OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Acetylen może być składowany w piwnicach:
Pytanie 2 W Warszawie w "Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:
Pytanie 3 Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:
Pytanie 4 Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje:
Pytanie 5 Masa gotowej do użycia gaśnicy przenośnej, to jest gaśnicy przenoszonej i uruchamianej ręcznie, nie powinna przekraczać :
Pytanie 6 Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy:
Pytanie 7 Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:
Pytanie 8 Podpinka, wchodząca w skład uzbrojenia osobistego strażaka, to:
Pytanie 9 Jaką odległość należy zachować pomiędzy stertami ustawionymi w jednej strefie pożarowej ?
Pytanie 10 Klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami należy stosować w budynkach produkcyjnych i magazynowych:
Pytanie 11 Sekcja wysokiego ciśnienia w autopompie samochodu gaśniczego podaje wodę pod ciśnieniem :
Pytanie 12 Ile nasad odprowadzających (wylotowych) 75 posiada rozdzielacz:
Pytanie 13 Chlor jest gazem o barwie:
Pytanie 14 W którym roku w Polsce rozpoczęto produkcję motopomp?
Pytanie 15 Do jakiej klasy niebezpieczeństwa pożarowego zaliczamy benzynę?