OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ile stopni liczy korpus oficerów w Straży Pożarnej?
Pytanie 2 O ile można zwiększyć długość przejścia ewakuacyjnego w garażu zamkniętym przy zastosowaniu stałych urządzeń gaśniczych:
Pytanie 3 Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:
Pytanie 4 Liczba spienienia to:
Pytanie 5 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 6 Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005:
Pytanie 7 Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
Pytanie 8 Przekroczenie jakiego stężenia w powietrzu dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla życia ludzi:
Pytanie 9 W jakiej najmniejszej odległości od placu zabaw dziecięcych można zlokalizować miejsce parkingowe dla 40 samochodów?
Pytanie 10 Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:
Pytanie 11 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 12 Energia cieplna, wyrażona w MJ, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu to:
Pytanie 13 W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub usunięcia jej skutków kieruje:
Pytanie 14 Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości:
Pytanie 15 Substancja, która spala się niebieskim płomieniem to: