Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 2 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 3 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 4 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 5 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 6 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 7 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 8 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 9 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 10 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 11 Okólnik to:
Pytanie 12 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 13 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 14 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 15 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to: