';

Taktyka działań gaśniczych

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Podczas wyboru kierunku obalania drzewa należy zwrócić uwagę na?
• b i c
• średnicę drzewa [b]
• pochylenie drzewa [c]
• kierunek wiatru [a]
• a i c
Pytanie 2. W jaki sprzęt specjalistyczny należy wyposażyć ratownika opuszczanego w zagłębienia terenu (studnie, kanały itp.):
• aparat powietrzny, łączność, torba PSP R1, kapok, oświetlenie
• oświetlenie, łączność, aparat powietrzny, detektor O2, CO
• torba PSP R1, łączność, gaśnicę, oświetlenie, detektor gazu
Pytanie 3. Kurtyny wodne sprawia się na terenie akcji ratownictwa chemicznego w celu:
• związania lub rozpuszczenia par i gazów, co zwalnia przemieszczanie się obłoku gazowego;
• przeprowadzenie dekontaminacji
• opłukania terenu skażonego
Pytanie 4. W czasie ćwiczeń i szkoleń na akwenach (łodzi
• zawsze
• tylko jeżeli głębokość akwenu w miejscu prowadzenia ćwiczeń przekracza 2m lub występuje kruchy lód
• uczestnicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej :
• można odstąpić od wyposażenia uczestników środki ochrony indywidualnej jeżeli krępują ruchy, a na miejscu znajduje się ratownik WOPR
Pytanie 5. W celu jak najszybszego opuszczenia zamarzniętego akwenu po załamaniu się lodu należy:
• odbiec
• odczołgać się
• odturlać się
Pytanie 6. Zatrzaśnik służy do:
• łączenia maski z reduktorem aparatu powietrznego wysokociśnieniowego,
• zabezpieczenia strażaka przy pracach na wysokości
• szybkiego łączenia węży tłoczonych i zabezpieczenia przed ich samoczynnym rozłączeniem,
Pytanie 7. Nalepka zgodnie z przepisami ADR dla gazów niepalnych i nietrujących ma kolor:
• niebieski
• biały
• zielony,
Pytanie 8. Pole sprzętowe podczas działań ratownictwa drogowego umieścisz:
• Najbliżej samochodu ratownictwa technicznego
• W II strefie
• W I strefie
• Możliwie jak najbliżej miejsca działania
Pytanie 9. Określić zadania PSP podczas katastrof budowlanych:
• lokalizacja ewentualnych niewypałów
• naprawa uszkodzeń sieci i urządzeń
• transport poszkodowanych do placówki medycznej
• rozpoznanie i zabezpieczenie terenu działania
Pytanie 10. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego nie obejmują:
• samodzielne ratowanie życia i zdrowia i mienia, poprzez wykonanie czynności ratowniczych za pomocą technik linowych i sprzętu specjalistycznego w tym z wykorzystaniem śmigłowca,
• współdziałanie z innymi podmiotami współpracującymi z KSRG (w tym między innymi: CSRG, GOPR, PLR, OSP spoza KSRG, PCK, PZA, TOPR).
• zabezpieczenia poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej,
Pytanie 11. W procesie usuwania drzwi przednich samochodu osobowego na miejscu katastrofy drogowej, metodą ułatwienia dostępu do zawiasów jest:
• usunięcie części błotnika przedniego
• usunięcie dolnej części słupka
• usunięcie zewnętrznego poszycia drzwi
Pytanie 12. Ósemka powtarzalna to węzeł służący do:
• zabezpieczenia liny,
• blokowania liny,
• mocowania liny
Pytanie 13. Dekontaminacja wstępną przeprowadzamy:
• przed rozpoczęciem działań
• na miejscu akcji
• w jednostce
Pytanie 14. W samolocie instalacja oznaczona kolorem brązowym jest to:
• instalacja hydrauliczna,
• instalacja paliwowa,
• instalacja olejowa i smarowania,
Pytanie 15. Wskaż, w którym z poniższych zestawów występują wyłącznie gazy lżejsze od powietrza:
• siarkowodór, amoniak, chlor
• amoniak, metan, wodór
• metan, propan – butan, wodór
Pytanie 16. Z jakimi zagrożeniami należy liczyć się przy działaniach, związanych z wydobywaniem poszkodowanych ze studni, studzienek kanalizacyjnych?
• a i b
• Deficyt tlenowy [a]
• Tlenek węgla [c]
• Siarkowodór [b]
• b i c
Pytanie 17. W zakresie podstawowym ratownictwa wysokościowego czynności ratownicze obejmują w szczególności dotarcie ratownika w dół za pomocą:
• liny opuszczanej rękami strażaków z zastępu ratowniczo - gaśniczego.
• opuszczenia strażaka metodą ułożenia liny w „U”,
• zjazdu z wykorzystaniem liny i przyrządów zjazdowych,
Pytanie 18. Pływanie łodzią z włączonym silnikiem w obrębie miejsca prowadzenia prac nurkowych jest :
• całkowicie zabronione
• zależy od wielkości łodzi
• dozwolone przy małej prędkości łodzi
Pytanie 19. Podczas działań ratowniczych prowadzonych w studniach ratownik powinien posiadać sprzęt ochrony dróg oddechowych:
• wystarczy zestaw do tlenoterapii.
• gdy głębokość studni przekracza 5m.,
• zawsze,
Pytanie 20. Reduktor tlenowy zestawu ratownictwa medycznego R-1 umożliwia:
• przepływ tlenu do 25 l/min [a]
• przepływ tlenu do 15 l/min [b]
• zasilanie urządzeń z gniazda szybkozłącza tlenowego AGA [c]
• prawdziwe b i c
• prawdziwe a i c
Pytanie 21. W czasie ratowania człowieka z akwenu w czasie zimy poruszamy się po lodzie w następujący sposób:
• czołgamy się
• idziemy
• biegniemy
Pytanie 22. Pojęcie sorpcja dotyczy:
• powierzchniowego zatrzymywania substancji
• objętościowego i powierzchniowego zatrzymywania substancji
• objętościowego zatrzymywania substancji
Pytanie 23. Na miejscu wypadku samochodowego gdy doszło do rozszczelnienia zbiornika z gazem LPG w pierwszej kolejności należy:
• dokonać stabilizacji pojazdu
• ewakuować poszkodowanych ze strefy zagrożenia
• zakręcić zawór przy zbiorniku z gazem
Pytanie 24. Dekontaminacja wstępna przebiega w procesie :
• neutralizacji, degradacji, utylizacji,
• degradacji, sorpcji, utylizacji,
• rozcieńczania, sorpcji, neutralizacji
Pytanie 25. Ratownictwo Wysokościowe z w zakresie podstawowym realizują:
• Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP gdzie została utworzona jest SGRW,
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP,
• Wszystkie Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze PSP + OSP.
Pytanie 26. Wykonywanie czynności ratowniczych polegających na zabezpieczeniu poszkodowanego przed upadkiem z wykorzystaniem liny, pętli do asekuracji i uprzęży ewakuacyjnej dopuszczalne jest przez:
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego tylko i wyłącznie pod nadzorem dowódcy SGRW,
• jednostki poziomu podstawowego z zakresu ratownictwa wysokościowego,
• Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego.
Pytanie 27. Minimalne zabezpieczenie medyczne w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń jednostek realizujących zadania podstawowe na akwenach powinno zawierać:
• zestaw do tlenoterapii (zapas tlenu 1500l)
• samochód ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem
• zestaw ratownictwa medycznego R 1 z deską ortopedyczną
Pytanie 28. Numer umieszczony w górnej części tablicy ostrzegawczej pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne określa:
• nr rozpoznawczy ONZ ( UN ) substancji,
• nr transportu,
• nr rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa.
Pytanie 29. Rozpora przeznaczona jest do zabezpieczenia osłabionych:
• ścian
• stropów
• kominów
Pytanie 30. Szyby hartowane w pojazdach powinniśmy usuwać za pomocą:
• zbijaka punktowego
• toporka
• rozpieracza hydraulicznego
Pytanie 31. Znakiem oznakowuje się budynek:
• uszkodzony
• częściowo zniszczony
• całkowicie zniszczony
Pytanie 32. Do zabezpieczenia przed przesiąkami wody przez korpus wału służy:
• poldery
• kanały ulgi
• włóknina filtracyjna
Pytanie 33. W konstrukcji zastrzałowo-rozporowej kąt pomiędzy belką rozporową i podporą nie powinien być większy niż:
• 60o
• 75o
• 45o
Pytanie 34. Dekontaminacja wstępna sprzętu wykonywana jest:
• na miejscu akcji po zakończeniu działań ratowniczych,
• w jednostce macierzystej po powrocie z akcji,
• na miejscu akcji po każdym wyjściu ze strefy działań.
Pytanie 35. Wąglik to choroba zwierząt i ludzi, wywołuje ją:
• Riketsja
• Bakteria
• Wirus
Pytanie 36. Termin LNG odnosi się do:
• fazy ciekłej propanu-butanu
• fazy ciekłej metanu
• fazy gazowej propanu-butanu
• fazy gazowej metanu
Pytanie 37. Czynności ratownicze w zakresie podstawowym polegające na dotarciu ratownika na wysokość z wykorzystaniem lin i sprzętu do autoasekuracji mogą być wykonywane przez:
• wszystkich ratowników pod warunkiem nadzorowania ich pracy przez dowódcę SGRW
• ratowników KSRG
• ratowników KSRG oraz spoza KSRG
Pytanie 38. W przypadku zaistnienia realnego zagrożenia podczas lądowania śmigłowca EC135 na lądowisku gminnym w nocy informację o niebezpieczeństwie przekażesz:
• podczas lądowania śmigłowca nie ma już możliwości przekazania informacji o niebezpieczeństwie
• za pomocą znaku/gestu „nie lądować” (jedna ręka uniesiona do góry, druga opuszczona, odchylona nieco od tułowia symbolizująca literę N)
• za pomocą łączności radiowej
Pytanie 39. Zaznacz prawidłowy sposób odłączenie przewodów instalacji od akumulatora:
• o kolejności odłączania biegunów decyduje dowódca akcji.
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun ujemny akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna dodatniego do masy pojazdu.
• w pierwszej kolejności odłączamy biegun dodatni akumulatora, co zapobiega przypadkowemu iskrzeniu w razie zwarcia bieguna ujemnego do masy pojazdu.
• nie ma znaczenia kolejność odłączania biegunów.
Pytanie 40. Ewakuacje łańcuchową osób podczas katastrofy lotniczej stosujemy gdy:
• pasażerowie i załoga nie reagują na polecenia ratowników i wymagają natychmiastowego transportu do punktu medycznego
• pasażerowie i załoga samolotu wymagają delikatnego transportu do punktu medycznego
• pasażerowie i załoga samolotu znajdują się w dobrej kondycji i w pełni reagują na polecenia ratowników,
Pytanie 41. Mocując poszkodowanego do noszy typu deska pasami zaczynamy
• od głowy
• w zależności od obrażeń
• od miednicy
• od nóg
• od klatki piersiowej stabilizując głowę
Pytanie 42. Wejście na pokład śmigłowca:
• jest możliwe tylko na wyraźne polecenie członka załogi śmigłowca
• maszyny nad lądowiskiem
• po przyziemieniu (zawisi
• jest możliwe po otrzymaniu komendy od operatora
Pytanie 43. Zaporę elastyczną można wykorzystać w celu:
• określenia prędkości nurtu rzeki
• pochłaniania substancji z powierzchni lustra wody
• uszczelnienia zapory sztywnej
Pytanie 44. Rozprzestrzenianie się oleju na powierzchni wody to.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania reakcji egzotermicznej substancji.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania siły odśrodkowej cząsteczek oleju.
• zjawisko rozpływania się oleju na powierzchni wody pod wpływem działania sił grawitacji
Pytanie 45. Do ewakuacji poszkodowanego ze studni wykorzystasz:
• Wydostaniesz poszkodowanego za pomocą siły rąk zakładając przy tym rękawiczki
• Wyciągniesz poszkodowanego za pomocą samochodu
• Wykorzystasz trójnóg ratowniczy z wielokrążkiem
Pytanie 46. Miejsce podparcia pudła wagonu tramwajowego oznaczone jest symbolem w kształcie:
• Koła
• Strzałki
• trójkąta
Pytanie 47. Proces dekontaminacji można podzielić na:
• dwa etapy,
• cztery etapy.
• trzy etapy,
Pytanie 48. Obciążenie, którego wartość jest niezmienna podczas oddziaływania na konstrukcję obiektu budowlanego, to obciążenie:
• dynamiczne
• statyczne
• spoczynkowe
Pytanie 49. Punkt dekontaminacji wstępnej znajduje się:
• w strefie II na pograniczu strefy I
• w bezpośrednim miejscu prowadzonych działań (tj. w strefie I)
• w dowolnym miejscu strefy II
Pytanie 50. W zestawie ratownictwa medycznego R-1 do prowadzenia tlenoterapii biernej wysokimi stężeniami tlenu służy
• maska do tlenoterapii z rezerwuarem [b]
• respirator [c]
• prawdziwe a,b,c
• prawdziwe a i b
• worek samorozprężalny z rezerwuarem [a]
Pytanie 51. Który węzeł służy do zabezpieczenia węzła półwyblinka przed samoczynnym rozwiązaniem:
• ósemka,
• ratowniczy.
• flagowy,
Pytanie 52. Oznakowanie opakowania symbolem xn oznacza, że zawiera ono:
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję drażniącą
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu trującego;
• substancję szkodliwą dla zdrowia
Pytanie 53. Podczas wykonywania zadań na jednostce pływającej wymagane jest:
• bezwzględne stosowanie kamizelki ratunkowej
• bezwzględne stosowanie kamizelki asekuracyjnej
• bezwzględne stosowanie kombinezonów do prac na akwenach i przy temperaturach ujemnych
Pytanie 54. Temperatura zapłonu paliwa lotniczego nafty (kerozyny) wynosi:
• 55-65 oC
• 38-50 oC
• 25-30 oC
Pytanie 55. Jaki węzeł musimy zabezpieczyć:
• Skrajny tatrzański (ratowniczy)
• Ósemka
• Kluczka
Pytanie 56. W nocy, przyjęcie śmigłowca LPR (EC135) odbywa się za pomocą:
• gestów strażaka stojącego w środku wyznaczonego do lądowania prostokąta
• strażaków z oświetleniem nakierowanym na miejsce przyziemnienia śmigłowca
• gestów strażaka stojącego poza obszarem wyznaczonego do lądowania prostokąta
Pytanie 57. Skrót CNG określa zasilanie samochodu:
• wodorem
• gazem propan – butan
• gazem ziemnym
Pytanie 58. W czasie akcji na akwenach pokrytych lodem bezwzględnym elementem wyposażenia ratownika jest:
• uprząż ratownicza, kask lub hełm
• ubranie izolujące w odblaskowym kolorze
• nakładki do butów(raki)
Pytanie 59. Ile powinna wynosić maksymalna odległość między dwoma stemplami zabezpieczającymi naruszony strop?
• 1,5 metra
• 1 metr
• 2 metry
Pytanie 60. Pokrycie rozlewu substancji ropopochodnych pianą gaśniczą ma na celu:
• widoczne oznakowanie miejsca rozlewiska
• neutralizuje substancję ropopochodną
• obniżenie procesu parowania lotnych związków mogących spowodować pożar
Pytanie 61. Po przyjeździe na miejsce wypadku, zastajesz poszkodowanego - przytomnego w studni. Twoje postępowanie przebiega wg. schematu:
• wzywasz najbliższą SGRW i czekasz na przybycie
• rzucasz poszkodowanemu linę, by pozostał na powierzchni/ budujesz stanowisko przy użyciu sprzętu dostępnego na samochodzie/ opuszczasz ratownika po poszkodowanego
• sprawdzasz stężenie gazów niebezpiecznych/ w przypadku braku gazów, rozstawiasz trójnóg/ opuszczasz ratownika do poszkodowanego
Pytanie 62. Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego do działań poza terenem powiatu na teren własnego województwa może zadysponować:
• CPR
• WSKR
• MSK lub PSK
Pytanie 63. Napięcie w sieci miejskiej MZK zasilającej pojazdy szynowe wynosi:
• 3000V
• 100V
• 600V
Pytanie 64. Jakim węzłem zabezpieczysz półwyblinkę podczas zjazdu ze wspinalni sportowej w celu zatrzymania się
• ósemką podwójną
• flagowym
• ósemką potrójną
Pytanie 65. Czy podczas używania trójnogu ratowniczego i stosowania techniki dwóch lin druga lina powinna:
• być wpięta w niezależne stanowisko od trójnogu
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch pętli z taśmy
• być wpięta do trójnogu za pomocą dwóch przeciwstawnie skierowanych karabinków
Pytanie 66. Kto organizuje Ratownictwo Wysokościowe w zakresie podstawowym w KSRG?
• Komendant Wojewódzki PSP,
• terytorialnie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego,
• właściwy terytorialnie Komendant Powiatowy lub Miejski PSP,
Pytanie 67. Na pokrycie barwne butli z azotem składają się następujące kolory
• czarny i szary
• brązowy i szary
• żółty i szary
Pytanie 68. Po przybyciu zastępem gaśniczym na miejsce wycieku fazy ciekłej skroplonego gazu z uszkodzonej cysterny samochodowej, można podjąć następujące działania ratownicze w zakresie ratownictwa chemicznego:
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, identyfikacja substancji według numeru na tablicy ostrzegawczej, przekazanie danych do PSK/MSK i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, zatkanie miejsca wypływu zmoczoną wodą szmatą, oraz podaniu prądów mgłowych wody na bezpośrednie sąsiedztwo wycieku, a następnie dokonanie rozpoznania oceny sytuacji i wezwanie specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego;
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed dostępem osób postronnych, i monitorowanie sytuacji do czasu przybycia specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego
Pytanie 69. Osoby postronne w miejscu lądowania śmigłowca LPR nie mogą podchodzić bliżej do miejsca lądowania niż na odległość:
• 12,5 m
• 30 m
• 25 m
Pytanie 70. W celu prawidłowego oznakowania strefy działań jeden ze strażaków:
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku dekontaminacji,
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej przy stanowisku meldunkowego,
• prowadzi ciągły pomiar stężenia substancji niebezpiecznej wokół strefy działań.
Pytanie 71. Zjawisko konwekcji powoduje, że obłok gazowy:
• ścieli się tuż przy ziemi
• unosi się
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
Pytanie 72. Dotarcie ratownika w dół z asekuracją z użyciem szelek bezpieczeństwa, lin , pętli stanowiskowych i węzłów zrealizujesz w oparciu o:
• dwie drabiny nasadkowe stanowiące trójnóg,
• drabiny, bezwzględnie pewny punktu mocowania (drzewo lub samochód pożarniczy itp.), zjazd na półwyblince,
• odpowiedź prawidłowa a i b
Pytanie 73. Zneutralizowanie substancji niebezpiecznej polega na:
• Zebraniu jej przy użyciu sorbentu
• Rozcieńczeniu jej dużą ilością wody
• Zobojętnieniu odpowiednią substancją
Pytanie 74. Podczas działań ratowniczych, na miejscu katastrofy budowlanej obowiązkowe jest używanie:
• sprzętu dielektrycznego
• butów wiązanych ponad kostkę
• gogli ochronnych
• uzbrojenia osobistego i indywidualnych środków ochrony
Pytanie 75. Do przewozu złapanych węży służą:
• worki jutowe i bawełniane
• worki foliowe
• rojnice
Pytanie 76. Minimalna bezpieczna odległość od zerwanej linii trakcyjnej zasilającej pojazdy szynowe to:
• 10 metrów
• 8 metrów
• 5 metrów
Pytanie 77. Znak X umieszczony na tablicy ostrzegawczej przy przewozie materiałów niebezpiecznych oznacza:
• woda jako zalecany środek gaśniczy
• absolutny zakaz kontaktu przewożonej substancji z wodą
• przewożona substancja nie w chodzi w niebezpieczny kontakt z wodą
Pytanie 78. Ratownikami prowadzącymi działania pod wodą dowodzi bezpośrednio:
• dowódca zmiany
• kierujący działaniem ratowniczym
• wyznaczony strażak posiadający uprawnienia nurka kierującego pracami podwodnymi
Pytanie 79. Elastyczna zapora pływająca na rzece w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się plamy olejowej powinna być ustawiona:
• równolegle do kierunku prądu rzeki
• prostopadle do kierunku prądu rzeki
• ukośnie do kierunku prądu rzeki
Pytanie 80. Podczas budowy wałów przeciwpowodziowych metodą „duńską” worki napełniamy piaskiem w:
• 50% ich pojemności
• 100% ich pojemności
• 75% ich pojemności
Pytanie 81. Gotowość operacyjna w zakresie podstawowym, ma być osiągnięta w czasie:
• 20 min
• 15 min
• Niezwłocznie
Pytanie 82. Lokalizacja i likwidacja rozlanego oleju na akwenie polega na:
• postawieniu zapory pływającej i pokryciu powierzchni rozlewiska pianą gaśniczą w celu ekologicznej neutralizacji
• postawieniu zapory pływającej i zbieranie plamy olejowej przy użyciu zbieracza
• postawieniu zapory pływającej i rozproszeniu plamy olejowej silnymi zwartymi prądami wody
Pytanie 83. Stabilizacja samochodu polega na :
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na boku i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Przewróceniu samochodu na koła, jeśli leży na dachu i podłożeniu klocków i klinów stabilizacyjnych
• Podłożeniu klinów, klocków pod samochód, tak, aby nie zmieniał on swego położenia podczas prowadzonych działań ratowniczych
Pytanie 84. Zaporę przeciwolejową – płaszczową stosuje się
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i spokojnym przepływie wody.
• na każdym cieku i zbiorniku wodnym, niezależnie od szybkości przepływu wody.
• na ciekach i zbiornikach wodnych o małym i burzliwym przepływie wody.
Pytanie 85. Którego węzła użyjesz przy wypuszczaniu liny do asekuracji ratownika?
• Ratowniczy
• Półwyblinka
• Wyblinka
Pytanie 86. Czy możliwe jest wykorzystanie do prac na łodzi ratowniczej wodoodpornych reflektorów zasilanych z agregatu prądotwórczego:
• nie, jeżeli agregat nie posiada ważnych badań SEP
• tak, jeżeli maksymalne napięcie pracy tych urządzeń nie przekracza 24V
• w żadnym wypadku
Pytanie 87. Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczych na powierzchni wody, na brzegach akwenów i budowlach hydrotechnicznych winni być wyposażeni w:
• kamizelkę asekuracyjna, gwizdek, siekierę
• kamizelkę asekuracyjną, latarkę, nóż ratowniczy
• kombinezon ratunkowy, latarkę
Pytanie 88. Bezwzględny pewny punkt” do budowy stanowisk ratowniczych powinien:
• Powinno być to tylko drzewo o średnicy powyżej 30 cm, gdyż ma dobrze rozwinięty system korzeniowy
• Być tylko metalowy, bo metal ma dużą wytrzymałość i jest twardy
• być to punkt mocowania z materiału sztucznego lub naturalnego, który gwarantuje nam odpowiednią stabilność i wytrzymałość
Pytanie 89. Przy dojeździe na miejsce zdarzenia, podczas uwolnienia substancji niebezpiecznej, należy dojeżdżać jak najbliżej miejsca zdarzenia, tj.:
• Dla substancji trujących i wybuchowych nie bliżej niż 50 m
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 50 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 100 m
• Dla substancji trujących nie bliżej niż 100 m, a dla substancji wybuchowych nie bliżej niż 50 m
Pytanie 90. Pierwszą czynnością podczas niesienia pomocy osobie porwanej przez wodę powodziową powinna być:
• próba nawiązania kontaktu z poszkodowanym
• wejście do wody celem jak najszybszego wydobycia osoby porwanej
• wezwanie dodatkowych sił i środków
Pytanie 91. Działania ratownicze organizowane i kierowane przez Państwową Straż Pożarną należy rozumieć jako:
• akcję ratowniczą
• pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze
• działanie ratownicze
Pytanie 92. Zjawisko inwersji powoduje, że obłok gazowy:
• unosi się
• pozostaje w stanie równowagi, nie przemieszcza się
• ścieli się przy ziemi
Pytanie 93. Deska lodowa przeznaczona jest do:
• bezpiecznego przemieszczania się ratowników i poszkodowanego po zamarzniętym akwenie
• zabezpieczenia otworów w pokrywie lodowej
• usuwania pokrywy lodowej
Pytanie 94. Podczas działań ratowniczych przy powodzi opadowej letniej, strażak-ratownik powinien być zabezpieczony poprzez założenie:
• ubrania koszarowego z kamizelką asekuracyjną
• ubrania koszarowego z gumowcami
• ubrania bojowego z kamizelką asekuracyjną i gumowcami
Pytanie 95. Różnice w wyszkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego na poziomie podstawowym należy kompensować w ramach:
• Szkoleń specjalistycznych
• Szkolenia kwalifikacyjnego.
• Doskonalenia zawodowego
Pytanie 96. Dekontaminację dzielimy na:
• wstępną i właściwą,
• wstępną i wtórną,
• utylizacyjną i właściwą.
Pytanie 97. Wchodząc na lód celem udzielenia pomocy osobie uwięzionej w przeręblu, ratownik powinien:
• być ubrany w skafander suchy
• posiadać sprzęt A,B,C
• być ubrany w kamizelkę asekuracyjną i zabezpieczony liną
Pytanie 98. Dotarcie do poszkodowanych zagruzowanych w rumowisku jest możliwe poprzez:
• wykonanie wykopu
• wykonanie przekopu przez gruzowisko
• odgruzowanie wejść do budynku
Pytanie 99. GGW to :
• jest to stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia –ustalone jako wartości średnie – które nie powinno powodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń ,jeśli utrzymuje się ono w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej
• najniższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym może już wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego .
• najwyższe stężenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem , przy którym jeszcze może wystąpić zapalenie się tej substancji pod wpływem bodźca energetycznego
Pytanie 100. Absolutny zakaz kontaktu z wodą jest oznaczony, na tablicy pomarańczowej do oznaczania towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym, następującym znakiem:
• W
• X
• Y
Pytanie 101. Rodzaje sprzętu i urządzeń ratowniczych stosowanych w budynkach:
• dźwigi pożarowe, drabiny i zewnętrzne schody ewakuacyjne, rękawy ratownicze, linkowe aparaty ratownicze, skokochrony
• działka z samochodu GCBA 6/32 typu 004 - wydajność wody wynosi 2400 l/min, wydajność piany ok. 30 m/min (dla Deteoru 1000)
• sprzęt pożarniczy pianowy służący do zasysania i odpowiedniego dozowania środka pianotwórczego przy wytwarzaniu piany ciężkiej za pomocą prądownicy PP-600
Pytanie 102. Czy do działań podstawowych związanych z ratownictwem wodnym typu: ewakuacja ludzi i mienia z terenów zalanych, podjecie z wody zwłok, ochrona budowli hydrotechnicznych konieczne jest dysponowanie Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej:
• niekoniecznie
• tak, zawsze
• tak, jeżeli grupa działa na terenie województwa, na którym zaistniało zdarzenie
Pytanie 103. W jakim zakresie należy zabezpieczyć konstrukcje w trakcie działań ratowniczych podczas katastrof budowlanych
• w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników
• w całym obiekcie
• zabezpieczenie nie musi być wykonywane
Pytanie 104. Które z poniższych materiałów wytwarzają w zetknięciu z wodą gazy zapalne:
• sód, potas
• nadtlenek cynkowy
• amoniak
Pytanie 105. Eksplozymetr wykorzystujemy do:
• identyfikacji substancji niebezpiecznych
• pomiarów stężeń gazów wybuchowych
• pomiarów stężeń substancji toksycznych
Pytanie 106. Zaznacz prawidłową kolejność czynności ratowniczych wykonywanych podczas katastrof drogowych:
• dojazd, rozpoznanie, zabezpieczenie terenu akcji, działania ratownicze, zakończenie akcji
• dojazd, rozpoznanie, działania ratownicze, zabezpieczenie terenu akcji, zakończenie akcji
• dojazd, zabezpieczenie terenu akcji, rozpoznanie, działania ratownicze, zakończenie akcji
Pytanie 107. Do minimalnego zestawu sprzętu do działań ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym należy:
• żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,
• worek sprzętowy, bloczek ratowniczy, lina alpinistyczna dynamiczna 50m., karabinki stalowe, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
• worek typu jaskiniowy, bloczek pojedynczy ratowniczy, taśmy szyte min. 120 cm., lina alpinistyczna statyczna 50m., karabinki stalowe zakręcane HMS oraz szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym,
Pytanie 108. Zjawisko "cofki" polega na:
• postępowaniu fali wezbraniowej w górę biegu rzeki, powstające wskutek podnoszenia się poziomu wody w zbiorniku, do którego ów ciek uchodzi
• cofaniu się wezbranej wody do koryta rzeki
• Zalewaniu terenu po przerwaniu przez wezbraną wodę wałów przeciwpowodziowych, postępującym w kierunku przeciwnym do biegu rzeki, aż do wyrównania rzędnych poziomu wody
Pytanie 109. W samolocie instalacja zaznaczona kolorem szarym jest to instalacja :
• przeciwpożarowa
• hydrauliczna
• pneumatyczna
• paliwowa
Pytanie 110. Materiał silnie żrący o działaniu trującym oznaczamy następującym numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa:
• 886
• 686
• 668
Pytanie 111. Numer rozpoznawczy rodzaju niebezpieczeństwa składa się z:
• dwóch lub trzech cyfr
• tylko dwóch cyfr
• z czterech cyfr
Pytanie 112. Jakie długości mają linki ratownicze stosowane w PSP:
• 20m i 30m
• 25m i 30m
• 25m i 35m
Pytanie 113. Wysokość nominalna przewodów elektrycznych trakcji kolejowej, licząc od główki szyny wynosi:
• 6,55 m
• 5,25 m
• 5,9 m
• 4,2 m
Pytanie 114. Na łodzi ratowniczej obowiązkowym wyposażeniem jest:
• rzutka ratunkowa, reflektor poszukiwawczy
• torba R1, kołowrót ratunkowy
• koło ratunkowe, rzutka ratunkowa
Pytanie 115. Budynek wysoki jest to budynek o wysokości nad poziomem terenu:
• 25-55 m
• 12-25 m
• 55-75 m
Pytanie 116. Technikę tzw. „trzecich drzwi” stosuje się w przypadku pojazdów:
• pięciodrzwiowych (hatchback)
• dwudrzwiowych (coup
• czterodrzwiowych (sedan)
Pytanie 117. Oznakowanie opakowania symbolem xi oznacza, że zawiera ono:
• substancję reagującą z wodą z wydzieleniem gazu łatwozapalnego;
• substancję szkodliwą dla środowiska
• substancję drażniącą
• substancję szkodliwą dla zdrowia
Pytanie 118. Absorpcja jest to:
• chemiczny proces zobojętniania toksycznego oddziaływania substancji niebezpiecznych, poprzez zmianę ich struktury chemicznej na nową nie stwarzającą zagrożenia,
• przyspieszenie biodegradacji substancji niebezpiecznych,
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych całą objętością przez sorbent,
Pytanie 119. U poszkodowanego porażonego prądem, zagrożenie życia spowodowane jest:
• uszkodzeniem nerek na skutek hemolizy krwinek
• urazami kostno - stawowymi
• zaburzeniem rytmu serca
• jeśli poszkodowany jest przytomny i nie doznał żadnych obrażeń i nie zgłasza dolegliwości, to nie ma zagrożenia
Pytanie 120. Zastosowanie sorbentów organicznych naturalnych wobec substancji ciekłych utleniających może spowodować:
• Nieskuteczność działań, ponieważ nie wchłaniają tych substancji
• zapalenie się sorbentu
• poprawę wchłaniania substancji
Pytanie 121. Który rodzaj zdarzenia nie zalicza się do miejscowych zagrożeń?
• katastrofa drogowa
• katastrofa chemiczna
• pożar
Pytanie 122. Strefa „0” jest to przestrzeń w której:
• poziom stężenia materiału niebezpiecznego nie przekracza wartości NDS
• występuje emisja materiału niebezpiecznego
• przez cały czas lub długotrwale występuje zagrożenie wybuchowe
Pytanie 123. Co oznacza liczba w dolnej części tablicy służącej do oznaczania przewozu materiałów niebezpiecznych
• właściwości fizykochemiczne substancji,
• pozwala na zidentyfikowanie substancji na podstawie numeru ONZ, (UN)
• zachowanie się substancji przy kontakcie z wodą,
Pytanie 124. Pole sprzętowe tworzymy po to by:
• narzędzia i sprzęt były w jednym miejscu
• by wykonać tam jego konserwację
• by można było wyciągnąć sprzęt
• by nie zabrudził się sprzęt hydrauliczny
Pytanie 125. Oznakowanie liczbowe 40 (górne) na tablicy ostrzegawczej samochodu przewożącego materiały niebezpieczne oznacza:
• materiał stały zapalny
• materiał utleniający
• materiał silnie trujący
Pytanie 126. W zakresie podstawowym strażak – ratownik może:
• Wyznaczać lądowisko i przyjmować śmigłowiec
• Działać z pokładu śmigłowca
• Prowadzić dolną i górną asekurację
Pytanie 127. Przesiąkanie wody przez wał przeciwpowodziowy jest najgroźniejsze, gdy:
• przesiąkająca woda nie jest zanieczyszczona
• przesiąkająca woda jest czysta, ale wypływa strużką
• przesiąkająca woda jest brudna, z piaskiem
Pytanie 128. Gaz ziemny, wydobywający się z uszkodzonej w trakcie katastrofy budowlanej instalacji ma tendencję do:
• tworzenia "chmury" bez zdolności do przemieszczania.
• przemieszczania się w dolne partie gruzowiska.
• "ulatniania" się w górne partie atmosfery.
Pytanie 129. Proces dekontaminacji wstępnej realizowany jest w odniesieniu do:
• wszystkich powierzchni opuszczających teren skażony
• ubrań ochronnych ratowników i wynoszonego sprzętu
• wyłącznie ubrań ochronnych ratowników
Pytanie 130. Zabezpieczenie elementów budowlanych przy pomocy rozpory wykonujemy gdy:
• strop grozi oberwaniem,
• naprzeciwległe ściany schodzą się
• dwie ściany odchodzą od siebie
Pytanie 131. W jakiej odległości podczas zagrożenia spowodowanego rozlewem cieczy, można wstępnie wyznaczyć strefę I:
• 150 m
• 50 m
• 200 m
Pytanie 132. Zjawisko "cofki" jest charakterystyczne dla powodzi:
• roztopowych
• zimowych zatorowych, sztormowych
• opadowych nawalnych
Pytanie 133. Ratownictwo chemiczne to m.in.:
• przeprowadzenie ewakuacji oraz udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku z udziałem niebezpiecznego medium .
• zatrzymanie emisji do otoczenia materiałów, stwarzających zagrożenie dla życia , zdrowia ludzi i zwierząt, mienia i środowiska naturalnego,
• eliminacja skutków działania człowieka lub natury powodujących skażenie środowiska naturalnego,
Pytanie 134. Upuszczając wodę z cieku rozkopujemy wał przeciwpowodziowy:
• od środka wału w obydwu kierunkach
• od strony wody
• od strony lądu
Pytanie 135. Szyby laminowane w uszkodzonym pojeździe usuwamy przy pomocy:
• piły do szyb.
• zbijaka sprężynowego.
• piły do metalu.
• toporka.
Pytanie 136. Katastrofa budowlana to:
• uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany kwalifikujący się do naprawy lub wymiany.
• awarie urządzeń budowlanych terenowych.
• gwałtowne zniszczenie wykonywanego albo istniejącego obiektu lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek i obudowy wykopów.
• awarie instalacji.
Pytanie 137. Minimalne wymiary miejsca lądowania dla śmigłowca LPR (EC135) w nocy wynoszą:
• 50x25
• 25x25
• 35x25
Pytanie 138. Zastawka stosowana jest:
• na wąskich ciekach wodnych
• jako zapora kierunkowa
• jako zapora doczyszczająca
Pytanie 139. Wytrzymałość liny po zawiązaniu węzła ( z zakresu podstawowego) wynosi:
• 50%wytrzymałości liny,
• 2/3 wytrzymałości liny
• 20% wytrzymałości liny,
Pytanie 140. Dekontaminację wstępną sprzętu użytego podczas akcji ratownictwa chemicznego wykonujemy:
• na miejscu prowadzonych działań
• po przyjeździe do jednostki
• częściowo na miejscu prowadzonych działań, częściowo po przyjeździe do jednostki
Pytanie 141. W wyniku doziemienia napowietrznej sieci energetycznej mamy do czynienia z zagrożeniem wynikającym z:
• napięcia krokowego.
• prądów błądzących.
• pola elektromagnetycznego.
Pytanie 142. Do wyposażenia JRG w zakresie ratownictwa wysokościowego (poziom Podstawowy) zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG (lipiec 2013 r.) należy:
• linka strażacka ratownicza ZL-20,
• lina alpinistyczna statyczna 50m,
• linka gospodarcza 20 metrów.
Pytanie 143. W zestawie PSP R-1
• znajduje się zestaw do płukania oka [a]
• prawdziwe a i b
• jest 10 mtr przewód tlenowy [b]
• jest woda utleniona i jodyna w aerozolu [c]
• prawdziwe abc
Pytanie 144. Budynki niskie to:
• budynki mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 9 kondygnacji włącznie
• budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondygnacji włącznie
Pytanie 145. Awaryjne uszynienie kolejowej sieci trakcyjnej ma na celu:
• wyłączenie napięcia w sieci.
• uziemienie trakcji elektrycznej.
• zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem napięcia.
Pytanie 146. Przy pomocy jakiego sprzętu można zastąpić brak trójnogu ratowniczego:
• dwóch przęseł drabiny nasadkowej
• stojaka hydrantowego
• bosaka
Pytanie 147. Awaryjne uszynienie sieci trakcyjnej polega na:
• połączeniu metalową linką przewodu elektrycznego z jedną szyną
• połączeniu metalowa linka słupa trakcyjnego z przewodem jezdnym
• połączeniu metalową linka obu szyn
Pytanie 148. Wywiad z osobami będącymi na miejscu zdarzenia, przeprowadza się w celu:
• realizacji wsparcia psychicznego
• określenia liczby poszkodowanych
• pozyskania informacji potrzebnych do sporządzenia meldunku
• uzyskania informacji potrzebnych do rozpoznania wstępnego
Pytanie 149. Działania ratownicze na akwenach w stopniu podstawowym należą do standardowych czynności ratowniczych :
• tylko specjalistycznych grup ratownictwa wodno – nurkowego
• wszystkich jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP
• tylko jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w powiatach o najwyższym stopniu zagrożenia wodnego
Pytanie 150. Czy w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie podstawowym wymagane jest stosowanie specjalistycznych technik lokalizacji osób znajdujących się w miejscach niedostępnych.
• tak
• nie
Pytanie 151. Podchodzenia do śmigłowca od strony wznoszącego się zbocza w czasie pracy wirnika:
• zabrania się
• dokonujemy w przemysłowym hełmie ochronnym
• dokonujemy w kasku alpinistycznym
Pytanie 152. Jakiego rodzaju sprzęt można wykorzystać podczas budowaniu układów przy wydobywaniu poszkodowanych z zagłębień terenowych, studni, studzienek, szachtów technicznych?
• Drabiny nasadkowe
• Trójnóg ratowniczy
• wszystkie poprawne
• Aparat Rollgliss
Pytanie 153. Każdy ratownik działający na łodzi lub pontonie powinien być wyposażony w:
• skafander nurkowy suchy
• urządzenie ratowniczo-wyrównawcze
• kamizelkę asekuracyjną
Pytanie 154. W razie wycieku z cysterny, nieznanej substancji przed przystąpieniem do uszczelnienia w pierwszej kolejności należy:
• niezwłocznie przystąpić do rozłączania składu pociągu
• przeprowadzić rozpoznanie i określić wyciekającą substancję
• zabezpieczyć teren wokół cysterny przez podanie piany średniej
Pytanie 155. Zasada układania worków z piaskiem metodą „duńską” mówi:
• układamy worki w całości wypełnione piaskiem na przemian w systemie „L”
• pełne worki układamy w systemie „konika szachowego”
• worki układamy tak aby część pełna worka spoczęła na części pustej worka poprzedniego pod kątem 900 tworząc dwurzędowy wał
Pytanie 156. Od której strony należy wykonywać rzaz odciążający podczas przerzynki drzewa leżącego?
• od strony włókien rozciąganych
• od strony włókien ściskanych
• kierunek prowadzenia rzazu nie ma znaczenia
Pytanie 157. Osobą odpowiedzialną za wybór bezpiecznego lądowiska na miejscu wypadku jest:
• pilot śmigłowca,
• kontroler ruchu lotniczego
• d-ca akcji,
Pytanie 158. Podstawowym kanałem łączności do współdziałania Straż Pożarna/LPR jest:
• kanał 40
• kanał ogólnopolski ratowniczy
• KSWL UO2
Pytanie 159. Dekontaminację wstępną realizuje się :
• po za terenem akcji ratownictwa chemicznego, w strażnicy lub specjalnym do tego przeznaczonym miejscu,
• po każdorazowym powrocie z akcji do jednostki
• bezpośrednio po zakończeniu działań, najczęściej na terenie akcji ratownictwa chemicznego,
Pytanie 160. Ile akumulatorów znajduje się w śmigłowcu EC 135 i gdzie ich szukać?
• jeden w dziobie śmigłowca
• dwa – po obu stronach śmigłowca, za przesuwnymi drzwiami
• jeden za tylnymi prawymi drzwiami
Pytanie 161. Jaka substancja jest przesyłana rurociągiem oznaczonym kolorem fioletowym?
• kwas
• woda
• para wodna
Pytanie 162. Przy cięciu słupka „C” musimy uważać na:
• grubość słupka i jego skomplikowany profil
• zbiorniki wysokociśnieniowe do napełniania kurtyn
• elementy tapicerskie słupka
• szerokość słupka i tapicerkę
Pytanie 163. W jakiej odległości od śmigłowca obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
• mniejszej, niż 50 metrów.
• mniejszej, niż 35 metrów,
• mniejszej, niż 25 metrów,
Pytanie 164. Półwyblinka to węzeł :
• Zjazdowy
• Do łączenia liny
• Zabezpieczający
Pytanie 165. Reguła dłoni to:
• to ocena powierzchni oparzenia u poszkodowanego swoja dłonią
• to ocena powierzchni oparzenia poszkodowanego jego dłonią
• to reguła, że powierzchnia dłoni to 1% powierzchni ciała właściciela dłoni
• opis przekazywania informacji za pomocą gestów dłonią
Pytanie 166. Neutralizacja kwasu (np. kwasu solnego) w miejscu zdarzenia polega na:
• spłukanie niewielką ilością wody ponieważ pod jej wpływem kwas ulegnie rozłożeniu.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z piaskiem.
• przesypaniu i wymieszaniu rozlewiska z wapnem palonym.
Pytanie 167. Na zewnętrznej warstwie poszycia kadłuba samolotu zazwyczaj zaznaczone są miejsca cięcia konstrukcji w celu wykonania dostępu do pasażerów uwięzionych wewnątrz. Na ogół oznaczenia te są wykonane farbą barwy:
• Białej
• czerwonej
• Żółtej
Pytanie 168. Przebicie w ścianie powinno mieć kształt:
• koła
• kwadratu
• trójkąta
Pytanie 169. Do zadań jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas likwidacji skutków katastrofy kolejowej zaliczamy:
• zabezpieczenie śladów pomocnych w określeniu przyczyn katastrofy
• organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
• zabezpieczenie mienia poszkodowanych oraz majątku PKP
Pytanie 170. Jakiego węzła użyjesz do zjazdu na zatrzaśniku w przypadku samoratowania z okna trzeciego piętra?
• podwójnego zderzakowego
• kluczki na rozrywanie
• półwyblinki
Pytanie 171. Do miejsca zdarzenia chemicznego należy podjeżdżać od strony:
• pod wiatr.
• zawietrznej,
• nawietrznej,
Pytanie 172. Rojnica służy do:
• zbierania i transportu roju pszczół
• osłabienia agresywności roju pszczół
• zabezpieczenia ratownika
Pytanie 173. Dekontaminacja wstępna to:
• metoda polegająca na rozcieńczeniu, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego w miejscu zdarzenia.
• metoda polegająca na zmyciu wodą materiału niebezpiecznego a następnie wezwaniu służb drogowych w celu dalszej neutralizacji.
• metoda polegająca na zebraniu sprzętu i odizolowaniu go od otoczenia w miejscu zdarzenia a następnie po przywiezieniu na teren JRG przeprowadzenie tzw. dekontaminacji właściwej czyli rozcieńczenia, neutralizacji i sorpcji materiału niebezpiecznego znajdującego się na jego powierzchni.
Pytanie 174. Prawidłowa kolejność faz usuwania rozlewów olejowych z powierzchni wody to:
• gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• usuwanie oleju z powierzchni wody, ograniczenie wielkości rozlewu, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
• ograniczenie wielkości rozlewu, usuwanie oleju z powierzchni wody, gromadzenie mieszaniny wodno-olejowej, doczyszczanie powierzchni wody, obróbka zebranego oleju
Pytanie 175. Po wyjęciu osoby z wody( brak podejrzenia obrażeń kręgosłupa szyjnego) i stwierdzeniu, że jest ona nieprzytomna, działania ratownicze rozpoczynasz od:
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu, że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO od 5 wdechów,
• ułożeniu w pozycji umożliwiającej wylanie wody z dróg oddechowych by móc prowadzić tlenoterapię
• udrożnienia dróg oddechowych i w przypadku stwierdzenia braku oddechu odsysasz zalegającą wodę bo blokuje drogi oddechowe
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu że osoba nie oddycha rozpoczynasz RKO w schemacie 30 : 2, jednocześnie przygotowujesz zestaw do tlenoterapii
Pytanie 176. Prawidłowa realizacja wykonania przebicia ściany w murze ceglanym za pomocą młotka i przecinaka wygląda następująco:
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z środkowej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując kształt kwadratu,
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z górnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w dół i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie
• odsunięcie gruzu z miejsca wykonania przebicia, oznaczenie wielkości wykonywanego otworu, wybicie cegły z dolnej warstwy wykonywanego otworu, powiększenie otworu w górę i na boki aż do odpowiedniej wielkości otworu wykonując sklepienie,
Pytanie 177. Rozróżnia się dekontaminację:
• ogólną,
• wstępną,
• odkażającą.
Pytanie 178. Jak należy ustawić pojazdy na miejscu zdarzenia chemicznego:
• bez znaczenia
• najlepiej na podwyższeniu i zgodnie z kierunkiem wiatru
• najlepiej na podwyższeniu i przeciwnie do kierunku wiatru
Pytanie 179. Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym powinien spełniać wymagania normy i posiadać certyfikaty:
• PZA
• CE i spełniać normy PN i EN lub UIAA
• CNOBP,
Pytanie 180. Zaznacz poprawną kolejność ustawienia systemu zapór olejowych na wodach powierzchniowych:
• zapora doczyszczająca, zapora główna, zapora pomocnicza.
• zapora pomocnicza, zapora główna, zapora doczyszczająca.
• zapora główna, zapora pomocnicza, zapora doczyszczająca
Pytanie 181. Na miejscu wypadku z udziałem samochodu zasilanego gazem LPG, którą z niżej wymienionych czynności należy wykonać w pierwszej kolejności:
• zakręcić zawory przy zbiorniku z gazem.
• ustabilizować pojazd.
• odłączyć akumulator.
Pytanie 182. Materiał samozapalny oznakowany jest nalepką:
• b
• c
• a
• d
Pytanie 183. System trakcji elektrycznej stosowanej w polskim kolejnictwie:
• system prądu zmiennego 3000V (3kV).
• system prądu zmiennego 5000V (5kV).
• system prądu stałego 3000V (3kV).
• system prądu stałego 5000V (5kV).
Pytanie 184. Zamiast trójnogu ratowniczego wykorzystasz:
• Dwa przęsła drabiny nasadkowej DN 2,7
• Elementy znalezione na miejscu zdarzenia
• Drabinę słupkową
Pytanie 185. Przy oparzeniu dróg oddechowych u osoby nieprzytomnej najlepsze postępowanie to:
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu, założenie rurki u-g lub rurki krtaniowej i rozpoczęcie stosownej tlenoterapii
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych i podanie tlenu
• udrożnienie dróg oddechowych, ocena jakości oddechu i podjecie decyzji o tlenoterapii biernej lub czynnej
Pytanie 186. Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa szyjnego u osoby nieprzytomnej, udrożnienie dróg oddechowych polega na:
• jeśli stwierdzasz że oddycha, nie musisz nic robić z głową
• odchyleniu głowy do tyłu i założeniu rurki u-g
• odchyleniu głowy do tyłu z podtrzymaniem bródki
• wysunięciu żuchwy do przodu i podtrzymanie bródki
Pytanie 187. Stosowany w pojazdach samochodowych jako paliwo gaz propan butan jest gazem:
• cięższym od powietrza
• lżejszym od powietrza
• zdecydowanie lżejszym od powietrza
Pytanie 188. Podczas zabezpieczania imprez na i przy akwenach, ratownicy używają kamizelek asekuracyjnych:
• tylko ci którzy wykonują swoje zadania na jednostkach pływających
• bezwzględnie wszyscy
• tylko ci którzy są narażeni na wpadnięcie do wody z pomostu
Pytanie 189. Neutralizacja jest to:
• pochłanianie rozlanych cieczy i innych substancji niebezpiecznych przez ciała porowate,
• chemiczny proces zobojętniania chemicznie aktywnych substancji niebezpiecznych,
• proces dyfuzyjnego przenikania składnika jednej fazy w głąb drugiej, zachodzący podczas bezprzeponowego zetknięcia obu faz.
Pytanie 190. Pojazdem trakcyjnym nazywamy:
• zestaw wagonów kolejowych
• pojazd szynowy z własnym źródłem napędu
• pojazd szynowy bez własnego źródła napędu
Pytanie 191. Rozlaną z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu benzynę neutralizujemy:
• Benzyna, tak jak inne substancje ropopochodne nie podlega neutralizacji;
• Wodorowęglanem sodu, a następnie pianą gaśniczą.
• Sorbentem lub piaskiem, a następnie roztworem detergentów.
Pytanie 192. Czy do wydobycia np. ze studni osoby poszkodowanej, można użyć dźwigu (HDS itp.) ?
• Tak, ale tylko, jako punkt stanowiskowy
• Tak, jeśli tylko przyspieszy to wydobycie osoby poszkodowanej
• Nie
Pytanie 193. Do strefy 1 bezpośredniego zagrożenia substancją chemiczną może wchodzić :
• minimum dwóch ratowników
• minimum czterech ratowników
• minimum jeden ratownik
Pytanie 194. Węzeł służący między innymi do zjazdu to:
• Wyblinka,
• Flagowy
• Półwyblinka
Pytanie 195. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia na akwenach polega na :
• ograniczeniu dostępu do miejsca zdarzenia wszelkimi dostępnymi sposobami w tym za pomocą taśmy ostrzegawczej, boji znakującej i jednostki pływającej
• asekuracji jednostką pływającą nad miejscem zdarzenia
• boji pływającej ustawionej w miejscu zdarzenia
Pytanie 196. Rzaz podcinający powinien wynosić:
• 2/3 średnicy drzewa.
• 1/3 średnicy drzewa,
• 1/8 średnicy drzewa,
Pytanie 197. Instalacja paliwowa w samolocie ma oznaczenie barwne:
• Zielone.
• Czarne,
• Żółte,
Pytanie 198. Mężczyzna w trakcie prac budowlanych został obficie obsypany wapnem, Twoje postępowanie to:
• zdejmujesz odzież z niego i obficie i długo spłukujesz wodą, szczególnie okolicy twarzy bo ratujesz oczy i drogi oddechowe
• otrzepujesz wapno z poszkodowanego bo jest nie szkodliwe a tylko dużo się kurzy
• zdejmujesz z niego odzież, pozostały materiał szkodliwy usuwasz mechanicznie ścierając, omiatając chroniąc oczy i drogi oddechowe a następnie spłukujesz obficie resztki wodą
• nie zdejmujesz z niego odzieży by nie było więcej pylenia i obficie polewasz wodą całego poszkodowanego pamiętając by go nie wychłodzić
Pytanie 199. Ługami nazywamy:
• silne zasady
• silne kwasy
• mieszaninę kwasu z zasadą
Pytanie 200. Jak nazywa się węzeł do zabezpieczenia samego siebie np. podczas wyciągania:
• flagowy
• ósemka
• skrajny tatrzański (ratowniczy)
Pytanie 201. Punkt dekontaminacji wstępnej na miejscu akcji ratowniczej powinien znajdować się:
• przy punkcie wejścia do strefy skażonej;
• od strony nawietrznej w drugiej strefie działań.
• od strony zawietrznej poza strefą oddziaływania substancji niebezpiecznej;
Pytanie 202. Pole składowania narzędzi podczas prowadzenia działań ratowniczych na drodze powinno być zlokalizowane:
• bezpośrednio przy samochodzie ratowniczym
• bezpośrednio przy pojeździe uszkodzonym
• w odległości ok.3m od pojazdu uszkodzonego
Pytanie 203. W przypadku awarii cysterny przewożącej materiały niebezpieczne, rodzaj substancji identyfikujemy po:
• zapachu
• numerze na tablicy ostrzegawczej umieszczonej na cysternie
• wpływie substancji na środowisko
Pytanie 204. Podstawowe metody dekontaminacji wstępnej to:
• spalenie
• Degradacja
• Rozcieńczenie
Pytanie 205. Strażak, który przyjmuje śmigłowiec podchodzący do lądowania powinien ustawić się:
• mając wiatr w plecy
• mając wiatr z boku
• mając wiatr w twarz
Pytanie 206. Wskaż błędne stwierdzenie: Praca ratownika w podparciu realizowana jest poprzez:
• wpięcie do liny pionowej
• pośrednie wpięcie w stały punkt asekuracyjny lub stanowisko
• wpięcie do liny poziomej
Pytanie 207. W jakim czasie powinien nastąpić wyjazd do zdarzenia w zakresie ratownictwa wysokościowego.
• natychmiast,
• gdy skompletujemy Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego.
• do 15 min. od zgłoszenia,
Pytanie 208. Według przepisów ADR o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych znak X określa:
• materiał promieniotwórczy
• substancje toksyczne i wybuchowe
• materiał niebezpiecznie reagujący z wodą
Pytanie 209. Zapory sorpcyjne:
• ograniczają rozprzestrzeniania się warstwy rozlanego oleju w pierwszej fazie działań
• wykorzystuje się do zbierania resztek rozlanego oleju
• zapobiegają przedostaniu się poza nią grubej warstwy oleju
Pytanie 210. Na wyznaczonym miejscu lądowania śmigłowca zabrania się:
• zabezpieczyć teren przed wtargnięciem osób trzecich.
• oznakować teren taśmą ostrzegawczą,
• oświetlić teren lądowiska,
Pytanie 211. Sanie lodowe mogą być wykorzystane w ratownictwie do przemieszczania się:
• po brzegu rzeki
• po powierzchni wody i lodu
• wyłącznie po zamarzniętych akwenach wodnych
Pytanie 212. Zjawisko adsorpcji jest to:
• pochłanianie polegające na przenikaniu substancji do wewnątrz sorbentu.
• proces neutralizacji.
• proces zobojętniania.
• pochłanianie polegające na utworzeniu cienkiej, cząsteczkowej warstwy na powierzchni sorbentu.
Pytanie 213. Czy dopuszczalna jest praca silnika łodzi motorowej na brzegu (na sucho):
• tak, w celu sprawdzenia działania ale w czasie nie dłuższym niż 1 minuta
• nie
• możliwa, ale tylko w czasie akcji ratowniczej na rzekach szybko płynących
Pytanie 214. Węzły kotwiące to:
• Wyblinka
• Węzeł flagowy
• Ósemka pojedyncza, ósemka powrotna
Pytanie 215. Pokrywa lodu o tej samej grubości:
• rodzaj akwenu nie ma znaczenia
• jest mocniejsza na wodzie płynącej
• jest mocniejsza na wodzie stojącej

Pożarów - 199 W ubiegłym roku - 184
Miejscowych zagrożeń - 629 W ubiegłym roku - 500
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 907 W ubiegłym roku - 720

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict