';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Co oznacza skrót KCKR?
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 2. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1921 roku
• w 1992 roku
• w 1975 roku
Pytanie 3. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlenek węgla
• wodór
• tlen
Pytanie 4. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• generator piany
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
Pytanie 5. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• etan,
• azot,
• propan - butan,
Pytanie 6. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
• ponad 55 metrów
Pytanie 7. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• deski ratowniczej
• szyny typu Kramera
• szyny pneumatycznej
Pytanie 8. Pianą można gasić pożary klasy:
• tylko klasy C
• klasy A i B
• klasy C i D
Pytanie 9. Ochotnicze straże pożarne są:
• stowarzyszeniami
• jednostkami organizacyjnymi PSP
• organami administracji rządowej
Pytanie 10. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze białym,
• koszula w kolorze niebieskim,
Pytanie 11. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 6,
• 5,
• 8,
Pytanie 12. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 200 metrów
• 50 metrów
• 100 metrów
Pytanie 13. Gaz propan-butan jest:
• cięższy od powietrza,
• lżejszy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
Pytanie 14. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 2 razy
• co najmniej raz w miesiącu
• co najmniej 4 razy
Pytanie 15. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1975 r.
• 1967 r.
• 1971 r.
Pytanie 16. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 40±5 bar
• 50±5 bar
• 60±5 bar
Pytanie 17. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• slalomu między trzema tyczkami,
• budowy linii ssawnej,
Pytanie 18. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 20,
• 10,
• 15,
Pytanie 19. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• podoficerskiej,
• aspirantów,
• oficerskiej,
Pytanie 20. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
Pytanie 21. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 22. Nomex to:
• ubranie strażackie,
• dzianina ogniochronna,
• środek gaśniczy,
Pytanie 23. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• wytwornica pianowa
• agregat pianowy
• prądownica pianowa
Pytanie 24. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 25m i 35m – 4 lata
• 20m i 30m – 5 lat
• 15m i 25m – 3 lata
Pytanie 25. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• Komendant Wojewódzki PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
Pytanie 26. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• I,
• III,
• II,
Pytanie 27. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 28. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
Pytanie 29. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Pytanie 30. Poszkodowany oparzony wymaga:
• chłodzenia rany woda
• bandażowania rany
• polania spirytusem na rany
Pytanie 31. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• metan,
• etan,
• wodór,
Pytanie 32. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• we wnętrzu płomienia
• na obrzeżach płomienia
• na szczycie płomienia
Pytanie 33. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
Pytanie 34. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
Pytanie 35. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
Pytanie 36. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• uwaga
• woda naprzód
• woda stój
Pytanie 37. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• wojewoda
• starosta
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
Pytanie 38. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• starszy kapitan
• nadbrygadier
• generał brygadier
Pytanie 39. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant sztabowy
• starszy aspirant
• aspirant
Pytanie 40. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• natarcie i atak
• natarcie i obrona
• atak i kontratak
Pytanie 41. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• minuty
• godziny
• nie stosuje się
Pytanie 42. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
Pytanie 43. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• atest CNBOP
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• awarię sprzętu
Pytanie 44. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Warszawie
• w Częstochowie
• w Krakowie
Pytanie 45. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w lipcu
• w kwietniu
• w maju
Pytanie 46. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Warszawie
• w Gnieźnie
• w Krakowie
Pytanie 47. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• piła, bosak,
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
Pytanie 48. Pożary grupy C to pożary:
• cieczy palnych
• ciał stałych
• gazów palnych
Pytanie 49. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze niebieskim
Pytanie 50. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7 m,
• 6,5 m,
• 7,5 m,
Pytanie 51. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 2 lata
• co 4 lata
• co 3 lata
Pytanie 52. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• pięć
• cztery
Pytanie 53. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• mózg
• nerki
• serce
Pytanie 54. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar mały
• pożar średni
• pożar duży
Pytanie 55. Co oznacza skrót CTIF?
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
Pytanie 56. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• uciskowym
• osłaniającym
• foliowym
Pytanie 57. Patron strażaków trzyma w ręku:
• wiadro,
• bosak,
• toporek,
Pytanie 58. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód gaśniczy ciężki
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
Pytanie 59. Czego nie wolno gasić wodą?
• węgla
• papieru
• sodu
Pytanie 60. Budynki IN to:
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• nie ma takiego określenia
• budynki produkcyjne i magazynowe
Pytanie 61. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
Pytanie 62. Kadet to słuchacz szkoły:
• aspirantów,
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
Pytanie 63. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• gaśnicy pianowej
• wody destylowanej
• gaśnicy proszkowej
Pytanie 64. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• ponad 55 m
• od 12 do 25 m
• od 25 do 55 m
Pytanie 65. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• A
• C
• F
Pytanie 66. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• A, B, C, D,
• Mały, duży , bardzo duży
Pytanie 67. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Wojewódzką PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
Pytanie 68. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji półsiedzącej
Pytanie 69. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 75 m
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy grubości 75 cm
Pytanie 70. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• tak
• nie
Pytanie 71. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• cztery
• pięć
Pytanie 72. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• hydronetki
• prądownicy uniwersalnej
• koca gaśniczego
Pytanie 73. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na przegubie ręki,
• w pachwinach,
• na tętnicach szyjnych,
Pytanie 74. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód bardzo bezpieczny
Pytanie 75. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• burmistrz /wójt/
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• nadleśnictwo
Pytanie 76. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 0,5 m,
• 2 m,
• 1,5 m,
Pytanie 77. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• przekładnia mechaniczna
• powietrze
• olej hydrauliczny
Pytanie 78. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
Pytanie 79. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 100 metrów
• 50 metrów
• 150 metrów
Pytanie 80. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• produkcyjno - magazynowe
• których kubatura przekracza 1000 m3
• użyteczności publicznej
Pytanie 81. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 75 m3
• 100 m3
• 50 m3
Pytanie 82. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• lekkiej
• średniej
• ciężkiej
Pytanie 83. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• azot
• dwutlenek węgla
• powietrze
Pytanie 84. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 10
• 15
• 12
Pytanie 85. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 160 l,
• 500 l,
• 250 l,
Pytanie 86. Co to jest wstrząs pourazowy?
• reakcja organizmu na uraz,
• uderzenie po upadku,
• utrata przytomności,
Pytanie 87. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1975,
• w 1992,
• w 1995,
Pytanie 88. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• słoma,
• magnez,
• sód,
Pytanie 89. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Związek OSP RP
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
Pytanie 90. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• może posiadać
• tak
• nie
Pytanie 91. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
Pytanie 92. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• metalowych
• szklanych
• plastikowych
Pytanie 93. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• pił do ciecia drewna
• narzędzi hydraulicznych
• toporków strażackich
Pytanie 94. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
Pytanie 95. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 2 lata
• 3 lata
• 1 rok
Pytanie 96. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• generator piany
• prądownica pianowa
Pytanie 97. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 98. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• długością
• średnicą
• ciśnieniem roboczym
Pytanie 99. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -100C,
• 20C,
• -790C,
Pytanie 100. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożar gazów
Pytanie 101. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• L
• C
• nie posiada oznaczenia
Pytanie 102. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak
• nie mogą
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
Pytanie 103. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 czerwca do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 maja do 30 września
Pytanie 104. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1958,
• w 1948,
• w 1956,
Pytanie 105. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
Pytanie 106. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• nadleśniczy
• starosta
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
Pytanie 107. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
Pytanie 108. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Komisja rewizyjna
• Zarząd
• Walne zebranie członków
Pytanie 109. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDiŁ
• SDŁ
• SDIŁ
Pytanie 110. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• instalację tryskaczową
• hydranty zewnętrzne
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
Pytanie 111. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• CO2,
• N,
• CO,
Pytanie 112. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1926
• 1921
• 1930
Pytanie 113. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Centralna Akademia Pożarnicza
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa

Pożarów - 166 W ubiegłym roku - 127
Miejscowych zagrożeń - 368 W ubiegłym roku - 281
Alarmów fałszywych - 42 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 7
Interwencji ogółem - 589 W ubiegłym roku - 429

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict