OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
Pytanie 2. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na tętnicach szyjnych,
• na przegubie ręki,
• w pachwinach,
Pytanie 3. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożar gazów
Pytanie 4. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
• agregat pianowy
Pytanie 5. Poszkodowany oparzony wymaga:
• bandażowania rany
• polania spirytusem na rany
• chłodzenia rany woda
Pytanie 6. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
Pytanie 7. Patron strażaków trzyma w ręku:
• wiadro,
• bosak,
• toporek,
Pytanie 8. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 9. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
Pytanie 10. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• L
• C
Pytanie 11. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• metalowych
• plastikowych
• szklanych
Pytanie 12. Nomex to:
• ubranie strażackie,
• dzianina ogniochronna,
• środek gaśniczy,
Pytanie 13. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• olej hydrauliczny
• przekładnia mechaniczna
• powietrze
Pytanie 14. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1967 r.
• 1975 r.
• 1971 r.
Pytanie 15. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• na obrzeżach płomienia
• we wnętrzu płomienia
• na szczycie płomienia
Pytanie 16. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 17. Kadet to słuchacz szkoły:
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 18. Budynki IN to:
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• nie ma takiego określenia
• budynki produkcyjne i magazynowe
Pytanie 19. Ochotnicze straże pożarne są:
• jednostkami organizacyjnymi PSP
• stowarzyszeniami
• organami administracji rządowej
Pytanie 20. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDIŁ
• SDiŁ
• SDŁ
Pytanie 21. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• III,
• II,
• I,
Pytanie 22. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Pytanie 23. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Związek OSP RP
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
Pytanie 24. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1995,
• w 1975,
• w 1992,
Pytanie 25. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• budowy linii ssawnej,
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• slalomu między trzema tyczkami,
Pytanie 26. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 27. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze białym,
• koszula w kolorze niebieskim,
Pytanie 28. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant
• aspirant sztabowy
• starszy aspirant
Pytanie 29. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• azot,
• etan,
• propan - butan,
Pytanie 30. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1958,
• w 1956,
• w 1948,
Pytanie 31. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar mały
• pożar duży
• pożar średni
Pytanie 32. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• Komendą Wojewódzką PSP
Pytanie 33. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
Pytanie 34. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• cztery
• pięć
Pytanie 35. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód bardzo bezpieczny
Pytanie 36. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• Komendant Wojewódzki PSP,
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
Pytanie 37. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 1,5 m,
• 0,5 m,
• 2 m,
Pytanie 38. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 2 razy
• co najmniej 4 razy
• co najmniej raz w miesiącu
Pytanie 39. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• hydranty zewnętrzne
• instalację tryskaczową
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
Pytanie 40. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• natarcie i atak
• natarcie i obrona
• atak i kontratak
Pytanie 41. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• foliowym
• uciskowym
• osłaniającym
Pytanie 42. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• nerki
• mózg
• serce
Pytanie 43. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 12
• 10
• 15
Pytanie 44. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 500 l,
• 160 l,
• 250 l,
Pytanie 45. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• ciężkiej
• lekkiej
• średniej
Pytanie 46. Gaz propan-butan jest:
• lżejszy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
• cięższy od powietrza,
Pytanie 47. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 48. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• generator piany
• prądownica pianowa
Pytanie 49. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• narzędzi hydraulicznych
• pił do ciecia drewna
• toporków strażackich
Pytanie 50. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Centralna Akademia Pożarnicza
Pytanie 51. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód gaśniczy ciężki
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
Pytanie 52. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• magnez,
• sód,
• słoma,
Pytanie 53. Pożary grupy C to pożary:
• ciał stałych
• gazów palnych
• cieczy palnych
Pytanie 54. Co oznacza skrót CTIF?
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
Pytanie 55. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze niebieskim
Pytanie 56. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 100 metrów
• 150 metrów
• 50 metrów
Pytanie 57. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• starosta
• wojewoda
Pytanie 58. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 50 metrów
• 200 metrów
• 100 metrów
Pytanie 59. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 20m i 30m – 5 lat
• 25m i 35m – 4 lata
• 15m i 25m – 3 lata
Pytanie 60. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 50±5 bar
• 40±5 bar
Pytanie 61. Co to jest wstrząs pourazowy?
• reakcja organizmu na uraz,
• utrata przytomności,
• uderzenie po upadku,
Pytanie 62. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1992 roku
• w 1975 roku
• w 1921 roku
Pytanie 63. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Krakowie
• w Gnieźnie
• w Warszawie
Pytanie 64. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• C
• F
• A
Pytanie 65. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 100 m3
• 50 m3
• 75 m3
Pytanie 66. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• nie
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• tak
Pytanie 67. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• wodór,
• etan,
• metan,
Pytanie 68. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Warszawie
• w Częstochowie
• w Krakowie
Pytanie 69. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• średnicą
• ciśnieniem roboczym
• długością
Pytanie 70. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• CO2,
• N,
• CO,
Pytanie 71. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 10,
• 20,
• 15,
Pytanie 72. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o długości 75 m
Pytanie 73. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 74. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
Pytanie 75. Co oznacza skrót KCKR?
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 76. CNBOP jest to:
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 77. Czego nie wolno gasić wodą?
• papieru
• węgla
• sodu
Pytanie 78. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
Pytanie 79. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• wodór
• tlenek węgla
• tlen
Pytanie 80. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• powietrze
• azot
• dwutlenek węgla
Pytanie 81. Pianą można gasić pożary klasy:
• tylko klasy C
• klasy A i B
• klasy C i D
Pytanie 82. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
• tlenku węgla, drewna, zapałki
Pytanie 83. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, duży , bardzo duży
• A, B, C, D,
• Mały, średni, duży, bardzo duży
Pytanie 84. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• burmistrz /wójt/
• nadleśnictwo
Pytanie 85. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• wody destylowanej
• gaśnicy proszkowej
• gaśnicy pianowej
Pytanie 86. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -790C,
• 20C,
• -100C,
Pytanie 87. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• pięć
• trzy
Pytanie 88. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
• tak
• nie mogą
Pytanie 89. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• nie
• tak
• może posiadać
Pytanie 90. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• których kubatura przekracza 1000 m3
• produkcyjno - magazynowe
• użyteczności publicznej
Pytanie 91. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji półsiedzącej
• w pozycji tzw. bezpiecznej
Pytanie 92. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
• hydronetki
Pytanie 93. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 2 lata
• 1 rok
• 3 lata
Pytanie 94. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 3 lata
• co 2 lata
• co 4 lata
Pytanie 95. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7,5 m,
• 6,5 m,
• 7 m,
Pytanie 96. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy grubości 52 cm
Pytanie 97. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Komisja rewizyjna
• Zarząd
• Walne zebranie członków
Pytanie 98. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• generał brygadier
• starszy kapitan
• nadbrygadier
Pytanie 99. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 czerwca do 30 września
• od 1 maja do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
Pytanie 100. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• ponad 55 m
• od 25 do 55 m
• od 12 do 25 m
Pytanie 101. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• woda naprzód
• uwaga
• woda stój
Pytanie 102. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
• piła, bosak,
Pytanie 103. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w lipcu
• w kwietniu
• w maju
Pytanie 104. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 105. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
Pytanie 106. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 12 do 25 metrów
• od 25 do 55 metrów
• ponad 55 metrów
Pytanie 107. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
Pytanie 108. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• deski ratowniczej
• szyny pneumatycznej
• szyny typu Kramera
Pytanie 109. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
Pytanie 110. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1926
• 1921
• 1930
Pytanie 111. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• nadleśniczy
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
• starosta
Pytanie 112. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• godziny
• nie stosuje się
• minuty
Pytanie 113. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 8,
• 5,
• 6,