';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
Pytanie 2. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
Pytanie 3. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 50±5 bar
• 40±5 bar
Pytanie 4. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 5. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 6,5 m,
• 7 m,
• 7,5 m,
Pytanie 6. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 4 razy
• co najmniej 2 razy
• co najmniej raz w miesiącu
Pytanie 7. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny pneumatycznej
• szyny typu Kramera
• deski ratowniczej
Pytanie 8. Nomex to:
• środek gaśniczy,
• dzianina ogniochronna,
• ubranie strażackie,
Pytanie 9. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji półsiedzącej
Pytanie 10. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• hydronetki
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
Pytanie 11. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Pytanie 12. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• instalację tryskaczową
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
• hydranty zewnętrzne
Pytanie 13. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• propan - butan,
• etan,
• azot,
Pytanie 14. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• atest CNBOP
• awarię sprzętu
Pytanie 15. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 3 lata
• 1 rok
• 2 lata
Pytanie 16. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 20m i 30m – 5 lat
• 15m i 25m – 3 lata
• 25m i 35m – 4 lata
Pytanie 17. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• może posiadać
• nie
• tak
Pytanie 18. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar duży
• pożar średni
• pożar mały
Pytanie 19. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
Pytanie 20. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 21. Co to jest wstrząs pourazowy?
• utrata przytomności,
• reakcja organizmu na uraz,
• uderzenie po upadku,
Pytanie 22. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o długości 75 m
Pytanie 23. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na przegubie ręki,
• w pachwinach,
• na tętnicach szyjnych,
Pytanie 24. Poszkodowany oparzony wymaga:
• bandażowania rany
• chłodzenia rany woda
• polania spirytusem na rany
Pytanie 25. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• metan,
• etan,
• wodór,
Pytanie 26. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym,
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze niebieskim,
Pytanie 27. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• burmistrz /wójt/
• nadleśnictwo
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
Pytanie 28. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1992 roku
• w 1975 roku
• w 1921 roku
Pytanie 29. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
• jest to samochód gaśniczy ciężki
Pytanie 30. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• ciśnieniem roboczym
• długością
• średnicą
Pytanie 31. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• Związek OSP RP
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
• komendanta jednostki, do której należy strażak
Pytanie 32. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDiŁ
• SDŁ
• SDIŁ
Pytanie 33. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożar gazów
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
Pytanie 34. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 100 metrów
• 50 metrów
• 150 metrów
Pytanie 35. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 200 metrów
• 100 metrów
• 50 metrów
Pytanie 36. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• olej hydrauliczny
• powietrze
• przekładnia mechaniczna
Pytanie 37. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• Mały, duży , bardzo duży
• A, B, C, D,
Pytanie 38. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• pił do ciecia drewna
• narzędzi hydraulicznych
• toporków strażackich
Pytanie 39. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• słoma,
• magnez,
• sód,
Pytanie 40. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 50 m3
• 75 m3
• 100 m3
Pytanie 41. Budynki IN to:
• nie ma takiego określenia
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• budynki produkcyjne i magazynowe
Pytanie 42. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• foliowym
• osłaniającym
• uciskowym
Pytanie 43. Czego nie wolno gasić wodą?
• sodu
• papieru
• węgla
Pytanie 44. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• budowy linii ssawnej,
• slalomu między trzema tyczkami,
Pytanie 45. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 46. Pianą można gasić pożary klasy:
• klasy C i D
• tylko klasy C
• klasy A i B
Pytanie 47. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Komisja rewizyjna
• Walne zebranie członków
• Zarząd
Pytanie 48. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 12 do 25 m
• od 25 do 55 m
• ponad 55 m
Pytanie 49. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
Pytanie 50. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze białym
• koszula w kolorze niebieskim
Pytanie 51. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• piła, bosak,
Pytanie 52. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1930
• 1926
• 1921
Pytanie 53. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 500 l,
• 160 l,
• 250 l,
Pytanie 54. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• których kubatura przekracza 1000 m3
• produkcyjno - magazynowe
• użyteczności publicznej
Pytanie 55. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1975,
• w 1992,
• w 1995,
Pytanie 56. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1948,
• w 1956,
• w 1958,
Pytanie 57. Kadet to słuchacz szkoły:
• oficerskiej,
• aspirantów,
• podoficerskiej,
Pytanie 58. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• godziny
• minuty
• nie stosuje się
Pytanie 59. Gaz propan-butan jest:
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
• lżejszy od powietrza,
• cięższy od powietrza,
Pytanie 60. Co oznacza skrót KCKR?
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
Pytanie 61. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• gaśnicy proszkowej
• gaśnicy pianowej
• wody destylowanej
Pytanie 62. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• N,
• CO,
• CO2,
Pytanie 63. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
• nie
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
Pytanie 64. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
Pytanie 65. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• natarcie i obrona
• natarcie i atak
• atak i kontratak
Pytanie 66. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• A
• C
• F
Pytanie 67. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• generator piany
• wytwornica pianowa
Pytanie 68. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 69. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
Pytanie 70. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 3 lata
• co 2 lata
• co 4 lata
Pytanie 71. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
Pytanie 72. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 12
• 10
• 15
Pytanie 73. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• pięć
• cztery
Pytanie 74. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• wojewoda
• starosta
Pytanie 75. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
• tlenku węgla, drewna, zapałki
Pytanie 76. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Krakowie
• w Warszawie
• w Częstochowie
Pytanie 77. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• I,
• II,
• III,
Pytanie 78. Patron strażaków trzyma w ręku:
• bosak,
• toporek,
• wiadro,
Pytanie 79. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Gnieźnie
• w Warszawie
• w Krakowie
Pytanie 80. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• woda naprzód
• woda stój
• uwaga
Pytanie 81. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• średniej
• lekkiej
• ciężkiej
Pytanie 82. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 czerwca do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 maja do 30 września
Pytanie 83. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -100C,
• -790C,
• 20C,
Pytanie 84. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• nerki
• mózg
• serce
Pytanie 85. Pożary grupy C to pożary:
• gazów palnych
• cieczy palnych
• ciał stałych
Pytanie 86. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 8,
• 5,
• 6,
Pytanie 87. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• nadleśniczy
• starosta
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
Pytanie 88. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Centralna Akademia Pożarnicza
Pytanie 89. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• cztery
• pięć
Pytanie 90. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant sztabowy
• aspirant
• starszy aspirant
Pytanie 91. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w lipcu
• w maju
• w kwietniu
Pytanie 92. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód bardzo bezpieczny
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
Pytanie 93. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• agregat pianowy
• prądownica pianowa
• wytwornica pianowa
Pytanie 94. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• we wnętrzu płomienia
• na szczycie płomienia
• na obrzeżach płomienia
Pytanie 95. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• metalowych
• szklanych
• plastikowych
Pytanie 96. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
• waż pożarniczy o długości 52 m
Pytanie 97. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
Pytanie 98. Co oznacza skrót CTIF?
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
Pytanie 99. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 20,
• 15,
• 10,
Pytanie 100. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• dwutlenek węgla
• azot
• powietrze
Pytanie 101. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlenek węgla
• tlen
• wodór
Pytanie 102. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• L
• C
Pytanie 103. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• generator piany
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
Pytanie 104. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożar gazów
Pytanie 105. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
Pytanie 106. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• Komendą Wojewódzką PSP
Pytanie 107. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• tak
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• nie
Pytanie 108. Ochotnicze straże pożarne są:
• stowarzyszeniami
• jednostkami organizacyjnymi PSP
• organami administracji rządowej
Pytanie 109. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1975 r.
• 1967 r.
• 1971 r.
Pytanie 110. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 0,5 m,
• 1,5 m,
• 2 m,
Pytanie 111. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• nie mogą
• tak
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
Pytanie 112. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• starszy kapitan
• nadbrygadier
• generał brygadier
Pytanie 113. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 12 do 25 metrów
• ponad 55 metrów
• od 25 do 55 metrów

Pożarów - 197 W ubiegłym roku - 182
Miejscowych zagrożeń - 627 W ubiegłym roku - 499
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 902 W ubiegłym roku - 717

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict