OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• etan,
• azot,
• propan - butan,
Pytanie 2. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 6,
• 8,
• 5,
Pytanie 3. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• budowy linii ssawnej,
• slalomu między trzema tyczkami,
Pytanie 4. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• osłaniającym
• uciskowym
• foliowym
Pytanie 5. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód bardzo bezpieczny
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
Pytanie 6. Kadet to słuchacz szkoły:
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 7. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
Pytanie 8. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7,5 m,
• 7 m,
• 6,5 m,
Pytanie 9. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
Pytanie 10. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlen
• wodór
• tlenek węgla
Pytanie 11. Poszkodowany oparzony wymaga:
• polania spirytusem na rany
• chłodzenia rany woda
• bandażowania rany
Pytanie 12. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• może posiadać
• nie
• tak
Pytanie 13. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -100C,
• 20C,
• -790C,
Pytanie 14. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1930
• 1921
• 1926
Pytanie 15. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• wodór,
• etan,
• metan,
Pytanie 16. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDŁ
• SDiŁ
• SDIŁ
Pytanie 17. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• nadleśnictwo
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• burmistrz /wójt/
Pytanie 18. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 metrów
• ponad 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
Pytanie 19. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Walne zebranie członków
• Zarząd
• Komisja rewizyjna
Pytanie 20. Ochotnicze straże pożarne są:
• stowarzyszeniami
• jednostkami organizacyjnymi PSP
• organami administracji rządowej
Pytanie 21. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• hydranty zewnętrzne
• instalację tryskaczową
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
Pytanie 22. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze niebieskim
• koszula w kolorze białym
Pytanie 23. Patron strażaków trzyma w ręku:
• wiadro,
• toporek,
• bosak,
Pytanie 24. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o długości 75 m
Pytanie 25. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• powietrze
• azot
• dwutlenek węgla
Pytanie 26. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 27. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 28. Pożary grupy C to pożary:
• gazów palnych
• cieczy palnych
• ciał stałych
Pytanie 29. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Warszawie
• w Krakowie
• w Częstochowie
Pytanie 30. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
• generator piany
Pytanie 31. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
Pytanie 32. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1956,
• w 1958,
• w 1948,
Pytanie 33. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1995,
• w 1992,
• w 1975,
Pytanie 34. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Wojewódzką PSP
Pytanie 35. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Pytanie 36. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 m
• od 12 do 25 m
• ponad 55 m
Pytanie 37. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• I,
• III,
• II,
Pytanie 38. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 40±5 bar
• 50±5 bar
Pytanie 39. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• mózg
• nerki
• serce
Pytanie 40. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar gazów
Pytanie 41. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 42. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• toporków strażackich
• narzędzi hydraulicznych
• pił do ciecia drewna
Pytanie 43. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim,
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze białym,
Pytanie 44. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• pięć
• trzy
Pytanie 45. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 2 lata
• co 3 lata
• co 4 lata
Pytanie 46. Co oznacza skrót CTIF?
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
Pytanie 47. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• aspirantów,
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
Pytanie 48. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• szklanych
• plastikowych
• metalowych
Pytanie 49. Co oznacza skrót KCKR?
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 50. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
Pytanie 51. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• nie
Pytanie 52. Czego nie wolno gasić wodą?
• węgla
• sodu
• papieru
Pytanie 53. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• atak i kontratak
• natarcie i atak
• natarcie i obrona
Pytanie 54. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant
• aspirant sztabowy
• starszy aspirant
Pytanie 55. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
Pytanie 56. Budynki IN to:
• budynki produkcyjne i magazynowe
• nie ma takiego określenia
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
Pytanie 57. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
Pytanie 58. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• agregat pianowy
Pytanie 59. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 60. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar duży
• pożar mały
• pożar średni
Pytanie 61. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód gaśniczy ciężki
Pytanie 62. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• starosta
• wojewoda
Pytanie 63. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• produkcyjno - magazynowe
• użyteczności publicznej
• których kubatura przekracza 1000 m3
Pytanie 64. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny pneumatycznej
• szyny typu Kramera
• deski ratowniczej
Pytanie 65. Gaz propan-butan jest:
• cięższy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
• lżejszy od powietrza,
Pytanie 66. Co to jest wstrząs pourazowy?
• utrata przytomności,
• uderzenie po upadku,
• reakcja organizmu na uraz,
Pytanie 67. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 3 lata
• 2 lata
• 1 rok
Pytanie 68. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 75 m3
• 100 m3
• 50 m3
Pytanie 69. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• gaśnicy pianowej
• gaśnicy proszkowej
• wody destylowanej
Pytanie 70. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• generał brygadier
• nadbrygadier
• starszy kapitan
Pytanie 71. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• C
• L
Pytanie 72. Nomex to:
• dzianina ogniochronna,
• ubranie strażackie,
• środek gaśniczy,
Pytanie 73. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• uwaga
• woda naprzód
• woda stój
Pytanie 74. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 500 l,
• 160 l,
• 250 l,
Pytanie 75. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Centralna Akademia Pożarnicza
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 76. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1971 r.
• 1967 r.
• 1975 r.
Pytanie 77. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 maja do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 czerwca do 30 września
Pytanie 78. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 100 metrów
• 150 metrów
• 50 metrów
Pytanie 79. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
Pytanie 80. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 50 metrów
• 200 metrów
• 100 metrów
Pytanie 81. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• we wnętrzu płomienia
• na obrzeżach płomienia
• na szczycie płomienia
Pytanie 82. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• ciśnieniem roboczym
• średnicą
• długością
Pytanie 83. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• Związek OSP RP
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
Pytanie 84. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 10
• 12
• 15
Pytanie 85. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 2 razy
• co najmniej 4 razy
• co najmniej raz w miesiącu
Pytanie 86. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• w pachwinach,
• na tętnicach szyjnych,
• na przegubie ręki,
Pytanie 87. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1975 roku
• w 1921 roku
• w 1992 roku
Pytanie 88. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• nie
• tak
Pytanie 89. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
Pytanie 90. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• starosta
• nadleśniczy
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
Pytanie 91. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
• generator piany
Pytanie 92. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• nie mogą
• tak
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
Pytanie 93. Pianą można gasić pożary klasy:
• tylko klasy C
• klasy A i B
• klasy C i D
Pytanie 94. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 15m i 25m – 3 lata
• 20m i 30m – 5 lat
• 25m i 35m – 4 lata
Pytanie 95. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 96. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• CO,
• N,
• CO2,
Pytanie 97. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
• hydronetki
Pytanie 98. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
Pytanie 99. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 0,5 m,
• 2 m,
• 1,5 m,
Pytanie 100. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• C
• F
• A
Pytanie 101. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• A, B, C, D,
• Mały, duży , bardzo duży
• Mały, średni, duży, bardzo duży
Pytanie 102. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Krakowie
• w Gnieźnie
• w Warszawie
Pytanie 103. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji półsiedzącej
• w pozycji tzw. bezpiecznej
Pytanie 104. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• olej hydrauliczny
• powietrze
• przekładnia mechaniczna
Pytanie 105. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• magnez,
• słoma,
• sód,
Pytanie 106. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• średniej
• ciężkiej
• lekkiej
Pytanie 107. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• godziny
• nie stosuje się
• minuty
Pytanie 108. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 20,
• 10,
• 15,
Pytanie 109. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
Pytanie 110. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w lipcu
• w kwietniu
• w maju
Pytanie 111. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• piła, bosak,
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
Pytanie 112. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
Pytanie 113. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• pięć
• trzy