Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Dekontaminację wstępną sprzętu użytego podczas akcji ratownictwa chemicznego wykonujemy:
• częściowo na miejscu prowadzonych działań, częściowo po przyjeździe do jednostki
• po przyjeździe do jednostki
• na miejscu prowadzonych działań
Pytanie 2. Podczas działań ratowniczych przy powodzi opadowej letniej, strażak-ratownik powinien być zabezpieczony poprzez założenie:
• ubrania koszarowego z gumowcami
• ubrania koszarowego z kamizelką asekuracyjną
• ubrania bojowego z kamizelką asekuracyjną i gumowcami
Pytanie 3. Wąglik to choroba zwierząt i ludzi, wywołuje ją:
• Bakteria
• Wirus
• Riketsja
Pytanie 4. Zaporę elastyczną można wykorzystać w celu:
• pochłaniania substancji z powierzchni lustra wody
• określenia prędkości nurtu rzeki
• uszczelnienia zapory sztywnej
Pytanie 5. Osoby postronne w miejscu lądowania śmigłowca LPR nie mogą podchodzić bliżej do miejsca lądowania niż na odległość:
• 12,5 m
• 25 m
• 30 m
Pytanie 6. Ratownictwo chemiczne to m.in.:
• przeprowadzenie ewakuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku z udziałem niebezpiecznego medium .
• eliminacja skutków działania człowieka lub natury powodujących skażenie środowiska naturalnego,
• zatrzymanie emisji do otoczenia materiałów, stwarzających zagrożenie dla życia , zdrowia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska naturalnego,
Pytanie 7. Ratownikami prowadzącymi działania pod wodą dowodzi bezpośrednio:
• dowódca zmiany
• wyznaczony strażak posiadający uprawnienia nurka kierującego pracami podwodnymi
• kierujący działaniem ratowniczym
Pytanie 8. Podczas zabezpieczania imprez na i przy akwenach, ratownicy używają kamizelek asekuracyjnych:
• bezwzględnie wszyscy
• tylko ci którzy są narażeni na wpadnięcie do wody z pomostu
• tylko ci którzy wykonują swoje zadania na jednostkach pływających
Pytanie 9. W samolocie instalacja oznaczona kolorem brązowym jest to:
• instalacja hydrauliczna,
• instalacja paliwowa,
• instalacja olejowa i smarowania,
Pytanie 10. W jakiej odległości od śmigłowca obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
• mniejszej, niż 35 metrów,
• mniejszej, niż 50 metrów.
• mniejszej, niż 25 metrów,
Pytanie 11. W zestawie PSP R-1
• prawdziwe a i b
• jest 10 mtr przewód tlenowy [b]
• prawdziwe abc
• znajduje się zestaw do płukania oka [a]
• jest woda utleniona i jodyna w aerozolu [c]
Pytanie 12. Jak nazywa się węzeł do zabezpieczenia samego siebie np. podczas wyciągania:
• flagowy
• skrajny tatrzański (ratowniczy)
• ósemka
Pytanie 13. Zjawisko inwersji powoduje, że obłok gazowy:
• unosi się
• ścieli się przy ziemi
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
Pytanie 14. Budynki niskie to:
• budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie
Pytanie 15. Z jakimi zagrożeniami należy liczyć się przy działaniach, związanych z wydobywaniem poszkodowanych ze studni, studzienek kanalizacyjnych?
• a i b
• b i c
• Deficyt tlenowy [a]
• Tlenek węgla [c]
• Siarkowodór [b]
Pytanie 16. Reduktor tlenowy zestawu ratownictwa medycznego R-1 umożliwia:
• przepływ tlenu do 15 l/min [b]
• prawdziwe b i c
• prawdziwe a i c
• przepływ tlenu do 25 l/min [a]
• zasilanie urządzeń z gniazda szybkozłącza tlenowego AGA [c]
Pytanie 17. Podczas działań ratowniczych prowadzonych w studniach ratownik powinien posiadać sprzęt ochrony dróg oddechowych:
• gdy głębokość studni przekracza 5m.,
• wystarczy zestaw do tlenoterapii.
• zawsze,
Pytanie 18. Do zabezpieczenia przed przesiąkami wody przez korpus wału służy:
• włóknina filtracyjna
• poldery
• kanały ulgi
Pytanie 19. Zjawisko "cofki" jest charakterystyczne dla powodzi:
• opadowych nawalnych
• zimowych zatorowych, sztormowych
• roztopowych
Pytanie 20. Na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG, którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności:
• zakręcić zawory przy zbiorniku z gazem.
• ustabilizować pojazd.
• odłączyć akumulator.
Pytanie 21. Do przewozu złapanych węży służą:
• worki jutowe i bawełniane
• rojnice
• worki foliowe
Pytanie 22. Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:
• kominów
• ścian
• stropów
Pytanie 23. GGW to :
• jest to stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia –ustalone jako wartości średnie – które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń ,jeśli utrzymuje się ono w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej
• najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym może już wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego .
• najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym jeszcze może wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego
Pytanie 24. Elastyczna zapora pływająca na rzece w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy olejowej powinna być ustawiona:
• ukośnie do kierunku prądu rzeki
• prostopadle do kierunku prądu rzeki
• równolegle do kierunku prądu rzeki
Pytanie 25. Bezwzględny pewny punkt” do budowy stanowisk ratowniczych powinien:
• Powinno być to tylko drzewo o średnicy powyżej 30 cm, gdyż ma dobrze rozwinięty system korzeniowy
• Być tylko metalowy, bo metal ma dużą wytrzymałość i jest twardy
• być to punkt mocowania z materiału sztucznego lub naturalnego, który gwarantuje nam odpowiednią stabilność i wytrzymałość
Pytanie 26. Znakiem oznakowuje się budynek:
• uszkodzony
• częściowo zniszczony
• całkowicie zniszczony
Pytanie 27. Punkt dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej powinien znajdować się:
• przy punkcie wejścia do strefy skażonej;
• od strony nawietrznej w drugiej strefie działań.
• od strony zawietrznej poza strefą oddziaływania substancji niebezpiecznej;
Pytanie 28. Temperatura zapłonu paliwa lotniczego nafty (kerozyny) wynosi:
• 38-50 oC
• 55-65 oC
• 25-30 oC
Pytanie 29. Przy cięciu słupka „C” musimy uważać na:
• elementy tapicerskie słupka
• grubość słupka i jego skomplikowany profil
• szerokość słupka i tapicerkę
• zbiorniki wysokociśnieniowe do napełniania kurtyn
Pytanie 30. Kurtyny wodne sprawia się na terenie akcji ratownictwa chemicznego w celu:
• opłukania terenu skażonego
• związania lub rozpuszczenia par i gazów, co zwalnia przemieszczanie się obłoku gazowego;
• przeprowadzenie dekontaminacji
Pytanie 31. Po wyjęciu osoby z wody( brak podejrzenia obrażeń kręgosłupa szyjnego) i stwierdzeniu, że jest ona nieprzytomna, działania ratownicze rozpoczynasz od:
• ułożeniu w pozycji umożliwiającej wylanie wody z dróg oddechowych by móc prowadzić tlenoterapię
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu, że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO od 5 wdechów,
• udrożnienia dróg oddechowych i w przypadku stwierdzenia braku oddechu odsysasz zalegającą wodę bo blokuje drogi oddechowe
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO w schemacie 30 : 2, jednocześnie przygotowujesz zestaw do tlenoterapii
Pytanie 32. Absorpcja jest to:
• przyspieszenie biodegradacji substancji niebezpiecznych,
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych całą objętością przez sorbent,
• chemiczny proces zobojętniania toksycznego oddziaływania substancji niebezpiecznych, poprzez zmianę ich struktury chemicznej na nową nie stwarzającą zagrożenia,
Pytanie 33. Działania ratownicze na akwenach w stopniu podstawowym należą do standardowych czynności ratowniczych :
• tylko jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w powiatach o najwyższym stopniu zagrożenia wodnego
• tylko specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego
• wszystkich jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP
Pytanie 34. Do ewakuacji poszkodowanego ze studni wykorzystasz:
• Wykorzystasz trójnóg ratowniczy z wielokrążkiem
• Wyciągniesz poszkodowanego za pomocą samochodu
• Wydostaniesz poszkodowanego za pomocą siły rąk zakładając przy tym rękawiczki
Pytanie 35. Reguła dłoni to:
• opis przekazywania informacji za pomocą gestów dłonią
• to ocena powierzchni oparzenia u poszkodowanego swoja dłonią
• to ocena powierzchni oparzenia poszkodowanego jego dłonią
• to reguła, że powierzchnia dłoni to 1% powierzchni ciała właściciela dłoni
Pytanie 36. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego nie obejmują:
• samodzielne ratowanie życia i zdrowia i mienia, poprzez wykonanie czynności ratowniczych za pomocą technik linowych i sprzętu specjalistycznego w tym z wykorzystaniem śmigłowca,
• współdziałanie z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG (w tym między innymi: CSRG, GOPR, PLR, OSP spoza KSRG, PCK, PZA, TOPR).
• zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej,
Pytanie 37. Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych metodą „duńską” worki napełniamy piaskiem w:
• 75% ich pojemności
• 50% ich pojemności
• 100% ich pojemności
Pytanie 38. Pojęcie sorpcja dotyczy:
• objętościowego i powierzchniowego zatrzymywania substancji
• objętościowego zatrzymywania substancji
• powierzchniowego zatrzymywania substancji
Pytanie 39. Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:
• kamizelkę asekuracyjną
• urządzenie ratowniczo-wyrównawcze
• skafander nurkowy suchy
Pytanie 40. W zestawie ratownictwa medycznego R-1 do prowadzenia tlenoterapii biernej wysokimi stężeniami tlenu służy
• prawdziwe a i b
• respirator [c]
• maska do tlenoterapii z rezerwuarem [b]
• prawdziwe a,b,c
• worek samorozprężalny z rezerwuarem [a]
Pytanie 41. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
• nr rozpoznawczy ONZ ( UN ) substancji,
• nr transportu,
• nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa.
Pytanie 42. Ewakuacje łańcuchową osób podczas katastrofy lotniczej stosujemy gdy:
• pasażerowie i załoga nie reagują na polecenia ratowników i wymagają natychmiastowego transportu do punktu medycznego
• pasażerowie i załoga samolotu wymagają delikatnego transportu do punktu medycznego
• pasażerowie i załoga samolotu znajdują się w dobrej kondycji i w pełni reagują na polecenia ratowników,
Pytanie 43. Działania ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną należy rozumieć jako:
• działanie ratownicze
• akcję ratowniczą
• pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze
Pytanie 44. Rodzaje sprzętu i urządzeń ratowniczych stosowanych w budynkach:
• sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-600
• działka z samochodu GCBA 6/32 typu 004 - wydajność wody wynosi 2400 l/min, wydajność piany ok. 30 m/min (dla Deteoru 1000)
• dźwigi pożarowe, drabiny i zewnętrzne schody ewakuacyjne, rękawy ratownicze, linkowe aparaty ratownicze, skokochrony
Pytanie 45. Zjawisko "cofki" polega na:
• cofaniu się wezbranej wody do koryta rzeki
• Zalewaniu terenu po przerwaniu przez wezbraną wodę wałów przeciwpowodziowych, postępującym w kierunku przeciwnym do biegu rzeki, aż do wyrównania rzędnych poziomu wody
• postępowaniu fali wezbraniowej w górę biegu rzeki, powstające wskutek podnoszenia się poziomu wody w zbiorniku, do którego ów ciek uchodzi
Pytanie 46. Jakie długości mają linki ratownicze stosowane w PSP:
• 20m i 30m
• 25m i 35m
• 25m i 30m
Pytanie 47. Dekontaminacja wstępna to:
• metoda polegająca na zmyciu wodą materiału niebezpiecznego a następnie wezwaniu służb drogowych w celu dalszej neutralizacji.
• metoda polegająca na rozcieńczeniu, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego w miejscu zdarzenia.
• metoda polegająca na zebraniu sprzętu i odizolowaniu go od otoczenia w miejscu zdarzenia a następnie po przywiezieniu na teren JRG przeprowadzenie tzw. dekontaminacji właściwej czyli rozcieńczenia, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego znajdującego się na jego powierzchni.
Pytanie 48. Deska lodowa przeznaczona jest do:
• bezpiecznego przemieszczania się ratowników i poszkodowanego po zamarzniętym akwenie
• zabezpieczenia otworów w pokrywie lodowej
• usuwania pokrywy lodowej
Pytanie 49. Do minimalnego zestawu sprzętu do działań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym należy:
• worek typu jaskiniowy, bloczek pojedynczy ratowniczy, taśmy szyte min. 120 cm., lina alpinistyczna statyczna 50m., karabinki stalowe zakręcane HMS oraz szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
• żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,
• worek sprzętowy, bloczek ratowniczy, lina alpinistyczna dynamiczna 50m., karabinki stalowe, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
Pytanie 50. Jaka substancja jest przesyłana rurociągiem oznaczonym kolorem fioletowym?
• kwas
• para wodna
• woda
Pytanie 51. Pierwszą czynnością podczas niesienia pomocy osobie porwanej przez wodę powodziową powinna być:
• wezwanie dodatkowych sił i środków
• próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym
• wejście do wody celem jak najszybszego wydobycia osoby porwanej
Pytanie 52. W celu prawidłowego oznakowania strefy działań jeden ze strażaków:
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku meldunkowego,
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku dekontaminacji,
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej wokół strefy działań.
Pytanie 53. Osobą odpowiedzialną za wybór bezpiecznego lądowiska na miejscu wypadku jest:
• d-ca akcji,
• kontroler ruchu lotniczego
• pilot śmigłowca,
Pytanie 54. Awaryjne uszynienie sieci trakcyjnej polega na:
• połączeniu metalową linka obu szyn
• połączeniu metalowa linka słupa trakcyjnego z przewodem jezdnym
• połączeniu metalową linką przewodu elektrycznego z jedną szyną
Pytanie 55. Podczas wyboru kierunku obalania drzewa należy zwrócić uwagę na?
• pochylenie drzewa [c]
• a i c
• średnicę drzewa [b]
• kierunek wiatru [a]
• b i c
Pytanie 56. W razie wycieku z cysterny, nieznanej substancji przed przystąpieniem do uszczelnienia w pierwszej kolejności należy:
• przeprowadzić rozpoznanie i określić wyciekającą substancję
• niezwłocznie przystąpić do rozłączania składu pociągu
• zabezpieczyć teren wokół cysterny przez podanie piany średniej
Pytanie 57. Które z poniższych materiałów wytwarzają w zetknięciu z wodą gazy zapalne:
• nadtlenek cynkowy
• sód, potas
• amoniak
Pytanie 58. Materiał silnie żrący o działaniu trującym oznaczamy następującym numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa:
• 886
• 668
• 686
Pytanie 59. Różnice w wyszkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym należy kompensować w ramach:
• Doskonalenia zawodowego
• Szkoleń specjalistycznych
• Szkolenia kwalifikacyjnego.
Pytanie 60. Gaz ziemny, wydobywający się z uszkodzonej w trakcie katastrofy budowlanej instalacji ma tendencję do:
• przemieszczania się w dolne partie gruzowiska.
• "ulatniania" się w górne partie atmosfery.
• tworzenia "chmury" bez zdolności do przemieszczania.
Pytanie 61. Według przepisów ADR o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych znak X określa:
• substancje toksyczne i wybuchowe
• materiał promieniotwórczy
• materiał niebezpiecznie reagujący z wodą
Pytanie 62. W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, rodzaj substancji identyfikujemy po:
• zapachu
• wpływie substancji na środowisko
• numerze na tablicy ostrzegawczej umieszczonej na cysternie
Pytanie 63. Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:
• Rozcieńczenie
• Degradacja
• spalenie
Pytanie 64. Zaporę przeciwolejową – płaszczową stosuje się
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i burzliwym przepływie wody.
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i spokojnym przepływie wody.
• na każdym cieku i zbiorniku wodnym, niezależnie od szybkości przepływu wody.
Pytanie 65. Na miejscu wypadku samochodowego gdy doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem LPG w pierwszej kolejności należy:
• dokonać stabilizacji pojazdu
• ewakuować poszkodowanych ze strefy zagrożenia
• zakręcić zawór przy zbiorniku z gazem
Pytanie 66. Rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni wody to.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania sił grawitacji
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania siły odśrodkowej cząsteczek oleju.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania reakcji egzotermicznej substancji.
Pytanie 67. W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu należy:
• odbiec
• odturlać się
• odczołgać się
Pytanie 68. Wywiad z osobami będącymi na miejscu zdarzenia, przeprowadza się w celu:
• realizacji wsparcia psychicznego
• pozyskania informacji potrzebnych do sporządzenia meldunku
• uzyskania informacji potrzebnych do rozpoznania wstępnego
• określenia liczby poszkodowanych
Pytanie 69. Proces dekontaminacji wstępnej realizowany jest w odniesieniu do:
• wyłącznie ubrań ochronnych ratowników
• wszystkich powierzchni opuszczających teren skażony
• ubrań ochronnych ratowników i wynoszonego sprzętu
Pytanie 70. Katastrofa budowlana to:
• gwałtowne zniszczenie wykonywanego albo istniejącego obiektu lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek i obudowy wykopów.
• awarie instalacji.
• awarie urządzeń budowlanych terenowych.
• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany kwalifikujący się do naprawy lub wymiany.
Pytanie 71. Proces dekontaminacji można podzielić na:
• trzy etapy,
• dwa etapy,
• cztery etapy.
Pytanie 72. W nocy, przyjęcie śmigłowca LPR (EC135) odbywa się za pomocą:
• strażaków z oświetleniem nakierowanym na miejsce przyziemnienia śmigłowca
• gestów strażaka stojącego w środku wyznaczonego do lądowania prostokąta
• gestów strażaka stojącego poza obszarem wyznaczonego do lądowania prostokąta
Pytanie 73. Numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa składa się z:
• dwóch lub trzech cyfr
• tylko dwóch cyfr
• z czterech cyfr
Pytanie 74. Czy do wydobycia np. ze studni osoby poszkodowanej, można użyć dźwigu (HDS itp.) ?
• Tak, ale tylko, jako punkt stanowiskowy
• Tak, jeśli tylko przyspieszy to wydobycie osoby poszkodowanej
• Nie
Pytanie 75. Którego węzła użyjesz przy wypuszczaniu liny do asekuracji ratownika?
• Ratowniczy
• Wyblinka
• Półwyblinka
Pytanie 76. Dotarcie ratownika w dół z asekuracją z użyciem szelek bezpieczeństwa, lin , pętli stanowiskowych i węzłów zrealizujesz w oparciu o:
• drabiny, bezwzględnie pewny punktu mocowania (drzewo lub samochód pożarniczy itp.), zjazd na półwyblince,
• dwie drabiny nasadkowe stanowiące trójnóg,
• odpowiedź prawidłowa a i b
Pytanie 77. Węzły kotwiące to:
• Ósemka pojedyncza, ósemka powrotna
• Wyblinka
• Węzeł flagowy
Pytanie 78. W zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego czynności ratownicze obejmują w szczególności dotarcie ratownika w dół za pomocą:
• zjazdu z wykorzystaniem liny i przyrządów zjazdowych,
• liny opuszczanej rękami strażaków z zastępu ratowniczo - gaśniczego.
• opuszczenia strażaka metodą ułożenia liny w „U”,
Pytanie 79. Stabilizacja samochodu polega na :
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Podłożeniu klinów, klocków pod samochód, tak, aby nie zmieniał on swego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych
Pytanie 80. Sanie lodowe mogą być wykorzystane w ratownictwie do przemieszczania się:
• wyłącznie po zamarzniętych akwenach wodnych
• po brzegu rzeki
• po powierzchni wody i lodu
Pytanie 81. Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:
• Nieskuteczność działań, ponieważ nie wchłaniają tych substancji
• poprawę wchłaniania substancji
• zapalenie się sorbentu
Pytanie 82. Rozróżnia się dekontaminację:
• ogólną,
• wstępną,
• odkażającą.
Pytanie 83. Minimalna bezpieczna odległość od zerwanej linii trakcyjnej zasilającej pojazdy szynowe to:
• 8 metrów
• 10 metrów
• 5 metrów
Pytanie 84. Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić :
• minimum czterech ratowników
• minimum jeden ratownik
• minimum dwóch ratowników
Pytanie 85. W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja :
• paliwowa
• hydrauliczna
• przeciwpożarowa
• pneumatyczna
Pytanie 86. Oznakowanie opakowania symbolem xi oznacza, że zawiera ono:
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję drażniącą
• substancję szkodliwą dla zdrowia
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu łatwozapalnego;
Pytanie 87. Dekontaminacja wstępna sprzętu wykonywana jest:
• w jednostce macierzystej po powrocie z akcji,
• na miejscu akcji po zakończeniu działań ratowniczych,
• na miejscu akcji po każdym wyjściu ze strefy działań.
Pytanie 88. Po przyjeździe na miejsce wypadku, zastajesz poszkodowanego - przytomnego w studni. Twoje postępowanie przebiega wg. schematu:
• wzywasz najbliższą SGRW i czekasz na przybycie
• rzucasz poszkodowanemu linę, by pozostał na powierzchni/ budujesz stanowisko przy użyciu sprzętu dostępnego na samochodzie/ opuszczasz ratownika po poszkodowanego
• sprawdzasz stężenie gazów niebezpiecznych/ w przypadku braku gazów, rozstawiasz trójnóg/ opuszczasz ratownika do poszkodowanego
Pytanie 89. Wejście na pokład śmigłowca:
• maszyny nad lądowiskiem
• jest możliwe po otrzymaniu komendy od operatora
• jest możliwe tylko na wyraźne polecenie członka załogi śmigłowca
• po przyziemieniu (zawisi
Pytanie 90. Minimalne wymiary miejsca lądowania dla śmigłowca LPR (EC135) w nocy wynoszą:
• 50x25
• 35x25
• 25x25
Pytanie 91. Czy do działań podstawowych związanych z ratownictwem wodnym typu: ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych, podjecie z wody zwłok, ochrona budowli hydrotechnicznych konieczne jest dysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej:
• tak, zawsze
• tak, jeżeli grupa działa na terenie województwa, na którym zaistniało zdarzenie
• niekoniecznie
Pytanie 92. Czy dopuszczalna jest praca silnika łodzi motorowej na brzegu (na sucho):
• możliwa, ale tylko w czasie akcji ratowniczej na rzekach szybko płynących
• nie
• tak, w celu sprawdzenia działania ale w czasie nie dłuższym niż 1 minuta
Pytanie 93. W zakresie podstawowym strażak – ratownik może:
• Wyznaczać lądowisko i przyjmować śmigłowiec
• Działać z pokładu śmigłowca
• Prowadzić dolną i górną asekurację
Pytanie 94. U poszkodowanego porażonego prądem, zagrożenie życia spowodowane jest:
• zaburzeniem rytmu serca
• urazami kostno - stawowymi
• jeśli poszkodowany jest przytomny i nie doznał żadnych obrażeń i nie zgłasza dolegliwości, to nie ma zagrożenia
• uszkodzeniem nerek na skutek hemolizy krwinek
Pytanie 95. Czy możliwe jest wykorzystanie do prac na łodzi ratowniczej wodoodpornych reflektorów zasilanych z agregatu prądotwórczego:
• nie, jeżeli agregat nie posiada ważnych badań SEP
• tak, jeżeli maksymalne napięcie pracy tych urządzeń nie przekracza 24V
• w żadnym wypadku
Pytanie 96. Zaznacz prawidłową kolejność czynności ratowniczych wykonywanych podczas katastrof drogowych:
• dojazd, zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, działania ratownicze, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, działania ratownicze, zabezpieczenie terenu akcji, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, zabezpieczenie terenu akcji, działania ratownicze, zakończenie akcji
Pytanie 97. Strefa „0” jest to przestrzeń w której:
• przez cały czas lub długotrwale występuje zagrożenie wybuchowe
• występuje emisja materiału niebezpiecznego
• poziom stężenia materiału niebezpiecznego nie przekracza wartości NDS
Pytanie 98. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych na powierzchni wody, na brzegach akwenów i budowlach hydrotechnicznych winni być wyposażeni w:
• kombinezon ratunkowy, latarkę
• kamizelkę asekuracyjna, gwizdek, siekierę
• kamizelkę asekuracyjną, latarkę, nóż ratowniczy
Pytanie 99. Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego?
• od strony włókien rozciąganych
• kierunek prowadzenia rzazu nie ma znaczenia
• od strony włókien ściskanych
Pytanie 100. System trakcji elektrycznej stosowanej w polskim kolejnictwie:
• system prądu zmiennego 3000V (3kV).
• system prądu stałego 5000V (5kV).
• system prądu stałego 3000V (3kV).
• system prądu zmiennego 5000V (5kV).
Pytanie 101. Ratownictwo Wysokościowe z w zakresie podstawowym realizują:
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP + OSP.
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP,
• Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP gdzie została utworzona jest SGRW,
Pytanie 102. Jakim węzłem zabezpieczysz półwyblinkę podczas zjazdu ze wspinalni sportowej w celu zatrzymania się
• ósemką podwójną
• ósemką potrójną
• flagowym
Pytanie 103. Skrót CNG określa zasilanie samochodu:
• gazem propan – butan
• wodorem
• gazem ziemnym
Pytanie 104. Dekontaminacja wstępna przebiega w procesie :
• rozcieńczania, sorpcji, neutralizacji
• degradacji, sorpcji, utylizacji,
• neutralizacji, degradacji, utylizacji,
Pytanie 105. Wskaż błędne stwierdzenie: Praca ratownika w podparciu realizowana jest poprzez:
• wpięcie do liny poziomej
• pośrednie wpięcie w stały punkt asekuracyjny lub stanowisko
• wpięcie do liny pionowej
Pytanie 106. Wchodząc na lód celem udzielenia pomocy osobie uwięzionej w przeręblu, ratownik powinien:
• być ubrany w kamizelkę asekuracyjną i zabezpieczony liną
• być ubrany w skafander suchy
• posiadać sprzęt A,B,C
Pytanie 107. Termin LNG odnosi się do:
• fazy gazowej propanu-butanu
• fazy ciekłej propanu-butanu
• fazy ciekłej metanu
• fazy gazowej metanu
Pytanie 108. Czy podczas używania trójnogu ratowniczego i stosowania techniki dwóch lin druga lina powinna:
• być wpięta w niezależne stanowisko od trójnogu
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch przeciwstawnie skierowanych karabinków
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch pętli z taśmy
Pytanie 109. W jakim zakresie należy zabezpieczyć konstrukcje w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych
• w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników
• w całym obiekcie
• zabezpieczenie nie musi być wykonywane
Pytanie 110. Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:
• spłukanie niewielką ilością wody ponieważ pod jej wpływem kwas ulegnie rozłożeniu.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z wapnem palonym.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z piaskiem.
Pytanie 111. W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:
• biegniemy
• idziemy
• czołgamy się
Pytanie 112. Szyby hartowane w pojazdach powinniśmy usuwać za pomocą:
• zbijaka punktowego
• toporka
• rozpieracza hydraulicznego
Pytanie 113. Określić zadania PSP podczas katastrof budowlanych:
• transport poszkodowanych do placówki medycznej
• naprawa uszkodzeń sieci i urządzeń
• lokalizacja ewentualnych niewypałów
• rozpoznanie i zabezpieczenie terenu działania
Pytanie 114. Prawidłowa realizacja wykonania przebicia ściany w murze ceglanym za pomocą młotka i przecinaka wygląda następująco:
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z górnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w dół i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z środkowej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując kształt kwadratu,
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z dolnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie,
Pytanie 115. Nalepka zgodnie z przepisami ADR dla gazów niepalnych i nietrujących ma kolor:
• zielony,
• biały
• niebieski
Pytanie 116. Przy oparzeniu dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej najlepsze postępowanie to:
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podjecie decyzji o tlenoterapii biernej lub czynnej
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu, założenie rurki u-g lub rurki krtaniowej i rozpoczęcie stosownej tlenoterapii
Pytanie 117. Przesiąkanie wody przez wał przeciwpowodziowy jest najgroźniejsze, gdy:
• przesiąkająca woda jest brudna, z piaskiem
• przesiąkająca woda nie jest zanieczyszczona
• przesiąkająca woda jest czysta, ale wypływa strużką
Pytanie 118. Co oznacza liczba w dolnej części tablicy służącej do oznaczania przewozu materiałów niebezpiecznych
• zachowanie się substancji przy kontakcie z wodą,
• pozwala na zidentyfikowanie substancji na podstawie numeru ONZ, (UN)
• właściwości fizykochemiczne substancji,
Pytanie 119. Podchodzenia do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza w czasie pracy wirnika:
• dokonujemy w przemysłowym hełmie ochronnym
• zabrania się
• dokonujemy w kasku alpinistycznym
Pytanie 120. Materiał samozapalny oznakowany jest nalepką:
• d
• b
• a
• c
Pytanie 121. Obciążenie, którego wartość jest niezmienna podczas oddziaływania na konstrukcję obiektu budowlanego, to obciążenie:
• spoczynkowe
• dynamiczne
• statyczne
Pytanie 122. W procesie usuwania drzwi przednich samochodu osobowego na miejscu katastrofy drogowej, metodą ułatwienia dostępu do zawiasów jest:
• usunięcie dolnej części słupka
• usunięcie części błotnika przedniego
• usunięcie zewnętrznego poszycia drzwi
Pytanie 123. Kto organizuje Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym w KSRG?
• terytorialnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego,
• właściwy terytorialnie Komendant Powiatowy lub Miejski PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
Pytanie 124. Przy dojeździe na miejsce zdarzenia, podczas uwolnienia substancji niebezpiecznej, należy dojeżdżać jak najbliżej miejsca zdarzenia, tj.:
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 100 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 50 m
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 50 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 100 m
• Dla substancji trujących i wybuchowych nie bliżej niż 50 m
Pytanie 125. Dekontaminację wstępną realizuje się :
• po każdorazowym powrocie z akcji do jednostki
• po za terenem akcji ratownictwa chemicznego, w strażnicy lub specjalnym do tego przeznaczonym miejscu,
• bezpośrednio po zakończeniu działań, najczęściej na terenie akcji ratownictwa chemicznego,
Pytanie 126. Rojnica służy do:
• osłabienia agresywności roju pszczół
• zbierania i transportu roju pszczół
• zabezpieczenia ratownika
Pytanie 127. Minimalne zabezpieczenie medyczne w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń jednostek realizujących zadania podstawowe na akwenach powinno zawierać:
• zestaw do tlenoterapii (zapas tlenu 1500l)
• samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem
• zestaw ratownictwa medycznego R 1 z deską ortopedyczną
Pytanie 128. Gotowość operacyjna w zakresie podstawowym, ma być osiągnięta w czasie:
• Niezwłocznie
• 15 min
• 20 min
Pytanie 129. Ile powinna wynosić maksymalna odległość między dwoma stemplami zabezpieczającymi naruszony strop?
• 2 metry
• 1,5 metra
• 1 metr
Pytanie 130. Zjawisko konwekcji powoduje, że obłok gazowy:
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
• unosi się
• ścieli się tuż przy ziemi
Pytanie 131. Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:
• kanał ogólnopolski ratowniczy
• kanał 40
• KSWL UO2
Pytanie 132. Do miejsca zdarzenia chemicznego należy podjeżdżać od strony:
• pod wiatr.
• nawietrznej,
• zawietrznej,
Pytanie 133. Rzaz podcinający powinien wynosić:
• 1/3 średnicy drzewa,
• 2/3 średnicy drzewa.
• 1/8 średnicy drzewa,
Pytanie 134. W jakiej odległości podczas zagrożenia spowodowanego rozlewem cieczy, można wstępnie wyznaczyć strefę I:
• 150 m
• 200 m
• 50 m
Pytanie 135. Rozlaną z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu benzynę neutralizujemy:
• Wodorowęglanem sodu, a następnie pianą gaśniczą.
• Sorbentem lub piaskiem, a następnie roztworem detergentów.
• Benzyna, tak jak inne substancje ropopochodne nie podlega neutralizacji;
Pytanie 136. Który węzeł służy do zabezpieczenia węzła półwyblinka przed samoczynnym rozwiązaniem:
• flagowy,
• ratowniczy.
• ósemka,
Pytanie 137. Neutralizacja jest to:
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych przez ciała porowate,
• chemiczny proces zobojętniania chemicznie aktywnych substancji niebezpiecznych,
• proces dyfuzyjnego przenikania składnika jednej fazy w głąb drugiej, zachodzący podczas bezprzeponowego zetknięcia obu faz.
Pytanie 138. Zaznacz prawidłowy sposób odłączenie przewodów instalacji od akumulatora:
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu.
• o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji.
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu.
• nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów.
Pytanie 139. Wysokość nominalna przewodów elektrycznych trakcji kolejowej, licząc od główki szyny wynosi:
• 4,2 m
• 5,9 m
• 6,55 m
• 5,25 m
Pytanie 140. W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy informację o niebezpieczeństwie przekażesz:
• podczas lądowania śmigłowca nie ma już możliwości przekazania informacji o niebezpieczeństwie
• za pomocą łączności radiowej
• za pomocą znaku/gestu „nie lądować” (jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tułowia symbolizująca literę N)
Pytanie 141. Na pokrycie barwne butli z azotem składają się następujące kolory
• brązowy i szary
• żółty i szary
• czarny i szary
Pytanie 142. Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:
• zabezpieczenie śladów pomocnych w określeniu przyczyn katastrofy
• zabezpieczenie mienia poszkodowanych oraz majątku PKP
• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
Pytanie 143. Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:
• woda jako zalecany środek gaśniczy
• przewożona substancja nie w chodzi w niebezpieczny kontakt z wodą
• absolutny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą
Pytanie 144. Jakiego rodzaju sprzęt można wykorzystać podczas budowaniu układów przy wydobywaniu poszkodowanych z zagłębień terenowych, studni, studzienek, szachtów technicznych?
• Trójnóg ratowniczy
• wszystkie poprawne
• Drabiny nasadkowe
• Aparat Rollgliss
Pytanie 145. Pole składowania narzędzi podczas prowadzenia działań ratowniczych na drodze powinno być zlokalizowane:
• bezpośrednio przy samochodzie ratowniczym
• bezpośrednio przy pojeździe uszkodzonym
• w odległości ok.3m od pojazdu uszkodzonego
Pytanie 146. Pokrycie rozlewu substancji ropopochodnych pianą gaśniczą ma na celu:
• widoczne oznakowanie miejsca rozlewiska
• obniżenie procesu parowania lotnych związków mogących spowodować pożar
• neutralizuje substancję ropopochodną
Pytanie 147. Wytrzymałość liny po zawiązaniu węzła ( z zakresu podstawowego) wynosi:
• 20% wytrzymałości liny,
• 2/3 wytrzymałości liny
• 50%wytrzymałości liny,
Pytanie 148. Pole sprzętowe tworzymy po to by:
• by można było wyciągnąć sprzęt
• by wykonać tam jego konserwację
• by nie zabrudził się sprzęt hydrauliczny
• narzędzia i sprzęt były w jednym miejscu
Pytanie 149. Lokalizacja i likwidacja rozlanego oleju na akwenie polega na:
• postawieniu zapory pływającej i zbieranie plamy olejowej przy użyciu zbieracza
• postawieniu zapory pływającej i rozproszeniu plamy olejowej silnymi zwartymi prądami wody
• postawieniu zapory pływającej i pokryciu powierzchni rozlewiska pianą gaśniczą w celu ekologicznej neutralizacji
Pytanie 150. Napięcie w sieci miejskiej MZK zasilającej pojazdy szynowe wynosi:
• 3000V
• 100V
• 600V
Pytanie 151. Węzeł służący między innymi do zjazdu to:
• Flagowy
• Półwyblinka
• Wyblinka,
Pytanie 152. W konstrukcji zastrzałowo-rozporowej kąt pomiędzy belką rozporową i podporą nie powinien być większy niż:
• 75o
• 60o
• 45o
Pytanie 153. Prawidłowa kolejność faz usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wody to:
• usuwanie oleju z powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
Pytanie 154. Jaki węzeł musimy zabezpieczyć:
• Skrajny tatrzański (ratowniczy)
• Ósemka
• Kluczka
Pytanie 155. Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:
• koła
• kwadratu
• trójkąta
Pytanie 156. Eksplozymetr wykorzystujemy do:
• identyfikacji substancji niebezpiecznych
• pomiarów stężeń gazów wybuchowych
• pomiarów stężeń substancji toksycznych
Pytanie 157. Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego u osoby nieprzytomnej, udrożnienie dróg oddechowych polega na:
• odchyleniu głowy do tyłu z podtrzymaniem bródki
• jeśli stwierdzasz że oddycha, nie musisz nic robić z głową
• odchyleniu głowy do tyłu i założeniu rurki u-g
• wysunięciu żuchwy do przodu i podtrzymanie bródki
Pytanie 158. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego do działań poza terenem powiatu na teren własnego województwa może zadysponować:
• WSKR
• MSK lub PSK
• CPR
Pytanie 159. Upuszczając wodę z cieku rozkopujemy wał przeciwpowodziowy:
• od strony lądu
• od środka wału w obydwu kierunkach
• od strony wody
Pytanie 160. Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu:
• zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia.
• wyłączenie napięcia w sieci.
• uziemienie trakcji elektrycznej.
Pytanie 161. Półwyblinka to węzeł :
• Do łączenia liny
• Zjazdowy
• Zabezpieczający
Pytanie 162. Ile akumulatorów znajduje się w śmigłowcu EC 135 i gdzie ich szukać?
• jeden w dziobie śmigłowca
• jeden za tylnymi prawymi drzwiami
• dwa – po obu stronach śmigłowca, za przesuwnymi drzwiami
Pytanie 163. Oznakowanie liczbowe 40 (górne) na tablicy ostrzegawczej samochodu przewożącego materiały niebezpieczne oznacza:
• materiał utleniający
• materiał stały zapalny
• materiał silnie trujący
Pytanie 164. Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra?
• kluczki na rozrywanie
• półwyblinki
• podwójnego zderzakowego
Pytanie 165. Oznakowanie opakowania symbolem xn oznacza, że zawiera ono:
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję drażniącą
• substancję szkodliwą dla zdrowia
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu trującego;
Pytanie 166. Ósemka powtarzalna to węzeł służący do:
• zabezpieczenia liny,
• blokowania liny,
• mocowania liny
Pytanie 167. Dekontaminację dzielimy na:
• utylizacyjną i właściwą.
• wstępną i wtórną,
• wstępną i właściwą,
Pytanie 168. Pokrywa lodu o tej samej grubości:
• rodzaj akwenu nie ma znaczenia
• jest mocniejsza na wodzie płynącej
• jest mocniejsza na wodzie stojącej
Pytanie 169. Strażak, który przyjmuje śmigłowiec podchodzący do lądowania powinien ustawić się:
• mając wiatr w plecy
• mając wiatr w twarz
• mając wiatr z boku
Pytanie 170. Instalacja paliwowa w samolocie ma oznaczenie barwne:
• Czarne,
• Zielone.
• Żółte,
Pytanie 171. Pływanie łodzią z włączonym silnikiem w obrębie miejsca prowadzenia prac nurkowych jest :
• zależy od wielkości łodzi
• dozwolone przy małej prędkości łodzi
• całkowicie zabronione
Pytanie 172. Wykonywanie czynności ratowniczych polegających na zabezpieczeniu poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej dopuszczalne jest przez:
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego,
• Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego.
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego tylko i wyłącznie pod nadzorem dowódcy SGRW,
Pytanie 173. Jak należy ustawić pojazdy na miejscu zdarzenia chemicznego:
• najlepiej na podwyższeniu i zgodnie z kierunkiem wiatru
• bez znaczenia
• najlepiej na podwyższeniu i przeciwnie do kierunku wiatru
Pytanie 174. Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinien spełniać wymagania normy i posiadać certyfikaty:
• CE i spełniać normy PN i EN lub UIAA
• PZA
• CNOBP,
Pytanie 175. Na zewnętrznej warstwie poszycia kadłuba samolotu zazwyczaj zaznaczone są miejsca cięcia konstrukcji w celu wykonania dostępu do pasażerów uwięzionych wewnątrz. Na ogół oznaczenia te są wykonane farbą barwy:
• czerwonej
• Białej
• Żółtej
Pytanie 176. Po przybyciu zastępem gaśniczym na miejsce wycieku fazy ciekłej skroplonego gazu z uszkodzonej cysterny samochodowej, można podjąć następujące działania ratownicze w zakresie ratownictwa chemicznego:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, zatkanie miejsca wypływu zmoczoną wodą szmatą, oraz podaniu prądów mgłowych wody na bezpośrednie sąsiedztwo wycieku, a następnie dokonanie rozpoznania oceny sytuacji i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, identyfikacja substancji według numeru na tablicy ostrzegawczej, przekazanie danych do PSK/MSK i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, i monitorowanie sytuacji do czasu przybycia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego
Pytanie 177. Dotarcie do poszkodowanych zagruzowanych w rumowisku jest możliwe poprzez:
• wykonanie przekopu przez gruzowisko
• wykonanie wykopu
• odgruzowanie wejść do budynku
Pytanie 178. Zamiast trójnogu ratowniczego wykorzystasz:
• Dwa przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7
• Elementy znalezione na miejscu zdarzenia
• Drabinę słupkową
Pytanie 179. W jakim czasie powinien nastąpić wyjazd do zdarzenia w zakresie ratownictwa wysokościowego.
• gdy skompletujemy Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego.
• do 15 min. od zgłoszenia,
• natychmiast,
Pytanie 180. Czy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym wymagane jest stosowanie specjalistycznych technik lokalizacji osób znajdujących się w miejscach niedostępnych.
• tak
• nie
Pytanie 181. Mężczyzna w trakcie prac budowlanych został obficie obsypany wapnem, Twoje postępowanie to:
• otrzepujesz wapno z poszkodowanego bo jest nie szkodliwe a tylko dużo się kurzy
• zdejmujesz z niego odzież, pozostały materiał szkodliwy usuwasz mechanicznie ścierając, omiatając chroniąc oczy i drogi oddechowe a następnie spłukujesz obficie resztki wodą
• zdejmujesz odzież z niego i obficie i długo spłukujesz wodą, szczególnie okolicy twarzy bo ratujesz oczy i drogi oddechowe
• nie zdejmujesz z niego odzieży by nie było więcej pylenia i obficie polewasz wodą całego poszkodowanego pamiętając by go nie wychłodzić
Pytanie 182. Pole sprzętowe podczas działań ratownictwa drogowego umieścisz:
• Możliwie jak najbliżej miejsca działania
• W I strefie
• Najbliżej samochodu ratownictwa technicznego
• W II strefie
Pytanie 183. Zatrzaśnik służy do:
• zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości
• szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,
• łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,
Pytanie 184. W czasie akcji na akwenach pokrytych lodem bezwzględnym elementem wyposażenia ratownika jest:
• nakładki do butów(raki)
• uprząż ratownicza, kask lub hełm
• ubranie izolujące w odblaskowym kolorze
Pytanie 185. W jaki sprzęt specjalistyczny należy wyposażyć ratownika opuszczanego w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):
• aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie
• torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu
• oświetlenie, łączność, aparat powietrzny, detektor O2, CO
Pytanie 186. Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:
• zdecydowanie lżejszym od powietrza
• lżejszym od powietrza
• cięższym od powietrza
Pytanie 187. Zastawka stosowana jest:
• na wąskich ciekach wodnych
• jako zapora kierunkowa
• jako zapora doczyszczająca
Pytanie 188. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym polegające na dotarciu ratownika na wysokość z wykorzystaniem lin i sprzętu do autoasekuracji mogą być wykonywane przez:
• wszystkich ratowników pod warunkiem nadzorowania ich pracy przez dowódcę SGRW
• ratowników KSRG oraz spoza KSRG
• ratowników KSRG
Pytanie 189. Mocując poszkodowanego do noszy typu deska pasami zaczynamy
• od nóg
• od głowy
• w zależności od obrażeń
• od klatki piersiowej stabilizując głowę
• od miednicy
Pytanie 190. Ługami nazywamy:
• silne zasady
• silne kwasy
• mieszaninę kwasu z zasadą
Pytanie 191. Zabezpieczenie elementów budowlanych przy pomocy rozpory wykonujemy gdy:
• naprzeciwległe ściany schodzą się
• dwie ściany odchodzą od siebie
• strop grozi oberwaniem,
Pytanie 192. Zjawisko adsorpcji jest to:
• proces neutralizacji.
• pochłanianie polegające na utworzeniu cienkiej, cząsteczkowej warstwy na powierzchni sorbentu.
• proces zobojętniania.
• pochłanianie polegające na przenikaniu substancji do wewnątrz sorbentu.
Pytanie 193. Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu:
• 25-55 m
• 12-25 m
• 55-75 m
Pytanie 194. Na wyznaczonym miejscu lądowania śmigłowca zabrania się:
• zabezpieczyć teren przed wtargnięciem osób trzecich.
• oświetlić teren lądowiska,
• oznakować teren taśmą ostrzegawczą,
Pytanie 195. W wyniku doziemienia napowietrznej sieci energetycznej mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z:
• pola elektromagnetycznego.
• prądów błądzących.
• napięcia krokowego.
Pytanie 196. Zapory sorpcyjne:
• zapobiegają przedostaniu się poza nią grubej warstwy oleju
• ograniczają rozprzestrzeniania się warstwy rozlanego oleju w pierwszej fazie działań
• wykorzystuje się do zbierania resztek rozlanego oleju
Pytanie 197. Na łodzi ratowniczej obowiązkowym wyposażeniem jest:
• koło ratunkowe, rzutka ratunkowa
• torba R1, kołowrót ratunkowy
• rzutka ratunkowa, reflektor poszukiwawczy
Pytanie 198. Punkt dekontaminacji wstępnej znajduje się:
• w bezpośrednim miejscu prowadzonych działań (tj. w strefie I)
• w dowolnym miejscu strefy II
• w strefie II na pograniczu strefy I
Pytanie 199. Przy pomocy jakiego sprzętu można zastąpić brak trójnogu ratowniczego:
• bosaka
• dwóch przęseł drabiny nasadkowej
• stojaka hydrantowego
Pytanie 200. Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony, na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, następującym znakiem:
• Y
• W
• X
Pytanie 201. Podczas działań ratowniczych, na miejscu katastrofy budowlanej obowiązkowe jest używanie:
• uzbrojenia osobistego i indywidualnych środków ochrony
• sprzętu dielektrycznego
• gogli ochronnych
• butów wiązanych ponad kostkę
Pytanie 202. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń?
• katastrofa drogowa
• katastrofa chemiczna
• pożar
Pytanie 203. Zaznacz poprawną kolejność ustawienia systemu zapór olejowych na wodach powierzchniowych:
• zapora doczyszczająca, zapora główna, zapora pomocnicza.
• zapora główna, zapora pomocnicza, zapora doczyszczająca
• zapora pomocnicza, zapora główna, zapora doczyszczająca.
Pytanie 204. Technikę tzw. „trzecich drzwi” stosuje się w przypadku pojazdów:
• czterodrzwiowych (sedan)
• pięciodrzwiowych (hatchback)
• dwudrzwiowych (coup
Pytanie 205. Wskaż, w którym z poniższych zestawów występują wyłącznie gazy lżejsze od powietrza:
• siarkowodór, amoniak, chlor
• amoniak, metan, wodór
• metan, propan – butan, wodór
Pytanie 206. Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:
• zbijaka sprężynowego.
• piły do szyb.
• toporka.
• piły do metalu.
Pytanie 207. Pojazdem trakcyjnym nazywamy:
• zestaw wagonów kolejowych
• pojazd szynowy bez własnego źródła napędu
• pojazd szynowy z własnym źródłem napędu
Pytanie 208. Dekontaminacja wstępną przeprowadzamy:
• przed rozpoczęciem działań
• w jednostce
• na miejscu akcji
Pytanie 209. W czasie ćwiczeń i szkoleń na akwenach (łodzie) uczestnicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej :
• można odstąpić od wyposażenia uczestników środki ochrony indywidualnej jeżeli krępują ruchy, a na miejscu znajduje się ratownik WOPR
• zawsze
• tylko jeżeli głębokość akwenu w miejscu prowadzenia ćwiczeń przekracza 2m lub występuje kruchy lód
Pytanie 210. Miejsce podparcia pudła wagonu tramwajowego oznaczone jest symbolem w kształcie:
• trójkąta
• Koła
• Strzałki
Pytanie 211. Do wyposażenia JRG w zakresie ratownictwa wysokościowego (poziom Podstawowy) zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG (lipiec 2013 r.) należy:
• linka gospodarcza 20 metrów.
• lina alpinistyczna statyczna 50m,
• linka strażacka ratownicza ZL-20,
Pytanie 212. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia na akwenach polega na :
• ograniczeniu dostępu do miejsca zdarzenia wszelkimi dostępnymi sposobami w tym za pomocą taśmy ostrzegawczej, boji znakującej i jednostki pływającej
• asekuracji jednostką pływającą nad miejscem zdarzenia
• boji pływającej ustawionej w miejscu zdarzenia
Pytanie 213. Zasada układania worków z piaskiem metodą "duńską" mówi:
• układamy worki w całości wypełnione piaskiem na przemian w systemie „L”
• pełne worki układamy w systemie „konika szachowego”
• worki układamy tak aby część pełna worka spoczęła na części pustej worka poprzedniego pod kątem 90 stopni tworząc dwurzędowy wał
Pytanie 214. Zneutralizowanie substancji niebezpiecznej polega na:
• Zebraniu jej przy użyciu sorbentu
• Rozcieńczeniu jej dużą ilością wody
• Zobojętnieniu odpowiednią substancją
Pytanie 215. Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:
• bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych
• bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej
• bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej