';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 2 razy
• co najmniej raz w miesiącu
• co najmniej 4 razy
Pytanie 2. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
Pytanie 3. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• generał brygadier
• nadbrygadier
• starszy kapitan
Pytanie 4. Co to jest wstrząs pourazowy?
• uderzenie po upadku,
• reakcja organizmu na uraz,
• utrata przytomności,
Pytanie 5. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
• generator piany
Pytanie 6. Pianą można gasić pożary klasy:
• tylko klasy C
• klasy A i B
• klasy C i D
Pytanie 7. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 40±5 bar
• 50±5 bar
Pytanie 8. Czego nie wolno gasić wodą?
• papieru
• sodu
• węgla
Pytanie 9. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• powietrze
• przekładnia mechaniczna
• olej hydrauliczny
Pytanie 10. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny typu Kramera
• szyny pneumatycznej
• deski ratowniczej
Pytanie 11. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• narzędzi hydraulicznych
• toporków strażackich
• pił do ciecia drewna
Pytanie 12. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
Pytanie 13. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -790C,
• 20C,
• -100C,
Pytanie 14. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 15. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 15
• 12
• 10
Pytanie 16. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• wody destylowanej
• gaśnicy pianowej
• gaśnicy proszkowej
Pytanie 17. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Krakowie
• w Częstochowie
• w Warszawie
Pytanie 18. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 500 l,
• 160 l,
• 250 l,
Pytanie 19. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• piła, bosak,
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
Pytanie 20. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na przegubie ręki,
• w pachwinach,
• na tętnicach szyjnych,
Pytanie 21. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• dwutlenek węgla
• azot
• powietrze
Pytanie 22. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• starszy aspirant
• aspirant sztabowy
• aspirant
Pytanie 23. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1958,
• w 1948,
• w 1956,
Pytanie 24. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w maju
• w lipcu
• w kwietniu
Pytanie 25. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• nie
• może posiadać
• tak
Pytanie 26. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Krakowie
• w Gnieźnie
• w Warszawie
Pytanie 27. Nomex to:
• środek gaśniczy,
• dzianina ogniochronna,
• ubranie strażackie,
Pytanie 28. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
• jest to samochód gaśniczy ciężki
Pytanie 29. Pożary grupy C to pożary:
• gazów palnych
• cieczy palnych
• ciał stałych
Pytanie 30. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• we wnętrzu płomienia
• na obrzeżach płomienia
• na szczycie płomienia
Pytanie 31. Patron strażaków trzyma w ręku:
• bosak,
• wiadro,
• toporek,
Pytanie 32. Ochotnicze straże pożarne są:
• stowarzyszeniami
• organami administracji rządowej
• jednostkami organizacyjnymi PSP
Pytanie 33. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
• tak
• nie mogą
Pytanie 34. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
Pytanie 35. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• etan,
• propan - butan,
• azot,
Pytanie 36. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
• hydronetki
Pytanie 37. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
Pytanie 38. Poszkodowany oparzony wymaga:
• polania spirytusem na rany
• chłodzenia rany woda
• bandażowania rany
Pytanie 39. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 15,
• 20,
• 10,
Pytanie 40. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 metrów
• ponad 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
Pytanie 41. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• instalację tryskaczową
• hydranty zewnętrzne
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
Pytanie 42. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDIŁ
• SDiŁ
• SDŁ
Pytanie 43. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 44. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• trzy
• pięć
Pytanie 45. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• produkcyjno - magazynowe
• użyteczności publicznej
• których kubatura przekracza 1000 m3
Pytanie 46. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• ciśnieniem roboczym
• długością
• średnicą
Pytanie 47. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 1,5 m,
• 0,5 m,
• 2 m,
Pytanie 48. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• N,
• CO,
• CO2,
Pytanie 49. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• Komendant Wojewódzki PSP,
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
Pytanie 50. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 6,5 m,
• 7,5 m,
• 7 m,
Pytanie 51. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
Pytanie 52. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• generator piany
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
Pytanie 53. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• wodór
• tlen
• tlenek węgla
Pytanie 54. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
Pytanie 55. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• starosta
• nadleśniczy
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
Pytanie 56. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• tak
• nie
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
Pytanie 57. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• III,
• I,
• II,
Pytanie 58. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar mały
• pożar duży
• pożar średni
Pytanie 59. Kadet to słuchacz szkoły:
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 60. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
Pytanie 61. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• C
• F
• A
Pytanie 62. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
Pytanie 63. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 64. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim
• koszula w kolorze białym
• czapka rogatywka
Pytanie 65. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• A, B, C, D,
• Mały, duży , bardzo duży
• Mały, średni, duży, bardzo duży
Pytanie 66. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• minuty
• nie stosuje się
• godziny
Pytanie 67. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• ciężkiej
• lekkiej
• średniej
Pytanie 68. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• magnez,
• słoma,
• sód,
Pytanie 69. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
Pytanie 70. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 8,
• 5,
• 6,
Pytanie 71. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Centralna Akademia Pożarnicza
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
Pytanie 72. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
Pytanie 73. Budynki IN to:
• budynki produkcyjne i magazynowe
• nie ma takiego określenia
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
Pytanie 74. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 50 metrów
• 100 metrów
• 200 metrów
Pytanie 75. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 czerwca do 30 września
• od 1 maja do 30 września
Pytanie 76. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• plastikowych
• szklanych
• metalowych
Pytanie 77. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 1 rok
• 3 lata
• 2 lata
Pytanie 78. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1975 roku
• w 1992 roku
• w 1921 roku
Pytanie 79. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 15m i 25m – 3 lata
• 20m i 30m – 5 lat
• 25m i 35m – 4 lata
Pytanie 80. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 50 metrów
• 150 metrów
• 100 metrów
Pytanie 81. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód bardzo bezpieczny
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
Pytanie 82. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Walne zebranie członków
• Komisja rewizyjna
• Zarząd
Pytanie 83. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• uciskowym
• osłaniającym
• foliowym
Pytanie 84. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• slalomu między trzema tyczkami,
• budowy linii ssawnej,
Pytanie 85. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• wytwornica pianowa
• agregat pianowy
• prądownica pianowa
Pytanie 86. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
Pytanie 87. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Wojewódzką PSP
Pytanie 88. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• uwaga
• woda naprzód
• woda stój
Pytanie 89. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim,
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze białym,
Pytanie 90. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• pięć
• cztery
• trzy
Pytanie 91. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
Pytanie 92. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• nadleśnictwo
• burmistrz /wójt/
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
Pytanie 93. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• mózg
• nerki
• serce
Pytanie 94. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
Pytanie 95. Gaz propan-butan jest:
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
• cięższy od powietrza,
• lżejszy od powietrza,
Pytanie 96. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 12 do 25 m
• ponad 55 m
• od 25 do 55 m
Pytanie 97. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 50 m3
• 75 m3
• 100 m3
Pytanie 98. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• natarcie i atak
• atak i kontratak
• natarcie i obrona
Pytanie 99. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 100. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1921
• 1930
• 1926
Pytanie 101. Co oznacza skrót KCKR?
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 102. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• L
• C
Pytanie 103. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o długości 75 m
Pytanie 104. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 4 lata
• co 3 lata
• co 2 lata
Pytanie 105. Co oznacza skrót CTIF?
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
Pytanie 106. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
• Związek OSP RP
Pytanie 107. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• metan,
• wodór,
• etan,
Pytanie 108. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji półsiedzącej
Pytanie 109. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 110. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1975 r.
• 1967 r.
• 1971 r.
Pytanie 111. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• wojewoda
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• starosta
Pytanie 112. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1992,
• w 1975,
• w 1995,
Pytanie 113. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
• nie

Pożarów - 198 W ubiegłym roku - 183
Miejscowych zagrożeń - 629 W ubiegłym roku - 500
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 906 W ubiegłym roku - 719

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict