TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Stosunek uciśnięć do oddechów ratowniczych u osoby dorosłej powinien wynosić:
Pytanie 2 Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przebywającego w strefie zadymienia należy:
Pytanie 3 Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy, poprawna kolejność postępowania to:
1) opłukanie twarzy wodą w celu usunięcia substancji;
2) starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu;
3) usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
4) delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną;
5) zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 4 Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym grupa czerwona to grupa o najwyższym priorytecie:
Pytanie 5 Zabronione jest podczas udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 6 Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące ataku padaczki:
Pytanie 7 Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniami na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:
Pytanie 8 W wyniku wypadku autobusu 7 osób zostało poszkodowanych. Określimy to zdarzenie jako:
Pytanie 9 Na wycieczce w lesie doszło do ukąszenia przez żmiję jednego z uczestników. Należy natychmiast:
Pytanie 10 Do często spotykanych objawów zawału m. sercowego należą:
Pytanie 11 Podczas wykonywania defibrylacji:
Pytanie 12 Kwalifikowana pierwsza pomoc to określenie czynności podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. W rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca wyłącznie dyplom szkoły lub uczelni medycznej;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa medycznego lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) posiadająca dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 13 Kiedy można przerwać ocenę wstępną?
Pytanie 14 Podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu zabronione jest (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 15 Wskaż czynność, która nie jest elementem procedury udrażniania dróg oddechowych: