';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 50 metrów
• 100 metrów
• 150 metrów
Pytanie 2. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1971 r.
• 1975 r.
• 1967 r.
Pytanie 3. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• generator piany
• prądownica pianowa
Pytanie 4. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 maja do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 czerwca do 30 września
Pytanie 5. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• nadbrygadier
• generał brygadier
• starszy kapitan
Pytanie 6. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 4 razy
• co najmniej raz w miesiącu
• co najmniej 2 razy
Pytanie 7. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 10
• 15
• 12
Pytanie 8. Co to jest wstrząs pourazowy?
• utrata przytomności,
• reakcja organizmu na uraz,
• uderzenie po upadku,
Pytanie 9. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• aspirantów,
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
Pytanie 10. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• I,
• III,
• II,
Pytanie 11. Ochotnicze straże pożarne są:
• organami administracji rządowej
• stowarzyszeniami
• jednostkami organizacyjnymi PSP
Pytanie 12. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• tak
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• nie
Pytanie 13. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• mózg
• serce
• nerki
Pytanie 14. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• olej hydrauliczny
• przekładnia mechaniczna
• powietrze
Pytanie 15. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• atak i kontratak
• natarcie i obrona
• natarcie i atak
Pytanie 16. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• uciskowym
• foliowym
• osłaniającym
Pytanie 17. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• slalomu między trzema tyczkami,
• budowy linii ssawnej,
• skoku przez rów o szerokości 2m,
Pytanie 18. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• słoma,
• sód,
• magnez,
Pytanie 19. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 20. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 21. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Związek OSP RP
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
Pytanie 22. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• pięć
• trzy
Pytanie 23. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar mały
• pożar duży
• pożar średni
Pytanie 24. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 m
• od 12 do 25 m
• ponad 55 m
Pytanie 25. Patron strażaków trzyma w ręku:
• toporek,
• bosak,
• wiadro,
Pytanie 26. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na przegubie ręki,
• na tętnicach szyjnych,
• w pachwinach,
Pytanie 27. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny pneumatycznej
• szyny typu Kramera
• deski ratowniczej
Pytanie 28. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• średniej
• lekkiej
• ciężkiej
Pytanie 29. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 30. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 12 do 25 metrów
• od 25 do 55 metrów
• ponad 55 metrów
Pytanie 31. Poszkodowany oparzony wymaga:
• polania spirytusem na rany
• chłodzenia rany woda
• bandażowania rany
Pytanie 32. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant
• starszy aspirant
• aspirant sztabowy
Pytanie 33. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• propan - butan,
• etan,
• azot,
Pytanie 34. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• CO,
• CO2,
• N,
Pytanie 35. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• we wnętrzu płomienia
• na obrzeżach płomienia
• na szczycie płomienia
Pytanie 36. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• powietrze
• dwutlenek węgla
• azot
Pytanie 37. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
Pytanie 38. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• wody destylowanej
• gaśnicy proszkowej
• gaśnicy pianowej
Pytanie 39. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -100C,
• -790C,
• 20C,
Pytanie 40. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
Pytanie 41. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• A, B, C, D,
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• Mały, duży , bardzo duży
Pytanie 42. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• C
• L
Pytanie 43. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 15m i 25m – 3 lata
• 25m i 35m – 4 lata
• 20m i 30m – 5 lat
Pytanie 44. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 500 l,
• 250 l,
• 160 l,
Pytanie 45. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• instalację tryskaczową
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
• hydranty zewnętrzne
Pytanie 46. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1921 roku
• w 1975 roku
• w 1992 roku
Pytanie 47. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 75 m
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy grubości 75 cm
Pytanie 48. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
Pytanie 49. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 50. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 50 metrów
• 100 metrów
• 200 metrów
Pytanie 51. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 2 lata
• 1 rok
• 3 lata
Pytanie 52. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• długością
• ciśnieniem roboczym
• średnicą
Pytanie 53. Pianą można gasić pożary klasy:
• klasy C i D
• tylko klasy C
• klasy A i B
Pytanie 54. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód bardzo bezpieczny
Pytanie 55. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w kwietniu
• w maju
• w lipcu
Pytanie 56. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1975,
• w 1995,
• w 1992,
Pytanie 57. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• nie stosuje się
• minuty
• godziny
Pytanie 58. Kadet to słuchacz szkoły:
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 59. Czego nie wolno gasić wodą?
• sodu
• papieru
• węgla
Pytanie 60. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 50 m3
• 100 m3
• 75 m3
Pytanie 61. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1930
• 1921
• 1926
Pytanie 62. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 40±5 bar
• 50±5 bar
Pytanie 63. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• cztery
• pięć
Pytanie 64. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Gnieźnie
• w Krakowie
• w Warszawie
Pytanie 65. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym,
• koszula w kolorze niebieskim,
• czapka rogatywka,
Pytanie 66. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• metalowych
• plastikowych
• szklanych
Pytanie 67. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Warszawie
• w Częstochowie
• w Krakowie
Pytanie 68. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDIŁ
• SDŁ
• SDiŁ
Pytanie 69. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• których kubatura przekracza 1000 m3
• użyteczności publicznej
• produkcyjno - magazynowe
Pytanie 70. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
Pytanie 71. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji półsiedzącej
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji leżącej na wznak
Pytanie 72. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• może posiadać
• tak
• nie
Pytanie 73. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• nie mogą
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
• tak
Pytanie 74. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Pytanie 75. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• generator piany
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
Pytanie 76. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 4 lata
• co 3 lata
• co 2 lata
Pytanie 77. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 78. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• burmistrz /wójt/
• nadleśnictwo
Pytanie 79. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
Pytanie 80. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Zarząd
• Walne zebranie członków
• Komisja rewizyjna
Pytanie 81. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 8,
• 6,
• 5,
Pytanie 82. Co oznacza skrót KCKR?
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
Pytanie 83. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Centralna Akademia Pożarnicza
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
Pytanie 84. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• starosta
• wojewoda
Pytanie 85. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
Pytanie 86. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• toporków strażackich
• narzędzi hydraulicznych
• pił do ciecia drewna
Pytanie 87. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
• jest to samochód gaśniczy ciężki
Pytanie 88. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• C
• F
• A
Pytanie 89. Co oznacza skrót CTIF?
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
Pytanie 90. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7,5 m,
• 7 m,
• 6,5 m,
Pytanie 91. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 1,5 m,
• 0,5 m,
• 2 m,
Pytanie 92. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• woda stój
• uwaga
• woda naprzód
Pytanie 93. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlen
• tlenek węgla
• wodór
Pytanie 94. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• hydronetki
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
Pytanie 95. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• etan,
• wodór,
• metan,
Pytanie 96. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• agregat pianowy
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
Pytanie 97. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim
• koszula w kolorze białym
• czapka rogatywka
Pytanie 98. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
Pytanie 99. Budynki IN to:
• nie ma takiego określenia
• budynki produkcyjne i magazynowe
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
Pytanie 100. Nomex to:
• dzianina ogniochronna,
• ubranie strażackie,
• środek gaśniczy,
Pytanie 101. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
Pytanie 102. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
Pytanie 103. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 104. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
Pytanie 105. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
Pytanie 106. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1958,
• w 1948,
• w 1956,
Pytanie 107. Pożary grupy C to pożary:
• cieczy palnych
• gazów palnych
• ciał stałych
Pytanie 108. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• starosta
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
• nadleśniczy
Pytanie 109. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• Komendą Wojewódzką PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Pytanie 110. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 20,
• 10,
• 15,
Pytanie 111. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• piła, bosak,
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
Pytanie 112. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
Pytanie 113. Gaz propan-butan jest:
• cięższy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
• lżejszy od powietrza,

Pożarów - 167 W ubiegłym roku - 137
Miejscowych zagrożeń - 408 W ubiegłym roku - 321
Alarmów fałszywych - 45 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 8
Interwencji ogółem - 633 W ubiegłym roku - 482

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict