';

Ratownictwo medyczne

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przebywającego w strefie zadymienia należy:
• wezwać pomoc do poszkodowanego i przystąpić do oceny stanu poszkodowanego w miejscu zdarzenia.
• podać tlen i posadzić poszkodowanego w pozycji półsiedzącej.
• w miarę możliwości odizolować drogi oddechowe poszkodowanego od atmosfery toksycznej i ewakuować ze strefy zagrożenia
• podać tlen i ewakuować ze strefy zadymienia.
• ułożyć w pozycji bezpiecznej i czekać na przybycie ratowników.
Pytanie 2. U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:
• specjalnie do tego celu przygotowany członek zespołu.
• trzeci ratownik, który również min. opatruje rany.
• dokonujący ręcznej stabilizacji kręgosłupa.
• drugi ratownik, który dokonuje jednocześnie badania urazowego.
• z wykształceniem psychologicznym.
Pytanie 3. Przy podejrzeniu zatrucia cyjanowodorem poszkodowanego, który ma ślady wymiocin na ustach możemy:
• zaniechać wentylacji metodą usta-usta jeżeli są opory natury estetycznej.
• wentylować metodą usta-usta jeśli nie ma innych możliwości.
• wentylować z użyciem nawilżonej wodą chusteczki.
• tylko przy użyciu worka samorozprężalnego.
• wentylować tylko przy użyciu maski twarzowej.
Pytanie 4. W założeniach taktycznych ratownictwa medycznego w zdarzeniach na drogach, wykonanie dostępu oznacza:
• dotarcie do poszkodowanego.
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia i umożliwienie procedur dochodzeniowych.
• to samo, co wycięcie poszkodowanego z pojazdu.
• stworzenie możliwości zbadania i przemieszczania poszkodowanego.
• stworzenie możliwości zbadania poszkodowanego.
Pytanie 5. Rana kłuta brzucha:
• nie wyklucza odmy (A).
• może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia (B).
• zawsze powoduje silny krwotok zewnętrzny (C).
• prawdziwe A, B i C.
• prawdziwe A i B.
Pytanie 6. Powierzchnia dłoni u dorosłego to:
• 1,5% powierzchni całkowitej ciała.
• 2% powierzchni całkowitej ciała
• 0,5% powierzchni całkowitej ciała..
• 1% powierzchni całkowitej ciała.
• żadna nie jest prawidłowa.
Pytanie 7. Jesteś świadkiem palenia opon z okazji sobótek:
• właściwie co Cię to obchodzi, Tobie nie szkodzi (D).
• proponujesz by to zgaszono bo może być pożar (B).
• akceptujesz zdarzenie bo taka jest tradycja (A).
• prawdziwe są odpowiedzi B, C.
• podczas spalania wydzielają się substancje toksyczne szkodliwe do zdrowia i środowiska (C).
Pytanie 8. Dla ratownika różnica pomiędzy transportem a ewakuacją polega na tym, że:
• przemieszczanie poszkodowanego na noszach to zawsze ewakuacja, a przemieszczenie przy wykorzystaniu karetki - to transport (B).
• ewakuacja i transport to dwie nazwy tego samego zjawiska (E).
• strażacy zawsze ewakuują, a zespoły ratownictwa medycznego transportują (C).
• prawdziwe są odpowiedzi A i C (D).
• każde przemieszczenie poszkodowanego na mocy decyzji ratownika to ewakuacja, a na mocy decyzji lekarza lub ratownika medycznego to transport (A).
Pytanie 9. Gdy poszkodowany niedosłyszy:
• aby nawiązać kontakt przybliżamy usta do jego ucha (B).
• prawdziwe B i D.
• aby nawiązać kontakt krzyczymy do niego (A).
• wspomagamy wypowiedź gestami (D).
• rezygnujemy z kontaktu głosowego na rzecz gestów (C).
Pytanie 10. U poszkodowanego po urazie głowy z ucha wycieka powoli różowo podbarwiony płyn. Podaj właściwy sposób postępowania:
• wykonać należy opatrunek uciskowy z gazy jałowej z użyciem codofixu.
• należy do przewodu słuchowego włożyć szczelny tampon z gazy jałowej, aby zapobiec dalszemu wyciekowi.
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
• wykonać należy opatrunek osłaniający z gazy jałowej.
• stan taki nie wymaga na miejscu zdarzenia żadnych szczególnych działań ratowniczych, gdyż wyciek ustaje po kilku minutach.
Pytanie 11. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ekipy ratunkowej następuje rozpoznanie, które ma na celu:
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności, rodzaju zagrożeń dla akcji i ustalenia rodzaju sprzętu koniecznego do ewakuacji poszkodowanych.
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności, rodzaju zagrożeń, ustalenie orientacyjnej liczby poszkodowanych i ewentualne uznanie zdarzenia za masowe.
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności, rodzaju zagrożeń dla akcji i ustalenia dróg ewakuacji.
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności i udzielenie pierwszej pomocy.
• rozpoznanie charakteru zdarzenia, jego okoliczności, rodzaju zagrożeń dla akcji, ustalenie orientacyjnej liczby poszkodowanych i ich ewakuacja.
Pytanie 12. W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego nale ż y rozpocząć:
• po wylaniu wody z dróg oddechowych.
• najważniejsza jest stabilizacja kręgosłupa szyjnego.
• po 5 min od wyjęcia z wody by mogła się ona wchłonąć z płuc.
• jak najwcześniej, w miarę możliwości jeszcze w wodzie.
• wszystkie fałszywe.
Pytanie 13. W przypadku rozpoznania wstrząsu krwotocznego postępowanie przeciwwstrząsowe obejmuje:
• nadanie pozycji poziomej z uniesieniem kończyn dolnych tlenoterapię (A).
• tak jak w punkcie A, ale po zatamowaniu krwawienia zewnętrznego.
• nie ma takiego postępowania (B).
• uniesienie kończyn dolnych, wsparcie psychiczne, zastosowanie folii termoizolacyjnej, zastosowanie rurki ustno-gardłowej (D).
• uniesienie kończyn dolnych, tlenoterapię, wsparcie psychiczne (C).
Pytanie 14. Worek samorozprężalny posiada następujące zalety, z wyjątkiem:
• pozwala osiągnąć wdechowe stężenie tlenu nie wyższe niż 75%.
• może być podłączony do maski twarzowej, rurki dotchawiczej lub alternatywnych przyrządów do udrażniania dróg oddechowych.
• pozwala osiągnąć wdechowe stężenie tlenu na poziomie bliskim 100%.
• zabezpiecza przed zakażeniem ratownika prowadzącego wentylację.
• w razie uszkodzenia mechanicznego worka, można go zastosować tylko do tlenoterapii biernej.
Pytanie 15. Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje:
• opatrzenie ran i złamań oraz oparzeń.
• masaż pośredni serca, bo podtrzymanie krążenia jest priorytetem.
• szybki transport do szpitala.
• oddech zastępczy z tlenoterapią o przepływie 10 l na minutę.
• stabilizację kręgosłupa oraz tlenoterapię bierną.
Pytanie 16. Przed przyklejeniem elektrod defibrylatora:
• prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• skóra klatki piersiowej poszkodowanego musi być sucha (A).
• poszkodowany musi mieć zdjętą biżuterię z szyi (B).
• należy, w razie potrzeby, zgolić owłosienie klatki piersiowej (C).
Pytanie 17. W czasie prowadzenia u poszkodowanego oddechu zastępczego przy użyciu maski twarzowej i worka samorozprężalnego, należy pamiętać o dołączeniu do zestawu rezerwuaru tlenowego. Ma to na celu:
• utrzymanie, przy właściwym dopływie tlenu, wysokiego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej, nawet na poziomie bliskim 100%.
• zwiększenie stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z 21% do około 40-50 %.
• podanie prawidłowej ilości tlenu, przy jednocześnie występujących trudnościach z utrzymaniem drożności dróg oddechowych poszkodowanego.
• ułatwienie prowadzenia oddechu zastępczego (w takim przypadku nie trzeba dbać o szczelne przyłożenie maski oddechowej do twarzy poszkodowanego).
• stworzenie wystarczającej rezerwy tlenowej na czas, nawet do 4 minut po odłączeniu przewodu, łączącego układ z butlą tlenową (co jest niezwykle przydatne, np. przy ewakuacji poszkodowanego).
Pytanie 18. W autobusie siedzi mężczyzna, skarżący się na ból piekący w kl. piersiowej, jest blady i spocony, oddycha szybko, Twoje działanie będzie polegało na:
• prawdziwe są odpowiedzi A,C.
• podasz mu preparat aspiryny jeśli go posiada i zażywa stale (C).
• nie pozwolisz mu wstać, rozepniesz koszulę, zapytasz czy leczy się na serce, wezwiesz pomoc, rozważysz ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej (B).
• natychmiast wyprowadzisz go z autobusu i zaprowadzisz na postój taksówek by pojechał do szpitala (A).
• prawdziwe są odpowiedzi B,C.
Pytanie 19. Kołnierz ortopedyczny służy do:
• unieruchomienia głowy.
• usztywnienia kręgosłupa szyjnego.
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
• unieruchomienia głowy tylko na czas ewakuacji.
• stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.
Pytanie 20. U 6-letniej ofiary wypadku samochodowego, podejrzewasz uraz kręgosłupa szyjnego. Dziecko nieprzytomne, oddech płytki, z wysiłkiem, słychać charczenie. Częstość oddechów 30/min. Aby udrożnić drogi oddechowe musisz wykonać następujący manewr:
• wykluczyć obecność ciała obcego i wysunąć żuchwę na szczękę jednocześnie stabilizując kręgosłup szyjny. Ewentualnie założyć rurkę ustno-gardłową.
• usiąść okrakiem na udach ratowanego dziecka i wykonywać uciśnięcia nadbrzusza.
• wysunąć żuchwę na szczękę.
• maksymalnie odgiąć głowę do tyłu.
• wyciągnąć język przed żuchwę.
Pytanie 21. Drgawki mogą występować przy:
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• odwodnieniu, udarze cieplnym.
• wysokiej temperaturze ciała, szczególnie u dzieci.
• urazie mózgowo-czaszkowym.
• zatruciu, niedotlenieniu.
Pytanie 22. Podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu zabronione jest (wskaż odpowiedź fałszywą):
• prezentowanie przez ratownika postawy ja wiem lepiej.
• okazywanie braku zainteresowania tym, co mówi poszkodowany.
• używanie pod adresem poszkodowanego stwierdzeń w rodzaju twoja reakcja jest normalna.
• głośne zwracanie uwagi członkom zespołu ratowniczego.
• stwarzanie dodatkowego zamieszania wokół poszkodowanego.
Pytanie 23. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi klatki piersiowej należy:
• tylko obejrzeć i opukać.
• tylko osłuchać.
• prześwietlić.
• obejrzeć, obmacać.
• opukać i osłuchać.
Pytanie 24. Kwalifikowana pierwsza pomoc to określenie czynności podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. W rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca wyłącznie dyplom szkoły lub uczelni medycznej;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa medycznego lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) posiadająca dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,3,4.
• 3,4,5.
• 2,4,5.
• 1,2,3.
• 2,3,4.
Pytanie 25. Utrata przytomności jest niebezpieczna, ponieważ:
• nieuchronnie prowadzi do zatrzymania krążenia (C).
• zawsze jest objawem zatrzymania krążenia (A).
• wszystkie fałszywe.
• prawdziwe B i C.
• dochodzi do osłabienia i zniesienia odruchów obronnych (B).
Pytanie 26. Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:
• w momencie przybycia do szpitala.
• po umieszczeniu poszkodowanego w karetce.
• jak najwcześniej.
• w obecności rodziny.
• po ustaleniu diagnozy w celu jasnego sprecyzowania form leczenia.
Pytanie 27. Umieszczona w planie ratowniczym procedura dysponowania danego podmiotu ratowniczego oparta powinna być głównie na:
1) odległości miejsca stacjonowania podmiotu od miejsca zdarzenia;
2) przynależności administracyjnej miejsca zdarzenia;
3) teoretycznym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia;
4) rodzaju zdarzenia;
5) aktualnym czasie przybycia podmiotu ratowniczego na miejsce zdarzenia.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,4.
• 4,5.
• 1,4.
• 2,5.
• 1,4.
Pytanie 28. Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego i/lub krwawienie z uszu u poszkodowanego po urazie:
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
• wymaga założenia jałowego tamponu do ucha (C).
• świadczyć może o złamaniu podstawy czaszki (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
• grozi rozwinięciem wstrząsu (A).
Pytanie 29. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi brzucha szukamy:
• potwierdzenia odmy otwartej.
• śladów obrażeń i bolesności .
• przemieszczonych naczyń włosowatych.
• potwierdzenia prawidłowego nawrotu kapilarnego.
• powiększonych naczyń krwionośnych.
Pytanie 30. Ocena wstępna chorego w zdarzeniu pojedynczym nie powinna trwać dłużej niż:
• 15 min.
• 5 min.
• 3min.
• 10 min.
• 1min.
Pytanie 31. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej prawem.
• wynika to z Kodeksu Karnego.
• zawarte jest to w prawie zwyczajowym.
• nie podlega żadnej ochronie prawnej.
• wynika to z Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 roku.
• wynika to z Rozporządzenie MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z 1999 roku.
Pytanie 32. Wskaż czynność, która nie jest elementem procedury udrażniania dróg oddechowych:
• założenie poszkodowanemu rurki ustno - gardłowej.
• odessanie płynnej treści z jamy ustnej.
• tlenoterapia bierna (maseczka tlenowa).
• rękoczyn Heimlicha.
• odgięcie głowy poszkodowanego do tyłu.
Pytanie 33. Poszkodowanego w wypadku drogowym ewakuuje się z wnętrza pojazdu, gdy:
• występuje konieczność resuscytacji (B).
• dowódca wyda polecenie (A).
• występuje zagrożenie zewnętrzne (D).
• prawdziwe są odpowiedzi B,C i D.
• poszkodowany jest w stanie wstrząsu (C).
Pytanie 34. Podczas ewakuacji poszkodowanego na noszach - desce, powinny być spełnione określone warunku. Wskaż wśród niżej wymienionych twierdzeń błędne:
• przed jakimkolwiek przemieszczeniem poszkodowanego na desce, należy zapiąć 4 pasy mocujące.
• należy unikać kolejnego przekładania poszkodowanego na nosze karetki pogotowia; zgodnie z zasadą jednych noszy.
• przenosić poszkodowanego należy - w miarę możliwości - nogami w kierunku marszu.
• ręce poszkodowanego powinny być przymocowane pasami.
• dla unieruchomienia głowy poszkodowanego w trakcie takiej ewakuacji wystarczy jedynie kołnierz ortopedyczny.
Pytanie 35. W strefie dokonywania defibrylacji:
• może być mokro.
• można dotykać elektrod.
• należy zamknąć przepływy tlenu.
• poszkodowany może być wentylowany.
• można dotykać poszkodowanego.
Pytanie 36. Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów:
• wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
• w sposób zsynchronizowany na komendę ratownika trzymającego głowę.
• po zastosowaniu manewru Sellicka.
• na komendę prowadzącego ocenę wstępną.
• tylko po założeniu kołnierza ortopedycznego.
Pytanie 37. Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:
• przeciwwstrząsowa
• boczna bezpieczna.
• półsiedząca.
• leżąca na brzuchu, z nogami wyprostowanymi.
• leżąca z nogami zgiętymi w stawach biodrowych i kolanowych.
Pytanie 38. Oparzenie I° charakteryzuje się:
• piekącym, swędzącym rumieniem na skórze, bólem przy dotyku (B).
• brakiem czucia.
• pęcherzami z płynem surowiczym (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A,B.
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Pytanie 39. Jesteś świadkiem wypadku samochodu- cysterny, na drogę wycieka płyn, który daje biało- żółty dym, podejmujesz działania polegające na:
1) natychmiast udajesz się do kabiny by wyciągnąć kierowcę z kabiny;
2) zatrzymujesz nadjeżdżające pojazdy;
3) dzwonisz na nr 998 i podajesz informacje o zdarzeniu i numery tablicy informacyjnej z samochodu;
4) jak najszybciej oddalasz się z miejsca zdarzenia by nie ulec zatruciu;
5) oczekujesz na przybycie służb ratowniczych.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 3,2,1.
• 3,2,5.
• 3,4,5.
• 3,2,4,5.
• 1,5,2.
Pytanie 40. Jeśli podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi głowy zauważysz wyciekające płyny z uszu i nosa, to:
• polecisz trzeciemu ratownikowi założenie jałowych opatrunków osłaniających na uszy i nos.
• polecisz trzeciemu ratownikowi włożenie jałowych sączków do uszu i nosa.
• polecisz trzeciemu ratownikowi założenia jałowych opatrunków uciskowych na uszy i nos.
• sprawdzisz istnienie ewentualnych ran.
• ułożysz poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej.
Pytanie 41. Stabilizując bezprzyrządowo kręgosłup szyjny należy pamiętać, aby:
• ustabilizować przemieszczoną tchawicę.
• nie pociągać za mocno głowy w osi długiej i nie odchylać głowy poszkodowanego ku tyłowi.
• co 2 minuty sprawdzać tętno na tętnicy szyjnej.
• odchylić głowę poszkodowanego ku tyłowi, aby udrożnić drogi oddechowe.
• zbytnio nie pociągać za głowę w osi długiej.
Pytanie 42. W postępowaniu przeciwwstrząsowym najważniejsze jest:
• wspomaganie psychiczne.
• termoizolacja.
• tlenoterapia.
• wszystkie odpowiedzi są jednakowo ważne.
• ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej.
Pytanie 43. Złamanie otwarte:
• prawdziwe B i D.
• to złamanie z przerwaniem ciągłości skóry (B).
• to złamanie, w którym zawsze kość przebija skórę (A).
• to złamanie, w którym na ranę zakładamy opatrunek uciskowy (C).
• to złamanie, w którym nie wolno ruszać kończyny (D).
Pytanie 44. Poszkodowany siedzi w rozbitym samochodzie, jest blady, spocony, ma przyśpieszony oddech, złamane obie kończyny dolne oraz zaburzenia świadomości. Podaj prawidłowy sposób postępowania przed przybyciem jednostek ochrony zdrowia:
• prawdziwe są odpowiedzi C i D.
• należy pilnie ewakuować poszkodowanego z pojazdu, bo pozycja, w jakiej się znajduje stanowi dla niego zagrożenie, a następnie wykonywać dalsze, określone rodzajem obrażeń procedury ratownicze (C).
• w pierwszej kolejności należy unieruchomić złamania, później wykonywać dalsze czynności (A).
• należy podać poszkodowanemu tlen i zaczekać z dalszym działaniem na przybycie lekarza (B).
• jeżeli pilna ewakuacja z pojazdu jest niemożliwa, należy przynajmniej nada ć poszkodowanemu pozycję le żącą (D).
Pytanie 45. Wykonujesz CPR u półrocznego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu powinieneś zastosować?
1) uciskanie klatki piersiowej jedną dłonią, masując z częstotliwością około 100 uciśnięć na minutę;
2) uciskanie klatki piersiowej dwoma palcami jednej ręki tak, by uginanie mostka, nie przekraczało około 1,5 cm;
3) uciskanie dolnego odcinka mostka tylko dwoma palcami;
4) uciskanie klatki piersiowej 15x, a następnie wykonanie 3 wolnych wdechów;
5) uciskanie klatki piersiowej z częstotliwością około 120 na minutę.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,5.
• 3,4.
• 1,5.
• 4,5.
• 1,3.
Pytanie 46. Właściwy rozmiar rurki ustno-gardłowej dla poszkodowanego nieprzytomnego wyznacza odleg łość:
• rurki nie stosuje się u osób nieprzytomnych.
• od wcięcia przy płatku jego ucha do kącika ust.
• od czubka jego nosa do brody.
• rurkę dobiera się tylko u osoby przytomnej.
• od brody do obojczyka.
Pytanie 47. U dorosłych pacjentów prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowej w obserwowanym zatrzymaniu krążenia rozpoczynamy od:
• 15 uciśnięć klatki piersiowej.
• 5 oddechów zastępczych.
• 2 oddechów ratowniczych.
• 30 uciśnięć klatki piersiowej (1 ratownik) lub 15 uciśnięć klatki piersiowej (2 ratowników).
• 30 uciśnięć klatki piersiowej.
Pytanie 48. Elektrody AED:
• przyklejamy do gołej klatki piersiowej po jej ewentualnym wysuszeniu.
• delikatnie przyklejamy na wysokości brodawek sutkowych.
• przyklejamy do gołej klatki piersiowej po usunięciu biżuterii.
• przyklejamy do gołej klatki piersiowej po jej ewentualnym wysuszeniu na wysokości łuków żebrowych.
• przyklejamy do gołej klatki piersiowej po jej ewentualnym wysuszeniu i usunięciu zbyt obfitego owłosienia.
Pytanie 49. Podczas wykonywania defibrylacji:
• tylko ratownik może dotykać poszkodowanego.
• nie ma znaczenia, kto dotyka poszkodowanego.
• sprawdzamy czy nie powstała rozedma.
• nikt nie może dotykać poszkodowanego.
• ratownik wciska przycisk Analiza.
Pytanie 50. Prawdziwe stwierdzenie to:
• śpiączka cukrzycowa to stan w którym jest znacznie podwyższone stężenie glukozy we krwi.
• w hipoglikemii pojawiają się objawy podobne, jak we wstrząsie.
• hipoglikemia to stan bezpośredniego zagrożenia życia.
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• w śpiączce cukrzycowej wyczuwalny jest zapach acetonu z ust chorego.
Pytanie 51. Poszkodowanemu w hipotermii należy zapewnić pozycję:
• przeciwwstrząsową.
• półsiedzącą.
• poziomą.
• pozycja nie ma znaczenia.
• boczną bezpieczną.
Pytanie 52. W stosunku do osoby, która w wyniku zatrucia straciła przytomność podejmiesz następujące czynności:
• przy zachowanym oddechu, ułożysz w pozycji bezpiecznej i wezwiesz pomoc.
• sprawdzisz podstawowe czynności życiowe i udasz się po pomoc.
• zabezpieczysz substancję która została zażyta i udasz się po pomoc.
• podasz węgiel aktywowany jako odtrutkę i wezwiesz pomoc.
• wezwiesz pomoc by nie tracić czasu na zbędne działania.
Pytanie 53. W trakcie oczekiwania na zespół ratownictwa medycznego po pomyślnym dokonaniu defibrylacji i powrocie oznak krążenia u poszkodowanego:
• prawdziwe A,B i C.
• prowadzimy, w razie potrzeby, sztuczną wentylację (C).
• elektrody mogą pozostać na klatce piersiowej (B).
• dla bezpieczeństwa pacjenta elektrody należy jak najszybciej odkleić z klatki piersiowej (D).
• kontrolujemy tętno (A).
Pytanie 54. Bawisz się z dziećmi w pokoju, gdzie jest dużo zabawek składających się z drobnych części. Nagle, 8-miesięczne niemowlę zaczyna się dusić. Słyszysz świst przy każdej próbie oddechu. Jego kaszel jest cichy i nieefektywny, sinieje. Twoim zdaniem doszło do:
• częściowej niedrożności dróg oddechowych.
• napadu padaczki.
• obrzęku strun głosowych w przebiegu infekcji.
• ostrego ataku astmy oskrzelowej.
• całkowitej niedrożności dróg oddechowych spowodowanej ciałem obcym.
Pytanie 55. Niepokój, szybki oddech, słabo wyczuwalne tętno, bladość, zimny pot na twarzy, to objawy:
• udaru cieplnego.
• żadne z wymienionych
• przegrzania.
• śmierci klinicznej.
• wstrząsu.
Pytanie 56. Wsparcie psychiczne poszkodowanych powinno:
• odbywać się tylko w obecności rodziny, co ułatwi powrót do zdrowia.
• po ustaleniu diagnozy w celu jasnego sprecyzowania form leczenia powinno zostać wstrzymane.
• trwać do czasu osiągnięcia przez poszkodowanego równowagi psychicznej.
• rozpocząć się jak najszybciej i trwać, w miarę możliwości, do czasu osiągnięcia przez poszkodowanego równowagi psychicznej.
• rozpocząć się w momencie przyjęcia do szpitala, gdyż pozwala to na osiągnięcie lepszych efektów terapeutycznych.
Pytanie 57. U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu, ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:
• nadal prowadzisz podjęte działania ratownicze (resuscytacja krążeniowo - oddechowa) zgodnie z procedurą.
• w pierwszej kolejności owijasz klatkę piersiową poszkodowanego bandażem elastycznym, dopiero wówczas rozpoczynasz wykonywanie masażu pośredniego serca.
• rozpoczynasz bezpośredni masaż serca.
• przerywasz pośredni masaż serca i prowadzisz u poszkodowanego tylko sztuczną wentylację.
• kontynuujesz podjęte czynności ratownicze, omijając uszkodzoną okolicę.
Pytanie 58. Stosując regułę 9, oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi procentową powierzchnię całego ciała:
• 27%
• 18%
• 30%
• 45%
• 36%
Pytanie 59. Podczas oceny wstępnej i badania urazowego przy poszkodowanym powinno być, w miarę możliwości:
• 4 ratowników.
• 5 ratowników.
• 2 ratowników.
• 6 ratowników.
• 3 ratowników.
Pytanie 60. Przy przepływie 15 l/min zawartość butli o pojemności 2,7 litra wypełnionej tlenem sprężonym do 150 atmosfer wystarczy na:
• prawdziwe B i D.
• maksimum 20 minut tlenoterapii (A).
• maksimum 30 minut tlenoterapii (D).
• ponad 30 minut tlenoterapii (C).
• ponad 20 minut tlenoterapii (B).
Pytanie 61. Opatrunek uciskowy stosuje się:
• jedynie w przypadku krwotoków z kończyn
• jednocześnie z opaską zaciskową.
• jedynie w przypadku krwotoków żylnych.
• w przypadku krwotoków zewnętrznych.
• w przypadku krwotoków wewnętrznych.
Pytanie 62. Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:
• okryć natychmiast folią życia chroniąc przed wychłodzeniem.
• wszystkie prawdziwe.
• udrożnić drogi oddechowe i w przypadku braku oddechu prowadzić pośredni masaż serca i oddech zastępczy.
• utrzymywać stabilizację kręgosłupa gdyż najczęściej dochodzi do urazu w odcinku szyjnym.
• wylać wodę z dróg oddechowych poprzez odpowiednie ułożenie.
Pytanie 63. Czynności resuscytacyjne (oddech zastępczy, masaż pośredni serca) przerwiesz w następującej sytuacji:
• w przypadku wydobycia poszkodowanego z zimnej wody, który po 10 minutach akcji nie daje oznak życia.
• po około 10 -15 minutach prowadzenia czynności ratowniczych.
• po przybyciu na miejsce innych służb ratowniczych.
• w bardzo niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
• w przypadku wyczerpania fizycznego ratowników lub przybycia na miejsce zdarzenia jednostek ochrony zdrowia.
Pytanie 64. Od udzielających wsparcia psychicznego poszkodowany oczekuje:
• akceptacji, zainteresowania, unikania kontaktu wzrokowego, i bycia dobrym słuchaczem.
• okazywanie natrętnego zainteresowania jego stanem psychicznym.
• akceptacji, zainteresowania, kontaktu wzrokowego, i bycia dobrym słuchaczem.
• akceptacji, zainteresowania, kontaktu wzrokowego, i bycia otwarcie zdystansowanym.
• używanie pod adresem poszkodowanego stwierdzeń w rodzaju ja wiem lepiej, co daje mu pewność o wysokich kompetencjach ratownika.
Pytanie 65. Spośród wymienionych czynności, do zakresu pierwszej pomocy medycznej, udzielanej przez ratowników KSRG, nie należy:
• udrożnienie dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej.
• tamowanie krwotoków.
• wykonywanie pośredniego masażu serca.
• zapewnienie komfortu cieplnego.
• transport poszkodowanych do ośrodków leczniczych.
Pytanie 66. Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
• od strony pleców, aby nie pominąć ran.
• zawsze od strony złamanych kończyn.
• od strony lewej ku stronie prawej.
• systematycznie od głowy do stóp.
• nie ma znaczenia od której części ciała zaczniemy.
Pytanie 67. Krwotok tętniczy zaopatrujemy w pierwszej kolejności :
• szczelnym opatrunkiem osłaniającym (D).
• opaską zaciskową poniżej miejsca zranienia (B).
• opaską zaciskową powyżej miejsca zranienia (C).
• opatrunkiem uciskowym w miejscu zranienia (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A i C.
Pytanie 68. Wskaż zdanie prawdziwe:
• woda słodka się nie wchłania i należy ja wylać z poszkodowanego.
• przy utonięciu w wodzie morskiej rokowanie jest lepsze.
• przy utonięciu w wodzie słodkiej rokowanie jest lepsze.
• postępowanie z osobą podtopioną jest takie samo, niezależnie od rodzaju wody.
• woda słona uszkadza drogi oddechowe i należy ją najpierw wylać z poszkodowanego.
Pytanie 69. Osobę po spożyciu dużej ilości alkoholu, należy:
• prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
• chronić przed upadkiem, wychłodzeniem (A).
• prowokować wymioty w celu eliminacji alkoholu i zmniejszenie efektu toksycznego (C).
• w przypadku utraty świadomości, ułożyć w pozycji bezpiecznej (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A,B.
Pytanie 70. Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym grupa czerwona to grupa o najwyższym priorytecie:
• transportowym (A).
• reanimacyjnym (C).
• terapeutycznym i transportowym (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A,B i C.
• segregacja to wyznaczanie kolejności, a nie priorytetów (D)
Pytanie 71. Podczas dokonywania defibrylacji należy:
• co 2 minuty sprawdzać tętno na tętnicy szyjnej.
• dotykać elektrody, aby dobrze przylegały.
• podtrzymywać odchyloną ku tyłowi ku tyłowi głowę poszkodowanego, aby udrożnić drogi oddechowe.
• ustabilizować przemieszczoną tchawicę.
• słuchać i wykonywać polecenia AED.
Pytanie 72. W przypadku złamania goleni but zdejmujemy:
• jak najwcześniej (A).
• prawdziwe C i D.
• przecinając go, dla zmniejszenia ryzyka urazów wtórnych (D).
• nie ma takiej potrzeby (B).
• po stabilizacji kończyny w pozycji zbliżonej do fizjologicznej (C).
Pytanie 73. Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, u osoby nieprzytomnej wskaż priorytety:
• udrożnienie dróg oddechowych.
• okrycie kocem termoizolacyjnym.
• zaopatrzenie złamania otwartego.
• unieruchomienie złamanej kończyny.
• opatrzenie rany oparzeniowej.
Pytanie 74. Brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia reanimacji w schemacie:
• 30 uciśnięć kl. piersiowej, 2 wdechy.
• 15 uciśnięć kl. Piersiowej, 2 wdechy.
• 2 wdechy, 30 uciśnięć kl. piersiowej.
• 2 wdechy, 15 uciśnięć kl. piersiowej.
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Pytanie 75. Na wycieczce w lesie doszło do ukąszenia przez żmiję jednego z uczestników. Należy natychmiast:
• naciąć nożem ranę i wyssać krew (B).
• wszystkie odpowiedzi są poprawne i możliwe do zastosowania (D).
• wycisnąć jad razem z krwią (C).
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• założyć opatrunek osłonowy i unieruchomić kończynę, udać się do szpitala z poszkodowanym (A).
Pytanie 76. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez żadnych krwotoków, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem - do działań pilnych należy:
1) tlenoterapia;
2) tylko dezynfekcja miejsca urazu i opatrunki;
3) stabilizacja kręgosłupa szyjnego za pomocą kołnierza ortopedycznego;
4) udrożnienie dróg oddechowych z założeniem rurki ustno-gardłowej;
5) prowadzenie oddechu zastępczego 12 na minutę.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,3,4.
• 2,4,5.
• 1,2,5.
• 2,3,4.
• 3,4,5.
Pytanie 77. U poszkodowanego w wyniku wypadku, stwierdzono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw, (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie poszkodowanego:
• oparzenie II stopnia okolicy goleni.
• rana szarpana dłoni z niewielkim, powolnym wyciekiem krwi.
• blada, chłodna i spocona skóra.
• złamanie otwarte goleni lewej bez krwotoku.
• złamanie kończyny górnej ze znacznym przemieszczeniem.
Pytanie 78. Osobę posypaną nieznaną substancją, gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:
• polewać wodą po ubraniu by zwilżyć substancję by łatwiej ją zebrać.
• żadne z powyższych.
• zdjąć ubranie chroniąc drogi oddechowe poszkodowanego a następnie spłukać wodą.
• natychmiast wykąpać pod prysznicem.
• zdecydowanie otrzepać ubranie z pyłu by skrócić czas ekspozycji.
Pytanie 79. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące ataku padaczki:
• często bezwiednie następuje oddanie moczu.
• drgawki, prężenia, obejmują całe ciało.
• jest utratą przytomności z niepamięcią wsteczną.
• dochodzi do urazów głowy podczas drgawek.
• najczęściej dochodzi do zagryzienia języka i należy włożyć patyk między zęby, by nie było krwawienia (nawet podczas drgawek należy próbować ).
Pytanie 80. Stosunek uciśnięć do oddechów ratowniczych u osoby dorosłej powinien wynosić:
• 50:2.
• 15:1.
• 30:2.
• 10:1.
• 15:2.
Pytanie 81. Spośród wymienionych czynności, do zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej udzielanej przez ratowników, nie należy:
• tamowanie krwotoków.
• zapewnienie komfortu cieplnego.
• wykonywanie pośredniego masażu serca.
• udrożnienie dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej.
• podejmowanie decyzji o transporcie poszkodowanych do ośrodków leczniczych.
Pytanie 82. Postępowanie z osobą w stanie wychłodzenia - wskaż prawidłową sekwencję działania:
1) przenieść do suchego, ciepłego pomieszczenia i zdjęcie zbędnego ubrania;
2) podać ciepły napój najlepiej z alkoholem- działa rozgrzewająco;
3) kontrola podstawowych czynności życiowych;
4) zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę;
5) ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,4,3.
• 3,4,2.
• 1,2,3,4,5.
• 1,3,2,5.
• 3,1,5.
Pytanie 83. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez krwotoków zewnętrznych, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem - do działań pilnych należy:
1) tlenoterapia;
2) odkażenie rany;
3) stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
4) ułożenie w pozycji przeciwwstrząsowej;
5) założenie opatrunku osłaniającego.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,2,3.
• 3,1.
• 1,2,3,4.
• 2,3,5.
• 1,4.
Pytanie 84. Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:
• zatamowanie krwotoku tętniczego (D).
• opatrzenie rany oparzeniowej (A).
• udrożnienie dróg oddechowych (B).
• unieruchomienie złamanej kończyny (C).
• czynności ujęte w punktach B i D mają zawsze pierwszeństwo przed innymi działaniami.
Pytanie 85. Podczas oceny wstępnej i badania przy poszkodowanym drugi ratownik:
• prawdziwe są odpowiedzi A i C.
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• zajmuje się bezpośrednio badaniem wstępnym i obrażeń pourazowych (A).
• zajmuje się wykonaniem opatrunków (C).
• wydaje trzeciemu ratownikowi polecenia co do wykonania ewentualnych rękoczynów i opatrunków (B).
Pytanie 86. Pozycja przeciwwstrząsowa polega na ułożeniu pacjenta:
• na wznak z uniesionymi kończynami górnymi.
• na wznak z uniesionymi kończynami dolnymi 30 cm do góry.
• na wznak z uniesioną głową (wałek pod głowę).
• w pozycji bocznej ustalonej.
• w pozycji półsiedzącej.
Pytanie 87. Ocenę oddechu poszkodowanego prowadzimy przez:
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
• 15 sek.
• 1 min.
• 25 sek.
• 10 sek.
Pytanie 88. Będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy należy:
• nie dotykać pacjenta bo napad musi sam minąć.
• wezwać natychmiast Pogotowie Ratunkowe.
• chronić głowę przed obrażeniami i podtrzymać drożność dróg oddechowych.
• przy pomocy długopisu rozchylić usta poszkodowanego.
• przytrzymać całe ciało starając się wyhamować drgawki.
Pytanie 89. Oparzenie II° charakteryzuje się:
• prawdziwe są odpowiedzi A, C.
• wszystkie prawdziwe.
• piekącym, rumieniem na skórze, bólem przy dotyku (B).
• martwicą tkanek, brakiem czucia (C).
• pęcherzami wypełnionymi płynem na podłożu rumieniowym (A).
Pytanie 90. Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:
• III°.
• II°.
• wszystkich wymienionych.
• I°.
• oparzeniu chemicznym.
Pytanie 91. Po zbadaniu szyi i założeniu ewentualnych opatrunków można:
• sprawdzić szmer oddechowy.
• ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej).
• założyć kołnierz ortopedyczny.
• ocenić wypełnienie żył szyjnych
• sprawdzić nawrót kapilarny
Pytanie 92. Zabronione jest podczas udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu (wskaż odpowiedź fałszywą):
• utrzymywanie nadmiernego dystansu.
• utrzymywanie kontaktu wzrokowego.
• prezentowanie przez ratownika postawy ja wiem lepiej.
• brak zainteresowania tym, co mówi poszkodowany.
• okazywanie braku akceptacji.
Pytanie 93. Brak świadomości to stan, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Dla oceny głębokości tego stanu opracowano skalę Glasgow (GCS). Jakie parametry w niej oceniamy?
• otwieranie oczu, reakcję słowną, odpowiedź ruchową.
• otwieranie oczu i reakcję na ból.
• odpowiedź ruchową i reakcję na głos.
• reakcję słowną, orientację w czasie i przestrzeni oraz reakcję na ból.
• reakcję słowną i otwieranie oczu.
Pytanie 94. W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
1) zaburzeń świadomości;
2) przyśpieszonego tętna;
3) zaczerwienienia skóry;
4) sinicy twarzy.

Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,4.
• 1,2,3.
• 1,4.
• 1,2.
• 1,3.
Pytanie 95. Wykonujesz resuscytację u 5-letniego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu pośredniego serca powinieneś zastosować?
• uciskanie dolnego odcinka mostka tylko dwoma palcami.
• wykonywanie uciśnięć jedną lub dwoma dłońmi (zależnie od uznania), z częstością około 100 razy na minutę.
• uciskanie dwoma dłońmi tak, by odchylenie mostka nie przekraczało około 1,5 cm.
• wykonanie 15 uciśnięć, a następnie 3 wolnych wdechów.
• uciskanie jedną ręką z częstością 100 razy na minutę.
Pytanie 96. Przy oparzeniu parą wodną obu rąk należy:
• posmarować tłuszczem lub alkoholem bo dobrze wchłania ciepło
• pokryć powierzchnię suchym, jałowym opatrunkiem.
• okryć folią życia w celu ochrony przed wychłodzeniem.
• wezwać pomoc i podawać środki przeciwbólowe.
• schładzać obficie wodą i wezwać pomoc.
Pytanie 97. Rurkę ustno-gardłową zastosujesz:
• zawsze u poszkodowanych przytomnych z urazem twarzoczaszki.
• u poszkodowanych przytomnych, ale po urazach klatki piersiowej.
• u nieprzytomnych z obecną treścią pokarmową w jamie ustnej (dla udrożnienia).
• u nieprzytomnych, aby zmniejszyć zagrożenie niedrożnością dróg oddechowych.
• tylko przy bezdechu u dorosłych, zamiast tlenoterapii.
Pytanie 98. Uszkodzoną kończynę górną możesz unieruchomić:
• szyną Kramera.
• przy użyciu sprzętu przygodnego.
• przez przybandażowanie kończyny do klatki piersiowej.
• na chuście trójkątnej.
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Pytanie 99. Częstym powikłaniem masażu serca u osoby z zatrzymaniem oddechu i krążenia, jest/są:
• niedowład kończyn dolnych.
• złamanie żeber.
• zaburzenia rytmu serca.
• uraz kręgosłupa.
• uszkodzenie naczyń w kl. piersiowej.
Pytanie 100. Organizacja ratownictwa medycznego realizowanego przez podmioty KSRG nie obejmuje:
• ujednolicania zasad postępowania w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych.
• wsparcia psychologicznego osób uczestniczących w działaniach ratowniczych.
• ujednolicania metodyki planowania transp. poszkodowanej lub zagrożonej ludności do izb przyjęć lub szpitalnych oddziałów wyspecjalizowanych w medycynie ratunkowej lub innych podmiotów prowadzących ratownictwo medyczne w warunkach szpitalnych.
• ujednolicenia zasad powiadamiania i dysponowania podmiotów systemu oraz podmiotów współdziałających z systemem.
• transportu lżej poszkodowanych do miejsca zamieszkania.
Pytanie 101. W wyniku wypadku autobusu 7 osób zostało poszkodowanych. Określimy to zdarzenie jako:
• masowe, powyżej 10 poszkodowanych to katastrofa.
• mnogie, powyżej 10 poszkodowanych to katastrofa.
• mnogie.
• w zależności od określonych w wyniku segregacji obrażeń i możliwości ratowników na miejscu zdarzenia.
• masowe.
Pytanie 102. W przypadku stwierdzenia u pacjenta objawów niedrożności dróg oddechowych spowodowanej prawdopodobnie obecnością ciała obcego w drogach oddechowych , działania ratownika polegają na:
• wykonaniu 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową.
• zachęcaniu poszkodowanego do kaszlu.
• wykonaniu 5 uciśnięć nadbrzusza.
• rytmicznym uderzaniu poszkodowanego w okolicę międzyłopatkową, na przemian z uciskaniem nadbrzusza.
• wykonaniu 5 uderzeń w okolicę między łopatkową, a następnie 5 uciśnięć nadbrzusza.
Pytanie 103. Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że - wskaż zdanie prawdziwe:
• głowa nie powinna być odchylana z uwagi na możliwość zachłyśnięcia wypitą wodą.
• uzyskanie powrotu czynności życiowych może wystąpić po kilkudziesięciu minutach resuscytacji.
• uciskanie kl. piersiowej i prowadzenie oddechu zastępczego jest mało efektywne z uwagi na wodę w płucach.
• wszystkie nieprawdziwe.
• śmierć mózgu następuje szybciej w zimnej wodzie.
Pytanie 104. Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniami na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:
• zespołów ratownictwa medycznego obecnych na miejscu zdarzenia.
• sił i środków ratowniczych powiatu.
• sił i środków ratowniczych województwa.
• sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia.
• sił i środków ujętych w planie ratowniczym dla obszaru chronionego.
Pytanie 105. Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy, poprawna kolejność postępowania to:
1) opłukanie twarzy wodą w celu usunięcia substancji;
2) starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu;
3) usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
4) delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną;
5) zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 3,2,5.
• 1,2.
• 4,1,2,3.
• 3,2,4.
• 3,5.
Pytanie 106. Podchodząc do poszkodowanego pozostającego po wypadku w pojeździe ratownik powinien:
• zapytać, co się wydarzyło.
• przedstawić się.
• używać pod adresem poszkodowanego stwierdzeń w rodzaju ja wiem lepiej, co daje mu pewność o wysokich kompetencjach ratownika.
• powiedzieć, kim jest, zapytać, co się wydarzyło i informować, co i w jakim celu będzie wykonywane.
• informować, co i w jakim celu będzie wykonywane.
Pytanie 107. W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układamy:
• na dolnym 1/3 końcu mostka poszkodowanego.
• na lewo od środka mostka nad sercem ratowanego.
• 1 cm powyżej łuku międzyżebrowego ratowanego.
• w górnej 1/3 części mostka poszkodowanego.
• na środku mostka poszkodowanego.
Pytanie 108. Kierownik firmy, w której pracujesz jest 50- letnim, otyłym mężczyzną. Do tej pory nie chorował na serce. Aktualnie zaczął uskarżać się na nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który trwa od ponad 5 minut. Jak powinieneś postąpić?
• podać nitroglicerynę pod język (1 tabletkę).
• zadzwonić po pogotowie ratunkowe i podać nitroglicerynę pod język.
• zadzwonić po pogotowie ratunkowe.
• położyć mężczyznę z uniesioną klatką piersiową (pozycja półsiedząca) i wezwać pogotowie ratunkowe.
• podać wodę i wezwać pogotowie ratunkowe.
Pytanie 109. Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:
• drapanie w gardle.
• swędzenie skóry.
• bóle brzucha.
• skoki temperatury.
• zawroty głowy.
Pytanie 110. Dziecko w trakcie zabawy w ogrodzie zostało ukąszone wielokrotnie przez pszczoły. Należy natychmiast:
• przenieść dziecko w miejsce bezpieczne, w miarę możliwości usunąć pozostałe żądła i zrobić zimne okłady (C).
• prawdziwe są odpowiedzi C,D.
• odgonić pszczoły od dziecka i spytać co się stało (A).
• przenieść dziecko w miejsce bezpieczne i wezwać pomoc (B).
• uspokoić dziecko, obserwować oddech i wezwać pomoc lub natychmiast jechać do ośrodka pomocy medycznej (D).
Pytanie 111. Kobieta 24-letnia połknęła garść pigułek nasennych około 30-45 minut temu. Znajdujesz ją nieprzytomną, wykonującą sporadyczne, łapiące powietrze, oddechy. Jej tętno jest szybkie i dobrze wypełnione. Co powinieneś zrobić?
• rozpocząć masaż serca, a po minucie zadzwonić po pogotowie ratunkowe.
• zadzwonić po pogotowie ratunkowe i rozpocząć sztuczne oddychanie z częstością 10-12 oddechów na minutę.
• wykonać 5 uciśnięć nadbrzusza, a następnie 2 wdechy.
• wykonać 2 uciśnięcia nadbrzusza, a następnie położyć pacjenta w pozycji bocznej ustalonej.
• podjąć reanimację przez 1 minutę, a następnie zadzwonić po pogotowie ratunkowe.
Pytanie 112. Na dworu PKP przy ławce stoi pakunek, odjechał kolejny pociąg i nie ma właściciela, Twoje postępowanie:
• zabierasz ze sobą bo może jest tam coś wartościowego.
• normalne ze ktoś zapomniał pakunku i zaraz po niego przyjdzie.
• po sprawdzeniu zawartości przenosisz pakunek do dyżurnego ruchu.
• natychmiast zawiadamiasz służby porządkowe i nie zbliżasz się do opakowania.
• sprawdzasz zawartość i potem powiadamiasz służby porządkowe.
Pytanie 113. Asystolia to:
• częstoskurcz komorowy bez tętna.
• aktywność elektryczna bez tętna.
• brak czynności elektrycznej komór i przedsionków lub tylko komór.
• brak tętna na tętnicach szyjnych
• migotanie komór.
Pytanie 114. Po założeniu kołnierza ortopedycznego osobie nieprzytomnej:
• poszkodowany może położyć się w wygodnej dla siebie pozycji.
• ratownik stabilizujący głowę puszcza ją.
• sprawdzamy istnienie ewentualnych ran na szyi.
• oceniamy nawrót kapilarny.
• głowa jest nadal stabilizowana ręcznie.
Pytanie 115. Prawidłowa kolejność postępowania z osobą, która straciła przytomność podczas kąpieli w łazience z piecykiem gazowym:
1) wstrzymując oddech zamkniesz dopływ gazu i otworzysz okno w łazience;
2) ocenisz podstawowe czynności życiowe i udzielisz pomocy w razie potrzeby;
3) wyniesiesz poszkodowanego poza strefę zagrożenia;
4) wezwiesz pogotowie ratunkowe i straż pożarną
5) opuścisz pomieszczenie by Tobie nic się nie stało i wezwiesz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 3,2,4,1
• 3,4,5.
• 3,2,4.
• 5,4.
• 1,2,3,4.
Pytanie 116. W wyniku wypadku osoba leży na ulicy. Stwierdzasz ranę tłuczoną głowy, złamanie kości 2 goleni na tej samej wysokości i stłuczenie barku. Stojący obok samochód ma zbitą przednią szybę i wgniecioną maskę. Najbardziej prawdopodobną przyczyną obrażeń jest:
• analiza przyczyn obrażeń nie ma znaczenia.
• zgniecenie samochodu, w którym znajdował się poszkodowany.
• na podstawie takiego obrazu nie można przypuszczać jaki był mechanizm urazu.
• potrącenie poszkodowanego przez samochód osobowy.
• wypadnięcie poszkodowanego z jadącego samochodu.
Pytanie 117. Ocena stanu poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinna przebiegać:
• zgodnie z poleceniami ratownika medycznego (C).
• prawidłowe odpowiedzi to A i B.
• prawidłowe odpowiedzi to A i C.
• według schematu ABC (A).
• zgodnie z procedurą nr 2 (B).
Pytanie 118. Leżącego poszkodowanego po urazie kręgosłupa ratownik wyposażony w sprzęt medyczny:
• powinien zawsze ułożyć w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej), gdyż zabezpiecza ona przed dalszymi urazami.
• powinien zawsze ułożyć na plecach, założyć kołnierz szyjny i uważać, aby przy przenoszeniu nie powodować zmian pozycji w osi kręgosłupa.
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
• powinien zawsze ułożyć na plecach na miękkim podłożu.
• powinien, po założeniu kołnierza ortopedycznego, niezwłocznie doprowadzić do pozycji siedzącej w celu stabilizacji grawitacyjnej.
Pytanie 119. Do zadań koordynatora medycznych działań ratowniczych KSRG należy:
1) nadzorowanie działań ratowniczych w zakresie kpp prowadzonych przez podmioty i ratowników systemu na miejscu zdarzenia ;
2) udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej poszkodowanym;
3) prowadzenie i ewentualne nadzorowanie segregacji, jako procesu określania priorytetów terapeutyczno-transportowych;
4) przedstawianie kierującemu działaniem ratowniczym opinii dotyczących zabezpieczenia uczestników działań ratowniczych pod względem medycznym;
5) transport poszkodowanych z kodem czerwonym do specjalistycznej placówki służby zdrowia.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,3,4.
• 3,4,5.
• 1,2,3.
• 2,4,5.
• 1,3,4.
Pytanie 120. O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym świadczą następujące objawy:
• duszność, kaszel.
• ślady sadzy na twarzy, w jamie ustnej i ślinie, opalone brwi i rzęsy.
• wszystkie wymienione.
• charakter zdarzenia.
• chrypka, świszczący oddech.
Pytanie 121. Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację wykonujemy po:
• wykonaniu 5 cykli resuscytacji zakończonej masażem serca.
• natychmiast po stwierdzeniu NZK.
• dokonaniu 5 oddechów 100% tlenem.
• wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
• dokonaniu 5 oddechów 100% tlenem, kontroli tętna i 5 cyklach resuscytacji zakończonej masażem serca.
Pytanie 122. Do często spotykanych objawów zawału m. sercowego należą:
• drętwienie lewej kończyny górnej (B).
• prawdziwe A,B,C.
• piekący ból w kl. piersiowej (A).
• duszność i przyspieszony oddech (D).
• uczucie lęku i osłabienia (C).
Pytanie 123. Pierwszy ratownik, który stabilizuje głowę (wskaż odpowiedź fałszywą):
• utrzymuje kontakt słowny z poszkodowanym.
• kontroluje układ oddechowy.
• kontroluje układ krążenia.
• zaopatruje rany.
• zbiera wywiad.
Pytanie 124. Czas nawrotu kapilarnego:
• prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
• prawdziwe są odpowiedzi B,C.
• > 2 sek. świadczy że poszkodowany jest we wstrząsie (B).
• przy wychłodzeniu nie jest wyznacznikiem stanu poszkodowanego (C).
• < 2 sek. świadczy że nie wystąpiła centralizacja krążenia (A).
Pytanie 125. Po wyjściu z kąpieli osoba zgłasza nudności i wymioty, zawroty głowy, podejrzewasz:
• sądzisz że coś zjadła i jej zaszkodziło.
• zabierasz na spacer by się przewietrzyła.
• za długo przebywała w gorącej kąpieli i polecasz jej odpoczynek w pokoju.
• podejrzewasz zatrucie gazami spalinowymi w łazience.
• uważasz że piła alkohol w łazience podczas kąpieli.
Pytanie 126. Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie:
• różnicy koloru wypływającej krwi (C).
• większej bolesności przy krwawieniu (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A i C.
• intensywności wypływu krwi (A).
• krwotok tętniczy ma zawsze charakter tętniący (D).
Pytanie 127. Oparzenie III° charakteryzuje się:
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• pęcherzami na zaczerwienionej skórze i wyciekiem płynu z pęcherzy.
• zwęgleniem i martwicą tkanek (B).
• brakiem czucia dotyku i bólu (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A,B.
Pytanie 128. Elektrody AED umieszczamy:
• elektrody mogą pozostać na klatce piersiowej w dowolnych miejscach po obu stronach mostka poszkodowanego.
• jedną pod lewym obojczykiem wzdłuż mostka, drugą nad koniuszkiem serca poszkodowanego.
• w taki sposób, aby ich końce stykały się nad mostkiem poszkodowanego co ułatwi przepływ energii.
• elektrody należy umieścić 2 palce powyżej kąta między żebrowego poszkodowanego.
• jedną pod prawym obojczykiem wzdłuż mostka, drugą nad koniuszkiem serca poszkodowanego.
Pytanie 129. Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:
• nagłe podniesienie poziomu cukru we krwi.
• wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
• chwilowa utrata przytomności.
• spadek objętości krwi krążącej.
• nagły spadek poziomu cukru we krwi.
Pytanie 130. U osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na podłogę:
• po stwierdzeniu braku oddechu prowadzisz oddech zastępczy.
• sprawdzasz czy w kieszeni poszkodowany nie ma leków na serce by je podać.
• udrażniasz drogi oddechowe i sprawdzasz obecność oddechu, podejmujesz masaż serca jeśli jest brak oddechu.
• układasz osobę na wznak z nogami uniesionymi około 30cm do góry i wzywasz pomoc.
• układasz osobę w pozycji bocznej ustalonej z utrzymaniem drożności dróg oddechowych i wzywasz pomoc.
Pytanie 131. Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej, należy wykonać następujące czynności, z wyjątkiem:
• usunięcia tylko widocznych ciał obcych.
• sprawdzenia czy nie występują uszkodzenia (bądź choroba) klatki piersiowej, uniemożliwiające jej prawidłowe unoszenie.
• wykonania nie więcej niż 5 prób wentylacji, jeśli są to oddechy wstępne u poszkodowanego urazowego.
• sprawdzenia czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwy są poprawnie wykonane.
• wygarnięcia na ślepo ewentualnych ciał obcych, będących przyczyną niedrożności dróg oddechowych.
Pytanie 132. U niektórych poszkodowanych nieprzytomnych, ale oddychających stosuje się pozycję bezpieczną. Wybierz twierdzenie fałszywe:
• ułożenie poszkodowanego w tej pozycji nie gwarantuje przeżycia.
• pozycję taką stosuje się wyłącznie ze względu na łatwą kontrolę tętna u poszkodowanego.
• możliwość ułożenia poszkodowanego w tej pozycji pozwala na udzielenie pomocy większej liczbie poszkodowanych.
• pozycja ta ułatwia samodzielne oddychanie u osoby nieprzytomnej.
• pozycja ta może zapobiec dostaniu się treści pokarmowej do dróg oddechowych.
Pytanie 133. Wypełnione żyły szyjne mogą sugerować np.:
• odmę prężną (A).
• tamponadę serca (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A i C
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• zaburzenia krzepliwości (C).
Pytanie 134. Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
• podać tlen.
• unieruchomić złamaną kończynę.
• stabilizować ręcznie kręgosłup szyjny..
• wykonać manewr Sellicka
• wykonać pośredni masaż serca.
Pytanie 135. Wskaż odpowiedź fałszywą:
• u tonących w pierwszej chwili po wydobyciu staramy się wylać całą wodę zgromadzoną w układzie oddechowym.
• resuscytację u podtopionych zaczynamy od 5 oddechów zastępczych.
• również w porze letniej należy poszkodowanemu, wydobytemu z wody, zapewnić komfort cieplny.
• po sprawdzeniu przytomności woła się o pomoc.
• jeżeli nie ma pewności co do mechanizmu tonięcia, zawsze zakładamy kołnierz ortopedyczny.
Pytanie 136. Kołnierz szyjny służy do:
• ochrony przed następstwami doznanego urazu kręgosłupa szyjnego.
• unieruchomienia kręgosłupa na odcinku szyjnym i piersiowym.
• stabilizacji kręgosłupa na odcinku szyjnym.
• unieruchomienia kręgosłupa na odcinku szyjnym.
• usztywnieniu kręgosłupa na odcinku szyjnym.
Pytanie 137. Podczas badania poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi w pierwszej kolejności należy znaleźć:
• przyczyny podwyższenia temperatury ciała.
• obrażenia stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia.
• przyczyny złego samopoczucia.
• złamania.
• uszkodzenia skóry.
Pytanie 138. Jakie będzie twoje postępowanie u poszkodowanego, który w wyniku wypadku samochodowego doznał urazu z raną tłuczoną głowy, z przejściową utratą świadomości i przebywa nadal w samochodzie?
• zadzwonię po pogotowie ratunkowe i będę czekać przy samochodzie obserwując poszkodowanego.
• wyciągnę poszkodowanego z samochodu i zacznę oddechy zastępcze.
• po sprawdzeniu jego podstawowych funkcji życiowych (stan świadomości, oddech, krążenie) zawołam o pomoc, a następnie zależnie od sytuacji podejmę decyzję o ewakuacji lub udzieleniu pomocy w samochodzie.
• podam tlen i będę czekać na pomoc.
• zacznę resuscytację w samochodzie.
Pytanie 139. W ocenie wstępnej osoby poszkodowanej bierzemy pod uwagę:
• jedynie kontrolę ABC, ponieważ tylko te parametry są istotne (B).
• urazy w obrębie kręgosłupa (C).
• ogólne wrażenie, ocenę ABC.
• istnienie ewentualnych ran (A).
• wypełnienie żył szyjnych (D).
Pytanie 140. Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią życia, należy ja ułożyć:
• złotą stroną na zewnątrz.
• żadne z powyższych.
• srebrną stroną na zewnątrz.
• kolor nie ma znaczenia, gdyż ma na celu ułatwić zauważenie poszkodowanego.
• najważniejsze jest okrycie poszkodowanego folią.
Pytanie 141. W postępowaniu z nieprzytomnym dorosłym nieurazowym, wezwanie pomocy powinno nastąpić:
• po pierwszej minucie resuscytacji.
• po udzieleniu pierwszej pomocy i stwierdzeniu, że stan poszkodowanego nie ulega zmianie.
• jeżeli poszkodowany ma poważne obrażenia.
• po stwierdzeniu, że poszkodowany jest nieprzytomny.
• nie należy wzywać pomocy, jeżeli strażak-ratownik wie, co należy zrobić z osobą poszkodowaną.
Pytanie 142. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące informacji o tlenku węgla:
• łączy się z hemoglobiną około 300 razy silniej niż tlen.
• jest lżejszy od powietrza.
• ma charakterystyczny zapach i barwę.
• powstaje podczas spalania.
• popularnie nazywają tlenek węgla czadem.
Pytanie 143. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi szyi nie dokonujemy (wskaż odpowiedź fałszywą):
• oceny nawrotu kapilarnego.
• oceny wyrostków kolczystych.
• oceny wypełnienia żył szyjnych.
• sprawdzenia istnienie ewentualnych ran.
• oceny ewentualnego przemieszczenia tchawicy.
Pytanie 144. W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy, priorytetem ratowniczym jest:
• tlenoterapia 100% tlenem
• założenie opatrunku osłaniającego i stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej.
• stabilizacja i unieruchomienie w pozycji zastanej oraz opatrunek uciskowy.
• zatamowanie krwotoku, w razie potrzeby przez ucisk na tętnicę powyżej miejsca złamania.
• ułożenie odłamów w pozycji zbliżonej do fizjologicznej dla stworzenia warunków dla zastosowania opatrunku uciskowego.
Pytanie 145. Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
• nie ma znaczenia, z której strony podejdzie
• od strony jego głowy.
• od strony lewej.
• od strony jego nóg..
• od strony prawej.
Pytanie 146. Poszkodowany wydolny krążeniowo i oddechowo z zamkniętym złamaniem goleni, u którego po kilkunastu minutach po segregacji pierwotnej rozwinęły się objawy wstrząsu, należy do grupy:
• cały czas żółtej, z uwagi na rodzaj obrażeń wiodących.
• najpierw czerwonej, potem żółtej.
• cały czas czerwonej, z uwagi na rodzaj obrażeń wiodących.
• najpierw żółtej, potem czerwonej.
• najpierw żółtej, potem czerwonej z uwagi na stan poszkodowanego.
Pytanie 147. Cukrzyca to stan gdy w organizmie jest:
• duże spożycie cukru (ciastka, cukierki).
• zaburzenie wchłaniania cukru w żołądku.
• uczulenie na cukier.
• zmniejszona ilość glukozy we krwi.
• zwiększone stężenie glukozy we krwi.
Pytanie 148. Oddechu zastępczego metodą usta - usta nie wolno wykonywać gdy:
• poszkodowany wypił środki ochrony roślin.
• poszkodowany jest chory na cukrzycę.
• należy prowadzić oddech zastępczy z użyciem mokrej chusteczki.
• poszkodowany ma krótką szyję.
• poszkodowany jest pijany.
Pytanie 149. Określ, która odpowiedź zawiera prawidłową kolejność postępowania z poszkodowanym po urazie w wyniku wypadku samochodowego:
• stabilizacja głowy przy pomocy kołnierza ortopedycznego, tamowanie krwotoku, unieruchomienie złamań.
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dotarcie do poszkodowanego, udzielenie pomocy.
• z podanych wyżej kolejności żadna nie jest prawidłowa.
• pilne unieruchomienie złamań, zatamowanie krwotoku, zapewnienie komfortu termicznego.
• zabezpieczenie miejsca zdarzenia, unieruchomienie złamań, podanie tlenu.
Pytanie 150. Widziałeś jak koleżanka upadła na korytarzu w pracy. Stwierdziłeś, że jest nieprzytomna. Poprosiłeś drugą osobę, by wezwała pogotowie ratunkowe. Udrożniłeś drogi oddechowe. Aby ocenić czy nieprzytomna oddycha należy:
• ocenić ruchy tchawicy (jabłko Adama).
• patrzeć na ruchy klatki piersiowej , słuchać i wyczuwać czy jest obecny przepływ powietrza z nosa i ust.
• obserwować przez 5 sekund, czy unosi się klatka piersiowa.
• zbliżyć do ust i nosa poszkodowanej kartkę papieru lub piórko.
• przyłożyć lusterko do ust nieprzytomnej.
Pytanie 151. W przypadku udzielania pomocy w oparzeniu, miejsce urazu należy schłodzić bieżącą wodą lub użyć opatrunku hydrożelowego. Cechą takiego postępowania jest to, że:
• opatrunek nie przywiera do rany (B).
• zmniejsza uczucie bólu (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• zmniejsza znacznie ryzyko wystąpienia hipotermii spowodowanej schładzaniem (C).
• prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Pytanie 152. Przy porażeniu prądem i odłączeniu źródła napięcia pierwszą czynnością przy poszkodowanym jest:
• wszystkie fałszywe.
• udrożnienie dróg oddechowych i PMS.
• stabilizacja kręgosłupa szyjnego, udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie oddechu zastępczego.
• nie podchodzimy i nie ruszamy poszkodowanego w obawie o pozostały ładunek elektryczny wokół poszkodowanego.
• ocena stanu świadomości poszkodowanego.
Pytanie 153. Badanie chorego z obrażeniami pourazowymi rozpoczynamy po:
• wykonaniu badania wstępnego i wykonaniu niezbędnych interwencji.
• wykonaniu defibrylacji.
• ułożeniu poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
• ułożeniu poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej.
• udrożnieniu poszkodowanego.
Pytanie 154. U osoby, która jest nieprzytomna, śpiączkę cukrzycową rozpoznasz na podstawie:
• poczujesz zapach acetonu w wydychanym powietrzu (B).
• E prawidłowe są odpowiedzi B,C.
• skóra i język są suche (C).
• prawidłowe są odpowiedzi A,B,C.
• obecności cukierków w kieszeni, bo to chroni przed niedocukrzeniem (A).
Pytanie 155. Podczas smażenia frytek doszło do ochlapania gorącym olejem całej dłoni, skuteczne postępowanie będzie polegało na:
1) natychmiastowym odsunięciu poszkodowanego od naczynia z olejem;
2) umyciu ręki pod bieżącą wodą z użyciem detergentu by zmyć olej;
3) chłodzeniu ręki pod bieżącą wodą ok. 15 min;
4) trzymaniu ręki w wiadrze z wodą;
5) polewaniu ręki alkoholem, bo świetnie odprowadza ciepło.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 4,5.
• 1,2,4,5.
• 3,5.
• 1,3
• 1,2,3.
Pytanie 156. Podejrzewasz uraz kręgosłupa w przypadku:
• wypadek komunikacyjny, uraz głowy, rana brzucha (C).
• nie ma prawdziwej odpowiedzi.
• wypadek komunikacyjny, uraz głowy , złamanie kończyny dolnej (A).
• wypadek komunikacyjny, uraz głowy, upadek z wysokości (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Pytanie 157. W razie zwichnięcia stawu należy:
• nakazać delikatne ruchy czynne, po kilkunastu minutach ból ustąpi.
• unieruchomić staw w pozycji zastanej.
• nastawić zwichnięcie, podciągając w osi kończyny, staw rozmasować.
• dla zmniejszenia obrzęku zastosować opatrunek z bandaża elastycznego.
• unieruchomić staw w pozycji fizjologicznej.
Pytanie 158. W przypadku niedrożności nosa sztuczną wentylację prowadzimy
• tylko po udrożnieniu nosa przy pomocy urządzenia ssącego (D).
• przy użyciu maski worka samorozprężalnego trzymanej chwytem jednoręcznym i z wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej (B).
• metodą usta - usta. (A)
• przy użyciu maski worka samorozprężalnego trzymanej chwytem jednoręcznym (C).
• prawdziwe A i B.
Pytanie 159. Jeśli podczas próby stabilizacji kręgosłupa szyjnego występują opory lub bolesność, to:
• sprawdzamy istnienie ewentualnych ran.
• mimo to staramy się ustabilizować kręgosłup równo w osi ciała.
• stabilizujemy go w pozycji, na którą pozwalają zaistniałe ograniczenia.
• oceniamy ewentualne przemieszczenia tchawicy.
• oceniamy wypełnienie żył szyjnych.
Pytanie 160. Niska temperatura wody, w której przebywał poszkodowany powoduje, że:
• działa ochronnie na centralny system nerwowy zmniejszając skutki niedotlenienia (B).
• zwiększa uraz poszkodowanego.
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• działania reanimacyjne powinny trwać dłużej (A).
• prawdziwe są wszystkie odpowiedzi.
Pytanie 161. Nudności i wymioty u poszkodowanego w wypadku drogowym:
• mogą być objawem niedotlenienia mózgu (B).
• mogą być normalną reakcją na drastyczne widoki (A).
• są zjawiskiem przemijającym.
• prawdziwe A, B i C.
• mogą być objawem obrażeń mózgu (C).
Pytanie 162. Oparzenie ciężkie to:
• oparzenie II stopnia >25 % powierzchni ciała.
• wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
• oparzenie III stopnia >10 % powierzchni ciała.
• oparzenie dróg oddechowych.
• oparzenie prądem elektrycznym.
Pytanie 163. Hipoglikemia to stan:
• prawidłowe są odpowiedzi A,B,C.
• w którym jak najszybciej podasz insulinę.
• charakteryzujący się niskim poziomem glukozy we krwi (znacznie poniżej normy) (B).
• charakteryzujący się objawami podobnymi jak we wstrząsie (C).
• w którym może dojść do utraty przytomności (A).
Pytanie 164. Podczas prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, ocenę stanu poszkodowanego wykonuje się:
• co 5 cykli (30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 oddechy zastępcze).
• po około 15 minutach resuscytacji.
• co jedną minutę.
• przed naklejeniem elektrod AED.
• jeżeli poszkodowany zacznie prawidłowo oddychać.
Pytanie 165. W przypadku braku szyn Kramera, złamaną goleń:
• pozostawiamy bez zaopatrzenia.
• mocujemy do drugiej kończyny.
• mocujemy do drugiej kończyny przy użyciu przekładki pomiędzy nimi.
• owijamy ściśle bandażem elastycznym.
• unieruchamiamy w pozycji zastanej przy użyciu kija, deski itp. sprzętu przygodnego.
Pytanie 166. Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:
• odbywają się zawsze pod nadzorem lekarza.
• mogą być wykonywane tylko przy udziale koordynatora medycznych czynności ratowniczych.
• są realizowane tylko i wyłącznie w przypadku technicznych trudności, uniemożliwiających dotarcie do poszkodowanego przez personel służby zdrowia.
• zawsze w całości zastępują działania pogotowia ratunkowego.
• są uzupełnieniem działań fachowych jednostek ochrony zdrowia.
Pytanie 167. W krwotoku tętniczym przedramienia, który nie zmniejsza się po rutynowym zaopatrzeniu opatrunkiem uciskowym, należy rozważyć następujące postępowanie:
1) umieszczenie kończyny powyżej poziomu serca;
2) wzmocnienie ucisku poprzez owinięcie opatrunku dodatkowymi zwojami bandaża;
3) zdjęcie już założonego opatrunku i ponowne założenie grubszego opatrunku;
4) założenie opaski zaciskowej na przedramieniu;
5) założenie opaski zaciskowej na ramieniu.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,2,4.
• 1,2,5.
• 1,3.
• 1,3,4.
• 1,3,5.
Pytanie 168. Zbliżasz się do osoby dorosłej, która leży na podłodze. Nie ma nikogo innego w pobliżu. Jak powinieneś postąpić?
• usunąć ewentualne ciała obce z dróg oddechowych palcem.
• ocenić przytomność leżącego, potem wezwać pogotowie ratunkowe.
• prowadzić RKO przez 5 minut, a potem zadzwonić po pogotowie.
• zadzwonić po pogotowie i czekać na karetkę przed domem.
• zawołać o pomoc i zacząć oddechy zastępcze.
Pytanie 169. Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
• wszystkie prawdziwe.
• uraz kręgosłupa szyjnego.
• zaburzenia rytmu serca.
• wstrząs hipowolemiczny.
• niewydolność nerek.
Pytanie 170. Jeśli wystąpią trudności w prowadzeniu skutecznej wentylacji za pomocą maski i worka samorozprężalnego, należy:
1) poprawić ułożenie maski na twarzy poszkodowanego;
2) ponownie spróbować udrożnić drogi oddechowe za pomocą odpowiednich rękoczynów;
3) poczekać z decyzją co, do dalszego postępowania na przybycie lekarza, gdyż możemy zaszkodzić poszkodowanemu;
4) sprawdzić szczelność układu do wentylacji;
5) pomimo trudności kontynuować wentylację, bo każdy manewr sprawdzający to strata czasu.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,2,4.
• 2,4,5.
• 2,3,4.
• 3,4,5.
• 1,3,4.
Pytanie 171. Jesteś świadkiem, jak osoba, która się krztusi traci przytomność i pada na podłoże . Powiadamiasz pogotowie ratunkowe, a następnie przystępujesz do działania w następującej kolejności:
• udrażniasz drogi oddechowe i po stwierdzeniu braku ciała obcego w jamie ustnej oraz braku oddechu zaczynasz sztuczną wentylację.
• obracasz poszkodowanego plecami ku górze i wykonujesz 5 uderzeń pomiędzy łopatkami.
• siadasz okrakiem na udach poszkodowanego i wykonujesz 5 uciśnięć nadbrzusza.
• wykonujesz parę szybkich i bardzo silnych oddechów usta - usta.
• czekasz aż pacjent odzyska przytomność, podnosisz go, następnie stajesz za jego plecami i wykonujesz rękoczyn Heimlicha.
Pytanie 172. W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż, który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:
• odczuwalne wzmożone pragnienie.
• przyspieszone tętno
• uczucie zimna.
• zwolniona czynność serca.
• przyspieszony i spłycony oddech.
Pytanie 173. Najpoważniejsze zagrożenie w przypadku odmy wentylowej to:
• ograniczenie ruchomości ściany klatki piersiowej.
• przesuniecie tchawicy.
• wzrost ciśnienia w komorze odmowej i przemieszczenie narządów śródpiersia z uciskiem na naczynia żylne (A).
• zmniejszenie pojemności płuc (B).
• prawdziwe A i B.
Pytanie 174. Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:
• zostanie ułożony na brzuchu, pamiętając o stabilizacji głowy.
• zostanie unieruchomiony.
• jest on przekładany na nosze typu deska.
• po założeniu kołnierza ortopedycznego.
• leży on w pozycji bezpiecznej.
Pytanie 175. U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia, po wezwaniu pomocy wykonasz następujące czynności:
1) okrycie kocem termoizolacyjnym;
2) tlenoterapia bierna;
3) założenie rurki ustno-gardłowej;
4) ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
5) udrożnienie dróg oddechowych poprzez wysunięcie żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,5,3,1,4.
• 5,4,3,2,1.
• 1,3,5,4,2.
• 4,2,1,3,5.
• 3,2,4,1,5.
Pytanie 176. Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniała swoje zadanie muszą być spełnione warunki, z wyjątkiem:
• musi być możliwe łatwe ocenianie czynności życiowych.
• należy unikać ucisku na klatkę piersiową.
• musi być zapewniony swobodny wypływ śliny i innych wydzielin.
• nie zmienia się raz przyjętego ułożenia poszkodowanego.
• pozycja musi być stabilna.
Pytanie 177. Na przystanku autobusowym leży na brzuchu mężczyzna w wieku ok. 55 lat:
• pytasz czy jest w pobliżu lekarz.
• wsiadasz do autobusu bo nadjechał ten na który czekałeś.
• układasz go w pozycji bocznej ustalonej, wzywasz policję.
• zapewne jest pijany i wzywasz policję.
• układasz go na wznak i sprawdzasz oznaki życia.
Pytanie 178. Powierzchnia głowy jest zróżnicowana w zależności od wieku, wskaż prawidłową odpowiedź, wartości procentowe są ułożone odpowiednio: osoba dorosła, dziecko, niemowlę:
• 9%, 14%, 18%.
• 12%, 19%, 21%.
• 11%, 18%, 20%.
• 9%, 16%, 18%.
• 8%, 12%, 17%.
Pytanie 179. Skręcenie stawu skokowego:
• stosujemy ostrożnie bandaż elastyczny w pozycji zastanej (C).
• nie możemy tego rozpoznać na miejscu zdarzenia, traktujemy jak złamanie (A).
• prawdziwe A i C.
• stabilizujemy i unieruchamiamy w pozycji zbliżonej do fizjologicznej (D).
• traktujemy jak zwichnięcie (B).
Pytanie 180. Usłyszałeś, że w sklepie jest podłożona bomba, natychmiast:
• idziesz zobaczyć jak wygląda bomba, bo to jak zwykle alarm fałszywy.
• oddalasz się z miejsca i namawiasz innych by nie utrudniać działań.
• udajesz się na miejsce by zobaczyć działania pirotechników.
• pomagasz w wynoszeniu rzeczy ze sklepu by ratować mienie.
• zgłaszasz się do dowódcy akcji że możesz im pomóc.
Pytanie 181. Z kolegą zaczynasz resuscytację. Kolega pyta, czy na pewno należy wdrożyć CPR? Co musisz sprawdzić, by stwierdzić, że decyzja jest słuszna?
• sprawdzić szerokość źrenic u poszkodowanego.
• sprawdzić czy poszkodowany jest nieprzytomny i czy nie oddycha prawidłowo.
• sprawdzić czy skóra poszkodowanego jest nadal sina, zimna i spocona.
• sprawdzić obecność tętna na obwodzie.
• skontrolować oznaki prawidłowego krążenia.
Pytanie 182. Podawanie tlenu poszkodowanemu jest w określonych sytuacjach bezwzględnie konieczne. Spośród niżej przedstawionych wersji wybierz właściwą:
1) tlen podawać można tylko poszkodowanemu, znajdującemu się w pozycji leżącej;
2) podawanie tlenu jest podstawowym działaniem w zatruciach wziewnych;
3) aby uzyskać ok. 100% stężenie tlenu podawanego dorosłemu przez maskę do tlenoterapii należy zastosować przepływ minimum 6 litrów na minutę;
4) tlen jest szkodliwy przy dłuższym stosowaniu;
5) zestaw do tlenoterapii biernej powinien posiadać rezerwuar.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,3,4.
• 1,3,4
• 2,4,5.
• 1,2,4.
• 1,4,5.
Pytanie 183. Po spożyciu przez poszkodowanego dużej ilości leków w celach samobójczych należy jak najszybciej:
• wezwać policję.
• prowokować wymioty w celu eliminacji trucizny pod warunkiem że jest przytomny, dbając by się nie zachłysnął.
• wezwać pogotowie ratunkowe i czekać na przyjazd.
• zapytać poszkodowanego o powód i rozmawiać z nim by nie zasnął.
• zabezpieczyć pozostałe opakowania po środkach by przekazać je ratownikom.
Pytanie 184. Ranę kłutą klatki piersiowej na miejscu zdarzenia zaopatrzysz:
• opatrunkiem uciskowym dla stabilizacji żeber.
• opatrunkiem zastawkowym.
• opatrunkiem z folii, szczelnie przymocowanym do klatki piersiowej ze wszystkich stron.
• opatrunkiem okrężnym z opaski dzianej.
• pozostawiasz bez zaopatrzenia ze względu na niebezpieczeństwo braku przepływu powietrza w drogach oddechowych poszkodowanego.
Pytanie 185. Czy jest różnica w postępowaniu z osoba oparzoną silnym kwasem lub silną zasadą?
• zasada jest mniej groźna.
• nie ma różnicy, w obu przypadkach musimy najpierw zobojętnić substancję żrącą.
• postępowanie w obu przypadkach jest takie samo.
• przy oparzeniu kwasem mamy więcej czasu na podjęcie działań.
• wszystko zależy od stężenia substancji żrącej.
Pytanie 186. Podczas oceny wstępnej poszkodowanego który leży na brzuchu, ale ma zachowany prawidłowy oddech:
• przekładamy natychmiast na plecy (A).
• prawdziwe są odpowiedzi A i D.
• sadzamy go i podajemy tlen (D).
• jak najszybciej wnosimy do karetki (B).
• badamy i opatrujemy wstępnie w pozycji zastanej (C).
Pytanie 187. Śpiączka cukrzycowa to stan:
• prawidłowe są odpowiedzi A,B,C.
• gdy w organizmie jest znaczny niedobór insuliny (A).
• gdy doszło do przedawkowania insuliny (C).
• prawidłowe są odpowiedzi A,B.
• występują zaburzenia świadomości aż do jej utraty (B).
Pytanie 188. Przy oparzeniach termicznych dłoni istotnymi elementami działań ratowniczych są:
1) schładzanie bieżącą wodą do 15-20 min. lub ustąpienia bólu;
2) zdjęcie biżuterii z palców;
3) okrycie rany oparzeniowej po schłodzeniu jałowym opatrunkiem.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 1,3.
• 2,3.
• wszystkie wymienione.
• tylko 1.
• 1,2.
Pytanie 189. Podczas prac przeładunkowych jeden z pracowników został oblany ługiem sodowym, wskaż prawidłowe postępowanie:
1) natychmiast polewasz wodą poszkodowanego;
2) usuwasz w miejsce bezpieczne poszkodowanego;
3) zdejmujesz odzież z poszkodowanego;
4) posypujesz piachem ubranego poszkodowanego- piach wchłania ług sodowy;
5) spłukujesz poszkodowanego i wzywasz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:
• 2,3,4.
• 1,5,2.
• 2,3,5.
• 5,3,4.
• 1,2,3,5.
Pytanie 190. Twoje biuro sponsoruje kurs pierwszej pomocy, podczas którego pracownicy uczą się resuscytacji (CPR) i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (AED). Ty uważasz, że:
• natychmiastowa CPR i wczesna defibrylacja (w ciągu 4-5 minut) może znacznie zwiększyć liczbę uratowanych pacjentów z zatrzymaniem krążenia.
• jeśli defibrylacja była wykonana w ciągu 10 minut, CPR nie ma sensu.
• CPR należy wdrożyć dopiero po wykonaniu AED i to po analizie zrobionej przez defibrylator.
• pacjent z ostrym zawałem serca potrzebuje CPR, a nie AED.
• jeśli CPR było podjęte natychmiast, defibrylacja nie jest potrzebna.
Pytanie 191. U poszkodowanego, który nie reaguje na głos ani bodźce bólowe, ustalono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie jego życia:
• blada, chłodna i spocona skóra.
• oparzenie okolicy goleni.
• rana dłoni z niewielkim, powolnym wyciekiem krwi.
• zwichnięcie barku z jego stłuczeniem.
• złamanie kończyny górnej.
Pytanie 192. Wykonujesz resuscytację z udziałem kolegi. Jak często powinieneś uciskać klatkę piersiową?
• 100-120 razy na minutę.
• wystarczająco szybko by utrzymać różowy kolor skóry twarzy.
• z częstością zależną od wielkości klatki piersiowej.
• około 100 razy na minutę.
• 50-60 razy na minutę.
Pytanie 193. W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
• prawdziwe są odpowiedzi A,B i D.
• bladości skóry (D).
• zaburzeń świadomości (A).
• przyspieszonego tętna (B).
• zaczerwienienia skóry (C).
Pytanie 194. Najczęstszą przyczyną zgonu u osób, które uległy zatruciu substancjami wpływającymi na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego jest/są:
• żadna z wymienionych odpowiedzi.
• podawanie odtrutek przez osoby niewykwalifikowane.
• utrata przytomności i niedrożność dróg oddechowych.
• zaburzenia świadomości i próby samobójcze.
• działanie samej substancji trującej.
Pytanie 195. Nawrót kapilarny badamy uciskając:
• wypełnione żyły szyjne.
• mięsień dwugłowy.
• płytkę paznokciową
• płatek ucha
• tętnicę promieniową.
Pytanie 196. U poszkodowanego z rozległą raną powłok i obrażeniami narządów jamy brzusznej ratownik powinien:
• prawdziwe są odpowiedzi A i C.
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• założyć opatrunek uciskowy przykryty folią termoizolacyjną (C).
• podać doustnie ogrzane, niesłodzone płyny celem zmniejszenia utraty ciepła (A).
• założyć opatrunek osłaniający przykryty folią termoizolacyjną (B).
Pytanie 197. Przy oparzeniach elektrycznych najważniejsze dla poszkodowanego są:
• wpływ prądu elektrycznego na potencjały mózgowe.
• wszystkie wymienione.
• niekorzystne działanie prądu na skórę (późniejsze blizny).
• skutki miejscowe, jak np. niewielkie oparzenie dłoni.
• następstwa dla układu krążenia.
Pytanie 198. Kiedy można przerwać ocenę wstępną?
• gdy wystąpi niedrożność dróg oddechowych i zatrzymanie krążenia (A).
• tylko po założeniu kołnierza ortopedycznego (B).
• prawdziwe są odpowiedzi A i B.
• prawdziwe są odpowiedzi A i D.
• występuje masywny krwotok (D).

Pożarów - 198 W ubiegłym roku - 183
Miejscowych zagrożeń - 629 W ubiegłym roku - 500
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 906 W ubiegłym roku - 719

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict