';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 2. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• przekładnia mechaniczna
• powietrze
• olej hydrauliczny
Pytanie 3. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
Pytanie 4. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• minuty
• godziny
• nie stosuje się
Pytanie 5. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
Pytanie 6. Czego nie wolno gasić wodą?
• węgla
• sodu
• papieru
Pytanie 7. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• narzędzi hydraulicznych
• toporków strażackich
• pił do ciecia drewna
Pytanie 8. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
Pytanie 9. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1956,
• w 1948,
• w 1958,
Pytanie 10. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód bardzo bezpieczny
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
Pytanie 11. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 250 l,
• 160 l,
• 500 l,
Pytanie 12. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy grubości 52 cm
Pytanie 13. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• starosta
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
• nadleśniczy
Pytanie 14. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• budowy linii ssawnej,
• slalomu między trzema tyczkami,
• skoku przez rów o szerokości 2m,
Pytanie 15. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
Pytanie 16. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze białym
• koszula w kolorze niebieskim
Pytanie 17. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
Pytanie 18. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na tętnicach szyjnych,
• w pachwinach,
• na przegubie ręki,
Pytanie 19. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Pytanie 20. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 21. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• plastikowych
• metalowych
• szklanych
Pytanie 22. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDiŁ
• SDŁ
• SDIŁ
Pytanie 23. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 m
• ponad 55 m
• od 12 do 25 m
Pytanie 24. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• foliowym
• osłaniającym
• uciskowym
Pytanie 25. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• prądownicy uniwersalnej
• hydronetki
• koca gaśniczego
Pytanie 26. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• wojewoda
• starosta
Pytanie 27. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• N,
• CO2,
• CO,
Pytanie 28. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• pięć
• cztery
• trzy
Pytanie 29. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej raz w miesiącu
• co najmniej 2 razy
• co najmniej 4 razy
Pytanie 30. Co oznacza skrót CTIF?
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
Pytanie 31. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, duży , bardzo duży
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• A, B, C, D,
Pytanie 32. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• C
• L
• nie posiada oznaczenia
Pytanie 33. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
• tlenku węgla, drewna, zapałki
Pytanie 34. Kadet to słuchacz szkoły:
• podoficerskiej,
• aspirantów,
• oficerskiej,
Pytanie 35. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
Pytanie 36. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• III,
• II,
• I,
Pytanie 37. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 40±5 bar
• 50±5 bar
Pytanie 38. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 39. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• średnicą
• długością
• ciśnieniem roboczym
Pytanie 40. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 metrów
• ponad 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
Pytanie 41. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• dwutlenek węgla
• azot
• powietrze
Pytanie 42. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 43. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim,
• koszula w kolorze białym,
• czapka rogatywka,
Pytanie 44. Patron strażaków trzyma w ręku:
• wiadro,
• toporek,
• bosak,
Pytanie 45. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 2 m,
• 1,5 m,
• 0,5 m,
Pytanie 46. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 47. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
Pytanie 48. Ochotnicze straże pożarne są:
• organami administracji rządowej
• stowarzyszeniami
• jednostkami organizacyjnymi PSP
Pytanie 49. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• cztery
• pięć
Pytanie 50. Co oznacza skrót KCKR?
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 51. Pianą można gasić pożary klasy:
• klasy A i B
• tylko klasy C
• klasy C i D
Pytanie 52. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 2 lata
• co 4 lata
• co 3 lata
Pytanie 53. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• piła, bosak,
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
Pytanie 54. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlen
• tlenek węgla
• wodór
Pytanie 55. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7 m,
• 6,5 m,
• 7,5 m,
Pytanie 56. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• średniej
• ciężkiej
• lekkiej
Pytanie 57. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o długości 75 m
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
Pytanie 58. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji półsiedzącej
• w pozycji tzw. bezpiecznej
Pytanie 59. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• na obrzeżach płomienia
• na szczycie płomienia
• we wnętrzu płomienia
Pytanie 60. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
• jest to samochód gaśniczy ciężki
Pytanie 61. Gaz propan-butan jest:
• lżejszy od powietrza,
• cięższy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
Pytanie 62. Pożary grupy C to pożary:
• ciał stałych
• gazów palnych
• cieczy palnych
Pytanie 63. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
• Związek OSP RP
• komendanta jednostki, do której należy strażak
Pytanie 64. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1967 r.
• 1971 r.
• 1975 r.
Pytanie 65. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1926
• 1921
• 1930
Pytanie 66. Co to jest wstrząs pourazowy?
• uderzenie po upadku,
• reakcja organizmu na uraz,
• utrata przytomności,
Pytanie 67. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• nadbrygadier
• generał brygadier
• starszy kapitan
Pytanie 68. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1921 roku
• w 1975 roku
• w 1992 roku
Pytanie 69. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
Pytanie 70. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Wojewódzką PSP
Pytanie 71. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• natarcie i atak
• atak i kontratak
• natarcie i obrona
Pytanie 72. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• tak
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• nie
Pytanie 73. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• sód,
• magnez,
• słoma,
Pytanie 74. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar średni
• pożar duży
• pożar mały
Pytanie 75. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• metan,
• etan,
• wodór,
Pytanie 76. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Centralna Akademia Pożarnicza
Pytanie 77. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• hydranty zewnętrzne
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
• instalację tryskaczową
Pytanie 78. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 12
• 15
• 10
Pytanie 79. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• generator piany
• wytwornica pianowa
Pytanie 80. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Warszawie
• w Krakowie
• w Częstochowie
Pytanie 81. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 50 metrów
• 100 metrów
• 150 metrów
Pytanie 82. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 83. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 czerwca do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 maja do 30 września
Pytanie 84. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
Pytanie 85. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożar gazów
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
Pytanie 86. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny typu Kramera
• deski ratowniczej
• szyny pneumatycznej
Pytanie 87. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 25m i 35m – 4 lata
• 15m i 25m – 3 lata
• 20m i 30m – 5 lat
Pytanie 88. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Gnieźnie
• w Warszawie
• w Krakowie
Pytanie 89. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• woda stój
• uwaga
• woda naprzód
Pytanie 90. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant
• starszy aspirant
• aspirant sztabowy
Pytanie 91. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
Pytanie 92. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• agregat pianowy
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
Pytanie 93. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 15,
• 20,
• 10,
Pytanie 94. Nomex to:
• dzianina ogniochronna,
• ubranie strażackie,
• środek gaśniczy,
Pytanie 95. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 100 metrów
• 50 metrów
• 200 metrów
Pytanie 96. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w lipcu
• w kwietniu
• w maju
Pytanie 97. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -100C,
• 20C,
• -790C,
Pytanie 98. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• burmistrz /wójt/
• nadleśnictwo
Pytanie 99. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• których kubatura przekracza 1000 m3
• użyteczności publicznej
• produkcyjno - magazynowe
Pytanie 100. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 1 rok
• 3 lata
• 2 lata
Pytanie 101. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• A
• F
• C
Pytanie 102. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
Pytanie 103. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Zarząd
• Walne zebranie członków
• Komisja rewizyjna
Pytanie 104. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
• nie mogą
• tak
Pytanie 105. Budynki IN to:
• nie ma takiego określenia
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• budynki produkcyjne i magazynowe
Pytanie 106. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• może posiadać
• nie
• tak
Pytanie 107. Poszkodowany oparzony wymaga:
• bandażowania rany
• polania spirytusem na rany
• chłodzenia rany woda
Pytanie 108. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1975,
• w 1992,
• w 1995,
Pytanie 109. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• azot,
• propan - butan,
• etan,
Pytanie 110. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• gaśnicy pianowej
• gaśnicy proszkowej
• wody destylowanej
Pytanie 111. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 6,
• 5,
• 8,
Pytanie 112. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 100 m3
• 75 m3
• 50 m3
Pytanie 113. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• nerki
• mózg
• serce

Pożarów - 113 W ubiegłym roku - 68
Miejscowych zagrożeń - 105 W ubiegłym roku - 103
Alarmów fałszywych - 19 W ubiegłym roku - 6
Poza powiatem - 1 W ubiegłym roku - 3
Interwencji ogółem - 240 W ubiegłym roku - 182

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict