytanie 230. O wyborze miejsca ustawienia rozdzielacza decyduje:
• dowódca zastępu,
• przodownik roty I,
• kierowca-mechanik.
Pytanie 231. Główną wadą prądu mgłowego wody jest:
• Brak możliwości stosowania modyfikatorów środka gaśniczego;
• Mały zasięg rzutu środka gaśniczego wynikający z dużych oporów powietrza;
• Czułość na zanieczyszczenia wody z sieci hydrantowych i zbiorników naturalnych i wynikająca z tego zawodność prądownic;
Pytanie 232. Co z wymienionego sprzętu wchodzi w skład wyposażenie patrolu rozpoznania wodnego:
• podręczny sprzęt gaśniczy
• kamera termowizyjna
• radiotelefon
Pytanie 233. Podstawową formą prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych jest:
• Obie formy są podstawowe.
• Obrona;
• Natarcie;
Pytanie 234. Temperatura pożaru wewnętrznego jest to:
• temperatura płomienia, mierzona w jego części górnej
• temperatura strefy spalania, mierzona u podstawy tej strefy
• uśredniona po objętości pomieszczenia objętego pożarem, temperatura gazów pożarowych wypełniających to pomieszczenie z wyłączeniem strefy spalania
Pytanie 235. W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?
• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej
• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,
• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
• masę pojazdu.
Pytanie 236. Reakcja egzotermiczna przebiega:
• ciepło reakcji nie ma związku z otoczeniem
• z pobieraniem ciepła z otoczenia
• z wydzieleniem ciepła do otoczenia
Pytanie 237. Którą z sekcji gaśniczych o niżej podanym składzie zadysponujesz do pożaru na strychu 8-kondygnacyjnego budynku?
• GBA, GCBA, SH 40
• GBA, GCBA, SH 18
• 2 x GBA, SD 25
Pytanie 238. Które z poniższych zdań określa ogólną zasadę podawania wody w trakcie działań gaśniczych:
• przy równoczesnej pracy wodą i pianą nie kierować wody w miejsca ułożenia piany
• przy gaszeniu powierzchni pionowych prąd kierujemy od dołu powierzchni ku górze.
• materiały sypkie, strzępiaste i włókniste gasimy prądem zwartym,
Pytanie 239. W przypadku palącej się butli z acetylenem (przy reduktorz
• butlę z palącym się płomieniem wrzucamy do zbiornika z wodą (beczka, staw, itp.).
• i braku możliwości zakręcenia jej zaworu, postępujemy w następujący sposób :
• gasimy płomień i chłodzimy butlę,
• nie gasimy płomienia i chłodzimy butlę, aż do całkowitego wypalenia acetylenu,
Pytanie 240. Pod względem taktycznym teren akcji gaśniczej można podzielić na:
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję wężową, pozycję ogniową,
• Pozycję wodną, pozycję liniową, pozycję gaśniczą.
Pytanie 241. W budynku użyteczności publicznej – miejsce przeznaczone do ewakuacji ludzi z budynku określone jest w:
• obiekty użyteczności publicznej nie muszą posiadać wyznaczonego miejsca ewakuacji ludzi –takie miejsce określa wyłącznie kierujący działaniami ratowniczymi.
• książce obiektu
• instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu
Pytanie 242. Co zawiera Dyspozycja WSKR o alarmowaniu pododdziału odwodowego, kierowana do powiatowych/miejskich stanowisk kierowania?
• pododdział, cel użycia oraz czas i miejsce koncentracji pododdziału
• rodzaj sprzętu, ilość osób, czas i miejsce koncentracji
• rodzaj sprzętu, cel użycia, czas i miejsce koncentracji oraz punkt przyjęcia sił
Pytanie 243. Działania prowadzone na obiekty zagrożone bezpośrednio, z zadaniem niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się pożaru to:
• obrona bliższa
• osłona
• obrona dalsza
Pytanie 244. Rozpoznanie sytuacji pożarowej dzielimy na rozpoznanie:
• wstępne, końcowe , cząstkowe
• pełne oraz niepełne
• wstępne, szczegółowe, bojem
Pytanie 245. Raport Kierującego Działaniem Ratowniczym sporządza się każdorazowo w przypadku:
• skorzystania przez kierującego działaniami ratowniczymi ze szczególnych uprawnień uwarunkowanych stanem wyższej konieczności;
• w działaniach użyto siły przekraczające wielkością kompanię pożarniczą;
• wypadku ciężkiego lub zbiorowego, jakiemu ulegli ratownicy prowadzący działania;
Pytanie 246. Prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w obronie polega na:
• Gaszeniu zarzewi ognia na obiektach sąsiadujących z pożarem;
• Niedopuszczeniu do zapalenia się obiektów bezpośrednio lub pośrednio zagrożonych pożarem;
• Użyciu środków gaśniczych dla zmniejszenia prędkości rozprzestrzeniania się pożaru;
Pytanie 247. Zasady prowadzenia działań ratowniczych określone w wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dotyczą:
• wyłącznie służb zakładowych, gdyż zadania służb spoza zakładu określa zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy;
• wszystkich podmiotów przewidzianych do działań ratowniczych na terenie zakładu;
• wyłącznie podmiotów ratowniczych zewnętrznych, gdyż służby zakładowe realizują zadania zgodnie z instrukcjami technologicznymi przewidującymi awaryjny stan pracy;
Pytanie 248. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej – kierujący działaniem ratowniczym ma prawo:
• wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działań ratowniczych
• wprowadzić czasowo stan nadzwyczajny na obszarze prowadzonych działań w sytuacjach tego wymagających
• odstąpić od prowadzenia działań ratowniczych w przypadku zaistnienia sytuacji zbyt dużego ryzyka utraty zdrowia lub życia przez strażaków
Pytanie 249. Podczas pożaru stolarni wprowadza się prądy gaśnicze
• Wody rozproszone / mgłowe
• Wody zwarte
• Proszku
Pytanie 250. Pożar rozwijający się w przestrzeni zamkniętej z widzialnym ogniskiem to pożar:
• wewnętrzny otwarty,
• wewnętrzny ukryty,
• zewnętrzny przestrzenny.
Pytanie 251. Pożar wewnętrzny komina gasimy poprzez:
• Całkowite wypalenie pianą
• Całkowite zalanie wodą
• Przykrycie komina sitem kominowym
Pytanie 252. Podczas pożaru poddasza, strychu (bez okien i świetlików), gdy prowadzone są działania ratowniczo-gaśnicze, w celu oddymienia należy wykonać otwory oddymiające o wymiarach 1x1 m. Wykonać je należy:
• w górnej części dachu, tam gdzie jest największa kumulacja dymu,
• w każdym miejscu, nie ma to znaczenia.
• w dolnej części dachu, skąd szczelinami wydobywa się dym,
Pytanie 253. Przygotowanie zastępu do działań gaśniczych w trakcie rozpoznawania zdarzenia, polegające na zbudowaniu linii głównej i zasilającej, bądź zbudowaniu stanowiska wodnego to:
• rozwinięcie podstawowe,
• rozwinięcie wstępne,
• rozwinięcie zasadnicze,

Pożarów - 167 W ubiegłym roku - 136
Miejscowych zagrożeń - 406 W ubiegłym roku - 317
Alarmów fałszywych - 44 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 8
Interwencji ogółem - 630 W ubiegłym roku - 477

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict