';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Krakowie
• w Gnieźnie
• w Warszawie
Pytanie 2. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• od 25 do 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
• ponad 55 metrów
Pytanie 3. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1958,
• w 1956,
• w 1948,
Pytanie 4. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 2 lata
• co 3 lata
• co 4 lata
Pytanie 5. Pożary grupy C to pożary:
• gazów palnych
• cieczy palnych
• ciał stałych
Pytanie 6. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant sztabowy
• aspirant
• starszy aspirant
Pytanie 7. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
Pytanie 8. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
Pytanie 9. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• nie stosuje się
• minuty
• godziny
Pytanie 10. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 1,5 m,
• 2 m,
• 0,5 m,
Pytanie 11. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• średniej
• lekkiej
• ciężkiej
Pytanie 12. Pianą można gasić pożary klasy:
• tylko klasy C
• klasy A i B
• klasy C i D
Pytanie 13. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 8,
• 5,
• 6,
Pytanie 14. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji półsiedzącej
Pytanie 15. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• generator piany
• prądownica pianowa
Pytanie 16. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• średnicą
• długością
• ciśnieniem roboczym
Pytanie 17. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• C
• A
• F
Pytanie 18. Co to jest wstrząs pourazowy?
• uderzenie po upadku,
• reakcja organizmu na uraz,
• utrata przytomności,
Pytanie 19. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 20. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• tak
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• nie
Pytanie 21. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• olej hydrauliczny
• powietrze
• przekładnia mechaniczna
Pytanie 22. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• azot,
• propan - butan,
• etan,
Pytanie 23. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar średni
• pożar mały
• pożar duży
Pytanie 24. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• toporków strażackich
• pił do ciecia drewna
• narzędzi hydraulicznych
Pytanie 25. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 160 l,
• 250 l,
• 500 l,
Pytanie 26. Budynki IN to:
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• nie ma takiego określenia
• budynki produkcyjne i magazynowe
Pytanie 27. Ochotnicze straże pożarne są:
• stowarzyszeniami
• jednostkami organizacyjnymi PSP
• organami administracji rządowej
Pytanie 28. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na tętnicach szyjnych,
• na przegubie ręki,
• w pachwinach,
Pytanie 29. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• awarię sprzętu
• atest CNBOP
Pytanie 30. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym,
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze niebieskim,
Pytanie 31. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1975 roku
• w 1992 roku
• w 1921 roku
Pytanie 32. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 20,
• 10,
• 15,
Pytanie 33. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Wojewódzką PSP
Pytanie 34. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 6,5 m,
• 7,5 m,
• 7 m,
Pytanie 35. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• foliowym
• osłaniającym
• uciskowym
Pytanie 36. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
Pytanie 37. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• uwaga
• woda stój
• woda naprzód
Pytanie 38. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 100 m3
• 75 m3
• 50 m3
Pytanie 39. Poszkodowany oparzony wymaga:
• chłodzenia rany woda
• bandażowania rany
• polania spirytusem na rany
Pytanie 40. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• mózg
• nerki
• serce
Pytanie 41. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• nadleśniczy
• starosta
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
Pytanie 42. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• szklanych
• plastikowych
• metalowych
Pytanie 43. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 44. Co oznacza skrót KCKR?
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
Pytanie 45. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDŁ
• SDIŁ
• SDiŁ
Pytanie 46. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1967 r.
• 1971 r.
• 1975 r.
Pytanie 47. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• sód,
• magnez,
• słoma,
Pytanie 48. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Krakowie
• w Warszawie
• w Częstochowie
Pytanie 49. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• dwutlenek węgla
• azot
• powietrze
Pytanie 50. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 100 metrów
• 50 metrów
• 150 metrów
Pytanie 51. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 20m i 30m – 5 lat
• 25m i 35m – 4 lata
• 15m i 25m – 3 lata
Pytanie 52. Nomex to:
• ubranie strażackie,
• środek gaśniczy,
• dzianina ogniochronna,
Pytanie 53. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1995,
• w 1975,
• w 1992,
Pytanie 54. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• Mały, duży , bardzo duży
• A, B, C, D,
Pytanie 55. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 56. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny pneumatycznej
• szyny typu Kramera
• deski ratowniczej
Pytanie 57. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 200 metrów
• 50 metrów
• 100 metrów
Pytanie 58. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak
• nie mogą
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
Pytanie 59. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• podoficerskiej,
• oficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 60. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• budowy linii ssawnej,
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• slalomu między trzema tyczkami,
Pytanie 61. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1930
• 1926
• 1921
Pytanie 62. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
Pytanie 63. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód gaśniczy ciężki
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
Pytanie 64. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• natarcie i atak
• natarcie i obrona
• atak i kontratak
Pytanie 65. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 15
• 12
• 10
Pytanie 66. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Centralna Akademia Pożarnicza
Pytanie 67. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 68. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
Pytanie 69. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• 20C,
• -100C,
• -790C,
Pytanie 70. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze niebieskim
• koszula w kolorze białym
Pytanie 71. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 czerwca do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
• od 1 maja do 30 września
Pytanie 72. CNBOP jest to:
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 73. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• cztery
• pięć
• trzy
Pytanie 74. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• N,
• CO,
• CO2,
Pytanie 75. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• od 12 do 25 m
• ponad 55 m
• od 25 do 55 m
Pytanie 76. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• Komendant Wojewódzki PSP,
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
Pytanie 77. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
Pytanie 78. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 40±5 bar
• 50±5 bar
Pytanie 79. Gaz propan-butan jest:
• lżejszy od powietrza,
• cięższy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
Pytanie 80. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• agregat pianowy
Pytanie 81. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód bardzo bezpieczny
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
Pytanie 82. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
• pożar gazów
Pytanie 83. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
• hydranty zewnętrzne
• instalację tryskaczową
Pytanie 84. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlenek węgla
• wodór
• tlen
Pytanie 85. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o długości 52 m
Pytanie 86. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej raz w miesiącu
• co najmniej 4 razy
• co najmniej 2 razy
Pytanie 87. Kadet to słuchacz szkoły:
• podoficerskiej,
• aspirantów,
• oficerskiej,
Pytanie 88. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• generał brygadier
• starszy kapitan
• nadbrygadier
Pytanie 89. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• wojewoda
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• starosta
Pytanie 90. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• na obrzeżach płomienia
• we wnętrzu płomienia
• na szczycie płomienia
Pytanie 91. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• piła, bosak,
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
Pytanie 92. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• nie
• tak
• może posiadać
Pytanie 93. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• gaśnicy proszkowej
• gaśnicy pianowej
• wody destylowanej
Pytanie 94. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• I,
• II,
• III,
Pytanie 95. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• hydronetki
• koca gaśniczego
• prądownicy uniwersalnej
Pytanie 96. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 1 rok
• 2 lata
• 3 lata
Pytanie 97. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
Pytanie 98. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w maju
• w kwietniu
• w lipcu
Pytanie 99. Patron strażaków trzyma w ręku:
• wiadro,
• bosak,
• toporek,
Pytanie 100. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 75 m
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
Pytanie 101. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
Pytanie 102. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• Związek OSP RP
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
Pytanie 103. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Zarząd
• Komisja rewizyjna
• Walne zebranie członków
Pytanie 104. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
Pytanie 105. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• C
• L
• nie posiada oznaczenia
Pytanie 106. Co oznacza skrót CTIF?
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
Pytanie 107. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• metan,
• etan,
• wodór,
Pytanie 108. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• nadleśnictwo
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
• burmistrz /wójt/
Pytanie 109. Czego nie wolno gasić wodą?
• sodu
• papieru
• węgla
Pytanie 110. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• użyteczności publicznej
• których kubatura przekracza 1000 m3
• produkcyjno - magazynowe
Pytanie 111. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
Pytanie 112. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• cztery
• pięć
Pytanie 113. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożar gazów

Pożarów - 200 W ubiegłym roku - 187
Miejscowych zagrożeń - 636 W ubiegłym roku - 513
Alarmów fałszywych - 57 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 916 W ubiegłym roku - 736

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict