OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

WYLOSUJ TEST

Pytanie 1. Podchorążowie to słuchacze szkoły:
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
• aspirantów,
Pytanie 2. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
• nie posiada oznaczenia
• C
• L
Pytanie 3. Do gazów gaśniczych zalicza się:
• etan,
• azot,
• propan - butan,
Pytanie 4. Co oznacza symbol GBAM?
• samochód specjalny gaśniczy ze zbiornikiem autopompą i motopompą,
• samochód specjalny gaśniczy z autopompą,
• samochód gaśniczy ze zbiornikiem z autopompą i motopompą,
Pytanie 5. W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
• w 1992,
• w 1995,
• w 1975,
Pytanie 6. Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożar gazów
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
Pytanie 7. Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
• Komendant Miejski/Powiatowy PSP,
• Komendant Wojewódzki PSP,
• oficer prewencji Komendy Miejskiej/Powiatowej PSP,
Pytanie 8. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• prądownica pianowa
• generator piany
• wytwornica pianowa
Pytanie 9. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
• tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.
• nie
• tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
Pytanie 10. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
• w kwietniu
• w maju
• w lipcu
Pytanie 11. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
• lekkiej
• ciężkiej
• średniej
Pytanie 12. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• generator piany
Pytanie 13. Co oznacza skrót CTIF?
• Certyfikat Specjalistycznego Sprzętu Pożarniczego
• Międzynarodowa Organizacja ds. Zwalczania Pożarów
• Międzynarodowy Komitet Techniczny do spraw Zapobiegania i Zwalczania Pożarów
Pytanie 14. Co to jest wstrząs pourazowy?
• uderzenie po upadku,
• reakcja organizmu na uraz,
• utrata przytomności,
Pytanie 15. Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
• SDIŁ
• SDŁ
• SDiŁ
Pytanie 16. Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
• Minister Spraw Wewnętrznych ,
• Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych ,
• Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów,
Pytanie 17. Pianą można gasić pożary klasy:
• klasy A i B
• tylko klasy C
• klasy C i D
Pytanie 18. Budynki IN to:
• inwentarskie służące do hodowli inwentarza
• budynki produkcyjne i magazynowe
• nie ma takiego określenia
Pytanie 19. Kadet to słuchacz szkoły:
• aspirantów,
• oficerskiej,
• podoficerskiej,
Pytanie 20. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
• serce
• mózg
• nerki
Pytanie 21. Poszkodowany oparzony wymaga:
• polania spirytusem na rany
• chłodzenia rany woda
• bandażowania rany
Pytanie 22. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
• aspirant
• aspirant sztabowy
• starszy aspirant
Pytanie 23. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• czapka rogatywka,
• koszula w kolorze niebieskim,
• koszula w kolorze białym,
Pytanie 24. Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
• Szkołę Główną Służby Pożarniczej
• Szkołę Oficerów Pożarnictwa
• Wyższy kurs doskonalenia oficerskiego
Pytanie 25. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
• 1971 r.
• 1967 r.
• 1975 r.
Pytanie 26. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
• w 1958,
• w 1956,
• w 1948,
Pytanie 27. CNBOP jest to:
• Centralne Naukowe Biuro Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowych Badań dla Ochrony Przeciwpożarowej
• Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Pytanie 28. Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
• minuty
• godziny
• nie stosuje się
Pytanie 29. Literka A na gaśnicy proszkowej oznacza:
• zastosowanie do gaszenia pożarów grupy A
• atest CNBOP
• awarię sprzętu
Pytanie 30. Patron strażaków trzyma w ręku:
• bosak,
• wiadro,
• toporek,
Pytanie 31. Najwyższą władzą w OSP jest:
• Komisja rewizyjna
• Zarząd
• Walne zebranie członków
Pytanie 32. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
• tlenek węgla
• tlen
• wodór
Pytanie 33. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• cztery
• pięć
Pytanie 34. Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
• schładzamy poparzoną rękę wodą lub opatrunkami schładzającymi do czasu ustąpienia bólu, następnie zakładamy opatrunek osłonowy, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
• nie podejmujemy żadnych działań, gdyż panujący chłód skutecznie ochładza rękę
• schładzamy poparzoną rękę wodą przez minimum 45 minut, podajemy poszkodowanemu doustne środki przeciwbólowe, po ustąpieniu bólu zakładamy opatrunek osłaniający, pozostałą część ciała okrywamy „folią życia”
Pytanie 35. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
• nie
• tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
• tak
Pytanie 36. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
• narzędzi hydraulicznych
• toporków strażackich
• pił do ciecia drewna
Pytanie 37. Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
• 2 lata
• 1 rok
• 3 lata
Pytanie 38. Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
• na przegubie ręki,
• na tętnicach szyjnych,
• w pachwinach,
Pytanie 39. Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
• 12
• 10
• 15
Pytanie 40. Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• nie posiada urządzenia szybkiego natarcia,
• urządzenie szybkiego natarcia W52,
• urządzenie szybkiego natarcia W25,
Pytanie 41. Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
• -100C,
• -790C,
• 20C,
Pytanie 42. Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
• 0,5 m,
• 1,5 m,
• 2 m,
Pytanie 43. Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
• od 1 maja do 30 września
• od 1 czerwca do 30 września
• od 1 kwietnia do 30 października
Pytanie 44. Gaz propan-butan jest:
• cięższy od powietrza,
• ciężar właściwy gazu propan - butan jest równy ciężarowi właściwemu powietrza,
• lżejszy od powietrza,
Pytanie 45. Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
• zbiornik na wodę o pojemności 2500 l i działko o wydajności wody 250 l/min
• zbiornik na wodę o pojemności 1600 l i działko o wydajności wody 2500 l/min
• zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 250 l i działko o wydajności wody 1600 l/min
Pytanie 46. Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
• w pozycji leżącej na wznak
• w pozycji tzw. bezpiecznej
• w pozycji półsiedzącej
Pytanie 47. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
• nadbrygadier
• starszy kapitan
• generał brygadier
Pytanie 48. Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
• 15m i 25m – 3 lata
• 25m i 35m – 4 lata
• 20m i 30m – 5 lat
Pytanie 49. Nomex to:
• środek gaśniczy,
• ubranie strażackie,
• dzianina ogniochronna,
Pytanie 50. Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
• powietrze
• przekładnia mechaniczna
• olej hydrauliczny
Pytanie 51. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
• w Częstochowie
• w Krakowie
• w Warszawie
Pytanie 52. Zaczadzenie następuje na skutek działania:
• N,
• CO,
• CO2,
Pytanie 53. W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
• budowy linii ssawnej,
• skoku przez rów o szerokości 2m,
• slalomu między trzema tyczkami,
Pytanie 54. Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
• 8,
• 6,
• 5,
Pytanie 55. Co oznacza skrót KCKR?
• Komisja Centralna Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa
• Krajowe Centrum Komend Ratowniczych
Pytanie 56. Symbol W-52 oznacza:
• waż pożarniczy grubości 52 cm
• waż pożarniczy o średnicy 52 mm
• waż pożarniczy o długości 52 m
Pytanie 57. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
• Komendą Miejską /Powiatową PSP
• rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
• Komendą Wojewódzką PSP
Pytanie 58. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
• jest to samochód posiadający zbiornik wodny
• jest to samochód bardzo bezpieczny
Pytanie 59. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
• pożar gazów
• pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
• pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego
Pytanie 60. Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
• tak
• nie mogą
• tak, za zgodą Komendanta Powiatowego PSP.
Pytanie 61. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
• szyny typu Kramera
• szyny pneumatycznej
• deski ratowniczej
Pytanie 62. Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
• 50 m3
• 100 m3
• 75 m3
Pytanie 63. Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
• Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Pytanie 64. W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
• 1926
• 1921
• 1930
Pytanie 65. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
• gaśnicy pianowej
• wody destylowanej
• gaśnicy proszkowej
Pytanie 66. Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
• komendanta jednostki, do której należy strażak
• Komendanta Wojewódzkiego PSP
• Związek OSP RP
Pytanie 67. Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
• metan,
• etan,
• wodór,
Pytanie 68. Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
• Rada Ministrów z własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody
• starosta
• wojewoda
Pytanie 69. Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
• 6,5 m,
• 7,5 m,
• 7 m,
Pytanie 70. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
• metalowych
• szklanych
• plastikowych
Pytanie 71. Ochotnicze straże pożarne są:
• stowarzyszeniami
• organami administracji rządowej
• jednostkami organizacyjnymi PSP
Pytanie 72. Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
• poduszka powietrzna wysokociśnieniowa, poduszka powietrzna niskociśnieniowa
• nożyce, rozpieracz, obcinacz do pedałów
• piła, bosak,
Pytanie 73. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
• trzy
• pięć
• cztery
Pytanie 74. Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
• powietrze
• dwutlenek węgla
• azot
Pytanie 75. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
• w 1921 roku
• w 1975 roku
• w 1992 roku
Pytanie 76. Pożary grupy C to pożary:
• ciał stałych
• gazów palnych
• cieczy palnych
Pytanie 77. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
• tlenu, zródła ciepła, materiału palnego
• tlenku węgla, drewna, zapałki
• dwutlenku węgla, papieru, zródła ciepła
Pytanie 78. Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
• długością
• średnicą
• ciśnieniem roboczym
Pytanie 79. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
• Mały, średni, duży, bardzo duży
• Mały, duży , bardzo duży
• A, B, C, D,
Pytanie 80. Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
• 250 l,
• 500 l,
• 160 l,
Pytanie 81. Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
• pożar mały
• pożar średni
• pożar duży
Pytanie 82. Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
• 15,
• 10,
• 20,
Pytanie 83. Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
• woda naprzód
• woda stój
• uwaga
Pytanie 84. Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
• nadleśnictwo
• burmistrz /wójt/
• komenda powiatowa /miejska/ PSP
Pytanie 85. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
• co najmniej 2 razy
• co najmniej 4 razy
• co najmniej raz w miesiącu
Pytanie 86. Symbol SH-10 oznacza:
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysokości 10m. i udźwigu 10 ton
• samochód specjalny holowniczy o mocy 100KM
• samochód specjalny, podnośnik hydrauliczny o wysięgu 10m.
Pytanie 87. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
• ponad 55 m
• od 12 do 25 m
• od 25 do 55 m
Pytanie 88. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
• wilgotność drzew oraz poszycia gleby
• wilgotność ścioły i powietrza
• wilgotność mchów i porostów oraz poszycia gleby
Pytanie 89. Symbol W-75 oznacza:
• waż pożarniczy o długości 75 m
• waż pożarniczy grubości 75 cm
• waż pożarniczy o średnicy 75 mm
Pytanie 90. Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
• koszula w kolorze białym
• czapka rogatywka
• koszula w kolorze niebieskim
Pytanie 91. W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
• na szczycie płomienia
• we wnętrzu płomienia
• na obrzeżach płomienia
Pytanie 92. W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
• użyteczności publicznej
• produkcyjno - magazynowe
• których kubatura przekracza 1000 m3
Pytanie 93. Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
• wynoszenia w nim cennych przedmiotów
• ratowania ludzi z wysokości do 20 m
• dostarczenia sił ratowniczych na drogi ewakuacyjne
Pytanie 94. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
• nadleśniczy
• starosta
• komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
Pytanie 95. Co oznacza skrót ZOSP RP?
• Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Pytanie 96. Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
• A
• C
• F
Pytanie 97. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
• w Warszawie
• w Krakowie
• w Gnieźnie
Pytanie 98. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
• ponad 55 metrów
• od 25 do 55 metrów
• od 12 do 25 metrów
Pytanie 99. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
• hydronetki
• prądownicy uniwersalnej
• koca gaśniczego
Pytanie 100. Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
• II,
• III,
• I,
Pytanie 101. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
• 50 metrów
• 100 metrów
• 150 metrów
Pytanie 102. Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
• co 4 lata
• co 3 lata
• co 2 lata
Pytanie 103. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
• uciskowym
• osłaniającym
• foliowym
Pytanie 104. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
• jest to samochód zapewniający komfort jazdy
• jest to samochód gaśniczy ciężki
• jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
Pytanie 105. Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
• 60±5 bar
• 50±5 bar
• 40±5 bar
Pytanie 106. W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
• atak i kontratak
• natarcie i obrona
• natarcie i atak
Pytanie 107. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
• nie
• może posiadać
• tak
Pytanie 108. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
• 200 metrów
• 100 metrów
• 50 metrów
Pytanie 109. Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
• instalację tryskaczową
• hydranty zewnętrzne
• podręczny sprzęt gaśniczy na stałe przymocowany do ściany
Pytanie 110. Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
• Centralna Akademia Pożarnicza
• Szkoła Główna Służby Pożarnicza
• Szkoła Oficerów Pożarnictwa
Pytanie 111. Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
• sód,
• magnez,
• słoma,
Pytanie 112. Czego nie wolno gasić wodą?
• węgla
• sodu
• papieru
Pytanie 113. Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
• wytwornica pianowa
• prądownica pianowa
• agregat pianowy