Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Zaporę przeciwolejową – płaszczową stosuje się
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i burzliwym przepływie wody.
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i spokojnym przepływie wody.
• na każdym cieku i zbiorniku wodnym, niezależnie od szybkości przepływu wody.
Pytanie 2. Zaznacz poprawną kolejność ustawienia systemu zapór olejowych na wodach powierzchniowych:
• zapora pomocnicza, zapora główna, zapora doczyszczająca.
• zapora doczyszczająca, zapora główna, zapora pomocnicza.
• zapora główna, zapora pomocnicza, zapora doczyszczająca
Pytanie 3. Przy cięciu słupka „C” musimy uważać na:
• grubość słupka i jego skomplikowany profil
• zbiorniki wysokociśnieniowe do napełniania kurtyn
• elementy tapicerskie słupka
• szerokość słupka i tapicerkę
Pytanie 4. W jakim zakresie należy zabezpieczyć konstrukcje w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych
• zabezpieczenie nie musi być wykonywane
• w całym obiekcie
• w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników
Pytanie 5. Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego u osoby nieprzytomnej, udrożnienie dróg oddechowych polega na:
• odchyleniu głowy do tyłu i założeniu rurki u-g
• odchyleniu głowy do tyłu z podtrzymaniem bródki
• jeśli stwierdzasz że oddycha, nie musisz nic robić z głową
• wysunięciu żuchwy do przodu i podtrzymanie bródki
Pytanie 6. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia na akwenach polega na :
• asekuracji jednostką pływającą nad miejscem zdarzenia
• ograniczeniu dostępu do miejsca zdarzenia wszelkimi dostępnymi sposobami w tym za pomocą taśmy ostrzegawczej, boji znakującej i jednostki pływającej
• boji pływającej ustawionej w miejscu zdarzenia
Pytanie 7. Ratownikami prowadzącymi działania pod wodą dowodzi bezpośrednio:
• dowódca zmiany
• wyznaczony strażak posiadający uprawnienia nurka kierującego pracami podwodnymi
• kierujący działaniem ratowniczym
Pytanie 8. Osoby postronne w miejscu lądowania śmigłowca LPR nie mogą podchodzić bliżej do miejsca lądowania niż na odległość:
• 25 m
• 12,5 m
• 30 m
Pytanie 9. Czy podczas używania trójnogu ratowniczego i stosowania techniki dwóch lin druga lina powinna:
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch przeciwstawnie skierowanych karabinków
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch pętli z taśmy
• być wpięta w niezależne stanowisko od trójnogu
Pytanie 10. Eksplozymetr wykorzystujemy do:
• pomiarów stężeń substancji toksycznych
• identyfikacji substancji niebezpiecznych
• pomiarów stężeń gazów wybuchowych
Pytanie 11. Z jakimi zagrożeniami należy liczyć się przy działaniach, związanych z wydobywaniem poszkodowanych ze studni, studzienek kanalizacyjnych?
• Deficyt tlenowy [a]
• b i c
• a i b
• Tlenek węgla [c]
• Siarkowodór [b]
Pytanie 12. W zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego czynności ratownicze obejmują w szczególności dotarcie ratownika w dół za pomocą:
• zjazdu z wykorzystaniem liny i przyrządów zjazdowych,
• opuszczenia strażaka metodą ułożenia liny w „U”,
• liny opuszczanej rękami strażaków z zastępu ratowniczo - gaśniczego.
Pytanie 13. Na zewnętrznej warstwie poszycia kadłuba samolotu zazwyczaj zaznaczone są miejsca cięcia konstrukcji w celu wykonania dostępu do pasażerów uwięzionych wewnątrz. Na ogół oznaczenia te są wykonane farbą barwy:
• Żółtej
• czerwonej
• Białej
Pytanie 14. Wytrzymałość liny po zawiązaniu węzła ( z zakresu podstawowego) wynosi:
• 50%wytrzymałości liny,
• 20% wytrzymałości liny,
• 2/3 wytrzymałości liny
Pytanie 15. Pole sprzętowe tworzymy po to by:
• by można było wyciągnąć sprzęt
• by nie zabrudził się sprzęt hydrauliczny
• narzędzia i sprzęt były w jednym miejscu
• by wykonać tam jego konserwację
Pytanie 16. W samolocie instalacja oznaczona kolorem brązowym jest to:
• instalacja paliwowa,
• instalacja hydrauliczna,
• instalacja olejowa i smarowania,
Pytanie 17. Przy dojeździe na miejsce zdarzenia, podczas uwolnienia substancji niebezpiecznej, należy dojeżdżać jak najbliżej miejsca zdarzenia, tj.:
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 50 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 100 m
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 100 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 50 m
• Dla substancji trujących i wybuchowych nie bliżej niż 50 m
Pytanie 18. W celu prawidłowego oznakowania strefy działań jeden ze strażaków:
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku dekontaminacji,
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej wokół strefy działań.
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku meldunkowego,
Pytanie 19. Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu:
• 55-75 m
• 12-25 m
• 25-55 m
Pytanie 20. Jakim węzłem zabezpieczysz półwyblinkę podczas zjazdu ze wspinalni sportowej w celu zatrzymania się
• ósemką podwójną
• flagowym
• ósemką potrójną
Pytanie 21. Dekontaminacja wstępna przebiega w procesie :
• neutralizacji, degradacji, utylizacji,
• rozcieńczania, sorpcji, neutralizacji
• degradacji, sorpcji, utylizacji,
Pytanie 22. Prawidłowa kolejność faz usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wody to:
• ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• usuwanie oleju z powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
Pytanie 23. Zamiast trójnogu ratowniczego wykorzystasz:
• Drabinę słupkową
• Dwa przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7
• Elementy znalezione na miejscu zdarzenia
Pytanie 24. Ługami nazywamy:
• silne zasady
• silne kwasy
• mieszaninę kwasu z zasadą
Pytanie 25. Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego?
• od strony włókien ściskanych
• kierunek prowadzenia rzazu nie ma znaczenia
• od strony włókien rozciąganych
Pytanie 26. W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, rodzaj substancji identyfikujemy po:
• wpływie substancji na środowisko
• zapachu
• numerze na tablicy ostrzegawczej umieszczonej na cysternie
Pytanie 27. W jaki sprzęt specjalistyczny należy wyposażyć ratownika opuszczanego w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):
• oświetlenie, łączność, aparat powietrzny, detektor O2, CO
• torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu
• aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie
Pytanie 28. Oznakowanie opakowania symbolem xn oznacza, że zawiera ono:
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu trującego;
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję drażniącą
• substancję szkodliwą dla zdrowia
Pytanie 29. Rozróżnia się dekontaminację:
• ogólną,
• odkażającą.
• wstępną,
Pytanie 30. Osobą odpowiedzialną za wybór bezpiecznego lądowiska na miejscu wypadku jest:
• d-ca akcji,
• pilot śmigłowca,
• kontroler ruchu lotniczego
Pytanie 31. Ile akumulatorów znajduje się w śmigłowcu EC 135 i gdzie ich szukać?
• jeden w dziobie śmigłowca
• dwa – po obu stronach śmigłowca, za przesuwnymi drzwiami
• jeden za tylnymi prawymi drzwiami
Pytanie 32. Minimalne zabezpieczenie medyczne w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń jednostek realizujących zadania podstawowe na akwenach powinno zawierać:
• zestaw do tlenoterapii (zapas tlenu 1500l)
• samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem
• zestaw ratownictwa medycznego R 1 z deską ortopedyczną
Pytanie 33. Działania ratownicze na akwenach w stopniu podstawowym należą do standardowych czynności ratowniczych :
• wszystkich jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP
• tylko jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w powiatach o najwyższym stopniu zagrożenia wodnego
• tylko specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego
Pytanie 34. Węzły kotwiące to:
• Wyblinka
• Węzeł flagowy
• Ósemka pojedyncza, ósemka powrotna
Pytanie 35. Podczas działań ratowniczych prowadzonych w studniach ratownik powinien posiadać sprzęt ochrony dróg oddechowych:
• wystarczy zestaw do tlenoterapii.
• gdy głębokość studni przekracza 5m.,
• zawsze,
Pytanie 36. Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:
• kanał ogólnopolski ratowniczy
• kanał 40
• KSWL UO2
Pytanie 37. Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:
• ścian
• stropów
• kominów
Pytanie 38. Deska lodowa przeznaczona jest do:
• bezpiecznego przemieszczania się ratowników i poszkodowanego po zamarzniętym akwenie
• zabezpieczenia otworów w pokrywie lodowej
• usuwania pokrywy lodowej
Pytanie 39. Stabilizacja samochodu polega na :
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Podłożeniu klinów, klocków pod samochód, tak, aby nie zmieniał on swego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych
Pytanie 40. W czasie akcji na akwenach pokrytych lodem bezwzględnym elementem wyposażenia ratownika jest:
• nakładki do butów(raki)
• ubranie izolujące w odblaskowym kolorze
• uprząż ratownicza, kask lub hełm
Pytanie 41. Co oznacza liczba w dolnej części tablicy służącej do oznaczania przewozu materiałów niebezpiecznych
• właściwości fizykochemiczne substancji,
• pozwala na zidentyfikowanie substancji na podstawie numeru ONZ, (UN)
• zachowanie się substancji przy kontakcie z wodą,
Pytanie 42. Dekontaminację dzielimy na:
• utylizacyjną i właściwą.
• wstępną i właściwą,
• wstępną i wtórną,
Pytanie 43. Mężczyzna w trakcie prac budowlanych został obficie obsypany wapnem, Twoje postępowanie to:
• nie zdejmujesz z niego odzieży by nie było więcej pylenia i obficie polewasz wodą całego poszkodowanego pamiętając by go nie wychłodzić
• otrzepujesz wapno z poszkodowanego bo jest nie szkodliwe a tylko dużo się kurzy
• zdejmujesz z niego odzież, pozostały materiał szkodliwy usuwasz mechanicznie ścierając, omiatając chroniąc oczy i drogi oddechowe a następnie spłukujesz obficie resztki wodą
• zdejmujesz odzież z niego i obficie i długo spłukujesz wodą, szczególnie okolicy twarzy bo ratujesz oczy i drogi oddechowe
Pytanie 44. Strażak, który przyjmuje śmigłowiec podchodzący do lądowania powinien ustawić się:
• mając wiatr w plecy
• mając wiatr w twarz
• mając wiatr z boku
Pytanie 45. Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra?
• podwójnego zderzakowego
• kluczki na rozrywanie
• półwyblinki
Pytanie 46. Zjawisko konwekcji powoduje, że obłok gazowy:
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
• ścieli się tuż przy ziemi
• unosi się
Pytanie 47. Zjawisko "cofki" jest charakterystyczne dla powodzi:
• roztopowych
• opadowych nawalnych
• zimowych zatorowych, sztormowych
Pytanie 48. Zneutralizowanie substancji niebezpiecznej polega na:
• Zebraniu jej przy użyciu sorbentu
• Zobojętnieniu odpowiednią substancją
• Rozcieńczeniu jej dużą ilością wody
Pytanie 49. Lokalizacja i likwidacja rozlanego oleju na akwenie polega na:
• postawieniu zapory pływającej i rozproszeniu plamy olejowej silnymi zwartymi prądami wody
• postawieniu zapory pływającej i zbieranie plamy olejowej przy użyciu zbieracza
• postawieniu zapory pływającej i pokryciu powierzchni rozlewiska pianą gaśniczą w celu ekologicznej neutralizacji
Pytanie 50. W nocy, przyjęcie śmigłowca LPR (EC135) odbywa się za pomocą:
• gestów strażaka stojącego poza obszarem wyznaczonego do lądowania prostokąta
• strażaków z oświetleniem nakierowanym na miejsce przyziemnienia śmigłowca
• gestów strażaka stojącego w środku wyznaczonego do lądowania prostokąta
Pytanie 51. Rozlaną z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu benzynę neutralizujemy:
• Benzyna, tak jak inne substancje ropopochodne nie podlega neutralizacji;
• Wodorowęglanem sodu, a następnie pianą gaśniczą.
• Sorbentem lub piaskiem, a następnie roztworem detergentów.
Pytanie 52. W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:
• idziemy
• biegniemy
• czołgamy się
Pytanie 53. Skrót CNG określa zasilanie samochodu:
• gazem propan – butan
• gazem ziemnym
• wodorem
Pytanie 54. Czy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym wymagane jest stosowanie specjalistycznych technik lokalizacji osób znajdujących się w miejscach niedostępnych.
• tak
• nie
Pytanie 55. Upuszczając wodę z cieku rozkopujemy wał przeciwpowodziowy:
• od strony lądu
• od strony wody
• od środka wału w obydwu kierunkach
Pytanie 56. Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:
• przewożona substancja nie w chodzi w niebezpieczny kontakt z wodą
• absolutny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą
• woda jako zalecany środek gaśniczy
Pytanie 57. Bezwzględny pewny punkt” do budowy stanowisk ratowniczych powinien:
• Być tylko metalowy, bo metal ma dużą wytrzymałość i jest twardy
• być to punkt mocowania z materiału sztucznego lub naturalnego, który gwarantuje nam odpowiednią stabilność i wytrzymałość
• Powinno być to tylko drzewo o średnicy powyżej 30 cm, gdyż ma dobrze rozwinięty system korzeniowy
Pytanie 58. System trakcji elektrycznej stosowanej w polskim kolejnictwie:
• system prądu zmiennego 3000V (3kV).
• system prądu stałego 3000V (3kV).
• system prądu stałego 5000V (5kV).
• system prądu zmiennego 5000V (5kV).
Pytanie 59. Wchodząc na lód celem udzielenia pomocy osobie uwięzionej w przeręblu, ratownik powinien:
• posiadać sprzęt A,B,C
• być ubrany w kamizelkę asekuracyjną i zabezpieczony liną
• być ubrany w skafander suchy
Pytanie 60. Neutralizacja jest to:
• chemiczny proces zobojętniania chemicznie aktywnych substancji niebezpiecznych,
• proces dyfuzyjnego przenikania składnika jednej fazy w głąb drugiej, zachodzący podczas bezprzeponowego zetknięcia obu faz.
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych przez ciała porowate,
Pytanie 61. Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:
• zabezpieczenie mienia poszkodowanych oraz majątku PKP
• zabezpieczenie śladów pomocnych w określeniu przyczyn katastrofy
• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
Pytanie 62. Obciążenie, którego wartość jest niezmienna podczas oddziaływania na konstrukcję obiektu budowlanego, to obciążenie:
• spoczynkowe
• statyczne
• dynamiczne
Pytanie 63. Wysokość nominalna przewodów elektrycznych trakcji kolejowej, licząc od główki szyny wynosi:
• 5,9 m
• 6,55 m
• 4,2 m
• 5,25 m
Pytanie 64. Do ewakuacji poszkodowanego ze studni wykorzystasz:
• Wyciągniesz poszkodowanego za pomocą samochodu
• Wydostaniesz poszkodowanego za pomocą siły rąk zakładając przy tym rękawiczki
• Wykorzystasz trójnóg ratowniczy z wielokrążkiem
Pytanie 65. Zastawka stosowana jest:
• na wąskich ciekach wodnych
• jako zapora kierunkowa
• jako zapora doczyszczająca
Pytanie 66. Zapory sorpcyjne:
• ograniczają rozprzestrzeniania się warstwy rozlanego oleju w pierwszej fazie działań
• wykorzystuje się do zbierania resztek rozlanego oleju
• zapobiegają przedostaniu się poza nią grubej warstwy oleju
Pytanie 67. Po przybyciu zastępem gaśniczym na miejsce wycieku fazy ciekłej skroplonego gazu z uszkodzonej cysterny samochodowej, można podjąć następujące działania ratownicze w zakresie ratownictwa chemicznego:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, i monitorowanie sytuacji do czasu przybycia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, identyfikacja substancji według numeru na tablicy ostrzegawczej, przekazanie danych do PSK/MSK i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, zatkanie miejsca wypływu zmoczoną wodą szmatą, oraz podaniu prądów mgłowych wody na bezpośrednie sąsiedztwo wycieku, a następnie dokonanie rozpoznania oceny sytuacji i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
Pytanie 68. Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinien spełniać wymagania normy i posiadać certyfikaty:
• PZA
• CE i spełniać normy PN i EN lub UIAA
• CNOBP,
Pytanie 69. Przy pomocy jakiego sprzętu można zastąpić brak trójnogu ratowniczego:
• bosaka
• dwóch przęseł drabiny nasadkowej
• stojaka hydrantowego
Pytanie 70. Zabezpieczenie elementów budowlanych przy pomocy rozpory wykonujemy gdy:
• dwie ściany odchodzą od siebie
• strop grozi oberwaniem,
• naprzeciwległe ściany schodzą się
Pytanie 71. Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:
• piły do metalu.
• toporka.
• piły do szyb.
• zbijaka sprężynowego.
Pytanie 72. Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:
• zapalenie się sorbentu
• Nieskuteczność działań, ponieważ nie wchłaniają tych substancji
• poprawę wchłaniania substancji
Pytanie 73. Wskaż, w którym z poniższych zestawów występują wyłącznie gazy lżejsze od powietrza:
• amoniak, metan, wodór
• metan, propan – butan, wodór
• siarkowodór, amoniak, chlor
Pytanie 74. Pokrywa lodu o tej samej grubości:
• jest mocniejsza na wodzie płynącej
• rodzaj akwenu nie ma znaczenia
• jest mocniejsza na wodzie stojącej
Pytanie 75. Awaryjne uszynienie sieci trakcyjnej polega na:
• połączeniu metalowa linka słupa trakcyjnego z przewodem jezdnym
• połączeniu metalową linka obu szyn
• połączeniu metalową linką przewodu elektrycznego z jedną szyną
Pytanie 76. W zestawie PSP R-1
• prawdziwe a i b
• jest woda utleniona i jodyna w aerozolu [c]
• jest 10 mtr przewód tlenowy [b]
• znajduje się zestaw do płukania oka [a]
• prawdziwe abc
Pytanie 77. Jakiego rodzaju sprzęt można wykorzystać podczas budowaniu układów przy wydobywaniu poszkodowanych z zagłębień terenowych, studni, studzienek, szachtów technicznych?
• Drabiny nasadkowe
• Trójnóg ratowniczy
• Aparat Rollgliss
• wszystkie poprawne
Pytanie 78. Absorpcja jest to:
• przyspieszenie biodegradacji substancji niebezpiecznych,
• chemiczny proces zobojętniania toksycznego oddziaływania substancji niebezpiecznych, poprzez zmianę ich struktury chemicznej na nową nie stwarzającą zagrożenia,
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych całą objętością przez sorbent,
Pytanie 79. Czy możliwe jest wykorzystanie do prac na łodzi ratowniczej wodoodpornych reflektorów zasilanych z agregatu prądotwórczego:
• w żadnym wypadku
• tak, jeżeli maksymalne napięcie pracy tych urządzeń nie przekracza 24V
• nie, jeżeli agregat nie posiada ważnych badań SEP
Pytanie 80. Kurtyny wodne sprawia się na terenie akcji ratownictwa chemicznego w celu:
• opłukania terenu skażonego
• związania lub rozpuszczenia par i gazów, co zwalnia przemieszczanie się obłoku gazowego;
• przeprowadzenie dekontaminacji
Pytanie 81. Zaporę elastyczną można wykorzystać w celu:
• określenia prędkości nurtu rzeki
• uszczelnienia zapory sztywnej
• pochłaniania substancji z powierzchni lustra wody
Pytanie 82. Określić zadania PSP podczas katastrof budowlanych:
• lokalizacja ewentualnych niewypałów
• rozpoznanie i zabezpieczenie terenu działania
• transport poszkodowanych do placówki medycznej
• naprawa uszkodzeń sieci i urządzeń
Pytanie 83. Budynki niskie to:
• budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie
Pytanie 84. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego do działań poza terenem powiatu na teren własnego województwa może zadysponować:
• MSK lub PSK
• WSKR
• CPR
Pytanie 85. Na pokrycie barwne butli z azotem składają się następujące kolory
• czarny i szary
• brązowy i szary
• żółty i szary
Pytanie 86. W zakresie podstawowym strażak – ratownik może:
• Wyznaczać lądowisko i przyjmować śmigłowiec
• Prowadzić dolną i górną asekurację
• Działać z pokładu śmigłowca
Pytanie 87. Rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni wody to.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania siły odśrodkowej cząsteczek oleju.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania reakcji egzotermicznej substancji.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania sił grawitacji
Pytanie 88. Podczas działań ratowniczych, na miejscu katastrofy budowlanej obowiązkowe jest używanie:
• sprzętu dielektrycznego
• uzbrojenia osobistego i indywidualnych środków ochrony
• gogli ochronnych
• butów wiązanych ponad kostkę
Pytanie 89. Materiał silnie żrący o działaniu trującym oznaczamy następującym numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa:
• 668
• 886
• 686
Pytanie 90. Na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG, którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności:
• ustabilizować pojazd.
• zakręcić zawory przy zbiorniku z gazem.
• odłączyć akumulator.
Pytanie 91. Miejsce podparcia pudła wagonu tramwajowego oznaczone jest symbolem w kształcie:
• trójkąta
• Strzałki
• Koła
Pytanie 92. Według przepisów ADR o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych znak X określa:
• substancje toksyczne i wybuchowe
• materiał promieniotwórczy
• materiał niebezpiecznie reagujący z wodą
Pytanie 93. Instalacja paliwowa w samolocie ma oznaczenie barwne:
• Czarne,
• Zielone.
• Żółte,
Pytanie 94. Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony, na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, następującym znakiem:
• W
• Y
• X
Pytanie 95. Zasada układania worków z piaskiem metodą „duńską” mówi:
• układamy worki w całości wypełnione piaskiem na przemian w systemie „L”
• pełne worki układamy w systemie „konika szachowego”
• worki układamy tak aby część pełna worka spoczęła na części pustej worka poprzedniego pod kątem 900 tworząc dwurzędowy wał
Pytanie 96. Pole składowania narzędzi podczas prowadzenia działań ratowniczych na drodze powinno być zlokalizowane:
• bezpośrednio przy pojeździe uszkodzonym
• w odległości ok.3m od pojazdu uszkodzonego
• bezpośrednio przy samochodzie ratowniczym
Pytanie 97. Jaka substancja jest przesyłana rurociągiem oznaczonym kolorem fioletowym?
• kwas
• woda
• para wodna
Pytanie 98. Rzaz podcinający powinien wynosić:
• 1/8 średnicy drzewa,
• 2/3 średnicy drzewa.
• 1/3 średnicy drzewa,
Pytanie 99. Dekontaminacja wstępną przeprowadzamy:
• w jednostce
• na miejscu akcji
• przed rozpoczęciem działań
Pytanie 100. Podchodzenia do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza w czasie pracy wirnika:
• dokonujemy w przemysłowym hełmie ochronnym
• dokonujemy w kasku alpinistycznym
• zabrania się
Pytanie 101. Materiał samozapalny oznakowany jest nalepką:
• c
• b
• d
• a
Pytanie 102. Ratownictwo chemiczne to m.in.:
• eliminacja skutków działania człowieka lub natury powodujących skażenie środowiska naturalnego,
• przeprowadzenie ewakuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku z udziałem niebezpiecznego medium .
• zatrzymanie emisji do otoczenia materiałów, stwarzających zagrożenie dla życia , zdrowia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska naturalnego,
Pytanie 103. Rojnica służy do:
• zbierania i transportu roju pszczół
• osłabienia agresywności roju pszczół
• zabezpieczenia ratownika
Pytanie 104. Którego węzła użyjesz przy wypuszczaniu liny do asekuracji ratownika?
• Ratowniczy
• Wyblinka
• Półwyblinka
Pytanie 105. W jakim czasie powinien nastąpić wyjazd do zdarzenia w zakresie ratownictwa wysokościowego.
• natychmiast,
• gdy skompletujemy Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego.
• do 15 min. od zgłoszenia,
Pytanie 106. GGW to :
• najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym może już wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego .
• jest to stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia –ustalone jako wartości średnie – które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń ,jeśli utrzymuje się ono w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej
• najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym jeszcze może wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego
Pytanie 107. Działania ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną należy rozumieć jako:
• działanie ratownicze
• akcję ratowniczą
• pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze
Pytanie 108. W jakiej odległości od śmigłowca obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
• mniejszej, niż 25 metrów,
• mniejszej, niż 35 metrów,
• mniejszej, niż 50 metrów.
Pytanie 109. Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:
• bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych
• bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej
• bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej
Pytanie 110. U poszkodowanego porażonego prądem, zagrożenie życia spowodowane jest:
• uszkodzeniem nerek na skutek hemolizy krwinek
• urazami kostno - stawowymi
• zaburzeniem rytmu serca
• jeśli poszkodowany jest przytomny i nie doznał żadnych obrażeń i nie zgłasza dolegliwości, to nie ma zagrożenia
Pytanie 111. Podczas działań ratowniczych przy powodzi opadowej letniej, strażak-ratownik powinien być zabezpieczony poprzez założenie:
• ubrania koszarowego z kamizelką asekuracyjną
• ubrania koszarowego z gumowcami
• ubrania bojowego z kamizelką asekuracyjną i gumowcami
Pytanie 112. Jaki węzeł musimy zabezpieczyć:
• Kluczka
• Skrajny tatrzański (ratowniczy)
• Ósemka
Pytanie 113. Szyby hartowane w pojazdach powinniśmy usuwać za pomocą:
• rozpieracza hydraulicznego
• toporka
• zbijaka punktowego
Pytanie 114. Czy do działań podstawowych związanych z ratownictwem wodnym typu: ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych, podjecie z wody zwłok, ochrona budowli hydrotechnicznych konieczne jest dysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej:
• tak, jeżeli grupa działa na terenie województwa, na którym zaistniało zdarzenie
• tak, zawsze
• niekoniecznie
Pytanie 115. Do wyposażenia JRG w zakresie ratownictwa wysokościowego (poziom Podstawowy) zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG (lipiec 2013 r.) należy:
• lina alpinistyczna statyczna 50m,
• linka strażacka ratownicza ZL-20,
• linka gospodarcza 20 metrów.
Pytanie 116. Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:
• Degradacja
• spalenie
• Rozcieńczenie
Pytanie 117. Wejście na pokład śmigłowca:
• po przyziemieniu (zawisi
• maszyny nad lądowiskiem
• jest możliwe tylko na wyraźne polecenie członka załogi śmigłowca
• jest możliwe po otrzymaniu komendy od operatora
Pytanie 118. Jak należy ustawić pojazdy na miejscu zdarzenia chemicznego:
• najlepiej na podwyższeniu i przeciwnie do kierunku wiatru
• bez znaczenia
• najlepiej na podwyższeniu i zgodnie z kierunkiem wiatru
Pytanie 119. Minimalne wymiary miejsca lądowania dla śmigłowca LPR (EC135) w nocy wynoszą:
• 35x25
• 25x25
• 50x25
Pytanie 120. Zjawisko "cofki" polega na:
• cofaniu się wezbranej wody do koryta rzeki
• postępowaniu fali wezbraniowej w górę biegu rzeki, powstające wskutek podnoszenia się poziomu wody w zbiorniku, do którego ów ciek uchodzi
• Zalewaniu terenu po przerwaniu przez wezbraną wodę wałów przeciwpowodziowych, postępującym w kierunku przeciwnym do biegu rzeki, aż do wyrównania rzędnych poziomu wody
Pytanie 121. Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:
• cięższym od powietrza
• zdecydowanie lżejszym od powietrza
• lżejszym od powietrza
Pytanie 122. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
• nr rozpoznawczy ONZ ( UN ) substancji,
• nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa.
• nr transportu,
Pytanie 123. Wykonywanie czynności ratowniczych polegających na zabezpieczeniu poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej dopuszczalne jest przez:
• Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego.
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego,
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego tylko i wyłącznie pod nadzorem dowódcy SGRW,
Pytanie 124. W wyniku doziemienia napowietrznej sieci energetycznej mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z:
• prądów błądzących.
• napięcia krokowego.
• pola elektromagnetycznego.
Pytanie 125. Pojazdem trakcyjnym nazywamy:
• pojazd szynowy bez własnego źródła napędu
• zestaw wagonów kolejowych
• pojazd szynowy z własnym źródłem napędu
Pytanie 126. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym polegające na dotarciu ratownika na wysokość z wykorzystaniem lin i sprzętu do autoasekuracji mogą być wykonywane przez:
• ratowników KSRG
• wszystkich ratowników pod warunkiem nadzorowania ich pracy przez dowódcę SGRW
• ratowników KSRG oraz spoza KSRG
Pytanie 127. Wąglik to choroba zwierząt i ludzi, wywołuje ją:
• Wirus
• Bakteria
• Riketsja
Pytanie 128. Węzeł służący między innymi do zjazdu to:
• Półwyblinka
• Flagowy
• Wyblinka,
Pytanie 129. Na wyznaczonym miejscu lądowania śmigłowca zabrania się:
• oznakować teren taśmą ostrzegawczą,
• oświetlić teren lądowiska,
• zabezpieczyć teren przed wtargnięciem osób trzecich.
Pytanie 130. W procesie usuwania drzwi przednich samochodu osobowego na miejscu katastrofy drogowej, metodą ułatwienia dostępu do zawiasów jest:
• usunięcie części błotnika przedniego
• usunięcie dolnej części słupka
• usunięcie zewnętrznego poszycia drzwi
Pytanie 131. Zaznacz prawidłową kolejność czynności ratowniczych wykonywanych podczas katastrof drogowych:
• dojazd, zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, działania ratownicze, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, zabezpieczenie terenu akcji, działania ratownicze, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, działania ratownicze, zabezpieczenie terenu akcji, zakończenie akcji
Pytanie 132. Do zabezpieczenia przed przesiąkami wody przez korpus wału służy:
• kanały ulgi
• poldery
• włóknina filtracyjna
Pytanie 133. Temperatura zapłonu paliwa lotniczego nafty (kerozyny) wynosi:
• 55-65 oC
• 38-50 oC
• 25-30 oC
Pytanie 134. Punkt dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej powinien znajdować się:
• od strony nawietrznej w drugiej strefie działań.
• przy punkcie wejścia do strefy skażonej;
• od strony zawietrznej poza strefą oddziaływania substancji niebezpiecznej;
Pytanie 135. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego nie obejmują:
• samodzielne ratowanie życia i zdrowia i mienia, poprzez wykonanie czynności ratowniczych za pomocą technik linowych i sprzętu specjalistycznego w tym z wykorzystaniem śmigłowca,
• współdziałanie z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG (w tym między innymi: CSRG, GOPR, PLR, OSP spoza KSRG, PCK, PZA, TOPR).
• zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej,
Pytanie 136. Pływanie łodzią z włączonym silnikiem w obrębie miejsca prowadzenia prac nurkowych jest :
• zależy od wielkości łodzi
• całkowicie zabronione
• dozwolone przy małej prędkości łodzi
Pytanie 137. Do minimalnego zestawu sprzętu do działań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym należy:
• żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,
• worek sprzętowy, bloczek ratowniczy, lina alpinistyczna dynamiczna 50m., karabinki stalowe, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
• worek typu jaskiniowy, bloczek pojedynczy ratowniczy, taśmy szyte min. 120 cm., lina alpinistyczna statyczna 50m., karabinki stalowe zakręcane HMS oraz szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
Pytanie 138. Czy do wydobycia np. ze studni osoby poszkodowanej, można użyć dźwigu (HDS itp.) ?
• Nie
• Tak, jeśli tylko przyspieszy to wydobycie osoby poszkodowanej
• Tak, ale tylko, jako punkt stanowiskowy
Pytanie 139. Proces dekontaminacji można podzielić na:
• dwa etapy,
• trzy etapy,
• cztery etapy.
Pytanie 140. Do miejsca zdarzenia chemicznego należy podjeżdżać od strony:
• pod wiatr.
• nawietrznej,
• zawietrznej,
Pytanie 141. Na łodzi ratowniczej obowiązkowym wyposażeniem jest:
• koło ratunkowe, rzutka ratunkowa
• rzutka ratunkowa, reflektor poszukiwawczy
• torba R1, kołowrót ratunkowy
Pytanie 142. Jak nazywa się węzeł do zabezpieczenia samego siebie np. podczas wyciągania:
• ósemka
• skrajny tatrzański (ratowniczy)
• flagowy
Pytanie 143. W jakiej odległości podczas zagrożenia spowodowanego rozlewem cieczy, można wstępnie wyznaczyć strefę I:
• 50 m
• 150 m
• 200 m
Pytanie 144. Strefa „0” jest to przestrzeń w której:
• przez cały czas lub długotrwale występuje zagrożenie wybuchowe
• poziom stężenia materiału niebezpiecznego nie przekracza wartości NDS
• występuje emisja materiału niebezpiecznego
Pytanie 145. Minimalna bezpieczna odległość od zerwanej linii trakcyjnej zasilającej pojazdy szynowe to:
• 8 metrów
• 10 metrów
• 5 metrów
Pytanie 146. Po przyjeździe na miejsce wypadku, zastajesz poszkodowanego - przytomnego w studni. Twoje postępowanie przebiega wg. schematu:
• wzywasz najbliższą SGRW i czekasz na przybycie
• rzucasz poszkodowanemu linę, by pozostał na powierzchni/ budujesz stanowisko przy użyciu sprzętu dostępnego na samochodzie/ opuszczasz ratownika po poszkodowanego
• sprawdzasz stężenie gazów niebezpiecznych/ w przypadku braku gazów, rozstawiasz trójnóg/ opuszczasz ratownika do poszkodowanego
Pytanie 147. Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić :
• minimum jeden ratownik
• minimum dwóch ratowników
• minimum czterech ratowników
Pytanie 148. W razie wycieku z cysterny, nieznanej substancji przed przystąpieniem do uszczelnienia w pierwszej kolejności należy:
• niezwłocznie przystąpić do rozłączania składu pociągu
• zabezpieczyć teren wokół cysterny przez podanie piany średniej
• przeprowadzić rozpoznanie i określić wyciekającą substancję
Pytanie 149. Dekontaminację wstępną sprzętu użytego podczas akcji ratownictwa chemicznego wykonujemy:
• po przyjeździe do jednostki
• częściowo na miejscu prowadzonych działań, częściowo po przyjeździe do jednostki
• na miejscu prowadzonych działań
Pytanie 150. Pierwszą czynnością podczas niesienia pomocy osobie porwanej przez wodę powodziową powinna być:
• próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym
• wejście do wody celem jak najszybszego wydobycia osoby porwanej
• wezwanie dodatkowych sił i środków
Pytanie 151. Różnice w wyszkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym należy kompensować w ramach:
• Doskonalenia zawodowego
• Szkolenia kwalifikacyjnego.
• Szkoleń specjalistycznych
Pytanie 152. Które z poniższych materiałów wytwarzają w zetknięciu z wodą gazy zapalne:
• sód, potas
• nadtlenek cynkowy
• amoniak
Pytanie 153. Zjawisko inwersji powoduje, że obłok gazowy:
• ścieli się przy ziemi
• unosi się
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
Pytanie 154. Zjawisko adsorpcji jest to:
• proces neutralizacji.
• pochłanianie polegające na utworzeniu cienkiej, cząsteczkowej warstwy na powierzchni sorbentu.
• pochłanianie polegające na przenikaniu substancji do wewnątrz sorbentu.
• proces zobojętniania.
Pytanie 155. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń?
• katastrofa chemiczna
• pożar
• katastrofa drogowa
Pytanie 156. Dotarcie ratownika w dół z asekuracją z użyciem szelek bezpieczeństwa, lin , pętli stanowiskowych i węzłów zrealizujesz w oparciu o:
• drabiny, bezwzględnie pewny punktu mocowania (drzewo lub samochód pożarniczy itp.), zjazd na półwyblince,
• dwie drabiny nasadkowe stanowiące trójnóg,
• odpowiedź prawidłowa a i b
Pytanie 157. Dekontaminację wstępną realizuje się :
• bezpośrednio po zakończeniu działań, najczęściej na terenie akcji ratownictwa chemicznego,
• po każdorazowym powrocie z akcji do jednostki
• po za terenem akcji ratownictwa chemicznego, w strażnicy lub specjalnym do tego przeznaczonym miejscu,
Pytanie 158. Pokrycie rozlewu substancji ropopochodnych pianą gaśniczą ma na celu:
• obniżenie procesu parowania lotnych związków mogących spowodować pożar
• widoczne oznakowanie miejsca rozlewiska
• neutralizuje substancję ropopochodną
Pytanie 159. Czy dopuszczalna jest praca silnika łodzi motorowej na brzegu (na sucho):
• nie
• tak, w celu sprawdzenia działania ale w czasie nie dłuższym niż 1 minuta
• możliwa, ale tylko w czasie akcji ratowniczej na rzekach szybko płynących
Pytanie 160. Ewakuacje łańcuchową osób podczas katastrofy lotniczej stosujemy gdy:
• pasażerowie i załoga samolotu wymagają delikatnego transportu do punktu medycznego
• pasażerowie i załoga samolotu znajdują się w dobrej kondycji i w pełni reagują na polecenia ratowników,
• pasażerowie i załoga nie reagują na polecenia ratowników i wymagają natychmiastowego transportu do punktu medycznego
Pytanie 161. Termin LNG odnosi się do:
• fazy ciekłej propanu-butanu
• fazy ciekłej metanu
• fazy gazowej propanu-butanu
• fazy gazowej metanu
Pytanie 162. W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy informację o niebezpieczeństwie przekażesz:
• za pomocą łączności radiowej
• podczas lądowania śmigłowca nie ma już możliwości przekazania informacji o niebezpieczeństwie
• za pomocą znaku/gestu „nie lądować” (jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tułowia symbolizująca literę N)
Pytanie 163. Ile powinna wynosić maksymalna odległość między dwoma stemplami zabezpieczającymi naruszony strop?
• 1,5 metra
• 2 metry
• 1 metr
Pytanie 164. Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:
• urządzenie ratowniczo-wyrównawcze
• skafander nurkowy suchy
• kamizelkę asekuracyjną
Pytanie 165. Zatrzaśnik służy do:
• szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,
• łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,
• zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości
Pytanie 166. Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:
• trójkąta
• koła
• kwadratu
Pytanie 167. Wywiad z osobami będącymi na miejscu zdarzenia, przeprowadza się w celu:
• określenia liczby poszkodowanych
• uzyskania informacji potrzebnych do rozpoznania wstępnego
• realizacji wsparcia psychicznego
• pozyskania informacji potrzebnych do sporządzenia meldunku
Pytanie 168. Pojęcie sorpcja dotyczy:
• objętościowego zatrzymywania substancji
• powierzchniowego zatrzymywania substancji
• objętościowego i powierzchniowego zatrzymywania substancji
Pytanie 169. Oznakowanie opakowania symbolem xi oznacza, że zawiera ono:
• substancję szkodliwą dla zdrowia
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu łatwozapalnego;
• substancję drażniącą
Pytanie 170. Dotarcie do poszkodowanych zagruzowanych w rumowisku jest możliwe poprzez:
• odgruzowanie wejść do budynku
• wykonanie przekopu przez gruzowisko
• wykonanie wykopu
Pytanie 171. Do przewozu złapanych węży służą:
• rojnice
• worki jutowe i bawełniane
• worki foliowe
Pytanie 172. W zestawie ratownictwa medycznego R-1 do prowadzenia tlenoterapii biernej wysokimi stężeniami tlenu służy
• worek samorozprężalny z rezerwuarem [a]
• respirator [c]
• maska do tlenoterapii z rezerwuarem [b]
• prawdziwe a i b
• prawdziwe a,b,c
Pytanie 173. Technikę tzw. „trzecich drzwi” stosuje się w przypadku pojazdów:
• czterodrzwiowych (sedan)
• pięciodrzwiowych (hatchback)
• dwudrzwiowych (coup
Pytanie 174. Nalepka zgodnie z przepisami ADR dla gazów niepalnych i nietrujących ma kolor:
• niebieski
• biały
• zielony,
Pytanie 175. Mocując poszkodowanego do noszy typu deska pasami zaczynamy
• od klatki piersiowej stabilizując głowę
• od głowy
• w zależności od obrażeń
• od nóg
• od miednicy
Pytanie 176. Przesiąkanie wody przez wał przeciwpowodziowy jest najgroźniejsze, gdy:
• przesiąkająca woda jest brudna, z piaskiem
• przesiąkająca woda nie jest zanieczyszczona
• przesiąkająca woda jest czysta, ale wypływa strużką
Pytanie 177. Po wyjęciu osoby z wody( brak podejrzenia obrażeń kręgosłupa szyjnego) i stwierdzeniu, że jest ona nieprzytomna, działania ratownicze rozpoczynasz od:
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu, że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO od 5 wdechów,
• udrożnienia dróg oddechowych i w przypadku stwierdzenia braku oddechu odsysasz zalegającą wodę bo blokuje drogi oddechowe
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO w schemacie 30 : 2, jednocześnie przygotowujesz zestaw do tlenoterapii
• ułożeniu w pozycji umożliwiającej wylanie wody z dróg oddechowych by móc prowadzić tlenoterapię
Pytanie 178. Sanie lodowe mogą być wykorzystane w ratownictwie do przemieszczania się:
• po powierzchni wody i lodu
• po brzegu rzeki
• wyłącznie po zamarzniętych akwenach wodnych
Pytanie 179. Prawidłowa realizacja wykonania przebicia ściany w murze ceglanym za pomocą młotka i przecinaka wygląda następująco:
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z środkowej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując kształt kwadratu,
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z dolnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie,
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z górnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w dół i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie
Pytanie 180. Gaz ziemny, wydobywający się z uszkodzonej w trakcie katastrofy budowlanej instalacji ma tendencję do:
• tworzenia "chmury" bez zdolności do przemieszczania.
• przemieszczania się w dolne partie gruzowiska.
• "ulatniania" się w górne partie atmosfery.
Pytanie 181. Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:
• spłukanie niewielką ilością wody ponieważ pod jej wpływem kwas ulegnie rozłożeniu.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z wapnem palonym.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z piaskiem.
Pytanie 182. Rodzaje sprzętu i urządzeń ratowniczych stosowanych w budynkach:
• sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-600
• działka z samochodu GCBA 6/32 typu 004 - wydajność wody wynosi 2400 l/min, wydajność piany ok. 30 m/min (dla Deteoru 1000)
• dźwigi pożarowe, drabiny i zewnętrzne schody ewakuacyjne, rękawy ratownicze, linkowe aparaty ratownicze, skokochrony
Pytanie 183. Reduktor tlenowy zestawu ratownictwa medycznego R-1 umożliwia:
• prawdziwe a i c
• zasilanie urządzeń z gniazda szybkozłącza tlenowego AGA [c]
• prawdziwe b i c
• przepływ tlenu do 15 l/min [b]
• przepływ tlenu do 25 l/min [a]
Pytanie 184. Proces dekontaminacji wstępnej realizowany jest w odniesieniu do:
• wyłącznie ubrań ochronnych ratowników
• wszystkich powierzchni opuszczających teren skażony
• ubrań ochronnych ratowników i wynoszonego sprzętu
Pytanie 185. Elastyczna zapora pływająca na rzece w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy olejowej powinna być ustawiona:
• prostopadle do kierunku prądu rzeki
• równolegle do kierunku prądu rzeki
• ukośnie do kierunku prądu rzeki
Pytanie 186. W konstrukcji zastrzałowo-rozporowej kąt pomiędzy belką rozporową i podporą nie powinien być większy niż:
• 60o
• 75o
• 45o
Pytanie 187. Ratownictwo Wysokościowe z w zakresie podstawowym realizują:
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP + OSP.
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP,
• Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP gdzie została utworzona jest SGRW,
Pytanie 188. Półwyblinka to węzeł :
• Zjazdowy
• Do łączenia liny
• Zabezpieczający
Pytanie 189. Punkt dekontaminacji wstępnej znajduje się:
• w dowolnym miejscu strefy II
• w bezpośrednim miejscu prowadzonych działań (tj. w strefie I)
• w strefie II na pograniczu strefy I
Pytanie 190. Oznakowanie liczbowe 40 (górne) na tablicy ostrzegawczej samochodu przewożącego materiały niebezpieczne oznacza:
• materiał utleniający
• materiał silnie trujący
• materiał stały zapalny
Pytanie 191. Znakiem oznakowuje się budynek:
• częściowo zniszczony
• uszkodzony
• całkowicie zniszczony
Pytanie 192. Przy oparzeniu dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej najlepsze postępowanie to:
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu, założenie rurki u-g lub rurki krtaniowej i rozpoczęcie stosownej tlenoterapii
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podjecie decyzji o tlenoterapii biernej lub czynnej
• udrożnienie dróg oddechowych i podanie tlenu
Pytanie 193. Podczas zabezpieczania imprez na i przy akwenach, ratownicy używają kamizelek asekuracyjnych:
• bezwzględnie wszyscy
• tylko ci którzy są narażeni na wpadnięcie do wody z pomostu
• tylko ci którzy wykonują swoje zadania na jednostkach pływających
Pytanie 194. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych na powierzchni wody, na brzegach akwenów i budowlach hydrotechnicznych winni być wyposażeni w:
• kamizelkę asekuracyjna, gwizdek, siekierę
• kombinezon ratunkowy, latarkę
• kamizelkę asekuracyjną, latarkę, nóż ratowniczy
Pytanie 195. Reguła dłoni to:
• to ocena powierzchni oparzenia poszkodowanego jego dłonią
• to ocena powierzchni oparzenia u poszkodowanego swoja dłonią
• to reguła, że powierzchnia dłoni to 1% powierzchni ciała właściciela dłoni
• opis przekazywania informacji za pomocą gestów dłonią
Pytanie 196. W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja :
• przeciwpożarowa
• hydrauliczna
• paliwowa
• pneumatyczna
Pytanie 197. Który węzeł służy do zabezpieczenia węzła półwyblinka przed samoczynnym rozwiązaniem:
• ratowniczy.
• ósemka,
• flagowy,
Pytanie 198. Na miejscu wypadku samochodowego gdy doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem LPG w pierwszej kolejności należy:
• ewakuować poszkodowanych ze strefy zagrożenia
• dokonać stabilizacji pojazdu
• zakręcić zawór przy zbiorniku z gazem
Pytanie 199. Jakie długości mają linki ratownicze stosowane w PSP:
• 25m i 35m
• 20m i 30m
• 25m i 30m
Pytanie 200. Wskaż błędne stwierdzenie: Praca ratownika w podparciu realizowana jest poprzez:
• pośrednie wpięcie w stały punkt asekuracyjny lub stanowisko
• wpięcie do liny pionowej
• wpięcie do liny poziomej
Pytanie 201. Numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa składa się z:
• tylko dwóch cyfr
• z czterech cyfr
• dwóch lub trzech cyfr
Pytanie 202. Zaznacz prawidłowy sposób odłączenie przewodów instalacji od akumulatora:
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu.
• nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów.
• o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji.
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu.
Pytanie 203. Napięcie w sieci miejskiej MZK zasilającej pojazdy szynowe wynosi:
• 600V
• 100V
• 3000V
Pytanie 204. W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu należy:
• odczołgać się
• odturlać się
• odbiec
Pytanie 205. Katastrofa budowlana to:
• awarie urządzeń budowlanych terenowych.
• gwałtowne zniszczenie wykonywanego albo istniejącego obiektu lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek i obudowy wykopów.
• awarie instalacji.
• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany kwalifikujący się do naprawy lub wymiany.
Pytanie 206. Podczas wyboru kierunku obalania drzewa należy zwrócić uwagę na?
• średnicę drzewa [b]
• b i c
• a i c
• kierunek wiatru [a]
• pochylenie drzewa [c]
Pytanie 207. Gotowość operacyjna w zakresie podstawowym, ma być osiągnięta w czasie:
• Niezwłocznie
• 20 min
• 15 min
Pytanie 208. Pole sprzętowe podczas działań ratownictwa drogowego umieścisz:
• Najbliżej samochodu ratownictwa technicznego
• Możliwie jak najbliżej miejsca działania
• W I strefie
• W II strefie
Pytanie 209. W czasie ćwiczeń i szkoleń na akwenach (łodzi
• uczestnicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej :
• tylko jeżeli głębokość akwenu w miejscu prowadzenia ćwiczeń przekracza 2m lub występuje kruchy lód
• zawsze
• można odstąpić od wyposażenia uczestników środki ochrony indywidualnej jeżeli krępują ruchy, a na miejscu znajduje się ratownik WOPR
Pytanie 210. Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych metodą „duńską” worki napełniamy piaskiem w:
• 75% ich pojemności
• 50% ich pojemności
• 100% ich pojemności
Pytanie 211. Dekontaminacja wstępna sprzętu wykonywana jest:
• na miejscu akcji po zakończeniu działań ratowniczych,
• na miejscu akcji po każdym wyjściu ze strefy działań.
• w jednostce macierzystej po powrocie z akcji,
Pytanie 212. Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu:
• uziemienie trakcji elektrycznej.
• zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia.
• wyłączenie napięcia w sieci.
Pytanie 213. Kto organizuje Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym w KSRG?
• Komendant Wojewódzki PSP,
• właściwy terytorialnie Komendant Powiatowy lub Miejski PSP,
• terytorialnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego,
Pytanie 214. Ósemka powtarzalna to węzeł służący do:
• mocowania liny
• blokowania liny,
• zabezpieczenia liny,
Pytanie 215. Dekontaminacja wstępna to:
• metoda polegająca na zebraniu sprzętu i odizolowaniu go od otoczenia w miejscu zdarzenia a następnie po przywiezieniu na teren JRG przeprowadzenie tzw. dekontaminacji właściwej czyli rozcieńczenia, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego znajdującego się na jego powierzchni.
• metoda polegająca na zmyciu wodą materiału niebezpiecznego a następnie wezwaniu służb drogowych w celu dalszej neutralizacji.
• metoda polegająca na rozcieńczeniu, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego w miejscu zdarzenia.