OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• powietrze
• przekładnia mechaniczna
• olej hydrauliczny
Pytanie 2. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 3. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód gaśniczy ciężki
Pytanie 4. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1921 roku
• w 1975 roku
• w 1992 roku
Pytanie 5. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 6,
• 8,
• 5,
Pytanie 6. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar duży
• pożar średni
• pożar mały
Pytanie 7. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1930
• 1926
• 1921
Pytanie 8. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód bardzo bezpieczny
Pytanie 9. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
• tak
• nie mogą
Pytanie 10. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -790C,
• -100C,
• 20C,
Pytanie 11. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
Pytanie 12. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDŁ
• SDIŁ
• SDiŁ
Pytanie 13. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• C
• L
• nie posiada oznaczenia
Pytanie 14. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar gazów
Pytanie 15. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 50±5 bar
• 40±5 bar
• 60±5 bar
Pytanie 16. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
• instalację tryskaczową
• hydranty zewnętrzne
Pytanie 17. Patron strażaków trzyma w ręku:
• wiadro,
• bosak,
• toporek,
Pytanie 18. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1971 r.
• 1967 r.
• 1975 r.
Pytanie 19. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• podoficerskiej,
• aspirantów,
• oficerskiej,
Pytanie 20. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7 m,
• 6,5 m,
• 7,5 m,
Pytanie 21. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 maja do 30 września
• od 1 czerwca do 30 września
Pytanie 22. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlen
• tlenek węgla
• wodór
Pytanie 23. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• gaśnicy proszkowej
• gaśnicy pianowej
• wody destylowanej
Pytanie 24. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• atak i kontratak
• natarcie i atak
• natarcie i obrona
Pytanie 25. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• etan,
• azot,
• propan - butan,
Pytanie 26. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
Pytanie 27. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze niebieskim
Pytanie 28. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• tak
• nie
• może posiadać
Pytanie 29. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Warszawie
• w Częstochowie
• w Krakowie
Pytanie 30. Ochotnicze straże pożarne są:
• stowarzyszeniami
• organami administracji rządowej
• jednostkami organizacyjnymi PSP
Pytanie 31. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
• hydronetki
Pytanie 32. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• uciskowym
• foliowym
• osłaniającym
Pytanie 33. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 50 m3
• 100 m3
• 75 m3
Pytanie 34. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• pięć
• cztery
• trzy
Pytanie 35. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• N,
• CO2,
• CO,
Pytanie 36. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Pytanie 37. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 38. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 4 lata
• co 3 lata
• co 2 lata
Pytanie 39. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
Pytanie 40. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Wojewódzką PSP
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Pytanie 41. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• piła, bosak,
Pytanie 42. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• tak
• nie
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
Pytanie 43. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
• Związek OSP RP
Pytanie 44. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Warszawie
• w Krakowie
• w Gnieźnie
Pytanie 45. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• ponad 55 metrów
• od 25 do 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
Pytanie 46. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• toporków strażackich
• pił do ciecia drewna
• narzędzi hydraulicznych
Pytanie 47. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• azot
• powietrze
• dwutlenek węgla
Pytanie 48. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 4 razy
• co najmniej 2 razy
• co najmniej raz w miesiącu
Pytanie 49. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Centralna Akademia Pożarnicza
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 50. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
Pytanie 51. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• I,
• II,
• III,
Pytanie 52. Co to jest wstrząs pourazowy?
• utrata przytomności,
• uderzenie po upadku,
• reakcja organizmu na uraz,
Pytanie 53. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• plastikowych
• szklanych
• metalowych
Pytanie 54. Pożary grupy C to pożary:
• gazów palnych
• ciał stałych
• cieczy palnych
Pytanie 55. Budynki IN to:
• nie ma takiego określenia
• budynki produkcyjne i magazynowe
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
Pytanie 56. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• agregat pianowy
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
Pytanie 57. Czego nie wolno gasić wodą?
• sodu
• węgla
• papieru
Pytanie 58. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• deski ratowniczej
• szyny pneumatycznej
• szyny typu Kramera
Pytanie 59. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant sztabowy
• starszy aspirant
• aspirant
Pytanie 60. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
Pytanie 61. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• etan,
• wodór,
• metan,
Pytanie 62. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
Pytanie 63. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• ciśnieniem roboczym
• długością
• średnicą
Pytanie 64. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na przegubie ręki,
• w pachwinach,
• na tętnicach szyjnych,
Pytanie 65. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 0,5 m,
• 2 m,
• 1,5 m,
Pytanie 66. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
Pytanie 67. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• C
• A
• F
Pytanie 68. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Komisja rewizyjna
• Walne zebranie członków
• Zarząd
Pytanie 69. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• magnez,
• sód,
• słoma,
Pytanie 70. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 10,
• 15,
• 20,
Pytanie 71. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 72. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• na szczycie płomienia
• na obrzeżach płomienia
• we wnętrzu płomienia
Pytanie 73. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 74. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• produkcyjno - magazynowe
• użyteczności publicznej
• których kubatura przekracza 1000 m3
Pytanie 75. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• nadleśnictwo
• burmistrz /wójt/
Pytanie 76. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 m
• ponad 55 m
• od 12 do 25 m
Pytanie 77. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim,
• koszula w kolorze białym,
• czapka rogatywka,
Pytanie 78. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• serce
• nerki
• mózg
Pytanie 79. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 160 l,
• 250 l,
• 500 l,
Pytanie 80. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 50 metrów
• 100 metrów
• 200 metrów
Pytanie 81. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 82. Co oznacza skrót KCKR?
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
Pytanie 83. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
• generator piany
Pytanie 84. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• starosta
• nadleśniczy
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
Pytanie 85. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 50 metrów
• 100 metrów
• 150 metrów
Pytanie 86. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• ciężkiej
• średniej
• lekkiej
Pytanie 87. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 10
• 12
• 15
Pytanie 88. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• A, B, C, D,
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• Mały, duży , bardzo duży
Pytanie 89. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1948,
• w 1958,
• w 1956,
Pytanie 90. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• pięć
• trzy
• cztery
Pytanie 91. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• budowy linii ssawnej,
• slalomu między trzema tyczkami,
Pytanie 92. Gaz propan-butan jest:
• lżejszy od powietrza,
• cięższy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
Pytanie 93. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
Pytanie 94. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji półsiedzącej
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji tzw. bezpiecznej
Pytanie 95. Poszkodowany oparzony wymaga:
• chłodzenia rany woda
• polania spirytusem na rany
• bandażowania rany
Pytanie 96. Nomex to:
• ubranie strażackie,
• dzianina ogniochronna,
• środek gaśniczy,
Pytanie 97. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 98. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy o długości 75 m
Pytanie 99. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• woda naprzód
• uwaga
• woda stój
Pytanie 100. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• starszy kapitan
• nadbrygadier
• generał brygadier
Pytanie 101. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
Pytanie 102. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
Pytanie 103. Pianą można gasić pożary klasy:
• klasy C i D
• tylko klasy C
• klasy A i B
Pytanie 104. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• Komendant Wojewódzki PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
Pytanie 105. Co oznacza skrót CTIF?
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
Pytanie 106. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
Pytanie 107. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• wojewoda
• starosta
Pytanie 108. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 20m i 30m – 5 lat
• 15m i 25m – 3 lata
• 25m i 35m – 4 lata
Pytanie 109. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• godziny
• minuty
• nie stosuje się
Pytanie 110. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1975,
• w 1995,
• w 1992,
Pytanie 111. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w maju
• w kwietniu
• w lipcu
Pytanie 112. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 2 lata
• 3 lata
• 1 rok
Pytanie 113. Kadet to słuchacz szkoły:
• oficerskiej,
• aspirantów,
• podoficerskiej,