TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Rurkę ustno-gardłową zastosujesz:
Pytanie 2 Wykonujesz resuscytację z udziałem kolegi. Jak często powinieneś uciskać klatkę piersiową?
Pytanie 3 Elektrody AED:
Pytanie 4 Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu pacjenta:
Pytanie 5 W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy, priorytetem ratowniczym jest:
Pytanie 6 Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej, należy wykonać następujące czynności, z wyjątkiem:
Pytanie 7 Ocena wstępna chorego w zdarzeniu pojedynczym nie powinna trwać dłużej niż:
Pytanie 8 Podczas prac przeładunkowych jeden z pracowników został oblany ługiem sodowym, wskaż prawidłowe postępowanie:
1) natychmiast polewasz wodą poszkodowanego;
2) usuwasz w miejsce bezpieczne poszkodowanego;
3) zdejmujesz odzież z poszkodowanego;
4) posypujesz piachem ubranego poszkodowanego- piach wchłania ług sodowy;
5) spłukujesz poszkodowanego i wzywasz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 9 Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że - wskaż zdanie prawdziwe:
Pytanie 10 Asystolia to:
Pytanie 11 Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniała swoje zadanie muszą być spełnione warunki, z wyjątkiem:
Pytanie 12 Jakie będzie twoje postępowanie u poszkodowanego, który w wyniku wypadku samochodowego doznał urazu z raną tłuczoną głowy, z przejściową utratą świadomości i przebywa nadal w samochodzie?
Pytanie 13 Kwalifikowana pierwsza pomoc to określenie czynności podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. W rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca wyłącznie dyplom szkoły lub uczelni medycznej;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa medycznego lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) posiadająca dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 14 U poszkodowanego po urazie głowy z ucha wycieka powoli różowo podbarwiony płyn. Podaj właściwy sposób postępowania:
Pytanie 15 Poszkodowany siedzi w rozbitym samochodzie, jest blady, spocony, ma przyśpieszony oddech, złamane obie kończyny dolne oraz zaburzenia świadomości. Podaj prawidłowy sposób postępowania przed przybyciem jednostek ochrony zdrowia: