Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 2 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 3 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 4 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 5 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 6 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 7 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 8 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 9 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 10 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 11 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 12 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 13 Dane radiowe jest to:
Pytanie 14 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 15 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia: