Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 2 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 3 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 4 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 5 Dane radiowe jest to:
Pytanie 6 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 7 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 8 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 9 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 10 Daria to kryptonim oznaczający:
Pytanie 11 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 12 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 13 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 14 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 15 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny: