Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:
• kominów
• ścian
• stropów
Pytanie 2. Oznakowanie opakowania symbolem xi oznacza, że zawiera ono:
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu łatwozapalnego;
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję drażniącą
• substancję szkodliwą dla zdrowia
Pytanie 3. Węzły kotwiące to:
• Wyblinka
• Ósemka pojedyncza, ósemka powrotna
• Węzeł flagowy
Pytanie 4. Wskaż błędne stwierdzenie: Praca ratownika w podparciu realizowana jest poprzez:
• pośrednie wpięcie w stały punkt asekuracyjny lub stanowisko
• wpięcie do liny pionowej
• wpięcie do liny poziomej
Pytanie 5. Gaz ziemny, wydobywający się z uszkodzonej w trakcie katastrofy budowlanej instalacji ma tendencję do:
• przemieszczania się w dolne partie gruzowiska.
• "ulatniania" się w górne partie atmosfery.
• tworzenia "chmury" bez zdolności do przemieszczania.
Pytanie 6. Dekontaminację dzielimy na:
• wstępną i wtórną,
• utylizacyjną i właściwą.
• wstępną i właściwą,
Pytanie 7. Do wyposażenia JRG w zakresie ratownictwa wysokościowego (poziom Podstawowy) zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG (lipiec 2013 r.) należy:
• linka gospodarcza 20 metrów.
• linka strażacka ratownicza ZL-20,
• lina alpinistyczna statyczna 50m,
Pytanie 8. Osoby postronne w miejscu lądowania śmigłowca LPR nie mogą podchodzić bliżej do miejsca lądowania niż na odległość:
• 30 m
• 25 m
• 12,5 m
Pytanie 9. U poszkodowanego porażonego prądem, zagrożenie życia spowodowane jest:
• urazami kostno - stawowymi
• jeśli poszkodowany jest przytomny i nie doznał żadnych obrażeń i nie zgłasza dolegliwości, to nie ma zagrożenia
• zaburzeniem rytmu serca
• uszkodzeniem nerek na skutek hemolizy krwinek
Pytanie 10. Którego węzła użyjesz przy wypuszczaniu liny do asekuracji ratownika?
• Ratowniczy
• Półwyblinka
• Wyblinka
Pytanie 11. Podczas wyboru kierunku obalania drzewa należy zwrócić uwagę na?
• kierunek wiatru [a]
• średnicę drzewa [b]
• b i c
• pochylenie drzewa [c]
• a i c
Pytanie 12. Jakiego rodzaju sprzęt można wykorzystać podczas budowaniu układów przy wydobywaniu poszkodowanych z zagłębień terenowych, studni, studzienek, szachtów technicznych?
• Aparat Rollgliss
• wszystkie poprawne
• Drabiny nasadkowe
• Trójnóg ratowniczy
Pytanie 13. Oznakowanie liczbowe 40 (górne) na tablicy ostrzegawczej samochodu przewożącego materiały niebezpieczne oznacza:
• materiał silnie trujący
• materiał stały zapalny
• materiał utleniający
Pytanie 14. W procesie usuwania drzwi przednich samochodu osobowego na miejscu katastrofy drogowej, metodą ułatwienia dostępu do zawiasów jest:
• usunięcie części błotnika przedniego
• usunięcie zewnętrznego poszycia drzwi
• usunięcie dolnej części słupka
Pytanie 15. Ratownictwo chemiczne to m.in.:
• zatrzymanie emisji do otoczenia materiałów, stwarzających zagrożenie dla życia , zdrowia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska naturalnego,
• eliminacja skutków działania człowieka lub natury powodujących skażenie środowiska naturalnego,
• przeprowadzenie ewakuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku z udziałem niebezpiecznego medium .
Pytanie 16. Zneutralizowanie substancji niebezpiecznej polega na:
• Zebraniu jej przy użyciu sorbentu
• Rozcieńczeniu jej dużą ilością wody
• Zobojętnieniu odpowiednią substancją
Pytanie 17. Wąglik to choroba zwierząt i ludzi, wywołuje ją:
• Bakteria
• Riketsja
• Wirus
Pytanie 18. Rozlaną z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu benzynę neutralizujemy:
• Wodorowęglanem sodu, a następnie pianą gaśniczą.
• Sorbentem lub piaskiem, a następnie roztworem detergentów.
• Benzyna, tak jak inne substancje ropopochodne nie podlega neutralizacji;
Pytanie 19. Różnice w wyszkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym należy kompensować w ramach:
• Doskonalenia zawodowego
• Szkoleń specjalistycznych
• Szkolenia kwalifikacyjnego.
Pytanie 20. Rzaz podcinający powinien wynosić:
• 1/8 średnicy drzewa,
• 1/3 średnicy drzewa,
• 2/3 średnicy drzewa.
Pytanie 21. Ługami nazywamy:
• silne zasady
• silne kwasy
• mieszaninę kwasu z zasadą
Pytanie 22. Dekontaminacja wstępną przeprowadzamy:
• w jednostce
• przed rozpoczęciem działań
• na miejscu akcji
Pytanie 23. Zaporę elastyczną można wykorzystać w celu:
• uszczelnienia zapory sztywnej
• pochłaniania substancji z powierzchni lustra wody
• określenia prędkości nurtu rzeki
Pytanie 24. Miejsce podparcia pudła wagonu tramwajowego oznaczone jest symbolem w kształcie:
• trójkąta
• Strzałki
• Koła
Pytanie 25. Zapory sorpcyjne:
• wykorzystuje się do zbierania resztek rozlanego oleju
• zapobiegają przedostaniu się poza nią grubej warstwy oleju
• ograniczają rozprzestrzeniania się warstwy rozlanego oleju w pierwszej fazie działań
Pytanie 26. Jaki węzeł musimy zabezpieczyć:
• Skrajny tatrzański (ratowniczy)
• Ósemka
• Kluczka
Pytanie 27. W zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego czynności ratownicze obejmują w szczególności dotarcie ratownika w dół za pomocą:
• opuszczenia strażaka metodą ułożenia liny w „U”,
• liny opuszczanej rękami strażaków z zastępu ratowniczo - gaśniczego.
• zjazdu z wykorzystaniem liny i przyrządów zjazdowych,
Pytanie 28. Do minimalnego zestawu sprzętu do działań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym należy:
• worek sprzętowy, bloczek ratowniczy, lina alpinistyczna dynamiczna 50m., karabinki stalowe, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
• worek typu jaskiniowy, bloczek pojedynczy ratowniczy, taśmy szyte min. 120 cm., lina alpinistyczna statyczna 50m., karabinki stalowe zakręcane HMS oraz szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
• żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,
Pytanie 29. W jakim czasie powinien nastąpić wyjazd do zdarzenia w zakresie ratownictwa wysokościowego.
• gdy skompletujemy Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego.
• natychmiast,
• do 15 min. od zgłoszenia,
Pytanie 30. Dekontaminacja wstępna przebiega w procesie :
• neutralizacji, degradacji, utylizacji,
• degradacji, sorpcji, utylizacji,
• rozcieńczania, sorpcji, neutralizacji
Pytanie 31. Prawidłowa realizacja wykonania przebicia ściany w murze ceglanym za pomocą młotka i przecinaka wygląda następująco:
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z górnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w dół i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z środkowej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując kształt kwadratu,
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z dolnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie,
Pytanie 32. Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony, na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, następującym znakiem:
• X
• W
• Y
Pytanie 33. Do zabezpieczenia przed przesiąkami wody przez korpus wału służy:
• poldery
• kanały ulgi
• włóknina filtracyjna
Pytanie 34. Pokrywa lodu o tej samej grubości:
• rodzaj akwenu nie ma znaczenia
• jest mocniejsza na wodzie płynącej
• jest mocniejsza na wodzie stojącej
Pytanie 35. Prawidłowa kolejność faz usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wody to:
• ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• usuwanie oleju z powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
Pytanie 36. Na zewnętrznej warstwie poszycia kadłuba samolotu zazwyczaj zaznaczone są miejsca cięcia konstrukcji w celu wykonania dostępu do pasażerów uwięzionych wewnątrz. Na ogół oznaczenia te są wykonane farbą barwy:
• Żółtej
• czerwonej
• Białej
Pytanie 37. Wykonywanie czynności ratowniczych polegających na zabezpieczeniu poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej dopuszczalne jest przez:
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego tylko i wyłącznie pod nadzorem dowódcy SGRW,
• Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego.
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego,
Pytanie 38. Minimalne wymiary miejsca lądowania dla śmigłowca LPR (EC135) w nocy wynoszą:
• 35x25
• 25x25
• 50x25
Pytanie 39. Na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG, którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności:
• odłączyć akumulator.
• zakręcić zawory przy zbiorniku z gazem.
• ustabilizować pojazd.
Pytanie 40. W zestawie ratownictwa medycznego R-1 do prowadzenia tlenoterapii biernej wysokimi stężeniami tlenu służy
• respirator [c]
• worek samorozprężalny z rezerwuarem [a]
• prawdziwe a i b
• prawdziwe a,b,c
• maska do tlenoterapii z rezerwuarem [b]
Pytanie 41. Rodzaje sprzętu i urządzeń ratowniczych stosowanych w budynkach:
• sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-600
• dźwigi pożarowe, drabiny i zewnętrzne schody ewakuacyjne, rękawy ratownicze, linkowe aparaty ratownicze, skokochrony
• działka z samochodu GCBA 6/32 typu 004 - wydajność wody wynosi 2400 l/min, wydajność piany ok. 30 m/min (dla Deteoru 1000)
Pytanie 42. Bezwzględny pewny punkt” do budowy stanowisk ratowniczych powinien:
• być to punkt mocowania z materiału sztucznego lub naturalnego, który gwarantuje nam odpowiednią stabilność i wytrzymałość
• Powinno być to tylko drzewo o średnicy powyżej 30 cm, gdyż ma dobrze rozwinięty system korzeniowy
• Być tylko metalowy, bo metal ma dużą wytrzymałość i jest twardy
Pytanie 43. Rozróżnia się dekontaminację:
• odkażającą.
• wstępną,
• ogólną,
Pytanie 44. Wytrzymałość liny po zawiązaniu węzła ( z zakresu podstawowego) wynosi:
• 20% wytrzymałości liny,
• 2/3 wytrzymałości liny
• 50%wytrzymałości liny,
Pytanie 45. Materiał silnie żrący o działaniu trującym oznaczamy następującym numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa:
• 886
• 686
• 668
Pytanie 46. Proces dekontaminacji można podzielić na:
• dwa etapy,
• cztery etapy.
• trzy etapy,
Pytanie 47. Awaryjne uszynienie sieci trakcyjnej polega na:
• połączeniu metalową linka obu szyn
• połączeniu metalową linką przewodu elektrycznego z jedną szyną
• połączeniu metalowa linka słupa trakcyjnego z przewodem jezdnym
Pytanie 48. Pierwszą czynnością podczas niesienia pomocy osobie porwanej przez wodę powodziową powinna być:
• wezwanie dodatkowych sił i środków
• próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym
• wejście do wody celem jak najszybszego wydobycia osoby porwanej
Pytanie 49. Neutralizacja jest to:
• chemiczny proces zobojętniania chemicznie aktywnych substancji niebezpiecznych,
• proces dyfuzyjnego przenikania składnika jednej fazy w głąb drugiej, zachodzący podczas bezprzeponowego zetknięcia obu faz.
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych przez ciała porowate,
Pytanie 50. Według przepisów ADR o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych znak X określa:
• materiał promieniotwórczy
• materiał niebezpiecznie reagujący z wodą
• substancje toksyczne i wybuchowe
Pytanie 51. Ósemka powtarzalna to węzeł służący do:
• zabezpieczenia liny,
• mocowania liny
• blokowania liny,
Pytanie 52. Półwyblinka to węzeł :
• Do łączenia liny
• Zjazdowy
• Zabezpieczający
Pytanie 53. W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy informację o niebezpieczeństwie przekażesz:
• podczas lądowania śmigłowca nie ma już możliwości przekazania informacji o niebezpieczeństwie
• za pomocą znaku/gestu „nie lądować” (jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tułowia symbolizująca literę N)
• za pomocą łączności radiowej
Pytanie 54. Wejście na pokład śmigłowca:
• jest możliwe tylko na wyraźne polecenie członka załogi śmigłowca
• maszyny nad lądowiskiem
• po przyziemieniu (zawisi
• jest możliwe po otrzymaniu komendy od operatora
Pytanie 55. Mężczyzna w trakcie prac budowlanych został obficie obsypany wapnem, Twoje postępowanie to:
• zdejmujesz odzież z niego i obficie i długo spłukujesz wodą, szczególnie okolicy twarzy bo ratujesz oczy i drogi oddechowe
• zdejmujesz z niego odzież, pozostały materiał szkodliwy usuwasz mechanicznie ścierając, omiatając chroniąc oczy i drogi oddechowe a następnie spłukujesz obficie resztki wodą
• nie zdejmujesz z niego odzieży by nie było więcej pylenia i obficie polewasz wodą całego poszkodowanego pamiętając by go nie wychłodzić
• otrzepujesz wapno z poszkodowanego bo jest nie szkodliwe a tylko dużo się kurzy
Pytanie 56. Zamiast trójnogu ratowniczego wykorzystasz:
• Drabinę słupkową
• Dwa przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7
• Elementy znalezione na miejscu zdarzenia
Pytanie 57. Jakie długości mają linki ratownicze stosowane w PSP:
• 25m i 35m
• 25m i 30m
• 20m i 30m
Pytanie 58. Na miejscu wypadku samochodowego gdy doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem LPG w pierwszej kolejności należy:
• dokonać stabilizacji pojazdu
• zakręcić zawór przy zbiorniku z gazem
• ewakuować poszkodowanych ze strefy zagrożenia
Pytanie 59. Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinien spełniać wymagania normy i posiadać certyfikaty:
• CNOBP,
• PZA
• CE i spełniać normy PN i EN lub UIAA
Pytanie 60. W czasie akcji na akwenach pokrytych lodem bezwzględnym elementem wyposażenia ratownika jest:
• ubranie izolujące w odblaskowym kolorze
• uprząż ratownicza, kask lub hełm
• nakładki do butów(raki)
Pytanie 61. Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:
• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
• zabezpieczenie śladów pomocnych w określeniu przyczyn katastrofy
• zabezpieczenie mienia poszkodowanych oraz majątku PKP
Pytanie 62. Działania ratownicze na akwenach w stopniu podstawowym należą do standardowych czynności ratowniczych :
• tylko jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w powiatach o najwyższym stopniu zagrożenia wodnego
• tylko specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego
• wszystkich jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP
Pytanie 63. Które z poniższych materiałów wytwarzają w zetknięciu z wodą gazy zapalne:
• sód, potas
• amoniak
• nadtlenek cynkowy
Pytanie 64. Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych metodą „duńską” worki napełniamy piaskiem w:
• 100% ich pojemności
• 75% ich pojemności
• 50% ich pojemności
Pytanie 65. W zestawie PSP R-1
• jest woda utleniona i jodyna w aerozolu [c]
• prawdziwe a i b
• znajduje się zestaw do płukania oka [a]
• prawdziwe abc
• jest 10 mtr przewód tlenowy [b]
Pytanie 66. Osobą odpowiedzialną za wybór bezpiecznego lądowiska na miejscu wypadku jest:
• d-ca akcji,
• pilot śmigłowca,
• kontroler ruchu lotniczego
Pytanie 67. Rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni wody to.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania sił grawitacji
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania reakcji egzotermicznej substancji.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania siły odśrodkowej cząsteczek oleju.
Pytanie 68. Ewakuacje łańcuchową osób podczas katastrofy lotniczej stosujemy gdy:
• pasażerowie i załoga samolotu znajdują się w dobrej kondycji i w pełni reagują na polecenia ratowników,
• pasażerowie i załoga samolotu wymagają delikatnego transportu do punktu medycznego
• pasażerowie i załoga nie reagują na polecenia ratowników i wymagają natychmiastowego transportu do punktu medycznego
Pytanie 69. Instalacja paliwowa w samolocie ma oznaczenie barwne:
• Czarne,
• Żółte,
• Zielone.
Pytanie 70. W wyniku doziemienia napowietrznej sieci energetycznej mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z:
• pola elektromagnetycznego.
• prądów błądzących.
• napięcia krokowego.
Pytanie 71. W nocy, przyjęcie śmigłowca LPR (EC135) odbywa się za pomocą:
• gestów strażaka stojącego poza obszarem wyznaczonego do lądowania prostokąta
• strażaków z oświetleniem nakierowanym na miejsce przyziemnienia śmigłowca
• gestów strażaka stojącego w środku wyznaczonego do lądowania prostokąta
Pytanie 72. Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra?
• podwójnego zderzakowego
• kluczki na rozrywanie
• półwyblinki
Pytanie 73. W jakiej odległości podczas zagrożenia spowodowanego rozlewem cieczy, można wstępnie wyznaczyć strefę I:
• 200 m
• 50 m
• 150 m
Pytanie 74. Dekontaminację wstępną realizuje się :
• bezpośrednio po zakończeniu działań, najczęściej na terenie akcji ratownictwa chemicznego,
• po każdorazowym powrocie z akcji do jednostki
• po za terenem akcji ratownictwa chemicznego, w strażnicy lub specjalnym do tego przeznaczonym miejscu,
Pytanie 75. Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:
• spłukanie niewielką ilością wody ponieważ pod jej wpływem kwas ulegnie rozłożeniu.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z wapnem palonym.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z piaskiem.
Pytanie 76. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego nie obejmują:
• samodzielne ratowanie życia i zdrowia i mienia, poprzez wykonanie czynności ratowniczych za pomocą technik linowych i sprzętu specjalistycznego w tym z wykorzystaniem śmigłowca,
• zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej,
• współdziałanie z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG (w tym między innymi: CSRG, GOPR, PLR, OSP spoza KSRG, PCK, PZA, TOPR).
Pytanie 77. Po przybyciu zastępem gaśniczym na miejsce wycieku fazy ciekłej skroplonego gazu z uszkodzonej cysterny samochodowej, można podjąć następujące działania ratownicze w zakresie ratownictwa chemicznego:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, zatkanie miejsca wypływu zmoczoną wodą szmatą, oraz podaniu prądów mgłowych wody na bezpośrednie sąsiedztwo wycieku, a następnie dokonanie rozpoznania oceny sytuacji i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, i monitorowanie sytuacji do czasu przybycia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, identyfikacja substancji według numeru na tablicy ostrzegawczej, przekazanie danych do PSK/MSK i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
Pytanie 78. Minimalne zabezpieczenie medyczne w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń jednostek realizujących zadania podstawowe na akwenach powinno zawierać:
• zestaw do tlenoterapii (zapas tlenu 1500l)
• samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem
• zestaw ratownictwa medycznego R 1 z deską ortopedyczną
Pytanie 79. Który węzeł służy do zabezpieczenia węzła półwyblinka przed samoczynnym rozwiązaniem:
• ratowniczy.
• flagowy,
• ósemka,
Pytanie 80. Deska lodowa przeznaczona jest do:
• bezpiecznego przemieszczania się ratowników i poszkodowanego po zamarzniętym akwenie
• zabezpieczenia otworów w pokrywie lodowej
• usuwania pokrywy lodowej
Pytanie 81. Zaznacz prawidłową kolejność czynności ratowniczych wykonywanych podczas katastrof drogowych:
• dojazd, zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, działania ratownicze, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, zabezpieczenie terenu akcji, działania ratownicze, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, działania ratownicze, zabezpieczenie terenu akcji, zakończenie akcji
Pytanie 82. Zjawisko konwekcji powoduje, że obłok gazowy:
• ścieli się tuż przy ziemi
• unosi się
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
Pytanie 83. Strażak, który przyjmuje śmigłowiec podchodzący do lądowania powinien ustawić się:
• mając wiatr w twarz
• mając wiatr w plecy
• mając wiatr z boku
Pytanie 84. Oznakowanie opakowania symbolem xn oznacza, że zawiera ono:
• substancję drażniącą
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu trującego;
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję szkodliwą dla zdrowia
Pytanie 85. Dotarcie do poszkodowanych zagruzowanych w rumowisku jest możliwe poprzez:
• odgruzowanie wejść do budynku
• wykonanie przekopu przez gruzowisko
• wykonanie wykopu
Pytanie 86. Mocując poszkodowanego do noszy typu deska pasami zaczynamy
• od miednicy
• od nóg
• od klatki piersiowej stabilizując głowę
• od głowy
• w zależności od obrażeń
Pytanie 87. Pływanie łodzią z włączonym silnikiem w obrębie miejsca prowadzenia prac nurkowych jest :
• całkowicie zabronione
• dozwolone przy małej prędkości łodzi
• zależy od wielkości łodzi
Pytanie 88. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego do działań poza terenem powiatu na teren własnego województwa może zadysponować:
• CPR
• WSKR
• MSK lub PSK
Pytanie 89. Kurtyny wodne sprawia się na terenie akcji ratownictwa chemicznego w celu:
• przeprowadzenie dekontaminacji
• związania lub rozpuszczenia par i gazów, co zwalnia przemieszczanie się obłoku gazowego;
• opłukania terenu skażonego
Pytanie 90. Czy możliwe jest wykorzystanie do prac na łodzi ratowniczej wodoodpornych reflektorów zasilanych z agregatu prądotwórczego:
• tak, jeżeli maksymalne napięcie pracy tych urządzeń nie przekracza 24V
• nie, jeżeli agregat nie posiada ważnych badań SEP
• w żadnym wypadku
Pytanie 91. Wywiad z osobami będącymi na miejscu zdarzenia, przeprowadza się w celu:
• pozyskania informacji potrzebnych do sporządzenia meldunku
• określenia liczby poszkodowanych
• uzyskania informacji potrzebnych do rozpoznania wstępnego
• realizacji wsparcia psychicznego
Pytanie 92. Przy dojeździe na miejsce zdarzenia, podczas uwolnienia substancji niebezpiecznej, należy dojeżdżać jak najbliżej miejsca zdarzenia, tj.:
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 50 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 100 m
• Dla substancji trujących i wybuchowych nie bliżej niż 50 m
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 100 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 50 m
Pytanie 93. Strefa „0” jest to przestrzeń w której:
• występuje emisja materiału niebezpiecznego
• przez cały czas lub długotrwale występuje zagrożenie wybuchowe
• poziom stężenia materiału niebezpiecznego nie przekracza wartości NDS
Pytanie 94. Pojęcie sorpcja dotyczy:
• powierzchniowego zatrzymywania substancji
• objętościowego i powierzchniowego zatrzymywania substancji
• objętościowego zatrzymywania substancji
Pytanie 95. Zabezpieczenie elementów budowlanych przy pomocy rozpory wykonujemy gdy:
• dwie ściany odchodzą od siebie
• naprzeciwległe ściany schodzą się
• strop grozi oberwaniem,
Pytanie 96. Przesiąkanie wody przez wał przeciwpowodziowy jest najgroźniejsze, gdy:
• przesiąkająca woda jest czysta, ale wypływa strużką
• przesiąkająca woda jest brudna, z piaskiem
• przesiąkająca woda nie jest zanieczyszczona
Pytanie 97. Podchodzenia do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza w czasie pracy wirnika:
• dokonujemy w przemysłowym hełmie ochronnym
• dokonujemy w kasku alpinistycznym
• zabrania się
Pytanie 98. Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:
• kanał ogólnopolski ratowniczy
• kanał 40
• KSWL UO2
Pytanie 99. Pole sprzętowe tworzymy po to by:
• by nie zabrudził się sprzęt hydrauliczny
• narzędzia i sprzęt były w jednym miejscu
• by wykonać tam jego konserwację
• by można było wyciągnąć sprzęt
Pytanie 100. Czy do działań podstawowych związanych z ratownictwem wodnym typu: ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych, podjecie z wody zwłok, ochrona budowli hydrotechnicznych konieczne jest dysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej:
• tak, jeżeli grupa działa na terenie województwa, na którym zaistniało zdarzenie
• tak, zawsze
• niekoniecznie
Pytanie 101. Czy dopuszczalna jest praca silnika łodzi motorowej na brzegu (na sucho):
• tak, w celu sprawdzenia działania ale w czasie nie dłuższym niż 1 minuta
• możliwa, ale tylko w czasie akcji ratowniczej na rzekach szybko płynących
• nie
Pytanie 102. W zakresie podstawowym strażak – ratownik może:
• Prowadzić dolną i górną asekurację
• Działać z pokładu śmigłowca
• Wyznaczać lądowisko i przyjmować śmigłowiec
Pytanie 103. Zaporę przeciwolejową – płaszczową stosuje się
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i spokojnym przepływie wody.
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i burzliwym przepływie wody.
• na każdym cieku i zbiorniku wodnym, niezależnie od szybkości przepływu wody.
Pytanie 104. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
• nr transportu,
• nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa.
• nr rozpoznawczy ONZ ( UN ) substancji,
Pytanie 105. Z jakimi zagrożeniami należy liczyć się przy działaniach, związanych z wydobywaniem poszkodowanych ze studni, studzienek kanalizacyjnych?
• Deficyt tlenowy [a]
• b i c
• Tlenek węgla [c]
• a i b
• Siarkowodór [b]
Pytanie 106. Kto organizuje Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym w KSRG?
• Komendant Wojewódzki PSP,
• właściwy terytorialnie Komendant Powiatowy lub Miejski PSP,
• terytorialnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego,
Pytanie 107. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym polegające na dotarciu ratownika na wysokość z wykorzystaniem lin i sprzętu do autoasekuracji mogą być wykonywane przez:
• wszystkich ratowników pod warunkiem nadzorowania ich pracy przez dowódcę SGRW
• ratowników KSRG oraz spoza KSRG
• ratowników KSRG
Pytanie 108. Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:
• Nieskuteczność działań, ponieważ nie wchłaniają tych substancji
• zapalenie się sorbentu
• poprawę wchłaniania substancji
Pytanie 109. Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić :
• minimum dwóch ratowników
• minimum jeden ratownik
• minimum czterech ratowników
Pytanie 110. Minimalna bezpieczna odległość od zerwanej linii trakcyjnej zasilającej pojazdy szynowe to:
• 5 metrów
• 10 metrów
• 8 metrów
Pytanie 111. Rojnica służy do:
• zabezpieczenia ratownika
• osłabienia agresywności roju pszczół
• zbierania i transportu roju pszczół
Pytanie 112. Zasada układania worków z piaskiem metodą "duńską" mówi:
• worki układamy tak aby część pełna worka spoczęła na części pustej worka poprzedniego pod kątem 90 stopni tworząc dwurzędowy wał
• pełne worki układamy w systemie „konika szachowego”
• układamy worki w całości wypełnione piaskiem na przemian w systemie „L”
Pytanie 113. W jakiej odległości od śmigłowca obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
• mniejszej, niż 25 metrów,
• mniejszej, niż 35 metrów,
• mniejszej, niż 50 metrów.
Pytanie 114. Zjawisko adsorpcji jest to:
• pochłanianie polegające na przenikaniu substancji do wewnątrz sorbentu.
• proces zobojętniania.
• proces neutralizacji.
• pochłanianie polegające na utworzeniu cienkiej, cząsteczkowej warstwy na powierzchni sorbentu.
Pytanie 115. Pole sprzętowe podczas działań ratownictwa drogowego umieścisz:
• Możliwie jak najbliżej miejsca działania
• W I strefie
• Najbliżej samochodu ratownictwa technicznego
• W II strefie
Pytanie 116. Węzeł służący między innymi do zjazdu to:
• Flagowy
• Wyblinka,
• Półwyblinka
Pytanie 117. Pokrycie rozlewu substancji ropopochodnych pianą gaśniczą ma na celu:
• neutralizuje substancję ropopochodną
• widoczne oznakowanie miejsca rozlewiska
• obniżenie procesu parowania lotnych związków mogących spowodować pożar
Pytanie 118. Przy pomocy jakiego sprzętu można zastąpić brak trójnogu ratowniczego:
• dwóch przęseł drabiny nasadkowej
• bosaka
• stojaka hydrantowego
Pytanie 119. Ratownictwo Wysokościowe z w zakresie podstawowym realizują:
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP + OSP.
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP,
• Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP gdzie została utworzona jest SGRW,
Pytanie 120. Nalepka zgodnie z przepisami ADR dla gazów niepalnych i nietrujących ma kolor:
• zielony,
• biały
• niebieski
Pytanie 121. Znakiem oznakowuje się budynek:
• częściowo zniszczony
• całkowicie zniszczony
• uszkodzony
Pytanie 122. Upuszczając wodę z cieku rozkopujemy wał przeciwpowodziowy:
• od strony lądu
• od strony wody
• od środka wału w obydwu kierunkach
Pytanie 123. W jaki sprzęt specjalistyczny należy wyposażyć ratownika opuszczanego w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):
• oświetlenie, łączność, aparat powietrzny, detektor O2, CO
• aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie
• torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu
Pytanie 124. Zastawka stosowana jest:
• jako zapora doczyszczająca
• na wąskich ciekach wodnych
• jako zapora kierunkowa
Pytanie 125. Technikę tzw. „trzecich drzwi” stosuje się w przypadku pojazdów:
• dwudrzwiowych (coup
• pięciodrzwiowych (hatchback)
• czterodrzwiowych (sedan)
Pytanie 126. Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego u osoby nieprzytomnej, udrożnienie dróg oddechowych polega na:
• odchyleniu głowy do tyłu i założeniu rurki u-g
• odchyleniu głowy do tyłu z podtrzymaniem bródki
• jeśli stwierdzasz że oddycha, nie musisz nic robić z głową
• wysunięciu żuchwy do przodu i podtrzymanie bródki
Pytanie 127. W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, rodzaj substancji identyfikujemy po:
• numerze na tablicy ostrzegawczej umieszczonej na cysternie
• wpływie substancji na środowisko
• zapachu
Pytanie 128. Punkt dekontaminacji wstępnej znajduje się:
• w bezpośrednim miejscu prowadzonych działań (tj. w strefie I)
• w dowolnym miejscu strefy II
• w strefie II na pograniczu strefy I
Pytanie 129. W konstrukcji zastrzałowo-rozporowej kąt pomiędzy belką rozporową i podporą nie powinien być większy niż:
• 60o
• 45o
• 75o
Pytanie 130. Na wyznaczonym miejscu lądowania śmigłowca zabrania się:
• zabezpieczyć teren przed wtargnięciem osób trzecich.
• oświetlić teren lądowiska,
• oznakować teren taśmą ostrzegawczą,
Pytanie 131. Pojazdem trakcyjnym nazywamy:
• zestaw wagonów kolejowych
• pojazd szynowy bez własnego źródła napędu
• pojazd szynowy z własnym źródłem napędu
Pytanie 132. Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:
• Degradacja
• spalenie
• Rozcieńczenie
Pytanie 133. Katastrofa budowlana to:
• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany kwalifikujący się do naprawy lub wymiany.
• gwałtowne zniszczenie wykonywanego albo istniejącego obiektu lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek i obudowy wykopów.
• awarie instalacji.
• awarie urządzeń budowlanych terenowych.
Pytanie 134. Wskaż, w którym z poniższych zestawów występują wyłącznie gazy lżejsze od powietrza:
• amoniak, metan, wodór
• siarkowodór, amoniak, chlor
• metan, propan – butan, wodór
Pytanie 135. Przy oparzeniu dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej najlepsze postępowanie to:
• udrożnienie dróg oddechowych i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu, założenie rurki u-g lub rurki krtaniowej i rozpoczęcie stosownej tlenoterapii
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podjecie decyzji o tlenoterapii biernej lub czynnej
Pytanie 136. Dekontaminacja wstępna sprzętu wykonywana jest:
• na miejscu akcji po każdym wyjściu ze strefy działań.
• w jednostce macierzystej po powrocie z akcji,
• na miejscu akcji po zakończeniu działań ratowniczych,
Pytanie 137. Czy do wydobycia np. ze studni osoby poszkodowanej, można użyć dźwigu (HDS itp.) ?
• Tak, ale tylko, jako punkt stanowiskowy
• Nie
• Tak, jeśli tylko przyspieszy to wydobycie osoby poszkodowanej
Pytanie 138. Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego?
• od strony włókien rozciąganych
• od strony włókien ściskanych
• kierunek prowadzenia rzazu nie ma znaczenia
Pytanie 139. Do przewozu złapanych węży służą:
• worki foliowe
• rojnice
• worki jutowe i bawełniane
Pytanie 140. Punkt dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej powinien znajdować się:
• od strony zawietrznej poza strefą oddziaływania substancji niebezpiecznej;
• przy punkcie wejścia do strefy skażonej;
• od strony nawietrznej w drugiej strefie działań.
Pytanie 141. Termin LNG odnosi się do:
• fazy ciekłej metanu
• fazy gazowej metanu
• fazy gazowej propanu-butanu
• fazy ciekłej propanu-butanu
Pytanie 142. Czy podczas używania trójnogu ratowniczego i stosowania techniki dwóch lin druga lina powinna:
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch pętli z taśmy
• być wpięta w niezależne stanowisko od trójnogu
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch przeciwstawnie skierowanych karabinków
Pytanie 143. Podczas działań ratowniczych prowadzonych w studniach ratownik powinien posiadać sprzęt ochrony dróg oddechowych:
• zawsze,
• wystarczy zestaw do tlenoterapii.
• gdy głębokość studni przekracza 5m.,
Pytanie 144. Pole składowania narzędzi podczas prowadzenia działań ratowniczych na drodze powinno być zlokalizowane:
• bezpośrednio przy samochodzie ratowniczym
• w odległości ok.3m od pojazdu uszkodzonego
• bezpośrednio przy pojeździe uszkodzonym
Pytanie 145. Na pokrycie barwne butli z azotem składają się następujące kolory
• czarny i szary
• brązowy i szary
• żółty i szary
Pytanie 146. Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:
• trójkąta
• kwadratu
• koła
Pytanie 147. Wchodząc na lód celem udzielenia pomocy osobie uwięzionej w przeręblu, ratownik powinien:
• być ubrany w skafander suchy
• posiadać sprzęt A,B,C
• być ubrany w kamizelkę asekuracyjną i zabezpieczony liną
Pytanie 148. W celu prawidłowego oznakowania strefy działań jeden ze strażaków:
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej wokół strefy działań.
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku dekontaminacji,
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku meldunkowego,
Pytanie 149. Napięcie w sieci miejskiej MZK zasilającej pojazdy szynowe wynosi:
• 600V
• 100V
• 3000V
Pytanie 150. Podczas działań ratowniczych przy powodzi opadowej letniej, strażak-ratownik powinien być zabezpieczony poprzez założenie:
• ubrania koszarowego z gumowcami
• ubrania bojowego z kamizelką asekuracyjną i gumowcami
• ubrania koszarowego z kamizelką asekuracyjną
Pytanie 151. Zjawisko "cofki" jest charakterystyczne dla powodzi:
• opadowych nawalnych
• roztopowych
• zimowych zatorowych, sztormowych
Pytanie 152. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń?
• katastrofa drogowa
• pożar
• katastrofa chemiczna
Pytanie 153. Ratownikami prowadzącymi działania pod wodą dowodzi bezpośrednio:
• wyznaczony strażak posiadający uprawnienia nurka kierującego pracami podwodnymi
• kierujący działaniem ratowniczym
• dowódca zmiany
Pytanie 154. Zjawisko "cofki" polega na:
• cofaniu się wezbranej wody do koryta rzeki
• postępowaniu fali wezbraniowej w górę biegu rzeki, powstające wskutek podnoszenia się poziomu wody w zbiorniku, do którego ów ciek uchodzi
• Zalewaniu terenu po przerwaniu przez wezbraną wodę wałów przeciwpowodziowych, postępującym w kierunku przeciwnym do biegu rzeki, aż do wyrównania rzędnych poziomu wody
Pytanie 155. Dekontaminację wstępną sprzętu użytego podczas akcji ratownictwa chemicznego wykonujemy:
• na miejscu prowadzonych działań
• częściowo na miejscu prowadzonych działań, częściowo po przyjeździe do jednostki
• po przyjeździe do jednostki
Pytanie 156. Absorpcja jest to:
• chemiczny proces zobojętniania toksycznego oddziaływania substancji niebezpiecznych, poprzez zmianę ich struktury chemicznej na nową nie stwarzającą zagrożenia,
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych całą objętością przez sorbent,
• przyspieszenie biodegradacji substancji niebezpiecznych,
Pytanie 157. Sanie lodowe mogą być wykorzystane w ratownictwie do przemieszczania się:
• po brzegu rzeki
• wyłącznie po zamarzniętych akwenach wodnych
• po powierzchni wody i lodu
Pytanie 158. Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:
• bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych
• bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej
• bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej
Pytanie 159. Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:
• absolutny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą
• woda jako zalecany środek gaśniczy
• przewożona substancja nie w chodzi w niebezpieczny kontakt z wodą
Pytanie 160. Jak nazywa się węzeł do zabezpieczenia samego siebie np. podczas wyciągania:
• ósemka
• skrajny tatrzański (ratowniczy)
• flagowy
Pytanie 161. Po wyjęciu osoby z wody( brak podejrzenia obrażeń kręgosłupa szyjnego) i stwierdzeniu, że jest ona nieprzytomna, działania ratownicze rozpoczynasz od:
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu, że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO od 5 wdechów,
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO w schemacie 30 : 2, jednocześnie przygotowujesz zestaw do tlenoterapii
• ułożeniu w pozycji umożliwiającej wylanie wody z dróg oddechowych by móc prowadzić tlenoterapię
• udrożnienia dróg oddechowych i w przypadku stwierdzenia braku oddechu odsysasz zalegającą wodę bo blokuje drogi oddechowe
Pytanie 162. W samolocie instalacja oznaczona kolorem brązowym jest to:
• instalacja olejowa i smarowania,
• instalacja hydrauliczna,
• instalacja paliwowa,
Pytanie 163. Do miejsca zdarzenia chemicznego należy podjeżdżać od strony:
• pod wiatr.
• nawietrznej,
• zawietrznej,
Pytanie 164. Gotowość operacyjna w zakresie podstawowym, ma być osiągnięta w czasie:
• 15 min
• 20 min
• Niezwłocznie
Pytanie 165. Podczas zabezpieczania imprez na i przy akwenach, ratownicy używają kamizelek asekuracyjnych:
• bezwzględnie wszyscy
• tylko ci którzy są narażeni na wpadnięcie do wody z pomostu
• tylko ci którzy wykonują swoje zadania na jednostkach pływających
Pytanie 166. Elastyczna zapora pływająca na rzece w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy olejowej powinna być ustawiona:
• równolegle do kierunku prądu rzeki
• prostopadle do kierunku prądu rzeki
• ukośnie do kierunku prądu rzeki
Pytanie 167. Reduktor tlenowy zestawu ratownictwa medycznego R-1 umożliwia:
• przepływ tlenu do 15 l/min [b]
• prawdziwe b i c
• prawdziwe a i c
• zasilanie urządzeń z gniazda szybkozłącza tlenowego AGA [c]
• przepływ tlenu do 25 l/min [a]
Pytanie 168. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych na powierzchni wody, na brzegach akwenów i budowlach hydrotechnicznych winni być wyposażeni w:
• kombinezon ratunkowy, latarkę
• kamizelkę asekuracyjną, latarkę, nóż ratowniczy
• kamizelkę asekuracyjna, gwizdek, siekierę
Pytanie 169. W czasie ćwiczeń i szkoleń na akwenach (łodzie) uczestnicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej :
• zawsze
• tylko jeżeli głębokość akwenu w miejscu prowadzenia ćwiczeń przekracza 2m lub występuje kruchy lód
• można odstąpić od wyposażenia uczestników środki ochrony indywidualnej jeżeli krępują ruchy, a na miejscu znajduje się ratownik WOPR
Pytanie 170. Jak należy ustawić pojazdy na miejscu zdarzenia chemicznego:
• najlepiej na podwyższeniu i zgodnie z kierunkiem wiatru
• bez znaczenia
• najlepiej na podwyższeniu i przeciwnie do kierunku wiatru
Pytanie 171. Ile akumulatorów znajduje się w śmigłowcu EC 135 i gdzie ich szukać?
• dwa – po obu stronach śmigłowca, za przesuwnymi drzwiami
• jeden za tylnymi prawymi drzwiami
• jeden w dziobie śmigłowca
Pytanie 172. Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu:
• zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia.
• uziemienie trakcji elektrycznej.
• wyłączenie napięcia w sieci.
Pytanie 173. Materiał samozapalny oznakowany jest nalepką:
• b
• c
• a
• d
Pytanie 174. Dekontaminacja wstępna to:
• metoda polegająca na rozcieńczeniu, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego w miejscu zdarzenia.
• metoda polegająca na zebraniu sprzętu i odizolowaniu go od otoczenia w miejscu zdarzenia a następnie po przywiezieniu na teren JRG przeprowadzenie tzw. dekontaminacji właściwej czyli rozcieńczenia, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego znajdującego się na jego powierzchni.
• metoda polegająca na zmyciu wodą materiału niebezpiecznego a następnie wezwaniu służb drogowych w celu dalszej neutralizacji.
Pytanie 175. Numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa składa się z:
• z czterech cyfr
• dwóch lub trzech cyfr
• tylko dwóch cyfr
Pytanie 176. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia na akwenach polega na :
• asekuracji jednostką pływającą nad miejscem zdarzenia
• boji pływającej ustawionej w miejscu zdarzenia
• ograniczeniu dostępu do miejsca zdarzenia wszelkimi dostępnymi sposobami w tym za pomocą taśmy ostrzegawczej, boji znakującej i jednostki pływającej
Pytanie 177. Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:
• skafander nurkowy suchy
• kamizelkę asekuracyjną
• urządzenie ratowniczo-wyrównawcze
Pytanie 178. Czy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym wymagane jest stosowanie specjalistycznych technik lokalizacji osób znajdujących się w miejscach niedostępnych.
• nie
• tak
Pytanie 179. System trakcji elektrycznej stosowanej w polskim kolejnictwie:
• system prądu zmiennego 5000V (5kV).
• system prądu stałego 3000V (3kV).
• system prądu zmiennego 3000V (3kV).
• system prądu stałego 5000V (5kV).
Pytanie 180. Do ewakuacji poszkodowanego ze studni wykorzystasz:
• Wyciągniesz poszkodowanego za pomocą samochodu
• Wykorzystasz trójnóg ratowniczy z wielokrążkiem
• Wydostaniesz poszkodowanego za pomocą siły rąk zakładając przy tym rękawiczki
Pytanie 181. Podczas działań ratowniczych, na miejscu katastrofy budowlanej obowiązkowe jest używanie:
• sprzętu dielektrycznego
• gogli ochronnych
• uzbrojenia osobistego i indywidualnych środków ochrony
• butów wiązanych ponad kostkę
Pytanie 182. Jaka substancja jest przesyłana rurociągiem oznaczonym kolorem fioletowym?
• kwas
• woda
• para wodna
Pytanie 183. Określić zadania PSP podczas katastrof budowlanych:
• transport poszkodowanych do placówki medycznej
• rozpoznanie i zabezpieczenie terenu działania
• lokalizacja ewentualnych niewypałów
• naprawa uszkodzeń sieci i urządzeń
Pytanie 184. W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja :
• przeciwpożarowa
• pneumatyczna
• paliwowa
• hydrauliczna
Pytanie 185. Ile powinna wynosić maksymalna odległość między dwoma stemplami zabezpieczającymi naruszony strop?
• 1 metr
• 2 metry
• 1,5 metra
Pytanie 186. Stabilizacja samochodu polega na :
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Podłożeniu klinów, klocków pod samochód, tak, aby nie zmieniał on swego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych
Pytanie 187. Obciążenie, którego wartość jest niezmienna podczas oddziaływania na konstrukcję obiektu budowlanego, to obciążenie:
• spoczynkowe
• dynamiczne
• statyczne
Pytanie 188. Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:
• zbijaka sprężynowego.
• piły do szyb.
• toporka.
• piły do metalu.
Pytanie 189. Zjawisko inwersji powoduje, że obłok gazowy:
• unosi się
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
• ścieli się przy ziemi
Pytanie 190. W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:
• czołgamy się
• idziemy
• biegniemy
Pytanie 191. Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu:
• 55-75 m
• 12-25 m
• 25-55 m
Pytanie 192. Co oznacza liczba w dolnej części tablicy służącej do oznaczania przewozu materiałów niebezpiecznych
• właściwości fizykochemiczne substancji,
• zachowanie się substancji przy kontakcie z wodą,
• pozwala na zidentyfikowanie substancji na podstawie numeru ONZ, (UN)
Pytanie 193. Zaznacz poprawną kolejność ustawienia systemu zapór olejowych na wodach powierzchniowych:
• zapora główna, zapora pomocnicza, zapora doczyszczająca
• zapora doczyszczająca, zapora główna, zapora pomocnicza.
• zapora pomocnicza, zapora główna, zapora doczyszczająca.
Pytanie 194. GGW to :
• najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym jeszcze może wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego
• jest to stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia –ustalone jako wartości średnie – które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń ,jeśli utrzymuje się ono w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej
• najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym może już wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego .
Pytanie 195. Wysokość nominalna przewodów elektrycznych trakcji kolejowej, licząc od główki szyny wynosi:
• 5,9 m
• 5,25 m
• 6,55 m
• 4,2 m
Pytanie 196. Zaznacz prawidłowy sposób odłączenie przewodów instalacji od akumulatora:
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu.
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu.
• nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów.
• o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji.
Pytanie 197. Zatrzaśnik służy do:
• zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości
• szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,
• łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,
Pytanie 198. W razie wycieku z cysterny, nieznanej substancji przed przystąpieniem do uszczelnienia w pierwszej kolejności należy:
• niezwłocznie przystąpić do rozłączania składu pociągu
• zabezpieczyć teren wokół cysterny przez podanie piany średniej
• przeprowadzić rozpoznanie i określić wyciekającą substancję
Pytanie 199. W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu należy:
• odczołgać się
• odbiec
• odturlać się
Pytanie 200. Proces dekontaminacji wstępnej realizowany jest w odniesieniu do:
• wszystkich powierzchni opuszczających teren skażony
• wyłącznie ubrań ochronnych ratowników
• ubrań ochronnych ratowników i wynoszonego sprzętu
Pytanie 201. Eksplozymetr wykorzystujemy do:
• pomiarów stężeń gazów wybuchowych
• identyfikacji substancji niebezpiecznych
• pomiarów stężeń substancji toksycznych
Pytanie 202. Lokalizacja i likwidacja rozlanego oleju na akwenie polega na:
• postawieniu zapory pływającej i pokryciu powierzchni rozlewiska pianą gaśniczą w celu ekologicznej neutralizacji
• postawieniu zapory pływającej i zbieranie plamy olejowej przy użyciu zbieracza
• postawieniu zapory pływającej i rozproszeniu plamy olejowej silnymi zwartymi prądami wody
Pytanie 203. Temperatura zapłonu paliwa lotniczego nafty (kerozyny) wynosi:
• 25-30 oC
• 38-50 oC
• 55-65 oC
Pytanie 204. Reguła dłoni to:
• to ocena powierzchni oparzenia poszkodowanego jego dłonią
• opis przekazywania informacji za pomocą gestów dłonią
• to reguła, że powierzchnia dłoni to 1% powierzchni ciała właściciela dłoni
• to ocena powierzchni oparzenia u poszkodowanego swoja dłonią
Pytanie 205. Szyby hartowane w pojazdach powinniśmy usuwać za pomocą:
• zbijaka punktowego
• rozpieracza hydraulicznego
• toporka
Pytanie 206. Działania ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną należy rozumieć jako:
• pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze
• działanie ratownicze
• akcję ratowniczą
Pytanie 207. Budynki niskie to:
• budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
Pytanie 208. Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:
• cięższym od powietrza
• lżejszym od powietrza
• zdecydowanie lżejszym od powietrza
Pytanie 209. Na łodzi ratowniczej obowiązkowym wyposażeniem jest:
• koło ratunkowe, rzutka ratunkowa
• rzutka ratunkowa, reflektor poszukiwawczy
• torba R1, kołowrót ratunkowy
Pytanie 210. Przy cięciu słupka „C” musimy uważać na:
• zbiorniki wysokociśnieniowe do napełniania kurtyn
• grubość słupka i jego skomplikowany profil
• elementy tapicerskie słupka
• szerokość słupka i tapicerkę
Pytanie 211. Jakim węzłem zabezpieczysz półwyblinkę podczas zjazdu ze wspinalni sportowej w celu zatrzymania się
• flagowym
• ósemką potrójną
• ósemką podwójną
Pytanie 212. Skrót CNG określa zasilanie samochodu:
• gazem propan – butan
• wodorem
• gazem ziemnym
Pytanie 213. W jakim zakresie należy zabezpieczyć konstrukcje w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych
• w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników
• zabezpieczenie nie musi być wykonywane
• w całym obiekcie
Pytanie 214. Po przyjeździe na miejsce wypadku, zastajesz poszkodowanego - przytomnego w studni. Twoje postępowanie przebiega wg. schematu:
• sprawdzasz stężenie gazów niebezpiecznych/ w przypadku braku gazów, rozstawiasz trójnóg/ opuszczasz ratownika do poszkodowanego
• rzucasz poszkodowanemu linę, by pozostał na powierzchni/ budujesz stanowisko przy użyciu sprzętu dostępnego na samochodzie/ opuszczasz ratownika po poszkodowanego
• wzywasz najbliższą SGRW i czekasz na przybycie
Pytanie 215. Dotarcie ratownika w dół z asekuracją z użyciem szelek bezpieczeństwa, lin , pętli stanowiskowych i węzłów zrealizujesz w oparciu o:
• drabiny, bezwzględnie pewny punktu mocowania (drzewo lub samochód pożarniczy itp.), zjazd na półwyblince,
• odpowiedź prawidłowa a i b
• dwie drabiny nasadkowe stanowiące trójnóg,