Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 2 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 3 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 4 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 5 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 6 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 7 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 8 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 9 Kryptonim jest to:
Pytanie 10 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 11 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 12 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 13 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 14 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 15 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to: