';

Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. W jakim zakresie należy zabezpieczyć konstrukcje w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych
• zabezpieczenie nie musi być wykonywane
• w całym obiekcie
• w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników
Pytanie 2. Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić :
• minimum czterech ratowników
• minimum dwóch ratowników
• minimum jeden ratownik
Pytanie 3. Zjawisko "cofki" jest charakterystyczne dla powodzi:
• zimowych zatorowych, sztormowych
• opadowych nawalnych
• roztopowych
Pytanie 4. W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu należy:
• odbiec
• odturlać się
• odczołgać się
Pytanie 5. Jaki węzeł musimy zabezpieczyć:
• Skrajny tatrzański (ratowniczy)
• Ósemka
• Kluczka
Pytanie 6. Czy dopuszczalna jest praca silnika łodzi motorowej na brzegu (na sucho):
• nie
• tak, w celu sprawdzenia działania ale w czasie nie dłuższym niż 1 minuta
• możliwa, ale tylko w czasie akcji ratowniczej na rzekach szybko płynących
Pytanie 7. GGW to :
• jest to stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia –ustalone jako wartości średnie – które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń ,jeśli utrzymuje się ono w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej
• najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym jeszcze może wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego
• najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym może już wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego .
Pytanie 8. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych na powierzchni wody, na brzegach akwenów i budowlach hydrotechnicznych winni być wyposażeni w:
• kamizelkę asekuracyjną, latarkę, nóż ratowniczy
• kamizelkę asekuracyjna, gwizdek, siekierę
• kombinezon ratunkowy, latarkę
Pytanie 9. Działania ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną należy rozumieć jako:
• działanie ratownicze
• akcję ratowniczą
• pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze
Pytanie 10. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
• nr transportu,
• nr rozpoznawczy ONZ ( UN ) substancji,
• nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa.
Pytanie 11. Czy do działań podstawowych związanych z ratownictwem wodnym typu: ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych, podjecie z wody zwłok, ochrona budowli hydrotechnicznych konieczne jest dysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej:
• tak, zawsze
• tak, jeżeli grupa działa na terenie województwa, na którym zaistniało zdarzenie
• niekoniecznie
Pytanie 12. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego nie obejmują:
• współdziałanie z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG (w tym między innymi: CSRG, GOPR, PLR, OSP spoza KSRG, PCK, PZA, TOPR).
• samodzielne ratowanie życia i zdrowia i mienia, poprzez wykonanie czynności ratowniczych za pomocą technik linowych i sprzętu specjalistycznego w tym z wykorzystaniem śmigłowca,
• zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej,
Pytanie 13. Termin LNG odnosi się do:
• fazy gazowej metanu
• fazy ciekłej metanu
• fazy ciekłej propanu-butanu
• fazy gazowej propanu-butanu
Pytanie 14. Ósemka powtarzalna to węzeł służący do:
• blokowania liny,
• mocowania liny
• zabezpieczenia liny,
Pytanie 15. W jakiej odległości od śmigłowca obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
• mniejszej, niż 25 metrów,
• mniejszej, niż 35 metrów,
• mniejszej, niż 50 metrów.
Pytanie 16. W celu prawidłowego oznakowania strefy działań jeden ze strażaków:
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej wokół strefy działań.
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku dekontaminacji,
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku meldunkowego,
Pytanie 17. Proces dekontaminacji można podzielić na:
• dwa etapy,
• cztery etapy.
• trzy etapy,
Pytanie 18. Rodzaje sprzętu i urządzeń ratowniczych stosowanych w budynkach:
• dźwigi pożarowe, drabiny i zewnętrzne schody ewakuacyjne, rękawy ratownicze, linkowe aparaty ratownicze, skokochrony
• działka z samochodu GCBA 6/32 typu 004 - wydajność wody wynosi 2400 l/min, wydajność piany ok. 30 m/min (dla Deteoru 1000)
• sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-600
Pytanie 19. Pierwszą czynnością podczas niesienia pomocy osobie porwanej przez wodę powodziową powinna być:
• wejście do wody celem jak najszybszego wydobycia osoby porwanej
• wezwanie dodatkowych sił i środków
• próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym
Pytanie 20. Wykonywanie czynności ratowniczych polegających na zabezpieczeniu poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej dopuszczalne jest przez:
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego,
• Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego.
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego tylko i wyłącznie pod nadzorem dowódcy SGRW,
Pytanie 21. Dekontaminacja wstępna przebiega w procesie :
• neutralizacji, degradacji, utylizacji,
• rozcieńczania, sorpcji, neutralizacji
• degradacji, sorpcji, utylizacji,
Pytanie 22. Dekontaminację wstępną realizuje się :
• po za terenem akcji ratownictwa chemicznego, w strażnicy lub specjalnym do tego przeznaczonym miejscu,
• po każdorazowym powrocie z akcji do jednostki
• bezpośrednio po zakończeniu działań, najczęściej na terenie akcji ratownictwa chemicznego,
Pytanie 23. Numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa składa się z:
• z czterech cyfr
• tylko dwóch cyfr
• dwóch lub trzech cyfr
Pytanie 24. Na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG, którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności:
• odłączyć akumulator.
• zakręcić zawory przy zbiorniku z gazem.
• ustabilizować pojazd.
Pytanie 25. Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:
• zabezpieczenie śladów pomocnych w określeniu przyczyn katastrofy
• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
• zabezpieczenie mienia poszkodowanych oraz majątku PKP
Pytanie 26. Do wyposażenia JRG w zakresie ratownictwa wysokościowego (poziom Podstawowy) zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG (lipiec 2013 r.) należy:
• lina alpinistyczna statyczna 50m,
• linka gospodarcza 20 metrów.
• linka strażacka ratownicza ZL-20,
Pytanie 27. Dekontaminacja wstępna sprzętu wykonywana jest:
• na miejscu akcji po każdym wyjściu ze strefy działań.
• w jednostce macierzystej po powrocie z akcji,
• na miejscu akcji po zakończeniu działań ratowniczych,
Pytanie 28. Wejście na pokład śmigłowca:
• jest możliwe po otrzymaniu komendy od operatora
• maszyny nad lądowiskiem
• jest możliwe tylko na wyraźne polecenie członka załogi śmigłowca
• po przyziemieniu (zawisi
Pytanie 29. Na łodzi ratowniczej obowiązkowym wyposażeniem jest:
• rzutka ratunkowa, reflektor poszukiwawczy
• torba R1, kołowrót ratunkowy
• koło ratunkowe, rzutka ratunkowa
Pytanie 30. Na wyznaczonym miejscu lądowania śmigłowca zabrania się:
• oświetlić teren lądowiska,
• oznakować teren taśmą ostrzegawczą,
• zabezpieczyć teren przed wtargnięciem osób trzecich.
Pytanie 31. Pojęcie sorpcja dotyczy:
• objętościowego i powierzchniowego zatrzymywania substancji
• powierzchniowego zatrzymywania substancji
• objętościowego zatrzymywania substancji
Pytanie 32. Gaz ziemny, wydobywający się z uszkodzonej w trakcie katastrofy budowlanej instalacji ma tendencję do:
• przemieszczania się w dolne partie gruzowiska.
• tworzenia "chmury" bez zdolności do przemieszczania.
• "ulatniania" się w górne partie atmosfery.
Pytanie 33. Rzaz podcinający powinien wynosić:
• 1/8 średnicy drzewa,
• 1/3 średnicy drzewa,
• 2/3 średnicy drzewa.
Pytanie 34. Przy oparzeniu dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej najlepsze postępowanie to:
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podjecie decyzji o tlenoterapii biernej lub czynnej
• udrożnienie dróg oddechowych i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu, założenie rurki u-g lub rurki krtaniowej i rozpoczęcie stosownej tlenoterapii
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podanie tlenu
Pytanie 35. Pole sprzętowe tworzymy po to by:
• narzędzia i sprzęt były w jednym miejscu
• by można było wyciągnąć sprzęt
• by wykonać tam jego konserwację
• by nie zabrudził się sprzęt hydrauliczny
Pytanie 36. Oznakowanie liczbowe 40 (górne) na tablicy ostrzegawczej samochodu przewożącego materiały niebezpieczne oznacza:
• materiał utleniający
• materiał stały zapalny
• materiał silnie trujący
Pytanie 37. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego do działań poza terenem powiatu na teren własnego województwa może zadysponować:
• MSK lub PSK
• WSKR
• CPR
Pytanie 38. Technikę tzw. „trzecich drzwi” stosuje się w przypadku pojazdów:
• pięciodrzwiowych (hatchback)
• czterodrzwiowych (sedan)
• dwudrzwiowych (coup
Pytanie 39. Wchodząc na lód celem udzielenia pomocy osobie uwięzionej w przeręblu, ratownik powinien:
• być ubrany w kamizelkę asekuracyjną i zabezpieczony liną
• być ubrany w skafander suchy
• posiadać sprzęt A,B,C
Pytanie 40. Instalacja paliwowa w samolocie ma oznaczenie barwne:
• Czarne,
• Zielone.
• Żółte,
Pytanie 41. Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:
• piły do metalu.
• zbijaka sprężynowego.
• toporka.
• piły do szyb.
Pytanie 42. Rojnica służy do:
• osłabienia agresywności roju pszczół
• zbierania i transportu roju pszczół
• zabezpieczenia ratownika
Pytanie 43. Jakiego rodzaju sprzęt można wykorzystać podczas budowaniu układów przy wydobywaniu poszkodowanych z zagłębień terenowych, studni, studzienek, szachtów technicznych?
• Drabiny nasadkowe
• wszystkie poprawne
• Trójnóg ratowniczy
• Aparat Rollgliss
Pytanie 44. Wysokość nominalna przewodów elektrycznych trakcji kolejowej, licząc od główki szyny wynosi:
• 4,2 m
• 5,25 m
• 5,9 m
• 6,55 m
Pytanie 45. Zjawisko konwekcji powoduje, że obłok gazowy:
• unosi się
• ścieli się tuż przy ziemi
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
Pytanie 46. W nocy, przyjęcie śmigłowca LPR (EC135) odbywa się za pomocą:
• gestów strażaka stojącego w środku wyznaczonego do lądowania prostokąta
• strażaków z oświetleniem nakierowanym na miejsce przyziemnienia śmigłowca
• gestów strażaka stojącego poza obszarem wyznaczonego do lądowania prostokąta
Pytanie 47. Różnice w wyszkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym należy kompensować w ramach:
• Doskonalenia zawodowego
• Szkoleń specjalistycznych
• Szkolenia kwalifikacyjnego.
Pytanie 48. Materiał silnie żrący o działaniu trującym oznaczamy następującym numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa:
• 886
• 668
• 686
Pytanie 49. Pokrywa lodu o tej samej grubości:
• jest mocniejsza na wodzie stojącej
• jest mocniejsza na wodzie płynącej
• rodzaj akwenu nie ma znaczenia
Pytanie 50. Rozlaną z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu benzynę neutralizujemy:
• Wodorowęglanem sodu, a następnie pianą gaśniczą.
• Sorbentem lub piaskiem, a następnie roztworem detergentów.
• Benzyna, tak jak inne substancje ropopochodne nie podlega neutralizacji;
Pytanie 51. W zakresie podstawowym strażak – ratownik może:
• Działać z pokładu śmigłowca
• Prowadzić dolną i górną asekurację
• Wyznaczać lądowisko i przyjmować śmigłowiec
Pytanie 52. W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja :
• przeciwpożarowa
• hydrauliczna
• paliwowa
• pneumatyczna
Pytanie 53. Wytrzymałość liny po zawiązaniu węzła ( z zakresu podstawowego) wynosi:
• 2/3 wytrzymałości liny
• 20% wytrzymałości liny,
• 50%wytrzymałości liny,
Pytanie 54. W jakim czasie powinien nastąpić wyjazd do zdarzenia w zakresie ratownictwa wysokościowego.
• do 15 min. od zgłoszenia,
• natychmiast,
• gdy skompletujemy Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego.
Pytanie 55. Lokalizacja i likwidacja rozlanego oleju na akwenie polega na:
• postawieniu zapory pływającej i rozproszeniu plamy olejowej silnymi zwartymi prądami wody
• postawieniu zapory pływającej i zbieranie plamy olejowej przy użyciu zbieracza
• postawieniu zapory pływającej i pokryciu powierzchni rozlewiska pianą gaśniczą w celu ekologicznej neutralizacji
Pytanie 56. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia na akwenach polega na :
• boji pływającej ustawionej w miejscu zdarzenia
• ograniczeniu dostępu do miejsca zdarzenia wszelkimi dostępnymi sposobami w tym za pomocą taśmy ostrzegawczej, boji znakującej i jednostki pływającej
• asekuracji jednostką pływającą nad miejscem zdarzenia
Pytanie 57. Pojazdem trakcyjnym nazywamy:
• pojazd szynowy bez własnego źródła napędu
• pojazd szynowy z własnym źródłem napędu
• zestaw wagonów kolejowych
Pytanie 58. W konstrukcji zastrzałowo-rozporowej kąt pomiędzy belką rozporową i podporą nie powinien być większy niż:
• 60o
• 45o
• 75o
Pytanie 59. Rozróżnia się dekontaminację:
• wstępną,
• odkażającą.
• ogólną,
Pytanie 60. Do zabezpieczenia przed przesiąkami wody przez korpus wału służy:
• poldery
• włóknina filtracyjna
• kanały ulgi
Pytanie 61. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń?
• katastrofa chemiczna
• pożar
• katastrofa drogowa
Pytanie 62. Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:
• urządzenie ratowniczo-wyrównawcze
• kamizelkę asekuracyjną
• skafander nurkowy suchy
Pytanie 63. Oznakowanie opakowania symbolem xn oznacza, że zawiera ono:
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję szkodliwą dla zdrowia
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu trującego;
• substancję drażniącą
Pytanie 64. Absorpcja jest to:
• przyspieszenie biodegradacji substancji niebezpiecznych,
• chemiczny proces zobojętniania toksycznego oddziaływania substancji niebezpiecznych, poprzez zmianę ich struktury chemicznej na nową nie stwarzającą zagrożenia,
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych całą objętością przez sorbent,
Pytanie 65. Strażak, który przyjmuje śmigłowiec podchodzący do lądowania powinien ustawić się:
• mając wiatr w plecy
• mając wiatr w twarz
• mając wiatr z boku
Pytanie 66. Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:
• absolutny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą
• woda jako zalecany środek gaśniczy
• przewożona substancja nie w chodzi w niebezpieczny kontakt z wodą
Pytanie 67. Po przybyciu zastępem gaśniczym na miejsce wycieku fazy ciekłej skroplonego gazu z uszkodzonej cysterny samochodowej, można podjąć następujące działania ratownicze w zakresie ratownictwa chemicznego:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, i monitorowanie sytuacji do czasu przybycia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, zatkanie miejsca wypływu zmoczoną wodą szmatą, oraz podaniu prądów mgłowych wody na bezpośrednie sąsiedztwo wycieku, a następnie dokonanie rozpoznania oceny sytuacji i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, identyfikacja substancji według numeru na tablicy ostrzegawczej, przekazanie danych do PSK/MSK i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
Pytanie 68. Temperatura zapłonu paliwa lotniczego nafty (kerozyny) wynosi:
• 25-30 oC
• 38-50 oC
• 55-65 oC
Pytanie 69. Podchodzenia do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza w czasie pracy wirnika:
• dokonujemy w kasku alpinistycznym
• dokonujemy w przemysłowym hełmie ochronnym
• zabrania się
Pytanie 70. Osoby postronne w miejscu lądowania śmigłowca LPR nie mogą podchodzić bliżej do miejsca lądowania niż na odległość:
• 30 m
• 12,5 m
• 25 m
Pytanie 71. Dotarcie do poszkodowanych zagruzowanych w rumowisku jest możliwe poprzez:
• wykonanie wykopu
• odgruzowanie wejść do budynku
• wykonanie przekopu przez gruzowisko
Pytanie 72. Ile akumulatorów znajduje się w śmigłowcu EC 135 i gdzie ich szukać?
• dwa – po obu stronach śmigłowca, za przesuwnymi drzwiami
• jeden w dziobie śmigłowca
• jeden za tylnymi prawymi drzwiami
Pytanie 73. Elastyczna zapora pływająca na rzece w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy olejowej powinna być ustawiona:
• ukośnie do kierunku prądu rzeki
• równolegle do kierunku prądu rzeki
• prostopadle do kierunku prądu rzeki
Pytanie 74. Zjawisko adsorpcji jest to:
• pochłanianie polegające na przenikaniu substancji do wewnątrz sorbentu.
• proces zobojętniania.
• pochłanianie polegające na utworzeniu cienkiej, cząsteczkowej warstwy na powierzchni sorbentu.
• proces neutralizacji.
Pytanie 75. Z jakimi zagrożeniami należy liczyć się przy działaniach, związanych z wydobywaniem poszkodowanych ze studni, studzienek kanalizacyjnych?
• Tlenek węgla [c]
• Deficyt tlenowy [a]
• a i b
• Siarkowodór [b]
• b i c
Pytanie 76. Zaznacz prawidłową kolejność czynności ratowniczych wykonywanych podczas katastrof drogowych:
• dojazd, zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, działania ratownicze, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, zabezpieczenie terenu akcji, działania ratownicze, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, działania ratownicze, zabezpieczenie terenu akcji, zakończenie akcji
Pytanie 77. Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:
• cięższym od powietrza
• lżejszym od powietrza
• zdecydowanie lżejszym od powietrza
Pytanie 78. Pływanie łodzią z włączonym silnikiem w obrębie miejsca prowadzenia prac nurkowych jest :
• dozwolone przy małej prędkości łodzi
• całkowicie zabronione
• zależy od wielkości łodzi
Pytanie 79. W zestawie ratownictwa medycznego R-1 do prowadzenia tlenoterapii biernej wysokimi stężeniami tlenu służy
• worek samorozprężalny z rezerwuarem [a]
• respirator [c]
• prawdziwe a,b,c
• prawdziwe a i b
• maska do tlenoterapii z rezerwuarem [b]
Pytanie 80. Jaka substancja jest przesyłana rurociągiem oznaczonym kolorem fioletowym?
• para wodna
• kwas
• woda
Pytanie 81. Określić zadania PSP podczas katastrof budowlanych:
• naprawa uszkodzeń sieci i urządzeń
• transport poszkodowanych do placówki medycznej
• rozpoznanie i zabezpieczenie terenu działania
• lokalizacja ewentualnych niewypałów
Pytanie 82. Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:
• ścian
• kominów
• stropów
Pytanie 83. Wąglik to choroba zwierząt i ludzi, wywołuje ją:
• Bakteria
• Wirus
• Riketsja
Pytanie 84. Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego?
• kierunek prowadzenia rzazu nie ma znaczenia
• od strony włókien rozciąganych
• od strony włókien ściskanych
Pytanie 85. Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:
• spalenie
• Degradacja
• Rozcieńczenie
Pytanie 86. Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu:
• zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia.
• uziemienie trakcji elektrycznej.
• wyłączenie napięcia w sieci.
Pytanie 87. W wyniku doziemienia napowietrznej sieci energetycznej mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z:
• prądów błądzących.
• pola elektromagnetycznego.
• napięcia krokowego.
Pytanie 88. Czy podczas używania trójnogu ratowniczego i stosowania techniki dwóch lin druga lina powinna:
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch przeciwstawnie skierowanych karabinków
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch pętli z taśmy
• być wpięta w niezależne stanowisko od trójnogu
Pytanie 89. Zaznacz poprawną kolejność ustawienia systemu zapór olejowych na wodach powierzchniowych:
• zapora główna, zapora pomocnicza, zapora doczyszczająca
• zapora doczyszczająca, zapora główna, zapora pomocnicza.
• zapora pomocnicza, zapora główna, zapora doczyszczająca.
Pytanie 90. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym polegające na dotarciu ratownika na wysokość z wykorzystaniem lin i sprzętu do autoasekuracji mogą być wykonywane przez:
• wszystkich ratowników pod warunkiem nadzorowania ich pracy przez dowódcę SGRW
• ratowników KSRG oraz spoza KSRG
• ratowników KSRG
Pytanie 91. Jakie długości mają linki ratownicze stosowane w PSP:
• 20m i 30m
• 25m i 35m
• 25m i 30m
Pytanie 92. Pole składowania narzędzi podczas prowadzenia działań ratowniczych na drodze powinno być zlokalizowane:
• bezpośrednio przy pojeździe uszkodzonym
• bezpośrednio przy samochodzie ratowniczym
• w odległości ok.3m od pojazdu uszkodzonego
Pytanie 93. W jaki sprzęt specjalistyczny należy wyposażyć ratownika opuszczanego w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):
• aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie
• oświetlenie, łączność, aparat powietrzny, detektor O2, CO
• torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu
Pytanie 94. W zestawie PSP R-1
• znajduje się zestaw do płukania oka [a]
• prawdziwe a i b
• jest woda utleniona i jodyna w aerozolu [c]
• jest 10 mtr przewód tlenowy [b]
• prawdziwe abc
Pytanie 95. Przesiąkanie wody przez wał przeciwpowodziowy jest najgroźniejsze, gdy:
• przesiąkająca woda nie jest zanieczyszczona
• przesiąkająca woda jest czysta, ale wypływa strużką
• przesiąkająca woda jest brudna, z piaskiem
Pytanie 96. Zapory sorpcyjne:
• wykorzystuje się do zbierania resztek rozlanego oleju
• zapobiegają przedostaniu się poza nią grubej warstwy oleju
• ograniczają rozprzestrzeniania się warstwy rozlanego oleju w pierwszej fazie działań
Pytanie 97. Zjawisko inwersji powoduje, że obłok gazowy:
• ścieli się przy ziemi
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
• unosi się
Pytanie 98. Minimalna bezpieczna odległość od zerwanej linii trakcyjnej zasilającej pojazdy szynowe to:
• 10 metrów
• 8 metrów
• 5 metrów
Pytanie 99. Dekontaminację dzielimy na:
• wstępną i właściwą,
• utylizacyjną i właściwą.
• wstępną i wtórną,
Pytanie 100. Szyby hartowane w pojazdach powinniśmy usuwać za pomocą:
• zbijaka punktowego
• rozpieracza hydraulicznego
• toporka
Pytanie 101. Zaporę elastyczną można wykorzystać w celu:
• uszczelnienia zapory sztywnej
• pochłaniania substancji z powierzchni lustra wody
• określenia prędkości nurtu rzeki
Pytanie 102. Kurtyny wodne sprawia się na terenie akcji ratownictwa chemicznego w celu:
• przeprowadzenie dekontaminacji
• opłukania terenu skażonego
• związania lub rozpuszczenia par i gazów, co zwalnia przemieszczanie się obłoku gazowego;
Pytanie 103. Podczas wyboru kierunku obalania drzewa należy zwrócić uwagę na?
• pochylenie drzewa [c]
• b i c
• kierunek wiatru [a]
• średnicę drzewa [b]
• a i c
Pytanie 104. Minimalne zabezpieczenie medyczne w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń jednostek realizujących zadania podstawowe na akwenach powinno zawierać:
• zestaw ratownictwa medycznego R 1 z deską ortopedyczną
• samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem
• zestaw do tlenoterapii (zapas tlenu 1500l)
Pytanie 105. Czy do wydobycia np. ze studni osoby poszkodowanej, można użyć dźwigu (HDS itp.) ?
• Tak, jeśli tylko przyspieszy to wydobycie osoby poszkodowanej
• Tak, ale tylko, jako punkt stanowiskowy
• Nie
Pytanie 106. Gotowość operacyjna w zakresie podstawowym, ma być osiągnięta w czasie:
• 15 min
• 20 min
• Niezwłocznie
Pytanie 107. Podczas działań ratowniczych przy powodzi opadowej letniej, strażak-ratownik powinien być zabezpieczony poprzez założenie:
• ubrania koszarowego z kamizelką asekuracyjną
• ubrania koszarowego z gumowcami
• ubrania bojowego z kamizelką asekuracyjną i gumowcami
Pytanie 108. Wywiad z osobami będącymi na miejscu zdarzenia, przeprowadza się w celu:
• realizacji wsparcia psychicznego
• określenia liczby poszkodowanych
• uzyskania informacji potrzebnych do rozpoznania wstępnego
• pozyskania informacji potrzebnych do sporządzenia meldunku
Pytanie 109. Dekontaminację wstępną sprzętu użytego podczas akcji ratownictwa chemicznego wykonujemy:
• na miejscu prowadzonych działań
• po przyjeździe do jednostki
• częściowo na miejscu prowadzonych działań, częściowo po przyjeździe do jednostki
Pytanie 110. Strefa „0” jest to przestrzeń w której:
• przez cały czas lub długotrwale występuje zagrożenie wybuchowe
• poziom stężenia materiału niebezpiecznego nie przekracza wartości NDS
• występuje emisja materiału niebezpiecznego
Pytanie 111. Napięcie w sieci miejskiej MZK zasilającej pojazdy szynowe wynosi:
• 100V
• 3000V
• 600V
Pytanie 112. Eksplozymetr wykorzystujemy do:
• pomiarów stężeń gazów wybuchowych
• identyfikacji substancji niebezpiecznych
• pomiarów stężeń substancji toksycznych
Pytanie 113. Według przepisów ADR o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych znak X określa:
• materiał niebezpiecznie reagujący z wodą
• substancje toksyczne i wybuchowe
• materiał promieniotwórczy
Pytanie 114. Deska lodowa przeznaczona jest do:
• zabezpieczenia otworów w pokrywie lodowej
• bezpiecznego przemieszczania się ratowników i poszkodowanego po zamarzniętym akwenie
• usuwania pokrywy lodowej
Pytanie 115. Węzły kotwiące to:
• Ósemka pojedyncza, ósemka powrotna
• Węzeł flagowy
• Wyblinka
Pytanie 116. Ratownikami prowadzącymi działania pod wodą dowodzi bezpośrednio:
• kierujący działaniem ratowniczym
• dowódca zmiany
• wyznaczony strażak posiadający uprawnienia nurka kierującego pracami podwodnymi
Pytanie 117. Do przewozu złapanych węży służą:
• worki foliowe
• worki jutowe i bawełniane
• rojnice
Pytanie 118. Zatrzaśnik służy do:
• zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości
• szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,
• łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,
Pytanie 119. Materiał samozapalny oznakowany jest nalepką:
• a
• c
• d
• b
Pytanie 120. Przy cięciu słupka „C” musimy uważać na:
• zbiorniki wysokociśnieniowe do napełniania kurtyn
• szerokość słupka i tapicerkę
• elementy tapicerskie słupka
• grubość słupka i jego skomplikowany profil
Pytanie 121. Na zewnętrznej warstwie poszycia kadłuba samolotu zazwyczaj zaznaczone są miejsca cięcia konstrukcji w celu wykonania dostępu do pasażerów uwięzionych wewnątrz. Na ogół oznaczenia te są wykonane farbą barwy:
• czerwonej
• Białej
• Żółtej
Pytanie 122. W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy informację o niebezpieczeństwie przekażesz:
• podczas lądowania śmigłowca nie ma już możliwości przekazania informacji o niebezpieczeństwie
• za pomocą znaku/gestu „nie lądować” (jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tułowia symbolizująca literę N)
• za pomocą łączności radiowej
Pytanie 123. Awaryjne uszynienie sieci trakcyjnej polega na:
• połączeniu metalowa linka słupa trakcyjnego z przewodem jezdnym
• połączeniu metalową linką przewodu elektrycznego z jedną szyną
• połączeniu metalową linka obu szyn
Pytanie 124. Reduktor tlenowy zestawu ratownictwa medycznego R-1 umożliwia:
• przepływ tlenu do 15 l/min [b]
• przepływ tlenu do 25 l/min [a]
• prawdziwe a i c
• prawdziwe b i c
• zasilanie urządzeń z gniazda szybkozłącza tlenowego AGA [c]
Pytanie 125. Do ewakuacji poszkodowanego ze studni wykorzystasz:
• Wydostaniesz poszkodowanego za pomocą siły rąk zakładając przy tym rękawiczki
• Wykorzystasz trójnóg ratowniczy z wielokrążkiem
• Wyciągniesz poszkodowanego za pomocą samochodu
Pytanie 126. Przy dojeździe na miejsce zdarzenia, podczas uwolnienia substancji niebezpiecznej, należy dojeżdżać jak najbliżej miejsca zdarzenia, tj.:
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 50 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 100 m
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 100 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 50 m
• Dla substancji trujących i wybuchowych nie bliżej niż 50 m
Pytanie 127. Ratownictwo Wysokościowe z w zakresie podstawowym realizują:
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP,
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP + OSP.
• Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP gdzie została utworzona jest SGRW,
Pytanie 128. Jak należy ustawić pojazdy na miejscu zdarzenia chemicznego:
• najlepiej na podwyższeniu i przeciwnie do kierunku wiatru
• najlepiej na podwyższeniu i zgodnie z kierunkiem wiatru
• bez znaczenia
Pytanie 129. Obciążenie, którego wartość jest niezmienna podczas oddziaływania na konstrukcję obiektu budowlanego, to obciążenie:
• statyczne
• spoczynkowe
• dynamiczne
Pytanie 130. Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu:
• 55-75 m
• 12-25 m
• 25-55 m
Pytanie 131. Po przyjeździe na miejsce wypadku, zastajesz poszkodowanego - przytomnego w studni. Twoje postępowanie przebiega wg. schematu:
• wzywasz najbliższą SGRW i czekasz na przybycie
• rzucasz poszkodowanemu linę, by pozostał na powierzchni/ budujesz stanowisko przy użyciu sprzętu dostępnego na samochodzie/ opuszczasz ratownika po poszkodowanego
• sprawdzasz stężenie gazów niebezpiecznych/ w przypadku braku gazów, rozstawiasz trójnóg/ opuszczasz ratownika do poszkodowanego
Pytanie 132. Miejsce podparcia pudła wagonu tramwajowego oznaczone jest symbolem w kształcie:
• trójkąta
• Strzałki
• Koła
Pytanie 133. Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego u osoby nieprzytomnej, udrożnienie dróg oddechowych polega na:
• odchyleniu głowy do tyłu z podtrzymaniem bródki
• jeśli stwierdzasz że oddycha, nie musisz nic robić z głową
• wysunięciu żuchwy do przodu i podtrzymanie bródki
• odchyleniu głowy do tyłu i założeniu rurki u-g
Pytanie 134. Ługami nazywamy:
• silne zasady
• mieszaninę kwasu z zasadą
• silne kwasy
Pytanie 135. Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony, na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, następującym znakiem:
• X
• Y
• W
Pytanie 136. Dekontaminacja wstępna to:
• metoda polegająca na zmyciu wodą materiału niebezpiecznego a następnie wezwaniu służb drogowych w celu dalszej neutralizacji.
• metoda polegająca na rozcieńczeniu, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego w miejscu zdarzenia.
• metoda polegająca na zebraniu sprzętu i odizolowaniu go od otoczenia w miejscu zdarzenia a następnie po przywiezieniu na teren JRG przeprowadzenie tzw. dekontaminacji właściwej czyli rozcieńczenia, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego znajdującego się na jego powierzchni.
Pytanie 137. Budynki niskie to:
• budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie
Pytanie 138. Zaznacz prawidłowy sposób odłączenie przewodów instalacji od akumulatora:
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu.
• o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji.
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu.
• nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów.
Pytanie 139. Upuszczając wodę z cieku rozkopujemy wał przeciwpowodziowy:
• od środka wału w obydwu kierunkach
• od strony wody
• od strony lądu
Pytanie 140. Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:
• KSWL UO2
• kanał ogólnopolski ratowniczy
• kanał 40
Pytanie 141. Ratownictwo chemiczne to m.in.:
• eliminacja skutków działania człowieka lub natury powodujących skażenie środowiska naturalnego,
• przeprowadzenie ewakuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku z udziałem niebezpiecznego medium .
• zatrzymanie emisji do otoczenia materiałów, stwarzających zagrożenie dla życia , zdrowia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska naturalnego,
Pytanie 142. Zasada układania worków z piaskiem metodą „duńską” mówi:
• worki układamy tak aby część pełna worka spoczęła na części pustej worka poprzedniego pod kątem 900 tworząc dwurzędowy wał
• pełne worki układamy w systemie „konika szachowego”
• układamy worki w całości wypełnione piaskiem na przemian w systemie „L”
Pytanie 143. Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z piaskiem.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z wapnem palonym.
• spłukanie niewielką ilością wody ponieważ pod jej wpływem kwas ulegnie rozłożeniu.
Pytanie 144. Mężczyzna w trakcie prac budowlanych został obficie obsypany wapnem, Twoje postępowanie to:
• nie zdejmujesz z niego odzieży by nie było więcej pylenia i obficie polewasz wodą całego poszkodowanego pamiętając by go nie wychłodzić
• zdejmujesz z niego odzież, pozostały materiał szkodliwy usuwasz mechanicznie ścierając, omiatając chroniąc oczy i drogi oddechowe a następnie spłukujesz obficie resztki wodą
• otrzepujesz wapno z poszkodowanego bo jest nie szkodliwe a tylko dużo się kurzy
• zdejmujesz odzież z niego i obficie i długo spłukujesz wodą, szczególnie okolicy twarzy bo ratujesz oczy i drogi oddechowe
Pytanie 145. Mocując poszkodowanego do noszy typu deska pasami zaczynamy
• od głowy
• w zależności od obrażeń
• od nóg
• od klatki piersiowej stabilizując głowę
• od miednicy
Pytanie 146. System trakcji elektrycznej stosowanej w polskim kolejnictwie:
• system prądu zmiennego 5000V (5kV).
• system prądu zmiennego 3000V (3kV).
• system prądu stałego 5000V (5kV).
• system prądu stałego 3000V (3kV).
Pytanie 147. W jakiej odległości podczas zagrożenia spowodowanego rozlewem cieczy, można wstępnie wyznaczyć strefę I:
• 50 m
• 150 m
• 200 m
Pytanie 148. Pole sprzętowe podczas działań ratownictwa drogowego umieścisz:
• Najbliżej samochodu ratownictwa technicznego
• Możliwie jak najbliżej miejsca działania
• W II strefie
• W I strefie
Pytanie 149. W czasie akcji na akwenach pokrytych lodem bezwzględnym elementem wyposażenia ratownika jest:
• nakładki do butów(raki)
• uprząż ratownicza, kask lub hełm
• ubranie izolujące w odblaskowym kolorze
Pytanie 150. W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, rodzaj substancji identyfikujemy po:
• zapachu
• numerze na tablicy ostrzegawczej umieszczonej na cysternie
• wpływie substancji na środowisko
Pytanie 151. Prawidłowa realizacja wykonania przebicia ściany w murze ceglanym za pomocą młotka i przecinaka wygląda następująco:
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z dolnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie,
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z górnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w dół i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z środkowej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując kształt kwadratu,
Pytanie 152. Rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni wody to.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania reakcji egzotermicznej substancji.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania siły odśrodkowej cząsteczek oleju.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania sił grawitacji
Pytanie 153. Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych metodą „duńską” worki napełniamy piaskiem w:
• 100% ich pojemności
• 75% ich pojemności
• 50% ich pojemności
Pytanie 154. Ile powinna wynosić maksymalna odległość między dwoma stemplami zabezpieczającymi naruszony strop?
• 2 metry
• 1 metr
• 1,5 metra
Pytanie 155. W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:
• idziemy
• czołgamy się
• biegniemy
Pytanie 156. Wskaż, w którym z poniższych zestawów występują wyłącznie gazy lżejsze od powietrza:
• amoniak, metan, wodór
• metan, propan – butan, wodór
• siarkowodór, amoniak, chlor
Pytanie 157. Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra?
• podwójnego zderzakowego
• kluczki na rozrywanie
• półwyblinki
Pytanie 158. W czasie ćwiczeń i szkoleń na akwenach (łodzi
• zawsze
• można odstąpić od wyposażenia uczestników środki ochrony indywidualnej jeżeli krępują ruchy, a na miejscu znajduje się ratownik WOPR
• tylko jeżeli głębokość akwenu w miejscu prowadzenia ćwiczeń przekracza 2m lub występuje kruchy lód
• uczestnicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej :
Pytanie 159. Podczas działań ratowniczych, na miejscu katastrofy budowlanej obowiązkowe jest używanie:
• sprzętu dielektrycznego
• butów wiązanych ponad kostkę
• uzbrojenia osobistego i indywidualnych środków ochrony
• gogli ochronnych
Pytanie 160. Kto organizuje Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym w KSRG?
• terytorialnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• właściwy terytorialnie Komendant Powiatowy lub Miejski PSP,
Pytanie 161. Czy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym wymagane jest stosowanie specjalistycznych technik lokalizacji osób znajdujących się w miejscach niedostępnych.
• nie
• tak
Pytanie 162. W procesie usuwania drzwi przednich samochodu osobowego na miejscu katastrofy drogowej, metodą ułatwienia dostępu do zawiasów jest:
• usunięcie zewnętrznego poszycia drzwi
• usunięcie części błotnika przedniego
• usunięcie dolnej części słupka
Pytanie 163. Przy pomocy jakiego sprzętu można zastąpić brak trójnogu ratowniczego:
• dwóch przęseł drabiny nasadkowej
• bosaka
• stojaka hydrantowego
Pytanie 164. Półwyblinka to węzeł :
• Zjazdowy
• Zabezpieczający
• Do łączenia liny
Pytanie 165. Do miejsca zdarzenia chemicznego należy podjeżdżać od strony:
• pod wiatr.
• zawietrznej,
• nawietrznej,
Pytanie 166. Węzeł służący między innymi do zjazdu to:
• Flagowy
• Półwyblinka
• Wyblinka,
Pytanie 167. Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:
• bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych
• bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej
• bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej
Pytanie 168. Dekontaminacja wstępną przeprowadzamy:
• w jednostce
• na miejscu akcji
• przed rozpoczęciem działań
Pytanie 169. Sanie lodowe mogą być wykorzystane w ratownictwie do przemieszczania się:
• po powierzchni wody i lodu
• wyłącznie po zamarzniętych akwenach wodnych
• po brzegu rzeki
Pytanie 170. Zneutralizowanie substancji niebezpiecznej polega na:
• Zobojętnieniu odpowiednią substancją
• Rozcieńczeniu jej dużą ilością wody
• Zebraniu jej przy użyciu sorbentu
Pytanie 171. Czy możliwe jest wykorzystanie do prac na łodzi ratowniczej wodoodpornych reflektorów zasilanych z agregatu prądotwórczego:
• w żadnym wypadku
• nie, jeżeli agregat nie posiada ważnych badań SEP
• tak, jeżeli maksymalne napięcie pracy tych urządzeń nie przekracza 24V
Pytanie 172. U poszkodowanego porażonego prądem, zagrożenie życia spowodowane jest:
• urazami kostno - stawowymi
• zaburzeniem rytmu serca
• jeśli poszkodowany jest przytomny i nie doznał żadnych obrażeń i nie zgłasza dolegliwości, to nie ma zagrożenia
• uszkodzeniem nerek na skutek hemolizy krwinek
Pytanie 173. Minimalne wymiary miejsca lądowania dla śmigłowca LPR (EC135) w nocy wynoszą:
• 35x25
• 50x25
• 25x25
Pytanie 174. W samolocie instalacja oznaczona kolorem brązowym jest to:
• instalacja paliwowa,
• instalacja hydrauliczna,
• instalacja olejowa i smarowania,
Pytanie 175. Punkt dekontaminacji wstępnej znajduje się:
• w dowolnym miejscu strefy II
• w bezpośrednim miejscu prowadzonych działań (tj. w strefie I)
• w strefie II na pograniczu strefy I
Pytanie 176. Wskaż błędne stwierdzenie: Praca ratownika w podparciu realizowana jest poprzez:
• pośrednie wpięcie w stały punkt asekuracyjny lub stanowisko
• wpięcie do liny pionowej
• wpięcie do liny poziomej
Pytanie 177. Nalepka zgodnie z przepisami ADR dla gazów niepalnych i nietrujących ma kolor:
• niebieski
• biały
• zielony,
Pytanie 178. W razie wycieku z cysterny, nieznanej substancji przed przystąpieniem do uszczelnienia w pierwszej kolejności należy:
• zabezpieczyć teren wokół cysterny przez podanie piany średniej
• niezwłocznie przystąpić do rozłączania składu pociągu
• przeprowadzić rozpoznanie i określić wyciekającą substancję
Pytanie 179. Zastawka stosowana jest:
• jako zapora kierunkowa
• jako zapora doczyszczająca
• na wąskich ciekach wodnych
Pytanie 180. Neutralizacja jest to:
• proces dyfuzyjnego przenikania składnika jednej fazy w głąb drugiej, zachodzący podczas bezprzeponowego zetknięcia obu faz.
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych przez ciała porowate,
• chemiczny proces zobojętniania chemicznie aktywnych substancji niebezpiecznych,
Pytanie 181. Co oznacza liczba w dolnej części tablicy służącej do oznaczania przewozu materiałów niebezpiecznych
• zachowanie się substancji przy kontakcie z wodą,
• pozwala na zidentyfikowanie substancji na podstawie numeru ONZ, (UN)
• właściwości fizykochemiczne substancji,
Pytanie 182. Które z poniższych materiałów wytwarzają w zetknięciu z wodą gazy zapalne:
• sód, potas
• nadtlenek cynkowy
• amoniak
Pytanie 183. Do minimalnego zestawu sprzętu do działań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym należy:
• worek typu jaskiniowy, bloczek pojedynczy ratowniczy, taśmy szyte min. 120 cm., lina alpinistyczna statyczna 50m., karabinki stalowe zakręcane HMS oraz szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
• worek sprzętowy, bloczek ratowniczy, lina alpinistyczna dynamiczna 50m., karabinki stalowe, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
• żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,
Pytanie 184. Zjawisko "cofki" polega na:
• postępowaniu fali wezbraniowej w górę biegu rzeki, powstające wskutek podnoszenia się poziomu wody w zbiorniku, do którego ów ciek uchodzi
• Zalewaniu terenu po przerwaniu przez wezbraną wodę wałów przeciwpowodziowych, postępującym w kierunku przeciwnym do biegu rzeki, aż do wyrównania rzędnych poziomu wody
• cofaniu się wezbranej wody do koryta rzeki
Pytanie 185. Jak nazywa się węzeł do zabezpieczenia samego siebie np. podczas wyciągania:
• flagowy
• ósemka
• skrajny tatrzański (ratowniczy)
Pytanie 186. Podczas zabezpieczania imprez na i przy akwenach, ratownicy używają kamizelek asekuracyjnych:
• tylko ci którzy wykonują swoje zadania na jednostkach pływających
• tylko ci którzy są narażeni na wpadnięcie do wody z pomostu
• bezwzględnie wszyscy
Pytanie 187. Prawidłowa kolejność faz usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wody to:
• gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• usuwanie oleju z powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
Pytanie 188. Oznakowanie opakowania symbolem xi oznacza, że zawiera ono:
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu łatwozapalnego;
• substancję szkodliwą dla zdrowia
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję drażniącą
Pytanie 189. Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:
• trójkąta
• koła
• kwadratu
Pytanie 190. Osobą odpowiedzialną za wybór bezpiecznego lądowiska na miejscu wypadku jest:
• d-ca akcji,
• pilot śmigłowca,
• kontroler ruchu lotniczego
Pytanie 191. Ewakuacje łańcuchową osób podczas katastrofy lotniczej stosujemy gdy:
• pasażerowie i załoga nie reagują na polecenia ratowników i wymagają natychmiastowego transportu do punktu medycznego
• pasażerowie i załoga samolotu znajdują się w dobrej kondycji i w pełni reagują na polecenia ratowników,
• pasażerowie i załoga samolotu wymagają delikatnego transportu do punktu medycznego
Pytanie 192. Punkt dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej powinien znajdować się:
• przy punkcie wejścia do strefy skażonej;
• od strony zawietrznej poza strefą oddziaływania substancji niebezpiecznej;
• od strony nawietrznej w drugiej strefie działań.
Pytanie 193. Na miejscu wypadku samochodowego gdy doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem LPG w pierwszej kolejności należy:
• ewakuować poszkodowanych ze strefy zagrożenia
• dokonać stabilizacji pojazdu
• zakręcić zawór przy zbiorniku z gazem
Pytanie 194. Podczas działań ratowniczych prowadzonych w studniach ratownik powinien posiadać sprzęt ochrony dróg oddechowych:
• wystarczy zestaw do tlenoterapii.
• gdy głębokość studni przekracza 5m.,
• zawsze,
Pytanie 195. Bezwzględny pewny punkt” do budowy stanowisk ratowniczych powinien:
• być to punkt mocowania z materiału sztucznego lub naturalnego, który gwarantuje nam odpowiednią stabilność i wytrzymałość
• Powinno być to tylko drzewo o średnicy powyżej 30 cm, gdyż ma dobrze rozwinięty system korzeniowy
• Być tylko metalowy, bo metal ma dużą wytrzymałość i jest twardy
Pytanie 196. Na pokrycie barwne butli z azotem składają się następujące kolory
• żółty i szary
• brązowy i szary
• czarny i szary
Pytanie 197. Stabilizacja samochodu polega na :
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Podłożeniu klinów, klocków pod samochód, tak, aby nie zmieniał on swego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
Pytanie 198. Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:
• zapalenie się sorbentu
• poprawę wchłaniania substancji
• Nieskuteczność działań, ponieważ nie wchłaniają tych substancji
Pytanie 199. Po wyjęciu osoby z wody( brak podejrzenia obrażeń kręgosłupa szyjnego) i stwierdzeniu, że jest ona nieprzytomna, działania ratownicze rozpoczynasz od:
• ułożeniu w pozycji umożliwiającej wylanie wody z dróg oddechowych by móc prowadzić tlenoterapię
• udrożnienia dróg oddechowych i w przypadku stwierdzenia braku oddechu odsysasz zalegającą wodę bo blokuje drogi oddechowe
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu, że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO od 5 wdechów,
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO w schemacie 30 : 2, jednocześnie przygotowujesz zestaw do tlenoterapii
Pytanie 200. Pokrycie rozlewu substancji ropopochodnych pianą gaśniczą ma na celu:
• obniżenie procesu parowania lotnych związków mogących spowodować pożar
• widoczne oznakowanie miejsca rozlewiska
• neutralizuje substancję ropopochodną
Pytanie 201. Zabezpieczenie elementów budowlanych przy pomocy rozpory wykonujemy gdy:
• dwie ściany odchodzą od siebie
• naprzeciwległe ściany schodzą się
• strop grozi oberwaniem,
Pytanie 202. Katastrofa budowlana to:
• gwałtowne zniszczenie wykonywanego albo istniejącego obiektu lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek i obudowy wykopów.
• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany kwalifikujący się do naprawy lub wymiany.
• awarie instalacji.
• awarie urządzeń budowlanych terenowych.
Pytanie 203. Znakiem oznakowuje się budynek:
• uszkodzony
• całkowicie zniszczony
• częściowo zniszczony
Pytanie 204. Działania ratownicze na akwenach w stopniu podstawowym należą do standardowych czynności ratowniczych :
• tylko specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego
• wszystkich jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP
• tylko jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w powiatach o najwyższym stopniu zagrożenia wodnego
Pytanie 205. Którego węzła użyjesz przy wypuszczaniu liny do asekuracji ratownika?
• Ratowniczy
• Wyblinka
• Półwyblinka
Pytanie 206. Skrót CNG określa zasilanie samochodu:
• gazem ziemnym
• gazem propan – butan
• wodorem
Pytanie 207. Dotarcie ratownika w dół z asekuracją z użyciem szelek bezpieczeństwa, lin , pętli stanowiskowych i węzłów zrealizujesz w oparciu o:
• dwie drabiny nasadkowe stanowiące trójnóg,
• drabiny, bezwzględnie pewny punktu mocowania (drzewo lub samochód pożarniczy itp.), zjazd na półwyblince,
• odpowiedź prawidłowa a i b
Pytanie 208. Jakim węzłem zabezpieczysz półwyblinkę podczas zjazdu ze wspinalni sportowej w celu zatrzymania się
• flagowym
• ósemką potrójną
• ósemką podwójną
Pytanie 209. Reguła dłoni to:
• to ocena powierzchni oparzenia poszkodowanego jego dłonią
• to ocena powierzchni oparzenia u poszkodowanego swoja dłonią
• opis przekazywania informacji za pomocą gestów dłonią
• to reguła, że powierzchnia dłoni to 1% powierzchni ciała właściciela dłoni
Pytanie 210. Zaporę przeciwolejową – płaszczową stosuje się
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i burzliwym przepływie wody.
• na każdym cieku i zbiorniku wodnym, niezależnie od szybkości przepływu wody.
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i spokojnym przepływie wody.
Pytanie 211. W zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego czynności ratownicze obejmują w szczególności dotarcie ratownika w dół za pomocą:
• opuszczenia strażaka metodą ułożenia liny w „U”,
• zjazdu z wykorzystaniem liny i przyrządów zjazdowych,
• liny opuszczanej rękami strażaków z zastępu ratowniczo - gaśniczego.
Pytanie 212. Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinien spełniać wymagania normy i posiadać certyfikaty:
• CNOBP,
• PZA
• CE i spełniać normy PN i EN lub UIAA
Pytanie 213. Proces dekontaminacji wstępnej realizowany jest w odniesieniu do:
• ubrań ochronnych ratowników i wynoszonego sprzętu
• wyłącznie ubrań ochronnych ratowników
• wszystkich powierzchni opuszczających teren skażony
Pytanie 214. Zamiast trójnogu ratowniczego wykorzystasz:
• Dwa przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7
• Elementy znalezione na miejscu zdarzenia
• Drabinę słupkową
Pytanie 215. Który węzeł służy do zabezpieczenia węzła półwyblinka przed samoczynnym rozwiązaniem:
• ratowniczy.
• flagowy,
• ósemka,

Pożarów - 197 W ubiegłym roku - 179
Miejscowych zagrożeń - 621 W ubiegłym roku - 498
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 896 W ubiegłym roku - 713

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict