';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
Pytanie 2. Co oznacza skrót KCKR?
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 3. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
Pytanie 4. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
Pytanie 5. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• natarcie i atak
• natarcie i obrona
• atak i kontratak
Pytanie 6. Ochotnicze straże pożarne są:
• jednostkami organizacyjnymi PSP
• organami administracji rządowej
• stowarzyszeniami
Pytanie 7. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, duży , bardzo duży
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• A, B, C, D,
Pytanie 8. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• ponad 55 metrów
• od 25 do 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
Pytanie 9. Kadet to słuchacz szkoły:
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 10. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w lipcu
• w maju
• w kwietniu
Pytanie 11. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant sztabowy
• aspirant
• starszy aspirant
Pytanie 12. Gaz propan-butan jest:
• lżejszy od powietrza,
• cięższy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
Pytanie 13. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
• waż pożarniczy o długości 52 m
• waż pożarniczy grubości 52 cm
Pytanie 14. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• III,
• II,
• I,
Pytanie 15. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar mały
• pożar średni
• pożar duży
Pytanie 16. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Walne zebranie członków
• Komisja rewizyjna
• Zarząd
Pytanie 17. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• olej hydrauliczny
• przekładnia mechaniczna
• powietrze
Pytanie 18. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Krakowie
• w Warszawie
• w Częstochowie
Pytanie 19. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• sód,
• magnez,
• słoma,
Pytanie 20. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód gaśniczy ciężki
Pytanie 21. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Centralna Akademia Pożarnicza
Pytanie 22. Budynki IN to:
• nie ma takiego określenia
• budynki produkcyjne i magazynowe
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
Pytanie 23. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
Pytanie 24. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Gnieźnie
• w Krakowie
• w Warszawie
Pytanie 25. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 15,
• 20,
• 10,
Pytanie 26. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
Pytanie 27. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• piła, bosak,
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
Pytanie 28. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
Pytanie 29. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
Pytanie 30. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
• hydranty zewnętrzne
• instalację tryskaczową
Pytanie 31. Co to jest wstrząs pourazowy?
• utrata przytomności,
• reakcja organizmu na uraz,
• uderzenie po upadku,
Pytanie 32. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym,
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze niebieskim,
Pytanie 33. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• lekkiej
• średniej
• ciężkiej
Pytanie 34. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 3 lata
• 2 lata
• 1 rok
Pytanie 35. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 36. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• metalowych
• szklanych
• plastikowych
Pytanie 37. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze niebieskim
• koszula w kolorze białym
• czapka rogatywka
Pytanie 38. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
Pytanie 39. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• prądownica pianowa
• agregat pianowy
• wytwornica pianowa
Pytanie 40. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• L
• C
Pytanie 41. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 150 metrów
• 100 metrów
• 50 metrów
Pytanie 42. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• pięć
• cztery
Pytanie 43. Czego nie wolno gasić wodą?
• papieru
• węgla
• sodu
Pytanie 44. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• produkcyjno - magazynowe
• których kubatura przekracza 1000 m3
• użyteczności publicznej
Pytanie 45. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• trzy
• pięć
Pytanie 46. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -100C,
• 20C,
• -790C,
Pytanie 47. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 7 m,
• 7,5 m,
• 6,5 m,
Pytanie 48. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• generator piany
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
Pytanie 49. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 50. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• we wnętrzu płomienia
• na obrzeżach płomienia
• na szczycie płomienia
Pytanie 51. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na przegubie ręki,
• w pachwinach,
• na tętnicach szyjnych,
Pytanie 52. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• etan,
• propan - butan,
• azot,
Pytanie 53. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• ciśnieniem roboczym
• średnicą
• długością
Pytanie 54. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• uwaga
• woda stój
• woda naprzód
Pytanie 55. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 75 m3
• 100 m3
• 50 m3
Pytanie 56. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• budowy linii ssawnej,
• slalomu między trzema tyczkami,
Pytanie 57. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• CO2,
• CO,
• N,
Pytanie 58. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
• nie mogą
Pytanie 59. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• nadbrygadier
• generał brygadier
• starszy kapitan
Pytanie 60. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• starosta
• wojewoda
Pytanie 61. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
Pytanie 62. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• wodór,
• metan,
• etan,
Pytanie 63. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 maja do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 czerwca do 30 września
Pytanie 64. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• nerki
• serce
• mózg
Pytanie 65. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 66. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy o długości 75 m
Pytanie 67. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 15
• 12
• 10
Pytanie 68. Pianą można gasić pożary klasy:
• tylko klasy C
• klasy A i B
• klasy C i D
Pytanie 69. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• Związek OSP RP
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
Pytanie 70. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny typu Kramera
• deski ratowniczej
• szyny pneumatycznej
Pytanie 71. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
Pytanie 72. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• minuty
• nie stosuje się
• godziny
Pytanie 73. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• nadleśnictwo
• burmistrz /wójt/
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
Pytanie 74. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• F
• A
• C
Pytanie 75. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1975 roku
• w 1921 roku
• w 1992 roku
Pytanie 76. Co oznacza skrót CTIF?
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
Pytanie 77. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• aspirantów,
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
Pytanie 78. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDIŁ
• SDŁ
• SDiŁ
Pytanie 79. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód bardzo bezpieczny
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
Pytanie 80. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
Pytanie 81. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• nie
• tak
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
Pytanie 82. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• może posiadać
• nie
• tak
Pytanie 83. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 50±5 bar
• 40±5 bar
Pytanie 84. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 250 l,
• 500 l,
• 160 l,
Pytanie 85. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Wojewódzką PSP
Pytanie 86. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 2 m,
• 0,5 m,
• 1,5 m,
Pytanie 87. Patron strażaków trzyma w ręku:
• toporek,
• bosak,
• wiadro,
Pytanie 88. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
Pytanie 89. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 4 lata
• co 2 lata
• co 3 lata
Pytanie 90. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
Pytanie 91. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 4 razy
• co najmniej raz w miesiącu
• co najmniej 2 razy
Pytanie 92. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
Pytanie 93. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1975 r.
• 1971 r.
• 1967 r.
Pytanie 94. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlen
• wodór
• tlenek węgla
Pytanie 95. Nomex to:
• dzianina ogniochronna,
• środek gaśniczy,
• ubranie strażackie,
Pytanie 96. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 100 metrów
• 200 metrów
• 50 metrów
Pytanie 97. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• azot
• powietrze
• dwutlenek węgla
Pytanie 98. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1948,
• w 1956,
• w 1958,
Pytanie 99. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• ponad 55 m
• od 12 do 25 m
• od 25 do 55 m
Pytanie 100. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
• nadleśniczy
• starosta
Pytanie 101. Pożary grupy C to pożary:
• cieczy palnych
• gazów palnych
• ciał stałych
Pytanie 102. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 103. Poszkodowany oparzony wymaga:
• chłodzenia rany woda
• polania spirytusem na rany
• bandażowania rany
Pytanie 104. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• wody destylowanej
• gaśnicy proszkowej
• gaśnicy pianowej
Pytanie 105. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
• hydronetki
Pytanie 106. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji półsiedzącej
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji leżącej na wznak
Pytanie 107. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 5,
• 6,
• 8,
Pytanie 108. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1921
• 1926
• 1930
Pytanie 109. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• foliowym
• uciskowym
• osłaniającym
Pytanie 110. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• narzędzi hydraulicznych
• pił do ciecia drewna
• toporków strażackich
Pytanie 111. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Pytanie 112. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1992,
• w 1975,
• w 1995,
Pytanie 113. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 25m i 35m – 4 lata
• 15m i 25m – 3 lata
• 20m i 30m – 5 lat

Pożarów - 221 W ubiegłym roku - 212
Miejscowych zagrożeń - 706 W ubiegłym roku - 604
Alarmów fałszywych - 63 W ubiegłym roku - 22
Poza powiatem - 13 W ubiegłym roku - 11
Interwencji ogółem - 1003 W ubiegłym roku - 853

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict